sosyal politika Deneme sınavları 2

1-) Uluslararası Çalışma Örgüt’ü hangi yıl kurulmuştur?
A) 1900
B) 1909
C) 1919
D) 1929
E) 1945
________________________________________
2-) Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yönetim kurulunda kaç hükümet temsilcisi delege bulunur?
A) 10
B) 12
C) 28
D) 25
E) 30
________________________________________
3-) Üye devletler kendilerine iletilen sözleşmeleri çok özel durumlarda en geç kaç ay içinde yasama organına göndermekle yükümlüdür?
A) 6
B) 12
C) 18
D) 24
E) 36
________________________________________
4-) Uluslararası Çalışma Örgütü’nün en üst karar organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uluslararası Çalışma Konferansı
B) Sözleşme Kurulu
C) Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu
D) Uluslararası Çalışma Bürosu
E) Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Yasama Organı
________________________________________
5-) Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uluslararası Çalışma Konferansı
B) Tavsiye Kurulu
C) Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu
D) Uluslararası Çalışma Bürosu
E) Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Yasama Organı
________________________________________
6-) Taslak bir metnin Uluslararası Çalışma Örgütü’nde sözleşme niteliği kazanabilmesi için Konferans Delegelerinin kaçta kaçı tarafından kabul edilmesi gerekir?
A) 1/3
B) 2/3
C) 1/4
D) 4/4
E) 2/4
________________________________________
7-) Çalışma yaşamında esnekleşme, önce hangi alanda başladı?
A) İşyeri
B) Çalışma süresi
C) Ücret
D) İş ilişkisinin kurulması
E) Sosyal Sigorta
________________________________________
😎 Aşağıdakilerden hangisi bir Sosyal Güvenlik Sisteminin primli aracıdır?
A) Sosyal yardımlar
B) Sosyal sigortalar
C) Sosyal hizmetler
D) Sosyal sübvansiyonlar
E) Sosyal koruma
________________________________________
9-) İşsizlik sigortalarının hangi işlerde uygulanabilmesi güçtür?
A) Sanayi
B) Hizmet
C) Ağır ve tehlikeli
D) Tarım
E) Sürekli
________________________________________
10-) İşsizliğe karşı koruma hangi ilkenin bir gereğidir?
A) Sosyal adalet ilkesinin
B) Hukuk devleti ilkesinin
C) Adil refah ilkesinin
D) Tarafsız devlet ilkesinin
E) Sosyal devlet ilkesinin
________________________________________
11-) Ülkemizde bir başka yere atanmaları durumunda kamu görevlilerine ödenen paraya ne ad verilir?
A) Borç
B) Harcırah
C) İkramiye
D) Maaş
E) Ödül
________________________________________
12-) İşsizlikle savaşım politikaları içinde, işsizlere belli bir ekonomik güvence sağlayarak, korumaya yönelik politikalara ne ad verilir?
A) Sosyal politika
B) Aktif istihdam politikaları
C) Pasif istihdam politikaları
D) Ekonomik politikalar
E) Çalışma politikaları
________________________________________
13-) İş ilişkileri ve yaşamının çeşitli alanlarda esnekleştirildiği çalışma türlerine ne ad verilir?
A) Atipik istihdam biçimleri
B) Pasif istihdam biçimleri
C) Aktif istihdam biçimleri
D) Seri çalışma biçimleri
E) Fordist üretim biçimleri
________________________________________
14-) Çalışmak isteği ve yetersizliği olmasına karşın, düzenli, sürekli ve yeterli gelir sağlayabilecek işi bulunmayan kişiye ne denir?
A) Birey
B) Vatandaş
C) İşsiz
D) Mağdur
E) Esnek çalışan
________________________________________
15-) İşsizlik sigortaları, işsizliği hangi nitelikte bir risk olarak kabul eder?
A) Sosyal-Mesleki
B) Mesleki-Ekonomik
C) Fiziksel-Mesleki
D) Ekonomik-Fiziksel
E) Sosyo-Ekonomik
________________________________________
16-) Çalışma yaşamını düzenleyen, yerleşik buyurucu hukuk normlarının yumuşatılarak, iş ilişkilerinin bireyselleştirilmesine ne ad verilir?
A) Atipik çalışma
B) İşsizlik
C) Fordist çalışma
D) Esnek çalışma
E) Seri çalışma
________________________________________
17-) İşçi statüsü altında çalışmaların, normal çalışma süresinin haftalık azami uzunluğu nasıl belirlenmelidir?
A) Yasama organı tarafından
B) İşçi ve işveren tarafından
C) İşçi ve işveren sendikaları tarafından
D) Bireysel ya da toplu iş sözleşmesi ile
E) İşveren tarafından
________________________________________
18-) Aşağıdakilerden hangisi, sosyal politikalarca günümüzde uygun (optimal) iş süresi uzunluğu olarak kabul edilir?
A) Günde 7, haftada 36 saat
B) Günde 7, haftata 42 saat
C) Günde 7,5, haftada 42 saat
D) Günde 8, haftada 40 saat
E) Günde 8, haftada 45 saat
________________________________________
19-) Aşağıdakilerden hangisi esnek çalışma biçimlerinden biri değildir?
A) Evde çalışma
B) İş paylaşımlı çalışma
C) Vardiyalı çalışma
D) Çağrı üzerinde çalışma
E) Part-time (kısmi) çalışma
________________________________________
20-) Bir işyerinde art arda ya da ayrı zamanlarda iş sürelerinin başlama ve bitiş zamanları birbirinden farklı işgören gruplarına ne ad verilir?
A) Posta
B) Tim
C) Takım
D) Ekip
E) Grup
________________________________________
21-) İşverenin, işgörenin işgücünden yararlanma süresine ne ad verilir?
A) Kısa süreli çalışma
B) Uzun süreli çalışma
C) Esnek çalışma
D) İş süresi
E) İşgücü sağlığı
________________________________________
22-) Çalışma yaşamının tarafları için en uygun olan günlük ve haftalık iş süresi uzunluğuna ne ad verilir?
A) Yeknesaklık
B) Normal iş süresi
C) Kısa çalışma
D) Uzun çalışma
E) Esnek çalışma
________________________________________
23-) Aşağıdakilerden hangisi esnek iş sürelerinden biri değildir?
A) Tele-çalışma
B) Yeknesak
C) Part-time çalışma
D) Ödünç çalışma
E) Yoğunlaştırılmış çalışma
________________________________________
24-) Aşağıdakilerden hangisi işgören ile işveren arasında karşılıklı anlaşma ile oluşan ve normal iş süresinden daha kısa süreli, düzenli ve sürekli çalışmadır?
A) Tele-çalışma
B) Evde çalışma
C) Ödünç çalışma
D) Çağrı üzerine çalışma
E) Part-time çalışma
________________________________________
25-) İşverenin duyacağı gereksinime göre işyerine çağrılan işçinin iş süresinin, talep çerçevesinde düzenlenmesi şeklinde çalışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çağrı üzerine çalışma
B) Esnek saatlerle çalışma
C) Part-time çalışma
D) Evde çalışma
E) Ödünç çalışma
________________________________________
26-) Bir işyeri kesintisiz olarak günde kaç saat çalışabilir?
A) 12
B) 8
C) 9
D) 10
E) 24
________________________________________
27-) Ülkemizde ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerin yıllık toplamı kaç gündür?
A) 20
B) 13,5
C) 18,5
D) 12
E) 30
________________________________________
28-) İşsizlik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İşsizler ulusal gelirin oluşumuna katkıda bulunmadan bölüşümüne ortak olurlar.
B) İşsizlik, kayıtdışı istihdamı ve yeraltı ekonomisini besler.
C) İşsizlik endüstri ilişkileri ve sosyal güvenlik sistemlerini yıpratır.
D) İşsizlik işgücünün çalışma koşullarının ağırlaşmasına yol açar.
E) İşsizlik gelişmiş toplumlarda artar.
________________________________________
29-) Aşağıdaki kesimlerden hangisi, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde uluslararası kamuoyu baskısı yaratanlardan değildir?
A) Din adamları
B) Kadınlar ve çocuklar
C) Düşünürler
D) Sanatçılar
E) Bilim adamları
________________________________________
30-) Ülkeler arasında bölgesel, kıtasal düzeyde yaşanılan ekonomik, siyasal, askeri, bilimsel, hukuki yakınlaşmanın evrensel bütünleşmeye dönüşmesine ne ad verilir?
A) Ulusallaşma
B) Modernleşme
C) Küreselleşme
D) Gelişme
E) Emperyalizm
________________________________________
31-) Uluslararası Çalışma Örgütünün Konferans Komitesi kaç kişiden oluşur?
A) 150
B) 30
C) 60
D) 80
E) 100
________________________________________
32-) Aşağıdakilerden hangisi İş Bulma Hizmetlerinin özelliklerinden değildir?
A) İş Bulma Hizmetlerinin Kamusal Niteliği
B) İş Bulma Hizmetlerinin karşılıksız sağlanması
C) İş Bulma Hizmetlerinde tekelcilik
D) Devletin iş arayanlara, işgücü gereksinimi duyanlara aracılık etmesi
E) Devletin işgücü arayanların yanında olması
________________________________________
33-) Bağımlı statülerde çalışanların kredi iradeleri ya da kusurları dışında işsiz kalmaları durumunda, niteliklerine ve yitirdikleri işlerin koşullarına uygun yeni bir iş buluncaya dek, kapsamında bulundukları sosyal sigortalar kurumu tarafından yürürlükte bulunan hukuki düzenlemeler çerçevesinde yapılan parasal nitelikte aylık yardımına ne ad verilir?
A) İşsizlik ödeneği
B) Nema
C) Maaş
D) İkramiye
E) Harcırah
________________________________________
34-) UÇÖ’nün Yönetim Kurulu, gerekli görürse görüştüğü konuyu son bağlamda aşağıdakilerden hangisine taşır?
A) Konferans
B) Uluslararası Adalet Divanı
C) Yasama Kurulu
D) Kamuoyu
E) Uluslararası Çalışma Bürosu
________________________________________
35-) İşsizlere belli bir ekonomik güvence sağlayarak korumaya yönelik politikalara ne ad verilir?
A) Ekonomi politikaları
B) Sosyal politikalar
C) Pasif istihdam politikaları
D) Aktif istihdam politikaları
E) Çalışma politikaları
________________________________________
36-) UÇÖ’nün Tavsiye kararı olarak hüküm ifade edebilmesi için, taslağın ne kadar çoklukla kabulü gerekir?
A) Yarı yarıya kabul edilmelidir
B) Üçte ikisinin kabulü
C) Salt çoğunluğun kabulü
D) Hepsinin kabulü
E) Dörtte birinin kabulü
________________________________________
1-) C
2-) C
3-) C
4-) A
5-) C
6-) B
7-) B
😎 B
9-) D
10-) E
11-) B
12-) C
13-) A
14-) C
15-) E
16-) D
17-) A
18-) D
19-) C
20-) A
21-) D
22-) B
23-) B
24-) E
25-) A
26-) E
27-) B
28-) E
29-) B
30-) C
31-) A
32-) E
33-) A
34-) B
35-) C
36-) C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir