ticaret hukuku ara deneme sınavı 2

1-) Ticaret Hukukunun uygulama alanı belirli niteliklere sahip olan kişilere
göre değil, belirli nitelikleri olan ticari işlemlere göre saptanması
gerektiğini savunan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Subjektif sistem

B) Objektif sistem
C) Karma sistem
D) Ticari işletme esası
E)
Yarı karma sistem

——————————————————————————–
2-)
Ticari işletme ile ekonomik işletme kavramı arasında ne tür bir ilişki vardır?

A) Kamu – özel ilişkisi
B) Sosyal – özel ilişkisi
C) Genel – özel
ilişkisi
D) Hukuki – siyasi ilişki
E) Ahlaki – siyasi ilişki

——————————————————————————–
3-)
Devir tarihinden önceki borçlardan devredenle devralan zincirleme 2 yıl
sorumludur. Bu süre muaccel borçlarda ne zamandan itibaren başlar?
A) Borcun
muaccel olmasından
B) Alacaklıya ihbardan sonra
C) İcraya verildikten
sonra
D) Protesto çekildikten sonra
E) Bankaya yazdırıldıktan sonra

——————————————————————————–
4-)
TTK’ya göre bir gerçek kişinin, tacir sıfatını kazanması hangi halde olur?

A) Ticari işletmeyi temsilci gibi işletirse
B) Ticari işletmeyi kendi
adına işletirse
C) Valilikten tacirlik için izin alırsa
D) Bir ticari
işletmeye ortak olursa
E) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin aldığı
takdirde

——————————————————————————–
5-)
Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçları arasında değildir?
A)
Ticari defterleri tutmak
B) Ticaret siciline kaydolmak
C) Basiretli iş
adamı gibi hareket etmek
D) Ticari iş karinesinden yararlanmak
E) Ücret
ve faiz isteyememek

——————————————————————————–
6-)
Tacirlere tanınan hapis hakkı ne tür bir haktır?
A) Ayni hak
B) Şahsi
hak
C) Ticari hak
D) Kişisel hak
E) Nisbi hak

——————————————————————————–
7-)
Aşağıdakilerden hangisi işletme adı değildir?
A) Nergiz sineması
B)
Akman Pastanesi
C) Kardeşler İnşaat Limited Şirketi
D) Ses Matbaası

E) Kebap 49

——————————————————————————–
😎
Ticaret unvanının seçimine tacirin kimliği hakkında doğru bilgi vermeyi aramayan
sisteme ne ad verilir?
A) Karma Sistem
B) Çapraşık Sistem
C)
Gerçeklik Sistemi
D) Müseccel Sistem
E) Özgürlük Sistemi

——————————————————————————–
9-)
Markalar hakkında aşağıda belirtilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A)
Markalar, TPE’ye tescil edilir.
B) Marka sahibi markayı tescil ettiği
şekilde kullanmalıdır
C) Tescil edilen marka TPE’ce yayımlanan Resmi Marka
Gazetesinde ilan olunur.
D) Tescil edilen marka yenilenemez
E) Tescil
edilen marka 10’ar yıllık süreler için yenilenebilir.

——————————————————————————–
10-)
Ticaret sicili Türkiye’ye ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle getirilmiştir?

A) 1926 tarihli Borçlar Kanunu
B) 1926 tarihli Ticaret Kanunu
C)
1957 tarihli Ticaret Kanunu
D) 1957 tarihli Türk Ticaret Sicili Tüzüğü

E) Ticaret Kanununun Mer’iye ve Tatbikatı Kanunu

——————————————————————————–
11-)
Ticaret siciline tescili gereken bir işlemde tescil süresi kural olarak ne
kadardır?
A) İşlemin gerçekleşmesinden itibaren 15 gün
B) İlandan
itibaren 15 gün
C) İşlemin gerçekleşmesinden itibaren 1 ay
D) İmzaların
noterce onaylanmasından itibaren 1 ay
E) İlandan itibaren 1 ay

——————————————————————————–
12-)
Tescil talebi reddedilen ilgili kişinin, talebi mahkemece reddedilince kaç gün
içerisinde temyiz yoluna başvurmalıdır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25

E) 30

——————————————————————————–
13-)
Haksız rekabet davasını müşterilerin de açabilmesi için gerekli şart hangisidir?

A) Fiilen zarar görmüş olmak
B) Yabancı uyruklu olmak
C) Gerçek kişi
olmak
D) Tacir olmak
E) Tüzel kişi olmak

——————————————————————————–
14-)
Haksız rekabet davaları, davacının haksız rekabete konu olan fiili öğrenmesinden
itibaren ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?
A) 5 yıl
B) 10 yıl
C)
1 yıl
D) 2 yıl
E) 3 yıl

——————————————————————————–
15-)
Haksız rekabet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Haksız
rekabet nedeni ile beş tür hukuk davası açılabilir.
B) Haksız rekabetin;
ekonomik rekabet, aldatıcı davranış ve başka şekilde dürüstlük kurallarına
aykırı hareket ve rekabet hakkının kötüye kullanılması olmak üzere üç unsuru
vardır.
C) Haksız rekabetten doğan yaptırımlar hukuksal nitelikte olup,
cezaî nitelikte olamaz.
D) Bir haksız rekabet davası sonucunda verilen
hüküm, bazı hallerde sadece tarafları değil, aynı zamanda üçüncü kişileri de
bağlar.
E) Haksız rekabet nedeniyle manevi tazminat davası açılabilmesi
için, BK. m. 49’daki koşulların gerçekleşmesi ve davalının kusurlu olması
şarttır.

——————————————————————————–
16-)
Usulüne uygun tutulmuş sayılması için noterce veya sicil memurunca onanması
gereken defterler hangileridir?
A) Saklanması gerekli evrak
B) Tüm
defterler
C) Beyana tabi defterler
D) Onamaya tabi defterler
E) Özel
hükümler uyarınca tutulması gereken evrak

——————————————————————————–
17-)
Aşağıdakilerden hangisi, usulüne uygun olarak tutulmuş bir defter için
söylenemez?
A) Tacirin onamaya ve beyana tabi tüm defterleri tutmuş olması

B) Süresinde açılış ve kapanış onamalarının yapılmış olması
C)
Defterlere kayıtların öngörülen sürede ve en az bilgi ile geçirilmiş olması

D) Tüm defterlerdeki kayıtların birbirini doğruluyor olması
E)
Alacak-borç defterlerinin düzenli tutulmamış olması

——————————————————————————–
18-)
Aşağıdakilerden hangisi beyana tabi defterlere örnektir?
A) Senetler ve stok
defterler
B) Envanter defteri
C) Bilanço defteri
D) Günlük defter

E) Büyük defter

——————————————————————————–
19-)
Aşağıdakilerden hangisi komisyoncu için doğru bir ifade değildir?
A) Ücret
isteme hakkı vardır
B) Sadece olağanüstü giderlerini isteyebilir
C) İş
için vermiş olduğu avansları isteyebilir
D) Müvekkil kendi hesabına alınan
malı teslim almazsa komisyoncu bu malı açık arttırma ile satabilir
E)
Komisyoncunun ücreti önceden tespit edilmemişse, ücret teamüle göre
kararlaştırılır.

——————————————————————————–
20-)
Aşağıdakilerden hangisi aracı acentanın unsurlarından biri değildir?
A)
Sözleşmeni varlığı
B) Belirli bir bölgede çalışmak
C) Etkinliğinin
sürekli olması
D) Tacire bağımlı olmak
E) Meslek edinmek

——————————————————————————–
21-)
Aşağıdakilerden hangisi ticari işler tellallığının özelliklerinden biri
değildir?
A) Aracılık yapılan işin ticari iş olması
B) Aracılık
faaliyetini meslek haline getirilmesi
C) Taraflardan birine devamlı surette
bağlı olunması
D) Aracılık faaliyetinin ücret karşılığında yapılması
E)
Ticari işler tellallığına genel olarak Borçlar Kanununun uygulanması

——————————————————————————–
22-)
Atanan ticari mümessilin ticaret siciline tescili konusundaki tescilin niteliği
nedir?
A) Bozucu
B) Kurucu
C) Açıklayıcı
D) Müessese gayesi

E) Olumlu

——————————————————————————–
23-)
Zimmet ve matlubu doğuran sözleşme ve işlemlere ilişkin, tarafların haiz
oldukları dava ve savunma hakları, borç ve alacakların cari hesaba
kaydedilmesinden nasıl etkilenir?
A) Bu haklar devlete geçer
B) Bu
haklar düşer
C) Bu haklar varlıklarını sürdürür
D) Bu haklar bir yıl
kullanılamaz
E) Bu haklar askıya alınır

——————————————————————————–
24-)
Cari hesaptaki takas ne zaman yapılır?
A) Tarafların belirlediği bir anda

B) Anlaşma süresi sonunda
C) Her 3 ayda bir
D) Her altı ayda bir

E) Hesap devresi sonunda

——————————————————————————–
25-)
Cari hesaba geçirilen bir kambiyo senedi tahsil edilmezse ne olur?
A)
Mahkemede işlemler başlatılır.
B) Hesaptan çıkarılır ve geri verilir.
C)
Çek bankaya iade edilir.
D) İcra işlemleri başlatılır.
E) Keşideciye
ihtar gönderilir

——————————————————————————–
26-)
Kollektif ortaklık sözleşmesinin şekline ve içeriğine ilişkin koşullar yerine
getirilmiş olmakla birlikte, henüz tescil ve ilan işlemi yapılmamış kollektif
ortaklık, üçüncü kişilerle ilişki kurmuş ise aşağıdaki sonuçlardan hangisi
doğar?
A) Bütün ortaklar, üçüncü kişilere karşı doğrudan doğruya ve
zincirleme olarak sorumlu olurlar.
B) Kollektif ortaklık kurulmuş sayılır.

C) Ortaklık komandit ortaklığa dönüşür
D) Ortaklık infisah eder.
E)
Ortakların sorumluluğu ortaklığa taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlanır.

——————————————————————————–
27-)
Ticaret ortaklıklarının hak ehliyetinin sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Esas sözleşmede yazılı işletme konusu
B) Kanun hükmü
C) Anayasa
kuralları
D) Herhangi bir sınırlama yoktur
E) Genel hükümler

——————————————————————————–
28-)
Kollektif ortaklık için tescil istemi, ortaklığı kuranlar tarafından sözleşmenin
düzenlenmesinden itibaren kaç gün içinde yapılır?
A) 7
B) 10
C) 15

D) 30
E) 60

——————————————————————————–
29-)
Sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça sermaye olarak konulan malların
mülkiyetinin ortaklığa ait sayılmasına ne ad verilir?
A) Mülkiyet karinesİ

B) Rekabet yasağı
C) Sermaye borcu
D) Zincirleme sorumluluk
E)
Sadakat borcu

——————————————————————————–
30-)
Rekabet yasağı nasıl kaldırılabilir?
A) Mahkeme kararı ile
B) Oy
çoğunluğu ile
C) Genel kurul kararı ile
D) Sözleşme ile
E) Yönetim
kurulu kararı ile

——————————————————————————–
31-)
Kollektif ortaklıkta ortakların rekabet yasağının sınırı nedir?
A)
Sözleşmede gösterilen işletme konusu
B) Ortaklık zararına yapılan işler

C) Fiilen yapılan ticarî işler
D) Ortaklığın mali işleri
E)
Ortaklığın ekonomik işleri

——————————————————————————–
32-)
Kollektif ortaklıkta ortakların rekabet yasağı hangi kanunda düzenlenmiştir?

A) İş Kanunu
B) Türk Ticaret Kanunu
C) Ceza Kanunu
D) Anayasa

E) İcra İflâs Kanunu

——————————————————————————–
33-)
Bir hakkın doğumuna engel olan veya hakkı sona erdiren olayların ileri
sürülmesine ne ad verilir?
A) Def’i
B) Ref’
C) İtiraz
D) Tepki

E) Kanun yararına bozma

——————————————————————————–
34-)
Dürüst bir borçlunun, alacaklılarının çoğunluğu ile yaptığı, alacaklıların
alacaklarının belli bir yüzdesinden vazgeçtikleri ve ticaret mahkemesinin onayı
ile hüküm ifade eden anlaşmaya ne ad verilir?
A) Konkordato
B)
Konişmento
C) İflas masası
D) Tescil prosederü
E) Tahkim

——————————————————————————–
35-)
Kollektif ortaklıklara ait aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Ortaklar arasındaki değişiklikler ortaklık tüzel kişiliğinin sona ermesine neden
olmaz
B) Çıkma, çıkarılma, ortaklığa yeni ortak alınması hallerinde
sözleşmenin değiştirilmesi gerekir
C) Ortaklığa yeni giren ortak ancak
girdiği tarihten itibaren doğacak ortaklık borç ve yükümlerinden sorumludur.

D) Ortaklıktan ayrılan ortağın haksız fiilerden sorumluluğu ortaklıktan
fiilen ayrılma tarihinde sona erer
E) Ayrılan ortağın tasfiye payı
muaccellik kazanır

——————————————————————————–
36-)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi kollektif ortaklığın feshi sonuçlarından biri
değildir?
A) Ortaklığın feshi ile kazanç sağlama amacı sona erer.
B)
Ortaklığın hak ehliyeti tasfiye amacı ile sınırlanır.
C) Ortaklık tüzel
kişiliği sona erer.
D) Fesihten itibaren ortaklık unvanına tasfiye halinde
ibaresinin eklenmesi gerekir.
E) Fesih sonucu fiil ehliyeti istendiği gibi
sınırlandırılabilir.

1-) B
2-) C
3-) B
4-) B
5-)
E
6-) A
7-) C
😎 E
9-) D
10-) B
11-) A
12-) B
13-)
A
14-) C
15-) C
16-) D
17-) E
18-) A
19-) B
20-) D
21-)
C
22-) C
23-) C
24-) E
25-) B
26-) A
27-) A
28-) C
29-)
A
30-) D
31-) C
32-) B
33-) C
34-) A
35-) C
36-) C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir