Tagged: aof dersleri

Osmanlı Türkçesi ders notu

Osmanlı Türkçesine Giriş (1)Osmanlı Türkçesi Alfabesi Günlük dil: Sözlü anlatım dilidir. Yazı dili: Yazılı anlatım dilidir. Alıntıların sesçe nitelik ve niceliklerinin korunması kaygısı bu dile tam bir karma dil niteliği kazandırmıştır. Dil kalıbı: Dilde birden...

PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI ARA DENEME 4

1-) I- Nakit II- Vadesiz mevduat III- Vadeli mevduat Yukarıdakilerden hangisi iktisatçılara göre para tanımı içerisinde yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I – II D) II – III E) I –...

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 2

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 2 1) Neden-sonuç ilişkilerini, bağımsız ve ba¬ğım¬lı değişken arasındaki ilişkiyi araştı¬ran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Normatif Yaklaşım B) Negatif Yaklaşım C) Paternalist Yaklaşım D) Pozitif Yaklaşım E) Gelir Yaklaşımı 2) Ekonominin...

Anayasa Hukuku Final 1

1-) Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak’ın özellikleri arasında yer almaz? A) Merkezi hükümet temsilcileri ile ayanlar arasındaki imzalanmıştır B) Senede göre devlet işlerine resmi sıfatı haiz memurlardan başkası karışamaz. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Anayasa Hukuku Ara Sınavda Çıkma Garantili

Anayasa Hukuku Ara Sınavı 1. Devletin, sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif şekilde müdahalesini meşru ve gerekli gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sosyal devlet 2. Türkiye’e lâiklik ilkesi ilk...

anayasa hukuku deneme 5

1-) Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak’ın özellikleri arasında yer almaz? A) Merkezi hükümet temsilcileri ile ayanlar arasındaki imzalanmıştır B) Senede göre devlet işlerine resmi sıfatı haiz memurlardan başkası karışamaz. C) İktidarın kullanımına sadrazam da katılacaktır. D)...

anayasa hukuku deneme 2

1-) Bir devletin anayasasını yapma ve değiştirme, başka bir deyimle o devletin temel siyasal yapısını belirleme iktidarına ne ad verilir? A) Kurucu iktidar B) Kurulmuş iktidar C) Devlet iktidarı D) Siyasal iktidar E) Mali iktidar...

ticaret hukuku Sınav Soruları 6

1-Türk ticaret kanunun ayrılmaz cüzü hangisidir? a) icra iflâs Kanunu b) Medenî Kanunu c) Ceza Kanunu d) Kadastro Kanunu [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ticaret hukuku Sınav Soruları 2

Ticaret Hukuku Sınav-2 1) Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara karşı ne zamandan itibaren hüküm ifade eder? [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ticaret hukuku ara deneme sınavı 2

1-) Ticaret Hukukunun uygulama alanı belirli niteliklere sahip olan kişilere göre değil, belirli nitelikleri olan ticari işlemlere göre saptanması gerektiğini savunan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Subjektif sistem [Toplam:0    Ortalama:0/5]