sosyal politika Deneme sınavları

1-) Devletlerin ilk kez sosyal nitelikli politikalar izlemeye başladığı dönemde, bu politikaların kapsamına kimler giriyordu?
A) Çocuklar ve gençler
B) Bağımlı statü altında çalışanlar
C) Ekonomik yönden güçsüz olanlar
D) İşçi statüsünde çalışanlar
E) Kadın işgücü
________________________________________
2-) Sanayi Devriminin hangi ülkede ve hangi dönemde başladığı kabul edilir?
A) İngiltere’de, 18. yy başlarında
B) İngiltere’de 18. yy sonlarında
C) Fransa’da 18. yy. ortalarında
D) Almanya’da 19. yy’ın ilk yarısında
E) Almanya’da 19. yy.ın ortalarında
________________________________________
3-) Aşağıdakilerden hangisi, sosyal politikalara doğrudan konu olan kesimler kapsamında yer almaz?
A) Sakat ve eski hükümlüler
B) Bağımlı statü altında çalışanlar
C) Kamu görevlileri
D) Çocuk ve kadın işgücü
E) Bir sanayi işletmesinin sahibi
________________________________________
4-) Aşağıdakilerden hangisi, sosyal politikalar kapsamında irdelenen ekonomik yönden güçsüz bireylerden oluşan kesimlere örnek olamaz?
A) İşsizler
B) Topraksız köylüler
C) Burjuvazi
D) Barınabilme olanağından yoksun olanlar
E) Beslenebilme olanağından yoksun olanlar
________________________________________
5-) Sosyal nitelikli politikaları konu alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyoloji
B) Hukuk
C) Siyaset
D) Sosyal politika
E) Demografi
________________________________________
6-) Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından sürdürülen politikalar, kamusal sosyal politikaları destekler?
A) Siyasal partiler
B) Örgütler
C) Bankalar
D) Yerel yönetimler
E) Meslek odaları
________________________________________
7-) İşletme sosyal politikaları kim ya da kimlerce taşınır?
A) Devlet tarafından
B) İnsan kaynakları yönetimleri tarafından
C) Endüstri ilişkileri sistemi tarafından
D) Sosyal güvenlik sistemi tarafından
E) Hukuk kuralları ve kurumları tarafından
________________________________________
😎 Ekonomik nitelikli olay ve olgularla ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomi
B) Sosyal politika
C) Hukuk
D) Sosyoloji
E) Demografi
________________________________________
9-) Sosyal politika bilim dalına konu olan sosyal politikaların finansman kaynaklarının başında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
A) Parasal nitelikli yaptırımlar
B) Özel sigortaların fonları
C) Şans oyunlarının gelirleri
D) Harçlar
E) Devlet Bütçeleri
________________________________________
10-) Bir işletmede çalışanların işletmenin stratejik hedefleri doğrultusunda en etkili ve verimli biçimde nasıl değerlendirileceğini ele alan disipline ne ad verilir?
A) Çalışma Ekonomisi
B) Endüstri ilişkileri
C) Sosyal Politika
D) Ekonomi Politikaları
E) İnsan Kaynakları Yönetimi
________________________________________
11-) Sanayi Devrimi, hangi enerji gücünün üretim sürecine uyarlanması ile başlamıştır?
A) Buhar
B) Elektrik
C) Doğal gaz
D) Nükleer enerji
E) Petrol
________________________________________
12-) Sanayi Devrimi önce hangi sektörde yaşanmıştır?
A) Hizmet
B) Dokuma
C) İnşaat
D) Kimya
E) Gıda
________________________________________
13-) Sanayi Devrimi’nin yaşanıldığı dönemde, hangi ekonomik görüşün hakim olduğu söylenebilir?
A) Klasik liberal
B) Sosyalist
C) Kollektivist
D) Karma ekonomi
E) Yeni liberal
________________________________________
14-) Sanayi Devrimi’nin yaşanıldığı dönemde hangi ilkelere dayalı bir hukuk düzeni hakimdi?
A) Hukuki eşitlik ve sözleşme serbestisi
B) İşçi yararına yorum ve işçiyi koruma
C) Hukuki ve sosyal koruma
D) Katılımcı ve karışımcı devlet koruması
E) Sosyal devlet ve hukuk devleti
________________________________________
15-) Fabrika sahiplerinin ad ve hesabına onlara bağlı olarak, sürekli ve düzenli bir ücret geliri karşılığında çalışan kişilere ne ad verilir?
A) Kamu görevlisi
B) İşçi
C) Memur
D) Yönetici
E) Çiftçi
________________________________________
16-) Aşağıdakilerden hangisi loncalardaki meslek hiyerarşisinin doğru sıralamasıdır?
A) Yamak – çırak – kalfa – usta – üstad
B) Çırak – yamak – usta – kalfa – üstad
C) Kalfa – çırak – yamak – üstad – usta
D) Yamak – çırak – usta – kalfa – üstad
E) Yamak – çırak – kalfa – üstad – usta
________________________________________
17-) Lonca yapısı içinde oluşturulan, sosyal sigortaların köklerini oluşturan, yaşlılık nedeniyle işini sürdüremeyen, çok çocuğu, kalabalık ailesi olan, evlenen, sakatlanan, hastalanan esnaf ve zanaatkarlara ya da ailelerine ayni ya da parasal nitelikte yardımlar yapan, borç para veren yardımlaşma sandıklarına ne ad verilir?
A) Ahilik
B) Emekli sandığı
C) Teavün
D) Mecelle
E) Hıfzıssıha
________________________________________
18-) Osmanlı’da, maden işletmelerinde işçi statüsüyle çalışanların iş ilişkileri ve yaşamlarının korunmasını hedef alan ilk yazılı hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dilâver Paşa Nizamnamesi
B) Mecelle
C) Borçlar Kanunu
D) Meaddin Nizamnamesi
E) Darülaceze
________________________________________
19-) Ülkemizde bireysel iş ilişkileri ilk kez aşağıdakilerden hangisinin hükümleri ile düzenlenmiştir?
A) Mecelle
B) Dilaver Paşa Nizamnamesi
C) Meaddin Nizamnamesi
D) Hıfzıssıha Kanunu
E) Borçlar Kanunu
________________________________________
20-) Türkiye’de 1960’lı yıllarda sosyal politikalarda gözlenen gelişmelerin temelinde hangi etken bulunur?
A) Ulusal sanayiin gelişip, yaygınlaşması
B) 1961 Anayasasında yer alan hükümler
C) Uluslararası Çalışma Örgütü üyeliğinden doğan yükümlülükler
D) İşçi sendikalarının mücadeleleri
E) Demokratik bir yönetim biçimine geçilmesi
________________________________________
21-) Uluslararası Çalışma Örgütünde yer alan işçi ve işveren kesimi temsilcilerini kim seçer?
A) Üye devletin parlementosu
B) İşçi ve işveren birliği
C) Üye devletin hükümeti
D) Ülke genelinde çok üyeye sahip üst işçi ve işveren sendikaları
E) Ekonomik ve sosyal konsey
________________________________________
22-) Uzmanlar Komitesi hangi üyelerden oluşur?
A) 3 uluslararası adalet divanı üyeden
B) Yönetim kurulunun asli üyelerinden
C) 10 Yönetim kurulu üyeden
D) 20 bağımsız uzmandan
E) Her üye devlet tarafından seçilerek gönderilen üyelerden
________________________________________
23-) Sosyal politikaların uluslararası düzeyde benimsenen ilkeleri ve kurallarına ne ad verilir?
A) Sosyal politika
B) Uluslararası sosyal politika
C) Endüstri ilişkileri
D) Çalışma ekonomisi
E) Ekonomik politika
________________________________________
24-) Aşağıdakilerden hangisi UÇÖ’nün 1919 yılında kabul edilen ilk programında yer alan konulardan biri değildir?
A) İşsizlik sorunu ile savaşılması
B) Eşit değerde işe, eşit ücret ödenmesi
C) Yaşlılık ve işgörmezlik gelirlerinin güvence altına alınması
D) Günlük ve haftalık en uzun çalışma süresinin belirlenmesi
E) Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü, sürekli gelişmenin temel koşuludur.
________________________________________
25-) Sendikal hareket, uluslararası düzeyde örgütlenmeye hangi ülkede başlamıştır?
A) Hollanda
B) Fransa
C) İngiltere
D) A.B.D.
E) Türkiye
________________________________________
26-) İş piyasasında aracılık hizmetleri hangi dönemde verilmeye başlandı?
A) Sanayi Devrimi’nin ardından
B) Yüzyılımızın başlarında
C) 1. Dünya Savaşı’ndan sonra
D) 1929 Ekonomik Bunalımının ardından
E) 2. Dünya Savaşı’nın ardından
________________________________________
27-) UÇÖ kararları, işsizlik sigortası ödeneğinin sigortalıların, primi esas alınan son kazancının en az yüzde kaçının altında olmayacağını öngörür?
A) 25’inin
B) 40’ının
C) 45’inin
D) 50’sinin
E) 65’inin
________________________________________
28-) Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasından yararlanabilmenin koşulu değildir?
A) İşsiz kalma nedeni
B) İş önerisinin reddi
C) Hak edilme koşullarının yerine getirilmesi
D) Bekleme süresinin tamamlanması
E) Kalifiyelik özelliği
________________________________________
29-) Aşağıdakilerden hangisi bireyin işsizlik sigortasına hak kazandığı durumlardan biridir?
A) İşten kendi isteğiyle ayrılması
B) İşverenin fazlalığı gerekçe göstererek çıkartması
C) Kusuru nedeniyle çıkarılması
D) Görevli kurumun önerdiği işi kabul etmemesi
E) İşini sevmediği için verim göstermeyerek kendini attırması
________________________________________
30-) Aşağıdakilerden hangisi işsizlikle savaşım politikaları çerçevesinde, iş hukuku kurallarından değildir?
A) İş ilişkisinin kurulması
B) İş ilişkisinin düzenlenmesi
C) İş ilişkisinin son bulması
D) Çocukların zorunlu eğitim aşamasını tamamladıktan sonra iş yaşamına geçmesi
E) Esnek çalışma tarzı
________________________________________
31-) Bir işyerinde sürdürülen faaliyet kesintisiz olarak günde en çok ne kadar olabilir?
A) 8 saat
B) 16 saat
C) 24 saat
D) İş görenlerin normal çalışma süresi kadar
E) Normal ve fazla süreli çalışmaların toplam süresi kadar
________________________________________
32-) Çalışma sürelerinde yeknesaklık denilince neyi anlamak gerekir?
A) Günlük iş sürelerinin birbirine eşit uzunlukta olmasını
B) Günlük iş sürelerinin normal uzunlukta olmasını
C) Esnek çalışma süresi uygulamalarını
D) İşgörenler arasında, çalışma süresinin uzunluğu, yönünden hiçbir ayrımın gözetilmemesini
E) Normal çalışma süresinden daha uzun çalışma süresinin öngörülmemesini
________________________________________
33-) Uluslararası normlar çerçevesinde, işbaşında geçirilen süreler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Emzikli kadınlara, işyerlerinde çocuklarını emzirmeleri için verilen süreler
B) İşgörenin, işverenin verdiği başka bir işi yerine getirmek üzere yolda geçirdiği süre
C) İşgörenin, yapacağı için çıkmasını bekleyerek geçirdiği süre
D) Yıllık izin süresi
E) Yer ve su altında sürdürülen işlerde, asıl çalışma yerlerine ulaşıncaya dek, geçen süre
________________________________________
34-) İş görme ediminin birden çok işçi tarafından paylaşılarak, üstlenilmesi, esnek çalışma türlerinden hangisidir?
A) Çağrı üzerine çalışma
B) Ödünç çalışma
C) Esnek saatlerle çalışma
D) Part-time çalışma
E) İş paylaşımlı çalışma
________________________________________
35-) Haftalık normal toplam çalışma süresinin, daha az sayıda işgününe toplanabilmesine olanak tanıyan çalışma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yoğunlaştırılmış çalışma
B) Çağrı üzerine çalışma
C) Part-time çalışma
D) Evde çalışma
E) Tele-çalışma
________________________________________
36-) İşgörenlerin temel gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacıyla normal günlük iş süresi içinde, bu sürenin ortalama bir zamanında, önceden belirlenen saatte, işyerinin tüm işgörenlerine aynı süre ile verilen olağan dinlenme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıllık izin
B) Haftalık izin
C) Genel Tatil
D) Ara Dinlenme
E) İzin
________________________________________
1-) D
2-) B
3-) E
4-) C
5-) D
6-) D
7-) B
😎 A
9-) E
10-) E
11-) A
12-) B
13-) A
14-) A
15-) B
16-) A
17-) C
18-) A
19-) E
20-) B
21-) D
22-) D
23-) B
24-) E
25-) C
26-) A
27-) C
28-) E
29-) B
30-) E
31-) C
32-) A
33-) D
34-) E
35-) A
36-) D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir