ticaret hukuku ara deneme sınavı 1

1-) Modern görüş olarak nitelendirilen Ticari İşletme Esası hangi yüzyılda
ortaya çıkmıştır?
A) 18. yüzyıl
B) 19. yüzyıl
C) 20. yüzyıl
D)
21. yüzyıl
E) 15. yüzyıl

——————————————————————————–
2-)
Aşağıdakilerden hangisi maddi unsura dahil değildir?
A) Demirbaşlar
B)
Kasa
C) Masa
D) Hammadeler
E) Ticari sırlar

——————————————————————————–
3-)
Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme değildir?
A) Özel okul
B) Sinema

C) Otel
D) Berber
E) Fabrika

——————————————————————————–
4-)
Ticari işlerde kefalet aksine bir sözleşme yoksa nasıl olmalıdır?
A)
Müteselsil
B) Mütemerrit
C) Mütemmim cüz
D) Malülen
E) Adi

——————————————————————————–
5-)
Borcun nakli sözleşmesinde borcu devredenin alacaklısına karşı borçtan
kurtulmasının yolu nedir?
A) Tescil ve ilan
B) İlan
C) Borçluya
ihtar çekilerek
D) Alacaklının rızası
E) Borçlunun rızası

——————————————————————————–
6-)
Aşağıdakilerden hangisi ticaret mahkemesinde görüşülmez?
A) İflas
B) İki
taraf için ticari iş olması
C) Tek taraf için ticari iş olması
D) Banka
kredileri veya banka faizleri
E) Hacir altına alınmak

——————————————————————————–
7-)
Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmelerde tacir sıfatı kime aittir?
A)
Velilerine
B) Vasilerine
C) Kanuni temsilciye
D) Küçük veya
kısıtlının kendine
E) Sulh hukuk mahkemesine

——————————————————————————–
😎
Hizmet sözleşmesi veya taşınmaz satışı imkanı hazırlamak veya bunların birinin
icrasına aracılık etmek için belirlenen fahiş ücretin indirilmesini
aşağıdakilerden hangisi isteyemez?
A) Hukuken varsayılmayan, şirket adına
işlemde bulunan
B) Tacir gibi sorumlu olanlar
C) Tacir
D) Ticari
mümessil
E) Ticari vekil

——————————————————————————–
9-)
Malın para karşılığında değil de başka bir mal karşılığında bir anlamda değiş
tokuş edilmesine ne ad verilir?
A) Hapis hakkı
B) Temerrüt faizi
C)
İhtar
D) Trampa
E) Satım

——————————————————————————–
10-)
Kamu tüzel kişilerinin kurdukları ticari işletmeler ne sayılır?
A) Tacir
gibi sorumlu
B) Tacir sayılır
C) Dernek
D) Donatma iştiraki
E)
Avalist

——————————————————————————–
11-)
Özel Kanunlarca ünvanda kullanılması yasaklanmış ve özel izne tabi tutulmuş
kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk
B) Emek
C) Banka
D)
Şube
E) Ülke

——————————————————————————–
12-)
Ticaret unvanının seçimine tacirin kimliği hakkında doğru bilgi vermeyi aramayan
sisteme ne ad verilir?
A) Karma Sistem
B) Çapraşık Sistem
C)
Gerçeklik Sistemi
D) Müseccel Sistem
E) Özgürlük Sistemi

——————————————————————————–
13-)
Aşağıdaki ticaret unvanlarından hangisi doğrudur?
A) Makine Sanayi Komandit
Ortaklığı
B) Ferit Çağlar ve Ortakları Anonim Ortaklığı
C) Buse Çağlar
A.O.
D) A. Rıza Çalımbay
E) Şafak Matbaacılık Anonim Ortaklığı

——————————————————————————–
14-)
Ticaret siciline tescili gereken bir işlemde tescil süresi kural olarak ne
kadardır?
A) İşlemin gerçekleşmesinden itibaren 15 gün
B) İlandan
itibaren 15 gün
C) İşlemin gerçekleşmesinden itibaren 1 ay
D) İmzaların
noterce onaylanmasından itibaren 1 ay
E) İlandan itibaren 1 ay

——————————————————————————–
15-)
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilir?
A)
Ticaret siciline tescil edilen hususlar
B) Kanunlarımızda ilanı öngörülen
hususlar
C) Gerçek veya tüzel kişi tacirlerin belirlediği hususlar
D)
Sicil memurunun belirlediği hususlar
E) Ticaret mahkemesinin belirlediği
hususlar

——————————————————————————–
16-)
Bir işlemin tescil ile doğması ve hüküm ifade etmesi, tescilin hangi niteliğinin
sonucudur?
A) Yaratıcı
B) Açıklayıcı
C) Resmi
D) Kanuni
E)
Zorunlu

——————————————————————————–
17-)
Aşağıdakilerden hangisi tescil talebinde bulunamaz?
A) Bizzat ilgilinin
kendisi
B) Yetkili temsilcileri
C) Hukuki halefleri
D) Tüzel kişinin
organları
E) Kişinin alacaklısı

——————————————————————————–
18-)
Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet sonucu ortaya çıkan durumun eski haline
getirilmesi amacıyla açılacak davadır?
A) Düzeltme Davası
B) Önleme
Davası
C) Maddi giderim davası
D) Manevi giderim davası
E) Tespit
davası

——————————————————————————–
19-)
Aşağıdaki defterlerden hangisini sadece tüzel kişi tacirler tutar?
A)
Yevmiye Defteri
B) Defteri Kebir
C) Büyük Defter
D) Karar Defteri

E) Envanter ve Bilanço Defteri

——————————————————————————–
20-)
Günlük defter yıl içinde dolarsa, dolduğu tarihten itibaren kaç gün içinde
notere kapanış onaması yapılmalıdır?
A) 5 gün
B) 7 gün
C) 8 gün

D) 10 gün
E) 15 gün

——————————————————————————–
21-)
Aşağıdakilerden hangisi bağımsız tüccar yardımcılarından değildir?
A) Aracı
Acenta
B) Ticari Vekil
C) Komisyoncu
D) Ticaret İşleri Tellallığı

E) Sözleşme yapma yetkisine sahip acenta

——————————————————————————–
22-)
Aşağıdakilerden hangisi ticari işler tellallığının özelliklerinden biri
değildir?
A) Aracılık yapılan işin ticari iş olması
B) Aracılık
faaliyetinin meslek haline getirilmesi
C) Taraflardan birine devamlı surette
bağlı olunması
D) Aracılık faaliyetinin ücret karşılığında yapılması
E)
Arızi olarak birden fazla ticari işlere aracılık yapan ticari işler tellallığına
genel olarak Borçlar Kanununun uygulanır.

——————————————————————————–
23-)
Atanan ticari mümessilin ticaret siciline tescili konusunda, buradaki tescilin
niteliği nedir?
A) Bozucu
B) Kurucu
C) Açıklayıcı
D) Müessese
gayesi
E) Olumlu

——————————————————————————–
24-)
İki kimsenin para, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacakları
ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem borç ve
alacak şekline çevirerek, hesabın kesilmesinde çıkacak bakiyeyi
isteyebileceklerine dair yapılan anlaşmaya ne ad verilir?
A) Centilmenlik
anlaşması
B) Cari hesap
C) Takas sözleşmesi
D) Trampa sözleşmesi

E) Rekabet yasağı anlaşması

——————————————————————————–
25-)
Cari hesaba geçirilen bir kambiyo senedi tahsil edilmezse ne olur?
A)
Mahkemede işlemler başlatılır.
B) Hesaptan çıkarılır ve geri verilir.
C)
Çek bankaya iade edilir.
D) İcra işlemleri başlatılır.
E) Keşideciye
ihtar gönderilir.

——————————————————————————–
26-)
Kollektif ortaklık aşağıdaki aşamalardan hangisinde tüzel kişiliğini kazanır?

A) Ortakların kendi aralarında anlaş- masıyla
B) Ortaklık sözleşmesinin
yazılı bir hale getirilmesiyle
C) Ortaklığın ticaret siciline tescil
edilmesiyle
D) Ortaklığın üçüncü kişilerle ilişkiye geçmesiyle
E) Yazılı
ortaklık sözleşmesinin noterlikçe onanmasıyla

——————————————————————————–
27-)
Kollektif ortaklıkta ortakların rekabet yasağı hangi kanunda düzenlenmiştir?

A) İş Kanunun
B) Türk Ticaret Kanunu
C) Ceza Kanunu
D) Anayasa

E) İcra İflâs Kanunu

——————————————————————————–
28-)
Kolektif Ortaklığın tasfiyesi sonucunda ortakların tasfiye bakiyesi üzerindeki
talep hakkına ne denir?
A) Tasfiye payı
B) Katılma payı
C) Kârı
talep hakkı
D) Zararı karşılama
E) Sadakat borcu

——————————————————————————–
29-)
Kollektif ortaklıkta bir ortağın iflası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Ortaklığın infisah nedenidir
B) Diğer ortaklar iflas eden
ortağı ortaklıktan çıkarabilirler
C) Diğer ortaklar oybirliği ile iflas eden
ortağı ortaklıktan çıkarabilirler
D) Ortaklıktan çıkarılırsa payı iflas
masasına ödenir
E) Çıkarma kararının tescil ve ilanına gerek yoktur

——————————————————————————–
30-)
Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklığın sözleşmesinin zorunlu hususlarından
biri değildir?
A) Ortakların adı ve soyadı
B) Ortakların uyrukları

C) Ortaklığın komandit olduğu
D) Her ortağın sermayesi
E) Temsile
yetkili kişinin ad ve soyadı

——————————————————————————–
31-)
Borçlunun, borçlu bulunduğu edimi, özel bir nedene dayanarak, yerine getirmekten
kaçınmasına ne ad verilir?
A) Def’i
B) Ref’i
C) İtiraz
D) Tepki

E) Kanun yararına bozma

——————————————————————————–
32-)
İflas takibinde mahkeme tarafından, borçluya borcunu yedi gün içerisinde
ödemesinin veya mahkeme veznesine depo etmesinin emredilmesine ne ad verilir?

A) İflas masası
B) Takas odası
C) Depo kararı
D) Kanun yararına
bozma
E) Mahkeme ilamı

——————————————————————————–
33-)
Aşağıdakilerden hangisi tasfiye memurlarının görevlerinden biri değildir?
A)
Başlanmış olupda bitirilmemiş işleri tamamlar
B) Başlangıç bilançosu
hazırlar
C) Alacakları tahsil eder
D) Mevcut malları payraya çevirir

E) Ortaklık konusuna giren işleri sürekli devam ettirir

——————————————————————————–
34-)
Kollektif ortaklığın borç ve yükümlülüklerinden dolayı ortaklar aleyhine takipte
bulunmak isteyen bir alacaklı, dilerse, iflas yoluyla takip dışında
aşağıdakilerden hangisini seçebilir?
A) Mücerret takip
B) Adi takip

C) Huzur hakkı yoluyla takip
D) Müteselsil takip
E) Aval yoluyla
takip

——————————————————————————–
35-)
Kollektif ortaklıkta ortakların rekabet yasağının sınırı nedir?
A)
Sözleşmede gösterilen işletme konusu
B) Ortaklık zararına yapılan işler

C) Fiilen yapılan ticarî işler
D) Ortaklığın mali işleri
E)
Ortaklığın ekonomik işleri

——————————————————————————–
36-)
Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklığın iradi temsilcilerinden biri
değildir?
A) Komisyoncular
B) Organ sayılan kişiler
C) Ticari işler
tellalı
D) Ticari mümessiller
E) Ticari vekiller

1-) C
2-)
E
3-) D
4-) A
5-) D
6-) E
7-) D
😎 C
9-) D
10-)
B
11-) C
12-) E
13-) E
14-) A
15-) B
16-) A
17-) E
18-)
A
19-) D
20-) D
21-) B
22-) C
23-) C
24-) B
25-) B
26-)
C
27-) B
28-) A
29-) E
30-) C
31-) A
32-) C
33-) E
34-)
B
35-) C
36-) B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir