PAra teorisi ve politikası ara sınav 1

1 ) Paranın, takas ekonomisinin getirdiği işlem maliyetlerini azaltması onun aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır?
A) Standart olma
B) Taşınabilme kolaylığı
C) Kabul görme
D) Çabuk deforme olmama
E) Kolay taklit edilememe 2 ) Takasın varolduğu bir ekonomide 100 farklı mal için kaç ayrı fiyat hesaplanması gerekir?
A) 1990
B) 2950
C) 4950
D) 9900
E) 19900 3 ) Paranın değer muhafaza aracı olma fonksiyonunu yerine getirebilmesinde aşağıdakilerden hangisi en önemli rolü oynar?
A) Milli gelir
B) Dış ticaret hacmi
C) Fiyatlar genel düzeyi
D) Vergi oranları
E) Faiz oranları 4 ) Değerli madenlerden yada değeri olan diğer metallerden meydana gelen para sistemine ne ad verilir?
A) Takas ekonomisi
B) Mal para sistemi
C) İtibari para sistemi
D) Kaydi para sistemi
E) Altın – para standardı 5 ) M2 para arzı içinde vadeli mevduatın payının artması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Yasal olmayan işlerde artış
B) Faizlerin yükselmesi
C) Faizlerin düşmesi
D) Zorunlu rezerv oranının artması
E) Zorunlu rezerv oranının düşmesi 6 ) Resmi mevduatlar TCMB’nin aşağıdaki para arzı tanımlarından hangisi içerisinde yer alır?
A) M1
B) M2
C) M2YR
D) M3A
E) M1Y 7 ) Vadesiz mevduata uygulanan zorunlu rezerv oranının %20 olduğu, bankaların tuttuğu serbest rezervlerin mevduatlara oranının ise %5 olduğu bir ekonomide Merkez Bankası’nın bir A bankasına 1 trilyon TL rezerv aktarması ile ne kadar kaydi para yaratılır?
A) 250 milyar TL
B) 1 trilyon TL
C) 2,5 trilyon TL
D) 4 trilyon TL
E) 10 trilyon TL 8 ) Bankaların mevduatlarının çok daha küçük bir kısmını karşılık olarak elinde tutmasına ne ad verilir?
A) Pozitif fon açığı
B) Negatif fon açığı
C) Açık pozisyon
D) Kısmi rezerv bankacılığı
E) Mutlak rezerv bankacılığı 9 ) Aşağıdakilerden hangisi mevduat genişlemesi modelinde basitleştirici varsayımlardan birisi değildir?
A) Bankalar sadece vadesiz mevduat yükümlülüğüne sahiptir.
B) Bankacılık sisteminde tek bir banka vardır.
C) Sistemdeki tüm rezervler zorunlu rezervlerden oluşur.
D) Bankaların açtığı krediler bankalara tekrar dönmektedir.
E) Merkez bankası bankacılık sistemine reeskont kredisi açmaktadır. 10 ) Aşağıdaki unsurlardan hangisi kaydi para çarpanı içerisinde yer almaz?
A) Vadeli mevduat tercihi oranı
B) Nakit tercihi oranı
C) Serbest rezerv oranı
D) Zorunlu rezerv oranı
E) Faiz oranı 11 ) Aşağıdakilerden hangisi mevduat yaratılması sürecinde bir sızıntı olarak kabul edilmez?
A) Vadesiz mevduat
B) Serbest rezervler
C) Nakit
D) Zorunlu rezervler
E) Vadeli mevduat 12 ) Aşağıdakilerden hangisi bir ticari bankanın aktifinde yer alan unsurlardan birisi değildir?
A) Nakit
B) İştirakler
C) Sermaye
D) Krediler
E) Menkul kıymetler 13 ) Kullanımına göre parasal tabanı oluşturan unsurlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Nakit + vadesiz mevduat
B) Nakit +vadesiz mevduat + vadeli mevduat
C) Dış rezervler + iç rezervler
D) Nakit + Toplam rezervler
E) Emisyon – Banka rezervleri 14 ) Para arzı dışsal kabul edildiğinde para arzı eğrisinin şekli nasıl olur?
A) Yatay eksene dik
B) Artan
C) Azalan
D) Önce artan,sonra azalan
E) Yatay eksene paralel 15 ) Bir ekonomide vadesiz mevduatlar 100 milyar $, nakit tercihi oranı %25 ve vadeli mevduat tercihi oranı %120 ise bu ekonomide M2 para arzı ne kadardır?
A) 85 milyar $
B) 160 milyar $
C) 245 milyar $
D) 375 milyar $
E) 520 milyar $ 16 ) Para arzını etkilemede aşağıdaki unsurlardan hangisi en önemli etkiyi sağlar?
A) Nakit tercihi
B) Serbest rezervler
C) Parasal taban
D) Zorunlu rezervler
E) Vadeli mevduat tercihi 17 ) Parasal taban yaratma yolları içerisinde yer alan kamu kesimine açılan krediler ülkemizde hangi tarihten itibaren ortadan kaldırılmıştır?
A) 1983
B) 1987
C) 1990
D) 1994
E) 2001 18 ) Aşağıdaki unsurlardan hangisinde yaşanacak bir artış para arzını artırır?
A) Reeskont oranı
B) Zorunlu rezerv oranı
C) Faiz oranı
D) Nakit tercihi oranı
E) Serbest rezerv oranı 19 ) B =C + R eşitliğinde B aşağıdakilerden hangisini simgelemektedir?
A) Para arzı
B) Parasal taban
C) Nakit
D) Rezervler
E) Para çarpanı 20 ) İzlenecek hükümet politikalarına kredi verilmesi ya da diğer biçimlerde destek sağlanması konusunda, Merkez Bankası’nın hükümetten gelen taleplere direnebilmesi onun aşağıdakilerden hangi özelliğini ifade eder?
A) Politika yansızlığı
B) Politik bağımsızlık
C) Ekonomik bağımsızlık
D) İstikrarlılık
E) Devletin bankacılığını yapma 21 ) Merkez bankasının bankacılık sistemine gerekli likiditeyi sağlama fonksiyonunu üstlenmesi onun aşağıdakilerden hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A) Ekonomik bağımsızlık
B) Politik bağımsızlık
C) Bankaların bankası olma
D) Finansal istikrarı sağlama
E) Rezerv yaratma gücüne sahip olma 22 ) Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de Merkez Bankacılığı faaliyetini aşağıdaki kurumlardan hangisi gerçekleştirmekteydi?
A) Dersaadet Bankası
B) Osmanlı Bankası
C) Ziraat Bankası
D) TCMB
E) Düyun-u Umumiye 23 ) 2001 yılında Euro alanına son katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İrlanda
B) Polonya
C) Finlandiya
D) Kıbrıs
E) Yunanistan 24 ) Merkez bankasının banka paniklerini önleme rolü onun hangi fonksiyonunu ortaya koyar?
A) Devletin bankacılığını yapma
B) Para piyasalarında istikrar sağlama
C) Bankaların bankası olma
D) Likiditenin son kaynağı olma
E) Milli paranın hacim ve tedavülünü gerçekleştirme 25 ) Aşağıdakilerden hangisi TCMB’nin temel görevleri arasında yer almaz?
A) Reeskont ve avans işlemleri yapmak
B) Likiditenin son kaynağı olmak
C) Altın ve döviz rezervlerini yönetmek
D) Mali piyasaları izlemek
E) Türk lirası hacim ve tedavülünü düzenlemek 26 ) Bir ülkede açık piyasa işlemlerinin etkin biçimde yürütülebilmesinin temel şartı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkez bankasının bağımsızlığı
B) Döviz piyasalarının varlığı
C) Gelişmiş bir finansal piyasanın varlığı
D) Kamu kesiminin bütçe açığı vermemesi
E) Bankacılık sisteminde rekabet olması 27 ) Merkez bankasının parasal tabanda değişiklik oluşmaması amacıyla piyasada döviz alım satımı yaparken bir yandan da açık piyasa işlemi yapmasına ne ad verilir?
A) Monetizasyon
B) Senyoraj
C) Sterilizasyon
D) Nakit ikamesi
E) Enjeksiyon 28 ) 1999 yılı sonunda IMF ile yapılan stand-by anlaşması çerçevesinde TCMB aşağıdaki değişkenlerden hangisini nominal çapa olarak kullanmıştır?
A) Faiz oranı
B) Milli gelir
C) Para arzı
D) Ücretler
E) Döviz kuru 29 ) Reeskont oranının düşürülmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmaz?
A) Para arzı artışı
B) Bankaların serbest rezervlerinin azalması
C) Kaydi paranın artması
D) Faiz oranlarının yükselmesi
E) Merkez bankasının fon sağlama rolünün artması 30 ) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu rezerv politikasının temel dezavantajıdır?
A) Esnek bir araç olmaması
B) Teknik nedenlerle kullanılmaması
C) Tüm kurumları aynı oranda etkilemesi
D) Banka bilançolarını hızlı etkilemesi
E) Para arzını daraltıcı etkide bulunması 31 ) TCMB aşağıdaki dönemlerden hangisinde tercihli munzam karşılık oranı uygulamasında bulunmuştur?
A) 1945-1950 dönemi
B) 1963-1970 dönemi
C) 1970-1987 dönemi
D) 1987-1994 dönemi
E) 1994-2001 dönemi 32 ) Belirlediği ara hedef üzerinde doğrudan kontrol gücü olmayan Merkez bankasının kontrol etmek için seçtiği ve para politikası araçları ile doğrudan etkilenebilecek türdeki değişkenlere ne ad verilir?
A) Para politikası göstergesi
B) Ara hedef
C) Faliyet hedefi
D) Nominal çapa
E) Karma hedef 33 ) Arz şokları nedeniyle yaşanan bir dengesizlik durumunda fiyat istikrarına dönük bir para politikası için ara hedef ve faaliyet hedefi ne olmalıdır?
A) Para arzı
B) Parasal taban
C) Zorunlu rezervler
D) Faiz oranı
E) Döviz kuru 34 ) Merkez bankası fiyat istikrarını amaçlayıp ara hedef olarak da parasal büyüklükleri seçmişse beklenilmeyen bir otonom harcama artışı karşısında aşağıdaki stratejilerden hangisini uygulamalıdır?
A) Para arzını daraltmalı
B) Para arzını sabit tutmalı
C) Para arzını artırmalı
D) Faizleri düşürmeli
E) Faizleri artırmalı 35 ) Aşağıdaki para politikası amaçlarından hangisi birbiriyle uyumludur?
A) Faiz oranı istikrarı – finansal istikrar
B) Ekonomik büyüme – fiyat istikrarı
C) Fiyat istikrarı – yüksek istihdam
D) Yüksek istihdam – finansal istikrar
E) Finansal istikrar – ekonomik büyüme 36 ) Aşağıdakilerden hangisi bir harcama dengesizliğine yol açmaz?
A) Vergi düşüşleri
B) Arz şoku
C) Net ihracat artışları
D) Otonom tüketim harcaması artışları
E) Para arzı artışları
1. C 2.C
3. C 4. B 5. B 6. D 7. D 8 -D 9. E 10-E 11.A
12-C 13.D 14-A 15- C 16-C 17- E 18-C 19-B
20-C 21. E 22-B 23. E 24 D 25. B 26. C 27- C
28. E 29. D 30. A 31. C 32. C 33-D 34. A 35. A
36. B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir