aof dersleri

PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI ARA DENEME 4

1-) I- Nakit II- Vadesiz mevduat III- Vadeli mevduat Yukarıdakilerden hangisi iktisatçılara göre para tanımı içerisinde yer alır? A) Yalnız I
B) Yalnız II C) I – II D) II – III E) I – II – III

Incoming search terms:

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 2

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 2 1) Neden-sonuç ilişkilerini, bağımsız ve ba¬ğım¬lı değişken arasındaki ilişkiyi araştı¬ran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Normatif Yaklaşım B) Negatif Yaklaşım C) Paternalist Yaklaşım D) Pozitif Yaklaşım E) Gelir Yaklaşımı
2) Ekonominin sermaye stokunu büyüten harcamalar aşağıdakilerden hangisidir? A) Gerçek harcama B) Cari harcama C) Yatırım harcaması D) Transfer harcaması E) Yönetsel harcama

Incoming search terms:

Anayasa Hukuku Final 1

1-) Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak’ın özellikleri arasında yer almaz?
A) Merkezi hükümet temsilcileri ile ayanlar arasındaki imzalanmıştır B) Senede göre devlet işlerine resmi sıfatı haiz memurlardan başkası karışamaz.

Incoming search terms:

Anayasa Hukuku Ara Sınavda Çıkma Garantili

Anayasa Hukuku Ara Sınavı
1. Devletin, sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif şekilde müdahalesini meşru ve gerekli gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sosyal devlet
2. Türkiye’e lâiklik ilkesi ilk kez aşağıdaki belgelerden hangisinde yer almıştır? Cevap: 1924 Anayasası

Incoming search terms:

anayasa hukuku deneme 5

1-) Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak’ın özellikleri arasında yer
almaz?
A) Merkezi hükümet temsilcileri ile ayanlar arasındaki
imzalanmıştır
B) Senede göre devlet işlerine resmi sıfatı haiz memurlardan başkası karışamaz.
C) İktidarın kullanımına sadrazam da katılacaktır.
D)
Sadrazam devlet işlerinden dolayı sorumlu olacaktır.
E) Tüm vatandaşların
vergi ve askerlik işleri
düzenlenecektir.

Incoming search terms:

anayasa hukuku deneme 2

1-) Bir devletin anayasasını yapma ve değiştirme, başka bir deyimle o devletin
temel siyasal yapısını belirleme iktidarına ne ad verilir?
A) Kurucu
iktidar
B) Kurulmuş iktidar
C) Devlet iktidarı
D) Siyasal iktidar
E)
Mali iktidar
________________________________________

ticaret hukuku Sınav Soruları 6

1-Türk ticaret kanunun ayrılmaz cüzü hangisidir?

a) icra iflâs
Kanunu

b) Medenî Kanunu

c) Ceza Kanunu

d) Kadastro Kanunu

Incoming search terms:

ticaret hukuku Sınav Soruları 2

Ticaret Hukuku
Sınav-2
1) Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü
şahıslara ve alacaklılara karşı ne zamandan itibaren hüküm ifade eder?

Incoming search terms:

ticaret hukuku ara deneme sınavı 2

1-) Ticaret Hukukunun uygulama alanı belirli niteliklere sahip olan kişilere
göre değil, belirli nitelikleri olan ticari işlemlere göre saptanması
gerektiğini savunan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Subjektif sistem

Incoming search terms:

ticaret hukuku tüm üniteler ünite 19

1. Aşağıdakilerin hangisi kıymetli evrakın özelliği değildir?
A) Kıymetli
evrak tipleri kanununda sınırlayıcı olarak sayılmıştır.
B) Kıymetli evrakta
hakla senet arasında kuvvetli bir bağ vardır.

Incoming search terms:

ticaret hukuku tüm üniteler ünite 14

1. Aşağıda belirtilenlerden hangisi, gündemde yer almasa dahi anonim ortaklık
genel kurulu bu konuda karar alabilir?
A) Süresi biten yönetim kurulu
üyelerinin seçimi

Incoming search terms:

ticaret hukuku tüm üniteler ünite 12

1. Komandit ortaklıkta komanditer ortağın ortaklık yönetimine katılmasının
sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Komandite ortak gibi sorumlu olur

Incoming search terms:

ticaret hukuku tüm üniteler ünite 8

1. Cari hesapta yazılı şeklin hukuki mahiyeti aşağıdaki-lerden
hangisidir??
A) İspat şartı
B) Sıhhat şartı
C) İzharı niteliği
D)
İhdası niteli
E) Açıkiayıcılığs

Incoming search terms:

ticaret hukuku çözümlü sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi, kollektif ortaklarda ortaklıktan çıkarma
hallerinden biridir?
A) Payın devri
B) Ortağın iflası
C) Ortağın
ölümü
D) Ortağın kişisel olarak 3. kişilere borçlanması
E) Ortağın
sahibi olduğu işletmesinin işlerinin kötüye gitmesi

Incoming search terms:

istatistik deneme sınavı -7

İSTATİSTİK

1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rassal
örneklemde, ana kütledeki tüm birimlerin örneğe girme şansı eşittir
B) Veri
derleme, genel ya da kısmi veri derleme ile ani yada sürekli veri derleme olarak
ayrılabilir.
C) Bir olayın birim olması için ölçülmesi ya da sayılması
yeterlidir.
D) Anakütleyi oluşturan birimler,aynı genel etkilerinde
olmayabilir.

Incoming search terms:

idobüs
dekorasyon yeni mobilya modelleri ido Mobilya Modelleri Ve Fiyatı sgk sorgulama aöf