Tagged: aof

ticaret hukuku tüm üniteler ünite 13

1. Anonim ortaklıkların kuruluşunda söz konusu olan iki tür uygulama, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) Ani kuruluş, ihtiyari kuruluş B) İhtiyari kuruluş, zorunlu kuruluş C) Tedrici kuruluş, ani kuruluş D) Zorunlu kuruluş, safi kuruluş E)...

ticaret hukuku tüm üniteler ünite 12

1. Komandit ortaklıkta komanditer ortağın ortaklık yönetimine katılmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Komandite ortak gibi sorumlu olur [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ticaret hukuku tüm üniteler ünite 8

1. Cari hesapta yazılı şeklin hukuki mahiyeti aşağıdaki-lerden hangisidir?? A) İspat şartı B) Sıhhat şartı C) İzharı niteliği D) İhdası niteli E) Açıkiayıcılığs [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ticaret hukuku tüm üniteler ünite 7

1. Tacir ticari mümessilin yetkilerini, ya sadece şubeye veya merkeze hasretmek ya da birlikte imza şartı koymak suretiyle sınırlandırabilir. Tacirin bu iki sınırlandırma dışında yapacağı sınırlandırmanın üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir? A)...

ticaret hukuku tüm üniteler ünite 6

1. Yıl içinde dolan yevmiye defterinin kapanış tasdikinin, dolduğu tarihten en geç kaç gün içinde yapılması gerekir? A) 5 B)8 C)10 D) 15 E) 15 2.Envanter ve Bilançolar aşağıdaki esaslardan hangisine göre düzenlenir? A) Açıklık...

ticaret hukuku tüm üniteler ünite 5

1. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet davalarından biri değildir? A) Tespit davası B) Önleme davası C) Muvazaa davası D) Tazminat davası E) Eski hale iade davası [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ticaret hukuku tüm üniteler ünite 1

ünite 1 1. Aşağıdakilerden hangisi, ticari işletmenin maddi unsurlarından biridir? A) Müşteri çevresi B) Ticari itibar C) Ticari sırlar D) Hammadde E) Ticari örgüt [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ticaret hukuku çözümlü sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi, kollektif ortaklarda ortaklıktan çıkarma hallerinden biridir? A) Payın devri B) Ortağın iflası C) Ortağın ölümü D) Ortağın kişisel olarak 3. kişilere borçlanması E) Ortağın sahibi olduğu işletmesinin işlerinin kötüye gitmesi [Toplam:0  ...

istatistik deneme sınavı -7

İSTATİSTİK 1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Rassal örneklemde, ana kütledeki tüm birimlerin örneğe girme şansı eşittir B) Veri derleme, genel ya da kısmi veri derleme ile ani yada sürekli veri derleme olarak ayrılabilir. C) Bir...

istatistik deneme sınavı -1

1-) Bir tavla zarının 420 defa atılması deneyinde tek sayı gelmesinin beklenen frekansı nedir? A) 40 B) 60 C) 70 D) 130 E) 210 [Toplam:0    Ortalama:0/5]