sosyal politika Final Deneme sınavı 2

1-) Türkiye, koşullu olarak AB Avrupa Sosyal Şartı’nı aşağıdaki hangi yıl kabul etmiştir?
A) 1971
B) 1978
C) 1983
D) 1989
E) 1995
________________________________________
2-) Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Sosyal Şartının, Türkiye tarafından kabul edilen hükümlerinden biridir?
A) İş görenler, kendilerine ve ailelerine saygın bir yaşam düzeyi sağlayacak ücret elde etmek hakkına sahip kılınmalıdır.
B) Normal iş süresinden uzun süreli çalışıldığında daha fazla ücret ödenmelidir.
C) Ücret kesintileri, ulusal mevzuatlarla belirlenmiş olmalıdır.
D) Ücret kesintileri ulusal mevzuatla belirlenmiş hakem kurulları ile saptanmış koşullar içinde yapılmalıdır.
E) Eşit değerde iş için eşit ücret ödenmelidir.
________________________________________
3-) Üretim faktörlerinden birisi olan insanın, bedensel ya da düşünsel işgücüne ödenen bedele ne ad verilir?
A) Maaş
B) Ücret
C) İkramiye
D) Hediye
E) Faiz
________________________________________
4-) Ücret gelirlerinin belirlenmesi aşağıdaki konulardan hangisi ile doğrudan bağlantılı değildir?
A) Genel fiyat düzeyi
B) İstihdam hacmi
C) Ekonomik gelişme hızı
D) Ulusal gelirin oluşum ve bölüşümü
E) Yaşam düzeyi
________________________________________
5-) Bir iş yerinde görülen işlerin birbirleriyle karşılaştırmasının yapılıp değerlerine göre sıralanmasına ne ad verilir?
A) İş değerlendirmesi
B) Verimlilik
C) İş temposu
D) Yorumsal ücret
E) Hiyerarşi
________________________________________
6-) Ücretlerin belgelenmesi ve korunması adına tutulan kayıt ve belgeleri korumak ve gerektiğinde ilgili resmi makamlara sunmak konusunda aşağıdakilerden hangisi sorumlu tutulur?
A) Kantin sorumlusu
B) Personel
C) Personel müdürü
D) İşveren
E) İşçi
________________________________________
7-) Eşit işe eşit ücret ilkesi, aşağıdaki ücret türlerinden hangisi için geçerli değildir?
A) Kök ücret
B) Ek ücret
C) Asgari ücret
D) Kök ve ek ücret
E) Akord ücret
________________________________________
😎 Toplumsal anlaşmalar öğretide hangi adla da ifade edilmektedir?
A) Tavsiye
B) Sosyal kontrat
C) Sözleşme
D) Mukavele
E) Toplu iş sözleşmesi
________________________________________
9-) Eşel mobil yönteminin uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu yol ile reel ücretlerin sabit tutulması hedeflenir.
B) Uygulamalarda daha çok fiyat endeksleri temel alınır.
C) Toplu pazarlık sisteminin bir seçeneğidir.
D) Ülke genelinde, yürürlüğe konulacak hukuki düzenlemelerle işlerlik kazanır.
E) Toplu sözleşme hükümleri içinde yer verilebilir.
________________________________________
10-) Toplumsal yaşama katılabilme, bir iş bulup o işi elinde tutabilme olanaklarından toplumun diğer bireylerine göre kısmen ya da tamamen yoksun bulunan kişilere ne ad verilir?
A) Engelli
B) Sakat
C) Eski hükümlü
D) Mahkum
E) Gardiyan
________________________________________
11-) Aşağıdakilerden hangisi, fiziksel yetenek ile ilgili sakatlıklara örnek verilemez?
A) İşitme kaybı
B) El ayak noksanlığı
C) Bellek bozukluğu
D) Görme bozukluğu
E) Parmak noksanlığı
________________________________________
12-) Aşağıdakilerden hangisi, işlevsel bir sakatlık sayılır?
A) Kapalı yer fobisi
B) İşitme bozukluğu
C) El, ayak eksikliği
D) Akıl hastalığı
E) Doğuştan sakatlık
________________________________________
13-) Aşağıdakilerden hangisi eski hükümlülerin işe girmeden önce korunmaları kapsamında yer alan hizmetlerden biridir?
A) Tıbbi Tedavi
B) Tıbbi Rehabilitasyon
C) Tıbbi ve mesleki rehabilitasyon
D) Özel eğitim
E) Sosyal rehabilitasyon
________________________________________
14-) Türkiye’de sakatların ve eski hükümlülerin istihdam edilebilmesi yönünden daha çok hangi yöntemden yararlanılmaktadır?
A) Kota
B) İşe girebilmede öncelik tanıma
C) Korumalı istihdam
D) Evde çalıştırma
E) Tahsis
________________________________________
15-) Aşağıdakilerden hangisi, sakatların ve eski hükümlerin işe yerleştirilmede korunma yöntemlerinden biri değildir?
A) Bağımsız çalışmaya yönlendirme
B) Bağımlı statüler altında çalıştırma
C) Kota yöntemi
D) Bazı mesleklerin sakat ve eski hükümlülerin istihdamı için ayrılması
E) Sosyal rehabilitasyon
________________________________________
16-) Doğum öncesi ve sonrasında kadınların çalıştırılamayacakları süre toplamı Türkiye için kaç haftadır?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
E) 16
________________________________________
17-) Doğrudan ve somut biçimde algılanıp doğrulanabilen cinsiyete dayalı ayrımcılık türüne ne ad verilir?
A) Örtülü ayrımcılık
B) Açık ayrımcılık
C) Kapalı ayrımcılık
D) Olumlu ayrımcılık
E) Pozitif ayrımcılık
________________________________________
18-) Sosyal politikalarla, kadınların ilk önce hangi alanda korunmaları öngörülmüştür?
A) Ayrımcı davranışlar
B) İş süreleri
C) Analık durumu
D) Ücret
E) Kadın erkek arasındaki hukuki eşitlik
________________________________________
19-) Sosyal politikalar, kadınların iş ilişkileri ve yaşamının hangi alanında özel olarak korunulmalarını öngörmez?
A) Gece dönemlerinde
B) Ağır ve tehlikeli işlerde
C) Doğum öncesinde
D) Doğum sonrasında
E) İzin ve tatil dönemlerinde
________________________________________
20-) Sosyal sigortalar kapsamında Analık Sigortası, aşağıdaki ülkelerden hangisinde ilk kez uygulamaya girmiştir?
A) Fransa
B) Hollanda
C) Almanya
D) Finlandiya
E) Avusturya
________________________________________
21-) Çalışma yaşamında kadınlar, aşağıdaki alanların hangisinde korunmaya alınmaz?
A) Yer ve su altında çalıştırılma
B) Gece çalışma
C) Tarım sektöründe çalıştırılma
D) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılma
E) Analık durumunda korunma
________________________________________
22-) Yer altı madenlerine işe alınmada asgari yaş hakkında sözleşme hükümlerine göre yer altı madenlerde sürdürülen işlerden en az çalışma yaşı kaçtır?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
E) 17
________________________________________
23-) Çocuk Hakları Bildirgesi BM tarafından kaç yılında kabul edilmiştir?
A) 1919
B) 1945
C) 1959
D) 2000
E) 2001
________________________________________
24-) Aşağıdakilerden hangisi gençler için çalışma yaşamına getirilen düzenlemelerden değildir?
A) Sağlık yönünden uygun işin belirlenmesi
B) Kız çocuklarının cinsiyetine uygun işlerin bulunması
C) İzin ve tatil dönemlerinin düzenlenmesi
D) Eğitim ve çalışma yaşamı arasındaki ilişkinin düzenlenmesi
E) Ayrımcı uygulamaların engellenmesine yönelik düzenlemeler
________________________________________
25-) Ülkemizde huzurevlerinin açılış, işleyiş, ücret ve denetlemelerinden aşağıdaki kurumlardan hangisi sorumludur?
A) Adalet Bakanlığı
B) TBMM komisyonu
C) SHÇEK
D) Özürlüler Dairesi
E) Milli Eğitim Bakanlığı
________________________________________
26-) Aşağıdakilerden hangisi, yaşlıların sosyal politikalara konu olmalarının temelinde yer alan nedenlerden birisi değildir?
A) Aile yapısındaki değişim
B) Ekonomik nedenler
C) Hümaniter nedenler
D) Sosyal hukuk devleti likesinin benimsenmesi
E) Otoriter yönetimlerin yaygınlaşması
________________________________________
27-) Aşağıdakilerden hangisi, anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aile tipidir?
A) Geniş aile
B) Geleneksel aile
C) Birleşik aile
D) Ataerkil aile
E) Çekirdek aile
________________________________________
28-) Aşağıdakilerden hangisi, yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek gösterilemez?
A) Hidrolik
B) Güneş
C) Petrol
D) Odun
E) Biokütle
________________________________________
29-) ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki, çevre değreleri bir kenara ittikleri döneme ne ad verilir?
A) Sömürgecilik
B) Emperyalizm
C) Kültür emperyalizmi
D) Soğuk Savaş
E) Ekonomik rekabet
________________________________________
30-) Birleşmiş Milletlerin düzenlediği ilk çevre konferansı hangi yıl ve nerede düzenlenmiştir?
A) 1972 Stockholm
B) 1982 Nairobi
C) 1972 Rio
D) 1982 Tahran
E) E) 19072 Londra
________________________________________
1-) D
2-) E
3-) B
4-) E
5-) A
6-) D
7-) E
😎 B
9-) C
10-) A
11-) C
12-) A
13-) E
14-) A
15-) E
16-) E
17-) B
18-) B
19-) E
20-) C
21-) C
22-) D
23-) C
24-) B
25-) C
26-) E
27-) E
28-) C
29-) D
30-) E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir