sosyal politika Deneme sınavları 3

1-) Sosyal Politika, hangi tarihsel olayın kendine özgü koşulları altında doğup gelişmiş bir sosyal bilim dalıdır?
A) Sanayi Devrimi
B) Rönesans ve Reform
C) I. Dünya Savaşı
D) Fransız Devrimi
E) 1929 Ekonomik Bunalımı
________________________________________
2-) Aşağıdaki bağımlılıklardan hangisi çalışanın, işin yapılması, yürütüm biçimi ve koşulları yönünden çalıştırana tabi olmasını ifade eder?
A) Teknik
B) Hukuki
C) Mali
D) Ekonomik
E) Sosyal
________________________________________
3-) Aşağıdakilerden hangisinin, “bağımlı statü altında” çalıştığı söylenebilir?
A) Serbest meslek sahipleri
B) Esnaf ve sanatkaarlar
C) İşçiler
D) Avukatlar
E) Toprak sahibi çiftçiler
________________________________________
4-) Aşağıdakilerden hangisinin sosyal politikaların önem kazanmasında rolü olmamıştır?
A) 1 ve 2. Dünya Savaşı
B) Ekonomik entegrasyon süreci
C) İşgücü hareketlilikleri
D) Sovyetler Birliğinin Dağılması
E) 1929 Ekonomik Bunalımı
________________________________________
5-) Herkese, içinde yaşamakta olduğu toplumun olanaklarına uygun bir yaşam düzeyini sağlamakla kendini görevli bilen, devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal devlet
B) Hukuk devleti
C) Laik devlet
D) Otoriter devlet
E) Demokratik devlet
________________________________________
6-) Aşağıdaki bağımlılıklardan hangisi, çalışanın (işçinin), denetim ve yaptırım yetkileriyle donatılmış bulunan işveren gözetimi ve yönetimi, otoritesi bakımından çalıştırana tabi olmasını ifade eder?
A) Teknik
B) Hukuki
C) Mali
D) Ekonomik
E) Sosyal
________________________________________
7-) Sosyal politikanın bir sosyal bilim dalı olarak akademik temelleri hangi ülkede atılmıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Almanya
D) ABD
E) İtalya
________________________________________
😎 Sosyal nitelikli politikaları konu alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyoloji
B) Hukuk
C) Siyaset
D) Sosyal politika
E) Demografi
________________________________________
9-) Sosyal politikaları ilke olarak aşağıdakilerden hangisi yürütmektedir?
A) Özel sektör
B) Devlet
C) Dernekler
D) Gönüllü kuruluşlar
E) Odalar ve birlikler
________________________________________
10-) Aşağıdakilerden hangisi ulusal sosyal politikaların finansman kaynakları arasında yer almaz?
A) Devlet bütçeleri
B) Parasal nitelikli yaptırımlar
C) Özel sigortaların fonları
D) Şans oyunlarının gelirleri
E) Harçlar
________________________________________
11-) İnsan, davranışlarının salt ekonomik yönü ile hangi sosyal bilim dalına konu olur?
A) Sosyoloji
B) İnsan Kaynakları Yönetimi
C) Ekonomi
D) Sosyal Politika
E) Psikoloji
________________________________________
12-) Çalışma yaşamının aktörleri kimlerdir?
A) Bağımlı statüler altında çalışanlar ile işverenler
B) İşçi ve işveren sendikaları
C) Bağımlı statüler altında çalışanlar ile devlet
D) Sendika, federasyon ve konfederasyonlar
E) Örgütlü işçi, işveren ve devlet
________________________________________
13-) Sakatların istihdam edilebilmesinde yararlanılan çeşitli yol ve yöntemler, hangi bilim dalının çalışma alanı içinde kalır?
A) Ekonomi Politikaları
B) Çalışma Ekonomisi
C) Sosyal Politika
D) İnsan Kaynakları Yönetimi
E) Endüstri İlişkileri
________________________________________
14-) Ekonomik nitelikli belli bir hedefe varabilmek için izlenilen kamusal politikalara ne ad verilir?
A) Sosyal politikalar
B) Hukuksal politikalar
C) Ekonomi politikaları
D) Devlet politikaları
E) Tarım politikaları
________________________________________
15-) Spesifik olarak işgücünü, bir üretim faktörü olarak ele alarak inceleyen ekonomi dalına ne ad verilir?
A) Endüstri psikolojisi
B) Çalışma sosyolojisi
C) Ekonomi politikası
D) Çalışma Ekonomisi
E) Sosyal Politika
________________________________________
16-) Toplumda yaşayan insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kuralların bütününe ne ad verilir?
A) Norm
B) Hukuk
C) Davranış
D) Politika
E) Toplumsal kontrol
________________________________________
17-) Örgütlü işgören ve işveren ile devlet arasındaki ilişkileri bir sistem bütünlüğü içinde inceleyen disipline ne ad verilir?
A) Sosyal politika
B) Ekonomi Politikası
C) Endüstri ilişkileri
D) Çalışma ekonomisi
E) Hukuk sosyolojisi
________________________________________
18-) Sosyal politikaları devletin hangi organları taşır?
A) Yasama – yürütme – yargı
B) Fabrikalar
C) Bankalar
D) Dernekler
E) Meslek kuruluşları
________________________________________
19-) Sanayi Devrimi önce hangi ülkede yaşanmıştır?
A) Almanya
B) ABD
C) İngiltere
D) Fransa
E) Rusya
________________________________________
20-) İlk sosyal nitelikli politikaların konusu kimlerdir?
A) Çocuk işçiler
B) Çalışan kadınlar
C) Genç işgücü
D) Dokuma sanayiinde çalışanlar
E) Maden işçileri
________________________________________
21-) Sosyal tarihçilere göre, 10. yy.’a kadar aşağıdakilerden hangisine dayalı bir dönem yaşanmıştır?
A) Korporasyon’a dayalı
B) Aile ekonomisi ve kölelik düzenine dayalı
C) Sanayiye dayalı
D) Fordist üretime dayalı
E) Zanaatkârlığa dayalı
________________________________________
22-) Aynı meslek ve sanatı sürdürenlerin, birbirlerine yakın bir ortamda toplanarak kurdukları düzene ne ad verilir?
A) Korporasyon
B) Kollektivizm
C) Merkeziyetçilik
D) Feodalizm
E) Dernekçilik
________________________________________
23-) Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin yarattığı toplumsal değişimlerden biri değildir?
A) Fabrikalarda çalışan işçilerin sayısı artmıştır.
B) Nüfus hızla çoğalmıştır.
C) Kentler doğmaya başlamıştır.
D) Kadınlar ve çocuklar iş yaşamına girmişlerdir.
E) Toplumlarda sosyal adalet sağlanmıştır.
________________________________________
24-) Devlet müdahalesinden uzak, bireysel girişimciliğe, serbest rekabete dayalı ekonomik düzen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyalizm
B) Karma ekonomi
C) Klasik liberalizm
D) Yeni liberalizm
E) Kollektivizm
________________________________________
25-) Hukuk düzeninin sınırları içinde herkesin, haklara ve borçlara ehil olmada eşit olması, kanun önünde herkesin eşit olmasına ne ad verilir?
A) Sözleşme serbestisi
B) Hukuki eşitlik
C) Karma ekonomi
D) Kollektivist ekonomi
E) Liberal düzen
________________________________________
26-) İlk işçi sendikaları aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?
A) Hollanda
B) Fransa
C) İngiltere
D) A.B.D.
E) İsveç
________________________________________
27-) İş Hukuku alanında Dünyada atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dokuma sanayinde çalışan çocuk işçilerin iş sürelerini sınırlandıran kanun
B) Sendikalar kanunu
C) Kadın işçilerle ilgili kanun
D) İşgücü sağlığı ve işgüvenliği
E) Üretim tekniğinin basitleştirilmesi
________________________________________
28-) Osmanlı İmparatorluğunda ilk sanayileşme hareketleri hangi dönemde başlamıştır?
A) 19. yy. başlarında
B) 19 yy sonlarında
C) Tanzimat döneminde
D) Kuruluş döneminde
E) 20. yy. başlarında
________________________________________
29-) Ta’til-i Eşgal kanunu hükümleriyle aşağıdakilerden hangisi öngörülmüştür?
A) İşçilerin cemiyetler çatısı altında örgütlenebilmelerinin sınırlandırılması
B) Biriktirme ve yardım sandıklarının işçi cemiyetleri tarafından kurulabilmesi
C) Mesleki nitelikli cemiyetlerin ve faaliyetlerinin yasaklanması
D) Mesleki nitelikli üst örgütlenmenin engellenmesi
E) İşçi statüsü altında çalışanlara hafta tatili hakkının verilmesi
________________________________________
30-) Türkiye’de çocuk ve kadın işgücünün korunmasına yönelik hukuki düzenlemeler ilk kez aşağıdaki kanunların hangisinde yer almıştır?
A) Mecelle
B) Borçlar Kanunu
C) Umumi Hıfzıssıha Kanunu
D) 3008 Sayılı İş Kanunu
E) 1961 Anayasası
________________________________________
31-) Türkiye’de ilk önce hangi sosyal sigortalar koluna işlerlik kazandırılmıştır?
A) İhtiyarlık
B) Malullük (Sakatlık)
C) Meslek hastalığı
D) Ölüm
E) İş kazası
________________________________________
32-) Aşağıdakilerin hangisinde, T.C.nin nitelikleri arasında sosyal hukuk devleti ilkesine yer verilmiştir?
A) 1982 Anayasası
B) 1971 Anayasası
C) 1961 Anayasası
D) 1960 Anayasası
E) 1979 Anayasası
________________________________________
33-) Ülkemizin ilk medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borçlar Kanunu
B) Meaddin Nizamnamesi
C) Mecelle
D) Dilaver Paşa Nizamnamesi
E) Hıfzıssıhha Kanunu
________________________________________
34-) Osmanlı İmparatorluğunda ilk sanayileşme alanları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yol, cam, savaş donatım ve dokuma
B) Ulaşım, maden ve imalat
C) Dokuma, maden ve hizmet
D) İmalat, dokuma ve ulaşım
E) Dokuma, hizmet ve cam
________________________________________
35-) Ülkemizde bilinen ve belgelenen ilk işçi meslek kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Amele Cemiyeti
B) Ameleperver Cemiyeti
C) Terakk-i Sanayi Cemiyeti
D) Mürettibini Osmaniye Cemiyeti
E) Sanayi Amele Cemiyeti
________________________________________
36-) Türkiye’de sendika kurma hakkı ilk kez aşağıdakilerden hangisi ile tanındı?
A) Cemiyetler Kanunu
B) İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkındaki Kanun
C) Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi
D) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
E) Uluslararası Çalışma Örgütü üyeliği
________________________________________
1-) A
2-) A
3-) C
4-) D
5-) A
6-) B
7-) C
😎 D
9-) B
10-) C
11-) C
12-) E
13-) C
14-) C
15-) B
16-) B
17-) C
18-) A
19-) C
20-) A
21-) B
22-) A
23-) E
24-) C
25-) B
26-) C
27-) A
28-) C
29-) C
30-) C
31-) C
32-) C
33-) C
34-) A
35-) B
36-) B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir