para teorisi ve politikası ünite 9-10-11 deneme soruları

Ünite 9-A

1-Aşağıdakilerden hangi yaklaşımda para talebi tamamen işlem amacıyla gerçekleşir

a)Cambridge yaklaşımı
b)Keynesyen yaklaşımı
c)Monetarist yaklaşım
d)Fisher yaklaşımı
e)Yeni Keynesyen yaklaşımı

2-Keynesyen yaklaşımda faiz oranları normal düzeyin üstündeyse ekonomik birimler,aşağıdakilerden hangi durumun gerçekleşmesini beklerler

a)Faiz oranlarının yükselmesini
b)Tahvil fiyatlarının düşmesini
c)Sermaye kaybına uğramayı
d)Para talebinin düşeceğini
e)Tahvil fiyatlarının yükseleceğini

3-Keynesyen yaklaşıma göre gelir ya da fiyatlarda meydana gelen artış para talebi eğrisini nasıl etkiler

a)Sağa kaydırır
b)Sola kaydırır
c)Etkilemez
d)Yatay eksene paralel olur
e)Dikey eksene paralel olur

4-Keynesyen yaklaşımda faiz oranının para talebini etkilemesi, hangi ekonomik sonuca yol açar

a)Paranın dolaşım hızının sabit olması
b)Paranın nötr olması
c)Para talebinin tamamen işlem amacıyla gerçekleşmesi
d)Paranın dolaşım hızının sabit olmaması
e)Para talebinin faiz oranı arasında doğru yönlü bir ilişkinin olması

5-Keynesyen yaklaşımda tahvil talebinin sıfıra inmesi halinde para talebi esnekliği………….
a)Artar
b)Azalır
c)Sonsuz olur
d)Sıfır olur
e)Etkilenmez

6-Friedman’a göre sürekli gelirin tanımı aşağıdakilerden hangisidir

a)Uzun dönemde beklenen ortalama gelir
b)Faizin bir fonksiyonu
c)Kısa dönemde beklenen ortalama gelir
d)Beşeri servet,beşeri olmayan servet oranının bir fonksiyonu
e)Beklenen enflasyon oranının bir fonksiyonu

7-Monetarist yaklaşımda paranın getirisi sabitken tahvillerin getirisinin azalması, elde tutulan para miktarını nasıl etkiler

a)Artırır
b)Azaltır
c)Etkilenmez
d)Artış oranı azalır
e)Artış oranı artar

8-Elde para tutmaktan beklenen getiri aşağıdaki değişkenlerden hangisine eşittir

a)Tahvillerin beklenen getirisi
b)Hisse senetlerinin beklenen getirisi
c)Para talebi
d)Beklenen enflasyon oranı
e)Sürekli gelir

9-Keynesyen yaklaşıma göre para talebinin belirlenmesi açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur

a)Faiz oranı ya da gelir arttıkça para talebi artar
b)Faiz oranı ya da gelir azalınca para talebi azalır
c)Faiz oranı artar ya da gelir azalırsa para talebi artar
d)Faiz oranı azalır ya da gelir artarsa para talebi artar
e)Faiz oranı ya da gelir para talebini etkilemez

10-Fisher yaklaşımında paranın dolaşım hızı (V)=4 ise Cambridge yaklaşımında k=

a)4 b)5 c)0,25 d)0,4 e)0,05

11-Değişim denkleminde M=20 P=5 ve Y=10 ise V=

a)1,5 b)1 c)2,5 d)2 e)4,5

12-Keynes’e göre ekonomik birimler mal ve hizmet satın almak amacıyla ellerinde para tutmalarına ne ad verilir

a)Spekülasyon amacıyla para talebi
b)Değer muhafaza amacıyla para talebi
c)İhtiyat amacıyla para talebi
d)İşlem amacıyla para talebi
e)Değer birikim amacıyla para talebi

13-Para talebinin hem işlem amaçlı hem de servet tutma fonksiyonunun üzerinde duran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir

a)Cambridge yaklaşımı
b)Fisher yaklaşımı
c)Monetarist yaklaşımı
d)Keynesyen yaklaşım
e)Yeni keynesyen yaklaşım

14-Keynesyen yaklaşıma göre faiz oranları artarsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir

a)Paranın dolaşım hızı artar
b)Tahvil fiyatları düşer
c)İşlem amaçlı para talebi artar
d)İhtiyat amaçlı para talebi artar
e)Gelir artar

15-Aşağıdakilerden hangisi para piyasasında denge faiz oranını düşürür

a)Fiyatların artması
b)Gelir düzeyinin artması
c)Fiyatların düşmesi
d)Para arzının azalması
e)Vergilerin artması

16-Friedman’ın para talebi fonksiyonunda paranın dolaşım hızı aşağıdakilerden hangisinin istikrarlı bir fonksiyonudur

a)Sürekli gelirin
b)Yaşam boyu gelirin
c)Mutlak gelirin
d)Cari gelirin
e)Nispi gelirin

17-Keynes’in analizinde faiz oranlarının ters yönlü fonksiyonu olan para talebi aşağıdakilerden hangisidir

a)İhtayat ve işlem amaçlı para talebi
b)Spekülasyon amaçlı para talebi
c)İhtiyat ve spekülasyon amaçlı para talebi
d)İhtiyat,spekülasyon ve işlem amaçlı para talebi
e)İşlem ve spekülasyon amaçlı para talebi

18-Para arzında yaşanacak bir artış karşısında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir

a)Para arzı eğrisi sola kayar
b)Para talebi eğrisi sağa kayar
c)Faiz oranları yükselir
d)Para talebi eğrisi sola kayar
e)Faiz oranları düşer

19-Keynesyen yaklaşımda faiz oranının denge faiz oranından yüksek olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur

a)Para talebi fazlası vardır
b)Tahvil talebi düşer
c)Tahvil fiyatı düşer
d)Faizler yükselir
e)Para talebi düşer

CEVAP ANAHTARI: 1-D
2-B
3-A
4-D
5-C
6-A
7-A
8-D
9-D
10-C
11-C
12-D
13-A
14-B
15-C
16-A
17-B
18-E
19-C

Ünite 9-B

1-Aşağıdakilerden hangisi Friedman’ın para talebi fonksiyonunda yer almaz

a)Para miktarı
b)Sürekli gelir
c)Tahviller
d)Hisse senetleri
e)Cari gelir

2-Miktar kuramında itici güç olarak para miktarı (M) artığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir

a)P değişmez
b)P artar
c)Y artar
d)V artar
e)P azalır

3-Aşağıdakilerden hangisi Cambridge miktar teorisidir

a)MV=PY
b)Y=VM
c)Y=C+I
d)M=k.P.Y
e)Y=C+I+G+Nx

4-Friedman’ın servet ölçüsü olarak cari gelir yerine sürekli geliri kullanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir

a)Sürekli gelirin paranın yaptığı bir işin ölçüsü olmaması
b)Kısa dönem kavramı olan sürekli gelirin kullanılmasının daha doğru olması
c)Sürekli gelirin yıldan yıla çok büyük dalgalanma göstermemesi
d)Sürekli gelirin istikrarsız olması
e)Cari gelirin para talebini oluşturan ana değişken olması

5-Paranın dolaşım hızı kavramı aşağıdakilerden hangisini açıklar

a)Paranın satın alma gücünü
b)Fiyatlar genel düzeyinin kontrolü
c)Paranın değişim amaçlı kulalnılmasını
d)Bir birim paranın yılda ortalama kaç kez el değiştirdiğini
e)Paranın değerini

6-Ekonomide likidite tuzağı söz konusuysa aşağıdakilerden hangisi geçerli olur

a)Para talebinin faiz esnekliği sonsuz olur
b)Para arzı arttırılırsa faiz oranları düşer
c)Para politikası etkilidir
d)Para politikasının faiz esnekliği sıfırdır
e)Eldeki tüm para tahvile yatırılır

7-Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik birimlerin cüzdanlarında, kasalarında ve vadesiz mevduat hesaplarında bulundurmak istedikleri para miktarına verilen addır

a)Para talebi
b)Para arzı
c)Para tercih oranı
d)Nakit tercih oranı
e)Paranın dolanım hızı

8-Fisher’a göre paranın elde tutulma amacı aşağıdakilerden hangisidir

a)İhtiyat amaçlı
b)İşlem amaçlı
c)Spekülasyon amaçlı
d)Dolanım amaçlı
e)Servet amaçlı

9-Aşağıdakilerden hangisi, bir birim paranın yılda ortalama kaç kez el değiştirdiğini gösterir

a)Değişim oranı
b)Değişim hızı
c)Dolaşım hızı
d)Dolaşım oranı
e)Değişim aktivasyonu

10-Aşağıdakilerden hangisi, Fisher denklemini ifade etmektedir

a)M.Y=P.V
b)M.V=P.Y
c)M.P=V.Y
d)M.P=TS
e)M.Y=TS

11-Aşağıdakilerden hangisi, ‘’Say Yasası’’nı ifade eder

a)Bırakınız yapsınlar,bırakınız geçsinler
b)Fiyat artınca talep edilen miktar düşer.Fiyat düşünce talep edilen miktar artar
c)Kötü para iyi parayı kovar
d)Her arz kendi talebini yaratır
e)Rezerv arzı artınca faiz oranı düşer, rezerv arzı azalınca faiz oranı artar

12-Cambridge yaklaşımına göre, para hangi amaçlarla elde tutulur

a)İşlem ve ihtiyat amacıyla
b)İhtiyat ve spekülasyon amacıyla
c)İşlem ve servet amacıyla
d)Servet ve spekülasyon amacıyla
e)İşlem ve spekülasyon amacıyla

13-Keynesyen para talebi teorisine göre, spekülasyon amaçlı para talebinin temel belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir

a)Gelir
b)Servet
c)Faiz oranı
d)Tahvil değeri
e)Likidite tercihi

14-Faiz oranlarının düşebileceği en alt sınıra verilen ad aşağıdakilerden hangisidir

a)Likidite tuzağı
b)Likiditasyon
c)Sterilizasyon
d)Reel faiz oranı
e)Faizin nispi getirişi

15-Halkın beklenmedik ihtiyaçlara karşı elde para bulundurması aşağıdakilerden hangisidir

a)İşlem amaçlı para talebi
b)İhtiyat amaçlı para talebi
c)Spekülasyon amaçlı para talebi
d)Gelir amaçlı para talebi
e)Servet amaçlı para talebi

16-Aşağıdakilerden hangisi, Baumal- Tobin analizindeki temel düşüncedir

a)Elde para tutmanın fırsat maliyeti vardır
b)Tahvilin nispi getirişi paranın üstündedir
c)Sürekli gelir istikrarlı olduğundan dolaşım hızı da istikrarlıdır
d)Para talebi ile para arzının kesiştiği yerde denge faiz oranı ortaya çıkar
e)Para ekonomik faaliyetlerin üzerini örten bir tüldür

17-Uzun dönemde beklenen ortalama geliri aşağıdakilerden hangisi ifade eder

a)Nispi gelir
b)Miktar teorisi
c)Faiz teorisi
d)Likidite tuzağı
e)Sürekli gelir

18-Paranın getirisi Keynes’e göre sıfır iken Friedman’a göre kaçtır

a)-1 b)0 c)1 d)-1 ile 0 arasında e)-1 ile +1 arasında

19-Ardışık kuşaklar modelinin para talebi ile ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir

a)Sosyal çatışmanın ürünü olduğu
b)Sosyal adaleti olumsuz etkilediği
c)Sosyalleşmeye katkı sağladığı
d)Kuşaklar arası sosyal çözümler sunduğu
e)Sosyal bir bileşen olduğu

CEVAP ANAHTARI: 1-E
2-B
3-D
4-C
5-D
6-A
7-A
8-B
9-C
10-B
11-D
12-C
13-C
14-A
15-B
16-A
17-E
18-C
19-E

10-A

1-Keynesyen iktisatçılara göre, kısa dönemde, aşağıdaki faktörlerden hangisi toplam talebi arttırmaz

a)Net ihracat artışları
b)Para arzı artışları
c)Yatırım ve tüketim harcamaları artışları
d)Kamu harcamaları artışı
e)Vergilerdeki artışlar

2-Modern miktar teorisine göre kısa dönemde aşağıdakilerden hangisi toplam talebi etkiler

a)Para arzı
b)Kamu harcamaları
c)Yatırım harcamaları
d)Tüketim harcamaları
e)Vergiler

3-Kamu harcamalarındaki artış sonucu oluşan tam dışlama etkisi, hangi iktisatçılar tarafından ortaya konmuştur

a)Klasikler
b)Keynesyen
c)Monetaristler
d)Yeni klasikler
e)Yeni keynesyenler

4-Genişlemeci maliye politikası sonucu, toplam talebin hangi bileşeni artar

a)Kamu harcamaları
b)Özel sektör harcamaları
c)Tüketim harcamaları
d)Yatırım harcamaları
e)Net ihracat

5-Reel konjonktör teorisine göre kısa dönem toplam arz eğrisi……….

a)Yatay eksene paraleldir
b)Yatay eksene diktir
c)Dikey eksene diktir
d)Dikey eksene pozitiftir
e)Negatif eğimlidirler

6-Reel konjonktür teorisine göre, kısa dönemde, ürün hacminde gözlenen dalgalanmaların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir

a)Para arzı artışları
b)Para arzı azalışları
c)Para talebi artışları
d)Para talebi azalışları
e)Geçici verimlilik şokları

7-Yeni klasiklere göre, para arzındaki değişikliğin üretim üzerinde yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisine bağlıdır

a)Değişikliklerin beklenip beklenmemesine
b)Verimlilik şokuna
c)Para talebindeki değişikliğe
d)Fiyatlardaki değişikliğe
e)Harcamalardaki değişikliğe

8-Yeni keynesyen yaklaşıma göre, para arzındaki değişikliklerin üretim ezerindeki etkisi, beklenmeyen değişikliklerin üretim üzerindeki etkisine göre……

a)Küçüktür
b)Büyüktür
c)Eşittir
d)Denktir
e)Nötrdür

9-Aşağıdaki değişkenlerden hangisi, para kanalı görüşünde yer almaz

a)Menkul kıymetler
b)Vadesiz mevduatlar
c)Vadeli mevduatlar
d)Borçlar
e)Sermaye

10-Tam dışlama durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir

a)Tüketim harcamaları artar
b)Yatırım harcamaları artar
c)Faiz oranları artar
d)İhracat azalır
e)Kamu harcamaları azalır

11-Yeni klasik yaklaşıma göre, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir

a)Beklenen enflasyon oranı toplam arzı düşürür
b)Beklenen para arzında beklenmeyen bir artış üretimi artırır
c)Para arzında beklenen bir artış üretim düzeyini azaltır
d)Beklenmeyen para arzı değişiklikleri kısa dönemde nötr değildir
e)Beklenen para arzı değişiklikleri kısa dönemde nötrdür

12-Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Keynesyen yaklaşıma göre fiyatların esnek olmamasının sebebidir

a)Uzun dönemli sözleşmeler
b)Tam rekabet koşulları
c)Liste maliyetleri
d)Sabit marjinal maliyet
e)Arz şokları

13-Firmanın yatırım yapması durumunda katlanacağı maliyet aşağıdakilerden hangisidir

a)Marjinal maliyet
b)Sabit maliyet
c)Ekonomik maliyet
d)Değişken maliyet
e)Sermaye yenileme maliyeti

14-Aşağıdakilerden hangisi kredi kanalında yer almaz

a)Nakit
b)Rezerv
c)Krediler
d)Menkul kıymetler
e)Sermaye

15-Monetarist görüşe göre aşağıdakilerden hangisi, ekonomik birimlerin portföyleri arasında yer almaz

a)Para
b)Tahvil
c)Dayanıksız tüketim malları
d)Beşeri sermaye
e)Fiziki sermaye

16-Keynesyen yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi, toplam harcamaların miktarını etkilemez

a)Tüketim harcamaları
b)Planlanmış yatırım harcamaları
c)Kamu harcamaları
d)Faiz ödemeleri
e)İhracat

17-Yeni klasik yaklaşıma göre, para arzı ve üretim arasındaki bağlantı aşağıdakilerden hangisi yoluyla sağlanmaktadır

a)Eksik bilgi
b)Tam enformasyon
c)Kamu harcamaları
d)Yatırım harcamaları
e)Faiz oranları

18-Keynes’e göre yatırım harcamalarının düzeyini belirleyen faktörler aşağıdakilerden hangisidir

a)Sermaye malının arz fiyatı, Sermaye malının ömrü
b)Yatırımın marjinal etkinliği, sermaye malının ömrü
c)Yatırımın marjinal etkinliği,piyasa faiz oranı
d)Cari gelir düzeyi ve tüketim düzeyi
e)Sermaye malının arz fiyatı ve faiz oranı

19-Paranın ekonomiye net ihracat kanalı aktarım mekanizmasında para arzının azalması aşağıdakilerden hangisine yol açmaz

a)Milli gelir azalır
b)Döviz kuru yükselir
c)Net ihracat azalır
d)Üretim hacmi azalır
e)Yatırımlar artar

CEVAP ANAHTARI: 1-E
2-A
3-C
4-A
5-B
6-E
7-A
8-A
9-A
10-C
11-C
12-A
13-E
14-E
15-C
16-D
17-A
18-C
19-E

10-B

1-Yeni klasik yaklaşıma göre beklenen bir para arzı artışı durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir

a)Üretim artar
b)Fiyatlar azalır
c)Toplam arz azalır
d)Üretim azalır
e)Fiyatlar artar

2-Vergi oranlarında meydana gelecek bir azalmanın etkisi aşağıdakilerden hangisi olacaktır

a)Fiyatlar azalacaktır
b)Üretim hacmi azalacaktır
c)Para arzı azalacaktır
d)Fiyatlar artacaktır
e)Para arzı artacaktır

3-Yeni Keynesyen yaklaşıma göre,para arzında beklenmeyen bir düşüş olduğunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez

a)Fiyatlar düşer
b)Üretim hacmi düşer
c)Toplam arz düşer
d)Toplam talep düşer
e)Toplam arz artar

4-Monetarist yaklaşıma göre, kısa dönemde harcamaların düzeyini aşağıdakilerden hangisi belirler

a)Para talebindeki azalma
b)Para talebindeki artış
c)Para arzındaki değişmeler
d)Otanom tüketimdeki değişmeler
e)Yatırım harcamalarındaki artışlar

5-Kısa dönem toplam arz eğrisinin yatay eksene dik olacağını savunan iktisat görüşü aşağıdakilerden hangisidir

a)Keynesyen iktisat
b)Fisher yaklaşımı
c)Cambridge yaklaşımı
d)Reel konjonktür yaklaşımı
e)Yeni keynesyen yaklaşımı

6-Aşağıdakilerden hangisi kredi kanalında yer almaz

a)Nakit
b)Rezervler
c)Menkul kıymetler
d)Krediler
e)Mevduatlar

7-Faiz oranlarındaki artışın, tasarruflardan elde edilen gelir akımını artırması aşağıdakilerden hangisini ifade eder

a)İkame etkisi
b)Gelir etkisi
c)Portföy etkisi
d)Reel ankes etkisi
e)Likidite etkisi

8-Monetarist iktisatçılara göre, dışlama durumunun ortaya çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir

a)Kamu harcamalarının artması
b)Tüketim harcamalarının artması
c)Yatırımların azalması
d)Net ihracatın azalması
e)Tüketim harcamalarının azalması

9-Keynes’e göre,milli gelir kavramının içinde aşağıdaki harcama kalemlerinden hangisi bulunmaz

a)Tüketim harcamaları
b)Yatırım harcamaları
c)Kamu harcamaları
d)Net ihracat harcamaları
e)Vergi harcamaları

10-Keynes’e göre iş yaşamına ilişkin beklentilerin kötümser olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır

a)Reel faiz oranlarına
b)Sürekli gelire
c)Spekülasyon güdüsüne
d)Konjonktürel dalgalanlamalara
e)Friksiyonel işsizlik oranına

11-Monetarist iktisatçılara göre, aşağıdakilerden hangisi, genişlemeci maliye politikasının özel harcamaları aynı miktarda azalması durumunu ifade eder

a)Tam dışlama durumu
b)Likidite tuzağı durumu
c)Asimetrik enformasyon durumu
d)Kredi kanalı durumu
e)Verimlilik şokları durumu

12-Reel konjonktür modeline göre, kısa dönemde üretim hacminde gözlenen dalgalanmaların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir

a)Para arzı ve para talebi uyumsuzluğu
b)Dışlama etkisi
c)Faiz oranlarının yükselmesi
d)Geçici nitelikteki verimlilik şokları
e)Fiyatların tam esnek olmaması

13-Yeni klasik iktisatçılar para arzı ile üretim arasındaki bağlantıyı aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadırlar

a)Merkez Bankası reeskont oranlarına
b)Yatırımın marjinal etkinliğine
c)Spekülatif para arzına
d)İkame ve gelir etkilerine
e)Asimetrik enformasyona

14-I-)Faiz oranı
II-)Kapasite kullanım oranı
III-)Yatırımın marjinal etkinliği
IV-)Beklenen kar düzeyi
Yukarıdakilerden hangileri, Keynes’e göre yatırım harcamalarını belirleyen faktörlerdendir

a)I ve II
b)II ve III
c)III ve IV
d)I ve III
e)II ve IV

15-Aşağıdakilerden hangisi, ilave bir birimlik yatırım harcamasından elde edilmesi beklenen getiri oranıdır

a)Marjinal yatırım eğilimi
b)Marjinal karlılık oranı
c)Marjinal kapasite düzeyi
d)Yatırımın marjinal karlılığı
e)Yatırımın marjinal etkinliği

16-Keynes’e göre faiz oranını aşağıdakilerden hangisi belirler

a)Yatırım ve tasarruflar
b)Döviz arzı ve döviz talebi
c)Sürekli gelir ve tüketim harcamaları
d)Para arzı ve para talebi
e)Dayanıklı tüketim malları ve vergiler

17-Aşağıdakilerden hangisi, reel faiz oranında bir artış olması durumunda bugün tasarrufta bulunarak gelecekte daha fazla mal tüketmenin mümkün hale gelmesidir

a)Gelir etkisi
b)İkame etkisi
c)Servet etkisi
d)Faiz etkisi
e)Likidite etkisi

18-Aşağıdakilerden hangisi, faiz oranlarındaki artışın, tasarruflardan elde edilen gelir akımını arttırmasıdır

a)Gelir etkisi
b)Faiz etkisi
c)Spekülasyon etkisi
d)Servet etkisi
e)Likidite etkisi

19-I-)Ters seçim
II-)Kötü niyet
III-)Ahlaki riziko

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri eksik bilgilenmenin doğurduğu sorunlardandır

a)Yalnız I b)Yalnız IIII c)I ve II
d)II ve III e)I-II ve III

20-Aşağıdakilerden hangisi ‘’bankacılık sistemi bilançosunun pasifinden yararlanılarak elde edilen parasal büyüklüklerle ilgili bilgi, para politikasının toplam harcamalar ve GSMH üzerindeki etkisini değerlendirebilmek için yeterlidir’’ görüşünü savunur

a)Para kanalı görüşü
b)Kaydi para görüşü
c)Kredi kanalı görüşü
d)Faiz kanalı görüşü
e)Miktar teorisi görüşü

21-q teorisi aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir

a)Keynes
b)Fisher
c)Tobin
d)Cambridge
e)Friedman

CEVAP ANAHTARI:: 1-)E 2-)D 3-)E 4-)C 5-)D 6-)E 7-)B 8-)A
9-)E 10-)D 11-)A 12-)D 13-)E 14-)D 15-)E
16-)D 17-)B 18-)A 19-)E 20-)A 21-)C

11-A

1-Herhangi bir ekonomide bu yıla ait fiyat düzeyi 156, geçen yıla ait fiyat düzeyi 120 ise enflasyon oranı kaçtır

a)%30 b)%40 c)%50 d)%20 e)%10

2-Mönü maliyetleri ve ayakkabı eskitme maliyetleri, hangi tür enflasyon ortamında ortaya çıkar

a)Talep enflasyonu
b)Maliyet enflasyonu
c)Beklenmeyen enflasyon
d)Beklenen enflasyon
e)Mevsimlik enflasyon

3-Beklenmeyen enflasyon artışından kimler zarar eder

a)Kredi verenler
b)Kredi alanlar
c)Borçlular
d)Dayanıklı mal sahibi olanlar
e)Servetini gayrimenkul olarak tutanlar

4-Monetarist iktisatçılara göre, toplam talep eğrisinin yer değiştirmesine hangi değişkendeki değişiklik etki etmektedir

a)Para talebi
b)Faiz oranı
c)Para arzı
d)Kamu harcamaları
e)Tüketim harcamaları

5-Keynesyen yaklaşımda arz şokları ve işçilerin ücretleri artırma çabaları toplam arz eğrisini nasıl etkiler

a)Sağa doğru kayar
b)Sola doğru kayar
c)Yatay eksene paralel kayar
d)Dikey eksene paralel kayar
e)Etkilenmez

6-Kamu otoritesinin,işsizliği düşük düzeye çekebilmek amacıyla ekonomide daha aktif rol üstlenmesi ………………iktisat politikası olarak adlandırılır

a)Aktivist
b)Aktivist olmayan
c)Genişletici
d)Daraltıcı
e)Enflasyonist

7-Karar alıcılar,doğal işsizlik oranının altında bir işsizlik hedefliyorsa aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır

a)Üretimi, doğal üretimin üzerinde gerçekleştirirler
b)Üretimi,doğal üretimin altında gerçekleştirirler
c)Tüketim harcamalarını arttırırlar
d)Faiz oranlarını yükseltirler
e)Para arzını daraltırlar

8-Aktivist bir istikrar politikasının hangi tür enflasyona yol açtıgı hangi değişkene bakılarak anlaşılır

a)Parasal genişleme oranına
b)Faiz oranına
c)Mevcut işsizlik oranının doğal işsizlik oranından yüksek ya da düşük olmasına
d)Kamu harcamalarındaki artış oranına
e)Vergilerdeki düşüş oranına

9-Monetarist ve Keynesyen analizde ,sürekli artan para arzının toplam arz ve toplam talep eğrileri üzerinde yarattığı etkinin farkı nedir

a)Keynesyenlere göre toplam arz eğrisinin yer değiştirme hızı,monetaristlerden daha hızlıdır
b)Keynesyen’lere göre toplam arz eğrisinin yer değiştirme hızı,monetaristlerden daha yavaştır
c)Aralarında herhangi bir fark yoktur
d)Keynesyen’lere göre üzerindeki etkisi toplam arza göre daha fazladır
e)Monetarist’lere göre toplam arzın toplam talep üzerinde hiçbir etkisi yoktur

10-Herhangi bir devlet bütçe açığını nasıl kapatır

a)Halka tahvil satarak ya da para basarak
b)Piyasalardan tahvil satın alarak
c)Faiz oranlarını yükselterek
d)Kamu harcamalarını arttırarak
e)Vergi oranlarını düşürerek

11-İktisat politikası kararlarını alanların toplam talebi arttıracak kararlar almaları sonucu oluşan enflasyon türü aşağıdakilerden hangisidir

a)Talep enflasyonu
b)Maliyet enflasyonu
c)Hiperebflasyon
d)Dezenflasyon
e)Mevsimlik enflasyon

12-Enflasyon dönemlerinde fiyatların sık sık değiştirilmesi sonucu oluşan fiziki maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir

a)Marjinal maliyet
b)Ayakkabı eskitme maliyeti
c)Alternatif maliyet
d)Değişken maliyet
e)Mönü maliyetleri

13-Elde para tutmanın alternatif maliyeti aşağıdakilerden hangisi yoluyla ölçülür

a)Reel faiz oranı
b)Nominal faiz oranı
c)Enflasyon oranı
d)Tahvil faiz oranı
e)Fiyatlar genel düzeyi

14-Keynesyen yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisini sola kaydırır

a)Üretici iyimserlikleri
b)Tüketici iyimserlikleri
c)Kamu harcamalarının artması
d)Kamu harcamalarının azalması
e)İşçilerin ücretlerini arttırma çabaları

15-Reel faiz oranı %5 enflasyon oranı %30 iken nominal faiz oranı yüzde kaçtır

a)%35 b)%10 c)%40 d)%50 e)%25

16-Aşağıdakilerden hangisi aktivist para politikasının sebep olduğu enflasyon türüdür

a)Maliyet enflasyonu
b)Beklenen enflasyon
c)Beklenmeyen enflasyon
d)Hiperenflasyon
e)Aylık enflasyon

17-Ekonomide kabul edilen doğal işsizlik oranı aşağıdakilerden hangisidir

a)%2 -%3
b)%3.5 – %4
c)%4.5 -%5.5
d)%4 -%5
e)%5.5 -%7

18-Enflasyon dönemlerinde ödenen vergilerde yasalardan kaynaklanmayan bir artış olmasına ne ad verilir

a)Enflasyon vergisi
b)Gelir vergisi
c)Özel tüketim vergisi
d)Vergi tarhı
e)Reel vergi oranı

19-Aşağıdakilerden hangisi beklenmeyen enflasyon dönemlerinde uygulanan endeksleme yönteminin sorunlarından biri değildir

a)Enflasyonla mücadele isteğini azaltmaktadır
b)Enflasyonun kemikleşmesine neden olmaktadır
c)Enflasyonu ekonomik sistemin işleyişinden soyutlamaktadır
d)Oluşturulan fiyat endekslerinin mükemmel olmaması
e)Daha yüksek enflasyona sebep olmaktadır

20-I-)Kamu harcamalarının artması
II-)Para arzı
III-)Vergi oranlarındaki düşüş

Keynesyen yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangileri enflasyona sebep olmaz

a)Yalnız I b)I-II c)II-III
d)I-II-III e)I-III

CEVAP ANAHTARI:1-A 2-D 3-A 4-C 5-B 6-A 7-A 8-C 9-B 10-A
11-A 12-E 13-B 14-E 15-A 16-A 17-C
18-A 19-C 20-E

11-B

1-Bir ekonomide aktivist iktisat politikasının uygulanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir

a)Faiz oranlarını düşürmek
b)Yüksek istihdamı sağlamak
c)Para arzını azaltmak
d)Ekonomik büyümeyi sağlamak
e)Para politikasının etkinliğini arttırmak

2-Uzun süreli enflasyon oranından düşüş yaşanan ortam aşağıdakilerden hangisini ifade eder

a)Hiperenflasyon
b)Stagflasyon
c)Doğal enflasyon
d)Ilımlı enflasyon
e)Dezenflasyon

3-Aşağıdakilerden hangisi enflasyon dönemlerinde ekonomik birimlerin daha az nakit tutarak katlanacakları ilave maliyetlerdir

a)Fırsat maliyeti
b)Alternatif maliyet
c)Mönü maliyet
d)Ayakkabı eskitme maliyeti
e)Sabit maliyet

4-Herhangi bir ekonomide bu yıla ait fiyat düzeyi 172 geçen yıla ait fiyat düzeyi 160 ise enflasyon oranı aşağıdakilerden hangisidir

a)%2.5 b)%4 c)%7.5 d)%12 e)%9

5-Yeni klasik iktisatçılar şok politikasının hangi değişkenler üzerinde etkisini incelemişlerdir

a)Üretim fiyat istikrarı
b)Fiyat istikrarı-istihdam
c)Üretim-istihdam
d)Ekonomik büyüme fiyat istikrarı
e)Üretim-ekonomik büyüme

6-Parasal genişlemenin yavaş yavaş ve istikrarlı şekilde düşürülmesi nasıl bir politikanın izlendiğini gösterir

a)Duruma göre para politikası
b)Daraltıcı maliye politikası
c)Genişletici maliye politikası
d)Tedrici para politikası
e)Aktivist para politikası

7-Yeni klasik iktisatçılara göre şok, dezenflasyon politikası hangi ülkeler için uygun bir politikadır

a)Gelişmiş ülkeler
b)Gelişmekte olan ülkeler
c)Az gelişmiş ülkeler
d)Hiperenflasyon yaşayan ülkeler
e)Düşük enflasyon yaşayan ülkeler

8-Nominal faiz oranı %25 ve enflasyon oranı %18 ise reel faiz oranı % kaçtır

a)%10 b)%7 c)%5 d)%23 e)%43

9-Fiyatları sık sık değiştirmenin getirdiği fiziki maliyetlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir

a)Ayakkabı eskitme maliyetleri
b)Enflasyon vergisi
c)Fırsat maliyeti
d)Mönü maliyetleri
e)Değişim vergisi

10-Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik birimlerin daha az nakit tutarak katlanacakları ilave maliyetlerden biridir

a)Marjinal maliyet
b)Ayakkabı eskitme maliyetleri
c)Enflasyon vergisi
d)Marjinal nakit maliyeti
e)Marjinal nakit etkinliği

11-Beklenmeyen enflasyonun ilk maliyeti aşağıdakilerden hangisidir

a)Sosyal çatışma
b)Enflasyon vergisi
c)Gelir dağılımında çarpıklık
d)KDV oranının artması
e)Ücret artışları

12-Aşağıdakilerden hangisi enflasyona endeksli nominal sözleşmelerin ortaya çıkardığı sorunlardan biri değildir

a)Enflasyonla mücadele isteğini azaltmaktadır
b)Oluşturulan fiyat endeksleri hiçbir zaman mükemmel sonuç vermez
c)Endeksleme enflasyonu kemikleştirmektedir
d)Reel para arzını azaltmaktadır
e)Ücret-fiyat kısır döngüsünü kırmak oldukça zor olacaktır

13-Monetarist analize göre enflasyona neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir

a)Para talebi
b)Para arzı
c)Nominal ücretler
d)Reel faizler
e)Döviz kuru

14-Aşağıdakilerden hangisi, kamu otoritesinin işsizliği düşük düzeye çekebilmek amacıyla ekonomide daha aktif rol üstlenmesidir

a)Monetarist para politikası
b)Keynesyen para politikası
c)Arz yönlü politika
d)Kredi yönlü politika
e)Aktivist iktisat politikası

15-I-)Maliyet enflasyonu
II-)Nominal ücret enflasyonu
III-)Reel faiz enflasyonu
IV-)Talep enflasyonu

Yukarıdakilerden hangileri, aktivist iktisat politikası sonucu ortaya çıkan enflasyon türlerindendir

a)II ve III
b)I ve IV
c)II ve IV
d)I-II ve III
e)II-III ve IV

16-Tam istihdamın yüksek enflasyonla sağlanması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar

a)Doğal işsizlik
b)Toplam arz artışı
c)Maliyet enflasyonu
d)Toplam talep azalışı
e)Faiz oranları düşüşü

17-Ekonomide toplam talebin sürekli olarak sağa kaymasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir

a)Gelirlerin artması
b)Tasarrufların azalması
c)Kamu harcamalarının azalması
d)Para arzının sürekli olarak artması
e)Yatırımların sürekli olarak artması

18-İşsizlik oranı doğal işsizlik oranından düşük olduğu dönemlerde ortaya çıkan enflasyon aşağıdakilerden hangisidir

a)Talep enflasyonu
b)Maliyet enflasyonu
c)Ücret enflasyonu
d)Faiz enflasyonu
e)Parasal enflasyon

19-Aşağıdakilerden hangisi, uzun süreli enflasyon oranında düşüş yaşanan ortamdır

a)Deflasyon
b)Dezenflasyon
c)Devalüasyon
d)Depresiasyon
e)Dolarizasyon

20-Üretim ve istihdam bağlamındaki maliyetleri düşük düzeyde tutan enflasyon üzerinde bekleyişlerin önemine dikkat çeken iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir

a)Adam Smith
b)Milton Friedman
c)Fisher
d)Thomas Sargent
e)John Baptiste Say

21-Enflasyonun düşürülebilmesi için gelecekteki parasal genişleme ve enflasyon konusundaki beklentilerin ani bir şekilde ve bir kerede düşürülmesi politikası aşağıdakilerden hangisidir

a)Soğuk hindi politikası
b)Mönü maliyetleri politikası
c)Tedrici politikalar
d)Aktivist para politikası
e)Kredi analı politikası

22-Aşağıdakilerden hangisi, devletin bütçe açığını kapatması için izlemesi gereken yöntemlerden biridir

a)Piyasadan tahvil satın almak
b)Faiz oranlarını yükseltmek
c)Kamu harcamalarını arttırmak
d)Para basmak
e)Vergi oranlarını düşürmek

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-E 3-D 4-C 5-C 6-D 7-D 8-B 9-D 10-B
11-C 12-D 13-B 14-E 15-B 16-C 17-D 18-A
19-B 20-D 21-A 22-D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir