özet

İktisat tarihi final özet ders notları

ÜNİTE – 6
MODERN ÇAĞ’IN BAŞLARINDA AVRUPA EKONOMİSİ
I. GELİŞMEMİŞ AVRUPA’DAN GELİŞMİŞ AVRUPA’YA GEÇİŞ
Ancak 1000 yıllarından itibaren Avrupa kalkışa geçti .Kalkış Amerikalı iktisat tarihçisi Rostow’ un geliştirdiği bir kavramdır.
2007 BÜT- 2009 YILSONU-Kalkış kavramını geliştiren Amerikalı iktisat tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Heckser b)Hicks c)Unwin d) Rostow e)Clapham

Incoming search terms:

iktisadi kalkınma ve büyüme ders notları özet (Ünite ünite)

ÜNİTE 1
Kalkınma Ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası, başta iktisatçılar olmak üzere bilim adamlarının ve politikacıların ilgilerini en çok çeken alan olmuştur. Konuya ilişkin yoğun çalışmalar İktisat Bilimine yeni bir dal kazandırmıştır. Böylece, Kalkınma Ekonomisi, para, dış ticaret, büyüme ekonomisi gibi iktisat kuramında yerini almıştır.
Kalkınma, salt üretimin ve kişi başına gelirin artırılması demek olmayıp, azgelişmiş bir toplumda iktisadi ve sosyo-kültürel yapının da değiştirilmesi, yenileştirilmesidir.

Incoming search terms:

Iktisadi Kalkınma Ve Büyüme 1. ünite özet

İktisadi Kalkınma ve Büyüme
Kalkınma Ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası, başta iktisatçılar olmak üzere bilim adamlarının ve politikacıların ilgilerini en çok çeken alan olmuştur. Konuya ilişkin yoğun çalışmalar İktisat Bilimine yeni bir dal kazandırmıştır. Böylece, Kalkınma Ekonomisi, para, dış ticaret, büyüme ekonomisi gibi iktisat kuramında yerini almıştır.

Incoming search terms:

örgütsel Davraniş ders notları özet

Örgütsel davranış biliminin konuları arasında yer alanlar: Örgütlerde çalışma düzeni veya işin yapılışı. Örgüt dışında yer alan çevre ile örgütün etkileşimi. Yönetim sürecinin içinde yer aldığı örgüt. Yönetim sürecinin tümü.

Klasik örgüt kuramcıları: Fayol, Urwick Lyndall, Weber

Sosyoloji biliminin doğrudan ilgi alanlarından biri Gruplar arası ilişkilerdir.

Incoming search terms:

yerel yönetimler özet ders notları

Yerel Yönetimlerin Özellikleri;
1-Tüzel kişilikleri vardır,
2-Ayrı bir bütçe ve mal varlığına sahiptirler,
3-Seçimle iş başına gelen karar ve yürütme organlarına sahiptirler,
4-Sınırlı da olsa özerkliğe sahiptirler,
5-Merkezi yönetimin idari vesayet denetimine sahiptirler.

Incoming search terms:

Vergi Hukuku Özet Ders Notları

ÜNİTE 1
VERGİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
A)VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI VE VERGİ HUKUKU KAVRAMI
VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI
Vergi hukuku devlet harcamalarını karşılamak için alınan vergi, resim, harç ve benzeri kamu gelirlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe verilen addır.

Incoming search terms:

Uluslararasi mali ilişkiler özet

ADVALOREM-ithalatı kotaya bağlanmış malın ithalatına uygulanan kısıtlamanın değer bazında yapılması kota uygulamasıdır.
AET-katma değer vergisi 1967 yılında kabul olmuştur.
AID-Alacak ülkelerin örgütlenerek az gelişmiş ülkelere verilen kredilerin kontrolu.

Incoming search terms:

Tanımlı Türkiye Ekonomisi Özet Ders Notları

Türkiye’nin Doğal Yapısı ve Dünya Ekonomisindeki Yeri

Ekonomik yaşamda önemli bir yere sahip olan doğal yapı; ülkenin coğrafi konumu, büyüklüğü, yüzey şekilleri, iklim koşulları ve jeopolitik durumu göz önüne alınarak belirlenebilir.Coğrafi konum açısından Türkiye’nin, kuzey yarımkürede, büyük bölümü Asya kıtasında ve küçük bölümü ise Avrupa kıtasında yer almaktadır.Kuzey ve güneyinde sıradağlarla çevrili ülkemiz geniş deprem kuşağının da içinde bulunmaktadır. Farklı yörelerdeki farklı iklim koşulları nedeniyle farklı bitki örtüsüyle kaplıdır.

Incoming search terms:

Muhasebe Denetim ve MAli Analiz-Denetim özet

Denetim ünite 1 Konu Özeti

Denetim

Ekonomik eylemler ve olaylar hakkındaki savlar ile oluşturulmuş kriterler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak için bağımsız bir uzman tarafından bu savlarla ilgili kanıtların nesnel olarak elde edilmesi ,değerlendirilmesi ve sonuçların bilgi kullanıcılarına iletilmesi sürecidir.

Incoming search terms:

Temel Bilgi Teknolojileri Konu Özeti

temel bilgi teknolojileri özet

Incoming search terms:

idobüs
dekorasyon ido sgk sorgulama aöf