Pazarlama Yönetimi Test Soruları

1. İnsanların bazı doygunluklardan yoksun olduklarını hissetme durumuna ne ad verilir?

A) Fayda

B) İhtiyaç

C) İstek

D) Eğilim

E) Arzu

2. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın gelişim sürecine katkı sağlayan anlayışlardan biri değildir?

A) Üretime yönelik anlayış

B) Mamule yönelik anlayış

C) Satışa yönelik anlayış

D) Dağıtıma yönelik anlayış

E) Pazara yönelik anlayış

3. Bir işletmenin amaçlarını gerçekleştir-mesi için gerekli olan eylemlerin uy-gulanması sürecine ne ad verilir?

A) Proje Planlaması

B) Stratejik Planlama

C) Taktik Planlama

D) Kısa Dönemli Planlama

E) Uzun Dönemli Planlama

4. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planlaması süreci aşamalarından biri değildir?

A) Durum analizi

B) İşletme ve pazarlama amaçlarının be-lirlenmesi

C) Pazarlama karması elemanlarının be-lirlenmesi

D) Pazarlama karmasının programlan-ması

E) Uygulama

5. Reklamın nasıl söyleneceğinden çok, ne söylemesi gerektiğini bulmaya çalışan reklam araştırması türüne ne ad verilir?

A) Medya araştırması

B) Reklam bütçesi araştırması

C) Reklam etkinliği araştırması

D) Mesaj araştırması

E) Hedef kitle araştırması

6. Aşağıdakilerden hangisi gözlem yapma yöntemlerinden biri değildir?

A) Direkt gözlem

B) Odimetre

C) Sosyolojik gözlem

D) Gizlenmiş göz kamerası

E) Psiko – Galvonometre

7. Kürk satın alan bir kişinin, satın aldığı kürkün kendisine statü sağlayacağı için olumlu, masum hayvanların ölümüne sebep olacağı için olumsuz güdülenmesi durumuna ne ad verilir?

A) Bilişsel uyumsuzluk

B) Uzaklaşma – uzaklaşma çelişkisi

C) Yaklaşma – yaklaşma çelişkisi

D) Yaklaşma – uzaklaşma çelişkisi

E) Zevke yönelik çelişki

8. Aşağıdakilerden hangisi referans gruplarının tüketiciler üzerinde uygulayabileceği güçlerden biri değil-dir?

A) Bilgilendirme gücü

B) Zorlayıcı güç

C) Uzman gücü

D) Ödül gücü

E) Ceza gücü

9. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel pazarın yapısına ait özelliklerden biri değildir?

A) Daha az sayıda ancak büyük müşterilerden oluşması

B) Müşterilerin bölgesel olarak yoğunlaşmış olması

C) Alıcı talebinin son kullanıcıların talebinden doğması

D) Pazardaki talebin elastik olması

E) Pazardaki talebin tüketici talebindeki değişmelere bağlı olarak dalga-lı olabilmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel satın alma sürecinin aşamalarından biri değildir?

A) Ürün ilişkin niteliklerin belirlenmesi

B) Arz edenlerin tanımlanması ve tekliflerin verilmesi

C) Alıcıların belirlenmesi

D) alternatiflerin değerlendirilmesi

E) Satın almanın yapılması

11. Aşağıdakilerden hangisi negatif talep değildir?

A) Sigara dumanından rahatsız olanların sigaraya karşı yaklaşımları

B) Müslüman ülkelerde domuz etine karşı olan yaklaşımlar

C) Barışseverlerin silaha karşı yaklaşımları

D) Hayvanların öldürülmesini istemeyenlerin vizyon kürke karşı yaklaşımları

E) Şişmanların şişmanlatmayan pastaya olan yaklaşımları

12. Pazara sürülmesi kararlaştırılan yeni ürünün pazar başarısının araştırıldığı pazarlama analizine ne ad verilir?

A) Tüm pazar analizi

B) Bölgesel pazar analizi

C) Kalitatif pazar analizi

D) Pazar bölümleme analizi

E) Pazar alanı analizi

13. Ürün karmasının derinliğinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşletmenin ürettiği mal dizisinin sayısıdır.

B) İşletmenin ürettiği tüm ürün çeşitlerinin sayısıdır.

C) Her dizide yer alan ürün ya da markadan kaç tür üretildiğini gösterir.

D) Ürün kalitesini gösterir.

E) Kullanım ya da başka yönlerden ürün dizilerinin hangi ölçüde birbirine yakın olduğunu gösterir.

14. Düşük nitelikli ve düşük fiyatlı ürün sunan işletmelerin kimi zaman ürün dizilerine daha yüksek nitelikte ve fiyatta ürün çeşitleri eklenmesine ne ad verilir?

A) Ürün dizisi

B) Geriye doğru esnetilme

C) Yukarı doğru esnetilme

D) Ürün geliştirme

E) Ürün karması

15. Alıcının dikkatini üründen çok ürünün fiyatına çeken ve satıcının yapabileceği en son indirimi yaptığı izlenimini yaratan fiyata ne ad verilir?

A) Tek fiyat

B) Çekici fiyat

C) Kalanlı fiyat

D) Özel fiyat

E) Prestij fiyat

16. Fiyatlamada temel olarak maliyetler yerine alıcıların algıladıkları değeri temel alan fiyatlama sistemine ne ad verilir?

A) Rekabete dayalı

B) Talebe dayalı

C) Maliyete dayalı

D) Üretime dayalı

E) Ortalama maliyete dayalı

17. Aşağıdakilerden hangisi beğenmeli ürünlerin özellikleriyle uyumlu değildir?

A) Alıcılar istedikleri nitelik ve özelliği bulmak için araştırma yaparlar.

B) Çok sık ve sürekli satın alınmazlar.

C) Özdeş olan ve olmayanlar arasında fiyatın etkisi farklı olur.

D) Bu ürünler seçici olarak dağıtırlar.

E) Küçük fiyat farklılıkları her zaman önemlidir.

18. Ürün dünyasında yeni olan ve tümüyle yeni bir işlev gören, kendine yeni bir pazar oluşturan ürünler yönetim açısından hangi ürün türüne girer?

A) İşlevi geliştirilmiş ürünler

B) Tümüyle yeni ürünler

C) Düşük maliyetli ürünler

D) Yeniden düzenlenmiş ürünler

E) Yeni işaretler eklenmiş ürünler

19. Aşağıdakilerden hangisi üretici ile tüketici arasında aracıların yer almasının nedenlerinden biri değildir?

A) Aracıların değişim sürecinde verimliliği artırması

B) Aracıların tüketicilere güven vermesi

C) Aracıların yığın üretimi küçük parçala-ra bölüp ürün demetleri oluşturması

D) Aracıların değişim işlemlerini rutin hale getirmesi

E) Aracıların tüketicinin araştırma süreci-ni kolaylaştırması

20. Giyecek, ev eşyaları, ofis ekipmanları gibi ürünlerin dağıtımında aşağıdaki dağıtım şekillerinden hangisinin kullanılması uygundur?

A) Seçimli

B) Yoğun

C) Sınırlı

D) Yetkili

E) Türdeş

21. Bir ürünün toptancı – perakendeci gibi iki kanal üyesi ile tüketici arasında değişimi esnasında oluşan faydaya ne ad verilir?

A) Şekil faydası

B) Yer faydası

C) Sahiplik faydası

D) Coğrafik fayda

E) Zaman fayda

22. Hedef pazardaki tüketicinin bir kişinin mesaja kaç kez maruz kaldığının ölçüne ne ad verilir?

A) Sıklık

B) Ulaşma

C) Tiraj

D) Rating

E) Etkileme

23. Bir toptancı, üretici veya hizmet işletmesinin, ürünlerinin, hizmetlerinin ya da unvanının anlaşma koşulları çerçevesinde satış hakkının verilmesine ne ad verilir?

A) Franchising

B) joint – venture

C) Bölümlü mağazacılık

D) Kolaylıklı mağazacılık

E) Genel mağazacılık

24. Aşağıdakilerden hangisi sunulan ürünlere göre perakendeci sınıflan-dırması içinde yer almaz?

A) Genel mağazalar

B) Sınırlı türde ürün satılan mağazalar

C) Bölümlü mağazalar

D) Kolaylık mağazaları

E) Şube mağazaları

25. Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının bileşenlerinden biri değildir?

A) Satış tutundurma

B) Reklam

C) Dağıtım

D) Kişisel satış

E) Duyurum

26. Pazarlama faaliyetleri içinde temel olarak işletmenin mevcut ya da muhtemel müşterileriyle iletişim kurma işlevini yüklenmiş olan pazarlama karması unsuruna ne ad verilir?

A) Dağıtım

B) Ürün planlama

C) Tutundurma

D) Satış

E) Fiyatlama

27. Aşağıdakilerden hangisi tutundurma kararlarını etkileyen unsurlardan biri değildir?

A) Ürün özellikleri

B) Satın alma karar sürecindeki aşama

C) Üretim süreci

D) Kanal stratejileri

E) Tutundurma faaliyetlerinin hedef kitlesi

28. Bir departmanlı mağazada tezgahtarlar ya da belirli bir rotada kamyonuy-la dolaşarak perakendecilerin stok-larını yenileyen satışçılar, hangi tür satışlara örnektir?

A) Siparişi destekleyen satışçılar

B) Siparişi alan satışçılar

C) Siparişi elde eden satışçılar

D) Misyoner satışçılar

E) Yaratıcı satışçılar

29. Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın satış gücünün yapılandırılmasında dikkat edilmesi gerekli unsurlardan biri değildir?

A) Coğrafi temelli satış gücü yapısı

B) Ürün temelli satış gücü yapısı

C) Müşteri temelli satış gücü yapısı

D) İşlevsel satış gücü yapısı

E) Fiyat temelli satış gücü yapısı

30. Her bir müşteri için çok az değiştirilebilen, profesyonelce hazırlanmış ve satış destek malzemeleri ile satışın desteklendiği satış sunuşu türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paket sunumlar

B) Organize sunumlar

C) Kişiye özel sunuş

D) Etkileşimli sunuş

E) Yüzyüze sunuş

31. İzleyici seçiciliği yüksek etkileşim olanaklarına sahip, mesajlarını güncel-leştirmenin kolay olduğu ve maliyetinin düşük olduğu reklam medyasına ne ad verilir?

A) Televizyon

B) İnternet

C) Gazete

D) Doğrudan posta

E) Dergi

32. Aşağıdakilerden hangisi satış tutun-durma faaliyetlerinin artış nedenlerin-den biridir?

A) Mevcut ürünlerin satışını artırmak

B) Tüketicilerin fiyat duyarlılığının artması

C) Mevcut kullanıcıların tekrar satın almalarını teşvik etmek

D) Mevcut ürünlerin yeni kullanıcılarının denenmesini teşvik etmek

E) Ürün kullanımını artırmak

33. Aşağıdakilerden hangisi uluslar ara-sı pazara giriş şekillerinden biri değildir?

A) Factoring

B) Dolaylı ihracat

C) Dolaysız ihracat

D) Lisans verme

E) Ortak girişimde bulunma

34. Sözsüz iletişim, değer yargıları, örf ve adetler gibi faktörler uluslar arası pazarlamayı etkileyen çevre faktörlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A) Ekonomik çevre faktörü

B) Yasal ve politik çevre faktörü

C) Kültürel faktörler

D) Demografik faktörler

E) Doğal çevre faktörleri

35. Veritabanlı pazarlamada belirli bir eylemin güçlü ya da zayıf yönlerinin görüldüğü iş süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koordinasyon

B) Analiz

C) Uygulama

D) Planlama

E) Denetim

36. Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın özelliklerinden biridir?

A) Kısa dönemli ölçeğe sahiptir.

B) Tek bir satış üzerinde odaklaşır.

C) Ürün özellikleri üzerinde durulur.

D) Müşteri hizmetlerine az önem verilir.

E) Müşteri bağlılığı yüksektir.

1. B
2. D
3. C
4. C
5. D
6. C
7. D
8. E
9. D
10. C
11. E
12. A
13. C
14. C
15. C
16. B
17. E
18. B
19. B
20. A
21. C
22. A
23. A
24. E
25. C
26. C
27. C
28. B
29. E
30. A
31. B
32. B
33. A
34. C
35. C
36. E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir