sosyal politika Deneme sınavı 4

1-) Sosyal politikanın bir sosyal bilim dalı olarak akademik temelleri hangi ülkede atılmıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Almanya
D) ABD
E) İtalya

——————————————————————————–
2-) Aşağıdakilerden hangisinin sosyal politikaların önem kazanmasında rolü olmamıştır?
A) 1 ve 2. Dünya Savaşı
B) Ekonomik entegrasyon süreci
C) İşgücü hareketlilikleri
D) Sovyetler Birliğinin Dağılması
E) 1929 Ekonomik Bunalımı

——————————————————————————–
3-) Herkese, içinde yaşamakta olduğu toplumun olanaklarına uygun bir yaşam düzeyini sağlamakla kendini görevli bilen, devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal devlet
B) Hukuk devleti
C) Laik devlet
D) Otoriter devlet
E) Demokratik devlet

——————————————————————————–
4-) Sosyal politikaları ilke olarak aşağıdakilerden hangisi yürütmektedir?
A) Özel sektör
B) Devlet
C) Dernekler
D) Gönüllü kuruluşlar
E) Odalar ve birlikler

——————————————————————————–
5-) İnsan, davranışlarının salt ekonomik yönü ile hangi sosyal bilim dalına konu olur?
A) Sosyoloji
B) İnsan Kaynakları Yönetimi
C) Ekonomi
D) Sosyal Politika
E) Psikoloji

——————————————————————————–
6-) Çalışma yaşamının aktörleri kimlerdir?
A) Bağımlı statüler altında çalışanlar ile işverenler
B) İşçi ve işveren sendikaları
C) Bağımlı statüler altında çalışanlar ile devlet
D) Sendika, federasyon ve konfederasyonlar
E) Örgütlü işçi, işveren ve devlet

——————————————————————————–
7-) Spesifik olarak işgücünü, bir üretim faktörü olarak ele alarak inceleyen ekonomi dalına ne ad verilir?
A) Endüstri psikolojisi
B) Çalışma sosyolojisi
C) Ekonomi politikası
D) Çalışma Ekonomisi
E) Sosyal Politika

——————————————————————————–
😎 Bir işletmede çalışanların işletmenin stratejik hedefleri doğrultusunda en etkili ve verimli biçimde nasıl değerlendirileceğini ele alan disipline ne ad verilir?
A) Çalışma Ekonomisi
B) Endüstri ilişkileri
C) Sosyal Politika
D) Ekonomi Politikaları
E) İnsan Kaynakları Yönetimi

——————————————————————————–
9-) Sanayi Devrimi, hangi enerji gücünün üretim sürecine uyarlanması ile başlamıştır?
A) Buhar
B) Kömür
C) Odun
D) Nükleer enerji
E) Petrol

——————————————————————————–
10-) İlk sosyal nitelikli politikaların konusu kimlerdir?
A) Çocuk işçiler
B) Çalışan kadınlar
C) Genç işgücü
D) Dokuma sanayiinde çalışanlar
E) Maden işçileri

——————————————————————————–
11-) Hukuk düzeninin sınırları içinde herkesin, haklara ve borçlara ehil olmada eşit olması, kanun önünde herkesin eşit olmasına ne ad verilir?
A) Sözleşme serbestisi
B) Hukuki eşitlik
C) Karma ekonomi
D) Kollektivist ekonomi
E) Liberal düzen

——————————————————————————–
12-) Aynı meslek ve sanatı sürdürenlerin, birbirlerine yakın bir ortamda toplanarak kurdukları düzene ne ad verilir?
A) Korporasyon
B) Kollektivizm
C) Merkeziyetçilik
D) Feodalizm
E) Dernekçilik

——————————————————————————–
13-) Ülkemizde bilinen ve belgelenen ilk işçi meslek kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Amele Cemiyeti
B) Ameleperver Cemiyeti
C) Terakk-i Sanayi Cemiyeti
D) Mürettibini Osmaniye Cemiyeti
E) Sanayi Amele Cemiyeti

——————————————————————————–
14-) Türkiye’de ilk önce hangi sosyal sigortalar koluna işlerlik kazandırılmıştır?
A) İhtiyarlık
B) Malullük (Sakatlık)
C) Meslek hastalığı
D) Ölüm
E) Hastalık

——————————————————————————–
15-) Ülkemizin ilk medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borçlar Kanunu
B) Meaddin Nizamnamesi
C) Mecelle
D) Dilaver Paşa Nizamnamesi
E) Hıfzıssıhha Kanunu

——————————————————————————–
16-) Ülkemizde bireysel iş ilişkileri ilk kez aşağıdakilerden hangisinin hükümleri ile düzenlenmiştir?
A) Mecelle
B) Dilaver Paşa Nizamnamesi
C) Meaddin Nizamnamesi
D) Hıfzıssıha Kanunu
E) Borçlar Kanunu

——————————————————————————–
17-) Uluslararası Çalışma Örgüt’ü hangi yıl kurulmuştur?
A) 1900
B) 1909
C) 1919
D) 1929
E) 1945

——————————————————————————–
18-) Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yönetim kurulunda kaç hükümet temsilcisi delege bulunur?
A) 10
B) 12
C) 28
D) 25
E) 30

——————————————————————————–
19-) Üye devletler kendilerine iletilen sözleşmeleri çok özel durumlarda en geç kaç ay içinde yasama organına göndermekle yükümlüdür?
A) 6
B) 12
C) 18
D) 24
E) 36

——————————————————————————–
20-) Uluslararası Çalışma Örgütü’nün en üst karar organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uluslararası Çalışma Konferansı
B) Sözleşme Kurulu
C) Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu
D) Uluslararası Çalışma Bürosu
E) Guvarnörler Kurulu

——————————————————————————–
21-) Çalışma yaşamında esnekleşme, önce hangi alanda başladı?
A) İşyeri
B) Çalışma süresi
C) Ücret
D) İş ilişkisinin kurulması
E) Sosyal Sigorta

——————————————————————————–
22-) İşsizlik sigortaları, işsizliği hangi nitelikte bir risk olarak kabul eder?
A) Sosyal-Mesleki
B) Mesleki-Ekonomik
C) Fiziksel-Mesleki
D) Ekonomik-Fiziksel
E) Sosyo-Ekonomik

——————————————————————————–
23-) İşsizlikle savaşım politikaları içinde, işsizlere belli bir ekonomik güvence sağlayarak, korumaya yönelik politikalara ne ad verilir?
A) Sosyal politika
B) Aktif istihdam politikaları
C) Pasif istihdam politikaları
D) Ekonomik politikalar
E) Çalışma politikaları

——————————————————————————–
24-) İş ilişkileri ve yaşamının çeşitli alanlarda esnekleştirildiği çalışma türlerine ne ad verilir?
A) Atipik istihdam biçimleri
B) Pasif istihdam biçimleri
C) Aktif istihdam biçimleri
D) Seri çalışma biçimleri
E) Fordist üretim biçimleri

——————————————————————————–
25-) Aşağıdakilerden hangisi esnek çalışma biçimlerinden biri değildir?
A) Evde çalışma
B) İş paylaşımlı çalışma
C) Vardiyalı çalışma
D) Çağrı üzerinde çalışma
E) Part-time (kısmi) çalışma

——————————————————————————–
26-) Aşağıdakilerden hangisi gereğinden uzun tutulan iş sürelerinin beraberinde getireceği sakıncalardan birisi değildir?
A) İş kazaları ve meslek hastalığı riskinin çoğalması
B) Sosyal yaşama katkı ve katılımın sınırlandırılması
C) İşletme giderlerinin artması
D) İşsizlik oranlarının yükselmesi
E) Üretim düzeyinin azalması

——————————————————————————–
27-) İlk işçi sendikası hangi tarihte ve nerede kurulmuştur?
A) 1961 – Almanya
B) 1980 – Almanya
C) 1824 – İngiltere
D) 1865 – Fransa
E) 1896 – Kanada

——————————————————————————–
28-) I. 3008 Sayılı İş Kanunu
II. 1475 Sayılı İş Kanunu
III. 4857 Sayılı İş Kanunu
IV. 931 Sayılı İş Kanunu

Yukarıdaki İş kanunlarının tarihsel bakımdan doğru sıralandığı şık aşağıdakilerden hangisidir?
A) I – II – III – IV
B) II – III – IV – I
C) III – II – I – IV
D) IV – I – II – III
E) I – IV – II – III

——————————————————————————–
29-) Bir işyeri kesintisiz olarak günde kaç saat çalışabilir?
A) 12
B) 8
C) 9
D) 10
E) 24

——————————————————————————–
30-) İşgörme ediminin işyeri dışında işçinin evinde yerine getirilmesine olanak tanınan çalışma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Part-time
B) Yoğunlaştırılmış
C) Evde çalışma
D) Ödünç çalışma
E) İş paylaşımlı çalışma

1-)C
2-) D
3-) A
4-) B
5-) C
6-) E
7-) D
😎 E
9-) A
10-) A
11-) B
12-) A
13-) B
14-) C
15-) C
16-) C
17-) C
18-) C
19-) C
20-) A
21-) B
22-) E
23-) C
24-) A
25-) A
26-) E
27-) C
28-) E
29-) E
30-)C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir