ticaret hukuku çözümlü sorular-2

1- Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara karşı
ne zamandan itibaren hüküm ifade eder?
A) Ticaret mahkemesinin onayından

B) Tescil ve ilandan
C) Noterin onayından
D) Takas beyanından
E)
Zamanaşımının kesinleşmesinden

Açıklama : Bir ticari işletme
devredilince üçüncü kişilerin durumdan haberdar olmaları için devrin ticaret
siciline tescil ve ilan edilmesi gerekir. Devir bu andan itibaren iyi niyetli
üçüncü kişilere karşı hüküm ifade
eder.

——————————————————————————–
2-
Aşağıdakilerden hangisi, tacirler arasındaki hapis hakkının bir özelliği
değildir?
A) Ayni bir haktır
B) Taşınır mallar üzerinde kullanılabilir

C) Taşınmaz mallar üzerinde kullanılabilir
D) Kıymetli evrak üzerinde
kullanılabilir
E) Hapis hakkının doğumu için taşınır mal ile muaccel alacak
arasında bir bağ bulunması gerekir

Açıklama : Taşınmaz mallar
üzerinde hapis hakkı
kullanılmaz.

——————————————————————————–
3-
Aşağıdakilerden hangisi bir anonim şirket unvanı olabilir?
A) Seçkin Sigorta
A.Ş.
B) Ömür Seçkin ve Ortakları A.Ş.
C) Ömür Seçkin A.Ş.
D) Ömür
Seçkin Sigorta A.Ş.
E) Seçkin A.Ş.

Açıklama : Anonim şirketin
ticaret unvanı şirketin konusu ile Anonim Şirket ibaresinin yazılmasından
oluşur. Bu bakımdan Seçkin Sigorta A.Ş. doğru bir
ünvandır.

——————————————————————————–
4-
Ticaret Sicilinin yönetimi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü alınarak
ilgili oda meclisi tarafından atanan bir sicil memuruna aittir. Sicil Memurunun
göreviyle ilgili suçlardan dolayı cezalandırılması aşağıdakilerden hangisine
göre yapılır?
A) Normal vatandaşın cezalandırılmasına tabi usule göre
cezalandırılır.
B) Devlet Memurunun cezalandırılmasına tabi usule göre
cezalandırılır.
C) Hiçbir şekilde cezalandırılmaz çünkü bu suçlardan Hazine
sorumludur.
D) Anayasa mahkemesinde yargılanmak suretiyle cezalandırılır.

E) Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Hükümet Komseri tarafından
cezalandırılır.

Açıklama : Ticaret Sicil Memurları, Devlet Memurları
Kanununa tabi olduklarından, devlet memurlarının cezalandırılması gibi
cezalandırılırlar.

——————————————————————————–
5-
Aşağıdakilerden hangisi, özel haksız rekabet hallerinden biri değildir?
A)
Rakipleri hakkında uygulanan kanun, tüzük, sözleşme veya mesleki ve yerel
adetlere uymamak
B) Derece, belge almadığı halde bunlara sahipmişçesine
hareket ederek üstün yeteneğe sahip olduğu kanısı uyandırmak
C) Başkasının
ahlaki ve mali gücü iyi olduğu halde, kasten kötüdür demek
D) Öğrendiği
ticari sırlardan dürüstlük kurallarına uygun olarak yararlanmak
E)
Başkasının malları, iş ürünleri ile karışıklık oluşturmaya çalışmak

Açıklama : Haksız rekabetin unsurlarından birisi de; iyi niyet ve
dürüstlük kurallarına aykırı davranmaktır. Öğrendiği ticari sırlardan dürüstlük
kurallarına uygun olarak yararlanmak özel haksız rekabet hallerinden biri
değildir.

——————————————————————————–
6-
Tacir, tutmak zorunda olduğu beyana tabi defterlerini nereye beyan etmelidir?

A) Ticaret Mahkemesine
B) Notere
C) Ticaret Siciline
D) Ticaret
Odasına
E) Sosyal Sigortalar Kurumuna

Açıklama : Tacir hangi
defterlerin beyana tabi olacağına kendisi karar verir ve bunları ticaret
siciline beyan
eder

——————————————————————————–
7-
Hangi sebeplerin varlığı halinde süre dolmadan ve üç ay beklemeden acentelik
sona erer?
A) Haklı sebepler
B) İflas
C) Azil
D) Ölüm
E)
Medeni hakları kullanma ehliyetinin yitirilmesi

Açıklama : Acentalık
sözleşmesi belirli bir süre için yapılmışsa bu sürenin dolmasıyla, belirli
olmayan bir süre için yapılmışsa taraflardan birinin üç ay önceden feshi ihbarı
ile sona erer. Ancak haklı sebepler varsa süre dolmadan veya üç ay beklemeden de
akit
feshedilebilir.

——————————————————————————–
8-
Aşağıdakilerden hangisi cari hesabın sona erme nedenlerinden biri değildir?

A) Öngörülen sürenin dolması
B) Hesap devresinin sona ermesi
C)
Taraflardan birinin iflas etmesi
D) Taraflardan birinin ölmesi
E)
Taraflardan birinin fesih bildiriminde bulunması

Açıklama : Hesap
devresinin sona ermesi cari hesabın sona erme nedeni
değildir.

——————————————————————————–
9-
Aşağıdakilerden hangisi, ortaklık sözleşmesinde kolektif ortaklığın ortaklık
konusunun belirtilmemesinin sonuçlarından biri değildir?
A) Ortaklık
kollektif ortaklık niteliği kazanmaz.
B) Ortaklık adi ortaklık sayılır.

C) Ortaklar ortaklık borçlarından dolayı doğrudan doğruya ve zincirleme
sorumlu olurlar.
D) Ortaklık tüzel kişilik kazanmaz.
E) Ortaklık
komandit ortaklık sayılır.

Açıklama : Kollektif ortaklık
sözleşmesinde konunun bulunmaması sözleşmede bir şekil eksikliğidir. Sözleşmede
bulunması zorunlu unsurlardan birinin dahi bulunmaması durumunda bu şirkete adi
şirkete ilişkin hükümler
uygulanır.

——————————————————————————–
10-
Aşağıdakilerden hangisi, kollektif ortaklıklarda itiraz hakkına ilişkin yanlış
bir ifadedir?
A) Ortağın yönetim hakkı yoksa itiraz hakkı da yoktur.
B)
İtiraz hakkına olumsuz yönetim hakkı da denir.
C) İtiraz hakkı, işlem üçüncü
kişi ile yapıldığı ana kadar kullanılmalıdır.
D) İtiraz hakkı yönetim
hakkına sahip olsun olmasın bütün ortaklara aittir.
E) Yönetim hakkı
sözleşme ile bir ortağa verilmişse, diğer ortakların yönetim hakkı olmadığından
itiraz hakkı da yoktur.

Açıklama : İtiraz hakkı sadece yönetici
ortağa aittir. Yönetici olmayanlar bu hakkı
kullanamaz.

——————————————————————————–
11-
Kollektif ortaklıkta temsil yetkisinin sona ermesi halinde aşağıdakilerden
hangisi yapılmalıdır?
A) Bu durum üçüncü kişilere bildirilmelidir.
B) Bu
durum için mahkemeden onay alınmalıdır.
C) Temsilcinin yetki belgesi
alınmalıdır
D) Bu durum tescil ve ilan edilmelidir.
E) Bu durum Ticaret
Bakanlığına bildirilmelidir.

Açıklama : Bu durum ticaret siciline,
tescil ve ilan
edilmelidir.

——————————————————————————–
12-
Aşağıdakilerden hangisi komandit ortaklıkta komanditer ortağın olağanüstü
denetleme hakkını kullanabilmesinin şartlarından biri değildir?
A)
Denetlemenin iş yılı sonunda ve iş saatlerinde yapılması
B) Mahkemece izin
verilmesi
C) Önemli sebeplerin bulunması
D) Şirketin işlerinin
denetlenmesi
E) Şirketin mevcudunun denetlenmesi

Açıklama :
Denetlemenin iş yılı sonunda ve iş saatlerinde yapılması, komandit ortaklıkta
komanditer ortağın olağanüstü denetleme hakkını kullanabilmesinin şartlarından
biri
değildir.

——————————————————————————–
13-
Anonim Ortaklıklarda kurucuların hukuki sorumlulukları nedeniyle pay sahipleri
ve şirket tüzel kişiliği ile aşağıdakilerden hangisi kuruculara karşı sorumluluk
davası açabilir?
A) Ticaret Sicili
B) Ticaret Bakanlığı
C) Ortaklık
alacaklıları
D) Sermayenin 1/20 sine sahip ortaklar
E) Payların
yarısından fazlasına sahip ortaklar

Açıklama : Kurucuların
sorumluluklarına karşı pay sahipleri, şirket tüzel kişiliği ve ortaklık
alacaklıları dava
açabilirler.

——————————————————————————–
14-
Genel Kurul toplantılarına çağrı kısmen noksan olmakla birlikte esas itibariyle
mevcut ise bu durumun müeyyidesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplantının
iptali için dava açma
B) Karar hükümsüzdür
C) Mutlak butlan
D) Kısmi
geçersizlik
E) Tam geçersizlik

Açıklama : Toplantıya çağrı
noksan olmakla birlikte esas itibarıyla mevcut ise örneğin gündem gereği gibi
ilan edilmemiş ise bu durumun müeyyidesi toplantının iptali için dava
açmaktır.

——————————————————————————–
15-
Anonim Ortaklıklarda temsilcilerin şirketin konusu dışında üçüncü kişiler ile
yapmış oldukları sözleşmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bu
sözleşme hem üçüncü kişileri hem de ortaklığı bağlar.
B) Bu sözleşme sadece
ortaklığı bağlar.
C) Bu sözleşme sadece üçüncü kişileri bağlar.
D) Bu
sözleşme sadece temsilcileri bağlar.
E) Bu sözleşme hükümsüzdür iki tarafı
da bağlamaz.

Açıklama : Şirket sözleşmesinde gösterilmeyen bir
konuda sözleşme yapılır ise bu sözleşme tarafları bağlamaz. Geçersiz bir
sözleşmedir.

——————————————————————————–
16-
Anonim şirketlerde sermaye artırımında önalım hakkı için verilen süre en az ne
kadardır?
A) 15 gün
B) 1 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
E) 1 yıl

Açıklama : Önalım hakkının kullanılması için verilecek süre 15
günden az
olamaz.

——————————————————————————–
17-
Tahvillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hamile yazılı
olabilirler.
B) Kıymetli evrak niteliğindedirler.
C) İtibari değerleri
istendiği gibi saptanabilir.
D) Nama yazılı olabilirler.
E) Emre yazılı
çıkartılabilirler.

Açıklama : Tahviller borç senetleridir ve
kıymetli evraklardandır. Nama ve hamiline yazılı olarak çıkarılabilir. Emre
yazılı tahvil
çıkarılamaz.

——————————————————————————–
18-
Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerin İnfisah hallerinden biri değildir?

A) Ortaklardan birinin talebi ile haklı nedenler yüzünden mahkeme kararıyla

B) Müdürlerin ve denetçilerin kararı ile
C) Esas sermayenin 3/4 ‘üne
sahip olanların 3/4’ünü oluşturan bir çoğunluk tarafından verilecek bir kararla

D) Şirketin iflasına karar verilmesiyle
E) Şirket sermayesinin 2/3’ü
yitirilmiş olduğu halde genel kurul kalan ile yetinmeye karar vermezse

Açıklama : Müdürler şirketi temsil eder ve olağan işlerde şirketi
yönetir. Denetçiler ise müdürlerin yapmış oldukları işleri denetlerler. Bu
bakımdan müdürlerin ve denetçilerin şirketi sona erdirmeye yönelik bir karar
almaları mümkün değildir. Şirketin sona ermesine ilişkin karar olağanüstü bir
karardır.

——————————————————————————–
19-
Poliçede kabul etmeme protestosu en son ne zamana kadar yapılabilir?
A)
Vadeden sonraki iki iş gününe kadar
B) Vadeye kadar
C) Ödeme gününe
kadar
D) Keşide tarihinden itibaren bir yıla kadar
E) Vadeden itibaren
üç yıla kadar

Açıklama : Kabul için ibraz ve kabul etmeme protestosu
vadeye kadar
yapılmalıdır.

——————————————————————————–
20-
Türk hukukunda çek ancak kimin üzerine çekilebilir?
A) Avalist üzerine

B) Lehtar üzerine
C) Keşideci üzerine
D) Araya giren üzerine
E)
Banka üzerine

Açıklama : Çeklerde muhatap daima bankadır. Yani çek
sadece bir banka üzerine
çekilebilir.

——————————————————————————–
21-
Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklığın rızai temsilcilerinden biri
değildir?
A) Ticari mümessiller
B) Ortaklık organları
C) Ticari
işler tellalı
D) Komisyoncular
E) Ticari vekiller

Açıklama :
Kollektif şirketin organları zorunludur. Ama diğer tüccar yardımcıları istenirse
(rızai) atanır ve görev
yaparlar.

——————————————————————————–
22-
Komandit Ortaklıklarda bir tane komanditer mevcut olup, bu ortak ortaklıktan
ayrılırsa aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olur?
A) Kollektif
ortaklık hakkındaki hükümlere tabi olur.
B) Adi Ortaklık hakkındaki
hükümlere tabi olur.
C) Ortaklık kendiliğinden sona erer.
D) Bütün
ortaklar tasfiye memuru sayılır.
E) Komanditerin kar payı ödenmez.

Açıklama : Adi komandit şirketlerde iki tip ortak bulunur. Komandite
(sınırsız sorumlu ortak) ve komanditer (sınırlı sorumlu ortak). Komanditer
şirketten ayrılırsa tüm ortaklar sınırsız sorumlu olacağına göre kolektif
şirkete ilişkin hükümler
uygulanır.

——————————————————————————–
23-
Anonim Şirketlerde kurucu olan bir şahıs, kuruluş işlemlerini üçüncü bir kişi
hesabına paravan adam olarak yapmış ise bu kişinin kuruluştan doğan sorumluluğu
nasıldır?
A) Kurucu gibi sorumlu olur.
B) Yönetici gibi sorumlu olur.

C) Denetçiler gibi sorumlu olur.
D) Tasfiye memurları gibi sorumlu olur.

E) Hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

Açıklama : Bu durumda kuruluş
işlemlerini yapan bu şahıs kurucu gibi sorumlu
olur.

——————————————————————————–
24-
Genel Kurul toplantılarında çağrı merasimine hiç uyulmamasının müeyyidesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karar hükümsüzdür
B) Karar iptal
edilebilir
C) Karar düzeltilebilir
D) Yönetim kurulu toplantıya
katılamaz
E) Hiç bir müeyyidesi yoktur

Açıklama : Çağrı
merasimine hiç uymadan toplantı yapılmış ise bu toplantı hiç yapılmamış sayılır
yani karar
hükümsüzdür.

——————————————————————————–
25-
Aşağıdakilerden hangisi denetçiler bakımından yanlış bir ifadedir?
A) Anonim
şirketlerde denetçi sayısı beşten çok olamaz.
B) Denetçiler azınlık
tarafından seçilebilir
C) Denetçi seçilebilmek ve göreve başlayabilmek için
pay sahibi olma zorunluluğu yoktur.
D) Denetçiler gerektiğinde Genel Kurul
kararlarına karşı iptal davası açabilir.
E) Denetçilerin genel kurulu
toplantıya çağırma yetkileri vardır.

Açıklama : Denetçiler azınlık
tarafından seçilemez. Azınlık sadece mahkemeden özel denetçi tayini
isteyebilir.

——————————————————————————–
26-
Aşağıdakilerden hangisi, pay sahibinin sermaye artırımından önce sahip olduğu
mali nitelikteki haklarından yararlanma ve yönetimde etkinlik durumunun, sermaye
artırımından sonra da aynı kalmasını sağlamaktır?
A) Azınlık Hakkı
B)
Kar Hakkı
C) Tasfiyeden Pay alma Hakkı
D) Önalım Hakkı
E) Huzur
Hakkı

Açıklama : Önalım hakkı, pay sahibinin sermaye artırımından
önce sahip olduğu mali nitelikteki haklarından yararlanma ve yönetimde etkinlik
durumunun, sermaye artırımından sonra da aynı kalmasını
sağlamaktır.

——————————————————————————–
27-
Aşağıdakilerden hangisi, anonim ortaklığın infisah nedenlerinden biri değildir?

A) Ortaklığın iflası
B) Ortağın iflası
C) Şirket sermayesinin 2/3 ü
nün kaybı
D) Şirketin amacına ulaşmasının imkansızlaşması
E) Şirket
süresinin dolması

Açıklama : Anonim Ortaklıklarda ortaklardan
birinin iflası, şirketin infisahını (şirketin sona ermesini)
gerektirmez.

——————————————————————————–
28-
Limited ortaklıktaki müdürlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gerek kuruluştaki gerek kuruluştan sonra ortaklığa giren ortaklar, bu
konuda herhangi bir karara gerek olmaksızın, TTK nın 540. maddesi uyarınca
ortaklığı temsile yetkilidirler.
B) Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça
ortakların tümü, müdür sıfatına kanunen sahip olurlar ve ortaklığın yönetim ve
temsilini birlikte gerçekleştirirler.
C) Müdürler, sözleşmede aksine hüküm
olmadıkça ortaklık adına ticari mümessil ve bütün işletmeyi yönetme yetkisine
sahip ticari vekil atayamazlar.
D) Ortaklık defterlerini ve kar-zarar
hesabını tutmak görevi müdürlere aittir.
E) Müdür olan bir ortak, diğer
ortakların rızası olmadan şirketin uğraştığı ticaret dalında ne kendisi ne
başkası hesabına iş göremez.

Açıklama : Kuruluştan sonra ortaklığa
giren ortaklar bu konuda genel kurulun bir kararı olmadıkça, ortaklığı yönetme
ve temsile yetkili
değillerdir.

——————————————————————————–
29-
Kabul etmeme protestosunun çekilmesi hamili aşağıdakilerden hangisinden
kurtarır?
A) İcraya başvurmaktan
B) Borcu nakletmekten
C) Zamanaşımı
süresinden
D) Ödeme için ibraz zorunluluğundan
E) Hiçbir şeyden
kurtarmaz

Açıklama : Poliçe muhataba götürülüp, muhatap bu poliçeyi
kabul etmeyince muhataba bir kabul etmeme protestosu çekilir. Bu protesto
çekilince artık tekrar muhataba poliçenin bedelini ödemesi için gidilmez. Yani
ödeme için ibraz yapılmaz. Ve ödememe protestosu da çekmeye gerek
kalmaz.

——————————————————————————–
30-
Aşağıdakilerden hangisi, bir bankanın teminat mektubu, kabul, kefalet biçiminde
müşterisi lehine bir üçüncü kişiye karşı sorumluluk altına girmesidir?
A)
Nakdi kredi
B) Temsil
C) Gayri nakdi kredi
D) Kusursuz sorumluluk

E) Aval

Açıklama : Bir bankanın teminat mektubu, kabul, kefalet
biçiminde müşterisi lehine bir üçüncü kişiye karşı sorumluluk altına girmesi
gayri nakdi kredidir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir