ticaret hukuku çözümlü sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi, kollektif ortaklarda ortaklıktan çıkarma
hallerinden biridir?
A) Payın devri
B) Ortağın iflası
C) Ortağın
ölümü
D) Ortağın kişisel olarak 3. kişilere borçlanması
E) Ortağın
sahibi olduğu işletmesinin işlerinin kötüye gitmesi

Açıklama :
Kollektif şirket ortağının iflası, kollektif şirketin sona erme nedenidir. Bu
durumda şirketin sona ermesini engellemek isteyen diğer ortaklar iflas eden
ortağı şirketten
çıkarabilirler.

——————————————————————————–
2-
Tacirin ücret isteme hakkına sahip olmasının koşulu nedir?
A) Ticari
işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmesi
B) Yaptığı iş karşılığında
fatura vermesi
C) Ücretin daha önce açıkça kararlaştırılmış olması
D)
Mahkemenin kararı
E) Taraflar arasında muvazaa olmaması

Açıklama
: Tacir ticari işletmesiyle ilgili bir iş yaparsa buna ilişkin herhangi bir
ücret sözleşmesi olmasa bile yine de ücret
alır.

——————————————————————————–
3-
Limited ortaklığın ticaret unvanına anonim ortaklığın ticaret unvanındaki
unsurların yanında aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Ortaklığın
kuruluş tarihi
B) İkametgâhı
C) Esas sermaye miktarı
D) Merkezin adı

E) Ortaklardan en az birinin ad ve soyadı

Açıklama : Bir Limited
Şirket ticaret unvanında şirketin konusu, şirketin sermayesi ile Limited Şirket
ibaresinin bulunması
şarttır.

——————————————————————————–
4-
İlan edilen bir husus için aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Bu
hususu tüm Türkiye de herkesin bildiği farz olunur
B) Bu hususu tüm Türkiye
de sadece ilgililerin bildiği farz olunur
C) Bu hususu tescil yapılan
sicilin bağlı olduğu mahkemenin kaza çevresinde herkesin bildiği farz olunur

D) Bu hususu tescil yapılan sicilin bağlı olduğu mahkemenin kaza çevresinde
sadece ilgililerin bildiği farz olunur
E) Bu hususun tüm Türkiye de sadece
tacirlerin bildiği varsayılır

Açıklama : İlan edilecek bir husus
Ankara da çıkan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan edilir. İlan ile bu durumu
tüm Türkiye de herkesin bildiği farz
edilir.

——————————————————————————–
5-
Aşağıdakilerden hangisi, haksız rekabetin unsurlarından biri değildir?
A)
Rekabetin tacirler ve esnaflar arasında söz konusu olması
B) Aldatıcı
davranışın varlığı
C) Rekabet hakkının kötüye kullanılması
D) İktisadi
rekabetin varlığı
E) Aldatıcı davranıştan başka surette iyi niyet
kurallarına aykırılık

Açıklama : Haksız rekabet sadece tacirler ve
esnaflar arasında değil herkes arasında
olabilir.

——————————————————————————–
6-
Ticari defterlerin tamamının incelenmesi amacıyla mahkemeye verilmesine ne ad
verilir?
A) İbraz
B) Sunma
C) Arz
D) Teslim
E) Teminat

Açıklama : Ticari defterlerinin tamamının mahkemeye sunulmasına ve
bunların tamamını hakimin inceleme yetkisinin olmasına teslim denir. Sadece
uyuşmazlığa konu sayfanın suretinin sunulmasına da ibraz
denir.

——————————————————————————–
7-
Tacir ticari mümessilin yetkilerini, ya sadece şubeye veya merkeze hasretmek ya
da birlikte imza şartı koymak suretiyle sınırlandırabilir. Tacirin bu iki
sınırlandırma dışında yapacağı sınırlandırmanın üçüncü kişilere karşı ileri
sürülmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sınırlamanın ticaret
siciline tescil edilmesi
B) Sınırlamanın ticari mümessile bildirilmesi

C) Sınırlamanın üçüncü kişiye bildirilmesi.
D) Sınırlamanın ticaret
mahkemesine bildirilmesi
E) Sınırlamanın ticaret ve sanayi odalarına
bildirilmesi

Açıklama : Bu tip sınırlamanın üçüncü kişiye bildirilmesi
gerekir ki tacir bu sınırlamadan dolayı sorumluluğundan
kurtulsun.

——————————————————————————–
8-
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Cari hesap sözleşmesinde şekil
serbestisi vardır.
B) Cari hesap bir anlaşmadır.
C) Cari hesap
sözleşmesinde süre gösterilmemişse belirsiz süreli sayılır.
D) Cari hesap
özel bir takas rejimidir.
E) Cari hesaba geçirilen bir alacak bu geçirilme
ile yenilenmiş sayılmaz.

Açıklama : Cari hesap sözleşmesinde şekil
serbestisi bulunmamakta, kanun koyucu yazılı şekli
aramaktadır.

——————————————————————————–
9-
Aşağıdakilerden hangisinin, kollektif şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu
değildir?
A) Kollektif şirketin ticaret ünvanı
B) Kollektif şirketin
konusu
C) Kollektif şirketin merkezi
D) Kollektif şirketin tasfiyesinde
ortakların kar payı oranı
E) Ortakların adları ve soyadları

Açıklama : Diğer seçenekler kollektif şirket sözleşmesinde bulunması
zorunlu unsurlar iken; D seçeneği bulunması zorunlu değil, isteğe bağlı bir
unsurdur.

——————————————————————————–
10-
Kollektif ortaklıkla bir ortağın aşağıda sayılan işlerden hangisini yapması
rekabet yasağı sınırı içine girer?
A) Ortağın kollektif ortaklığın yaptığı
ticari işle uğraşan bir ticari işletmeyi işleten bir derneğe üye olması
B)
Ortağın kollektif ortaklığın yaptığı ticari işten başka bir işle uğraşan bir
ticari işletmeyi işleten bir derneğe üye olması
C) Ortağın kollektif
ortaklığın yaptığı bir ticari işi yapan başka bir kollektif ortaklığa ortak
olması
D) Ortağın kollektif ortaklığı yaptığı ticari iş nevinden bir işi
yapan bir anonim ortaklığa ortak olması
E) Ortağın kollektif ortaklığın
yaptığı ticari iş nevinden bir işi yapan bir limited ortaklığa ortak olması

Açıklama : Bir kollektif şirket ortağı, o kollektif şirketin yaptığı
işi yapan başka bir kollektif şirkete ortak olamaz. Ortak olursa rekabet
yasağını ihlal etmiş
olur.

——————————————————————————–
11-
Kollektif ortaklıkta ortaklığa yeni bir ortak alınmasına ilişkin sözleşmenin
noterce onanması ve tescil edilmesi şartının yanında aşağıdakilerden hangisinin
varlığı da gerekmektedir?
A) Sözleşmeyi ortakların yarısının imzalaması

B) Sözleşmenin bütün ortaklarca imza edilmesi
C) Sözleşmenin yargıç
tarafından onanması
D) Şirket süresinin dolmuş olması
E) Katılan ortak
için aval verilmesi

Açıklama : Kollektif şirketlere yeni bir ortak
alınması, ya da payın devri için bütün ortakların bu konuda oybirliği
gerekir.

——————————————————————————–
12-
Sermaye, zararlar nedeniyle eksilmiş olduğu halde sermaye payının tamamlanmasını
beklemeden kâr ve faiz alan komanditer ortak için aşağıdakilerden hangisi söz
konusu olur?
A) Komandite ortak olur.
B) Bir daha şirket ortağı olamaz.

C) Aldığı faiz ve kâr oranında sınırsız sorumlu olur.
D) Denetleme
hakkını kullanamaz.
E) Ticari mümessil olamaz.

Açıklama :
Komanditer ortak hakkından fazlasını almış ise, aldığı kâr ve faiz oranında
sınırsız sorumlu
olur.

——————————————————————————–
13-
Kuruluşundan itibaren 2 yıl içinde bir anonim ortaklığın, bir başka işletme, bir
mal ya da hakkı genel kurulun onamasına ve ticaret siciline tescile gerek
kalmadan devralabilmesi için devralınacak işletme, mal ya da hakkın, anonim
ortaklığın esas sermayesinin ne kadarını aşmaması gerekir?
A) Yarısını

B) 2/3 nü
C) Dörtte birini
D) Beşte birini
E) Onda birini

Açıklama : Anonim şirketin kuruluşundan itibaren 2 yıl geçmedikçe
bir işletme veya mal ya da hakkın Anonim Şirket tarafından devralınabilmesi için
şirket sermayesinin 1/10 unu aşmaması
gerekir.

——————————————————————————–
14-
Anonim ortaklıkta, genel kurul gündeminde gösterilmeyen hususların karara
bağlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bu
hususlarda genel kurul karar alamaz.
B) Bu hususlar hakkında hakim izniyle
karar alınabilir.
C) Bu hususlar hakkında Divan Başkanı izin verirse karar
alınabilir.
D) Bu hususlar hakkında ticaret sicili memurunun izniyle karar
alınabilir.
E) Bu hususlar ancak valinin izni ile genel kurulda karara
bağlanabilir.

Açıklama : Olağan genel kurul toplantılarının gündemi
kanunda bellidir. Olağanüstü genel kurul toplantılarının gündemini de toplantıya
çağıran makam ya da kişiler belirler. Gündemde yer almayan bir konuda genel
kurul karar alamaz. Bunun nedeni toplantı gündemini cazip bulmayıp toplantıya
katılmayan pay sahiplerinin haklarını korumak
içindir.

——————————————————————————–
15-
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetim kurulu üyesi sıfatını
kazanan kişilerin ticaret siciline tescil ve ilanı gerekir.
B) Anonim
şirketin yönetim kurulu üyeleri yönetim kurulu toplantısında temsilci
vasıtasıyla oy kullanamazlar.
C) Yönetim Kurulunu seçme yetkisi Genel
Kurulda dır.
D) Genel kurul toplantılarına katılan her ortağa bir ücret
verilir. Buna huzur hakkı denir
E) Yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek
için anonim ortaklıkta pay sahibi olmak zorunlu değildir.

Açıklama :
Huzur hakkı yönetim kurulu üyelerinin bir hakkı olup, her yönetim kurulu
toplantısında yönetim kurulu üyelerine verilen bir
ücrettir.

——————————————————————————–
16-
Aşağıdakilerden hangisi, anonim ortaklıkta azınlık haklarından biri değildir?

A) Genel kurulu toplantıya çağırma
B) Denetçiler aleyhine dava açma

C) Özel denetçi atanmasını talep etme
D) Bilanço görüşmelerinin
ertelenmesini talep etme
E) Genel kurulda karar alma

Açıklama :
Anonim ortaklıkta azınlık hakları olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır.
Sermayenin 1/10 unu oluşturan pay sahiplerine azınlık denir. Olumlu azınlık
hakları kanunda tek tek sayılmıştır. Genel kurulda karar alma bir azınlık hakkı
değildir.

——————————————————————————–
17-
Nama yazılı tahviller nasıl devredilir?
A) Alacağın temliki ve teslim
B)
Ciro ve teslim
C) Teslim
D) Ciro
E) Alacağım temliki

Açıklama : Nama yazılı tahviller alacağın temliki ve teslim yoluyla
devredilir. Alacağın temliki bir temlik beyanı ile
yapılır.

——————————————————————————–
18-
Aşağıdakilerden hangisi limited şirketler bakımından doğrudur?
A) Ortaklar
koymuş oldukları sermaye için faiz alamazlar
B) Şirketin en önemli karar
organı disiplin kuruludur
C) Ortaklar müdür olamaz, müdürler dışardan atanır

D) Müdürlerin rekabet yasağı bulunmamaktadır
E) Limited şirketler en az
beş ortakla kurulurlar

Açıklama : Şirketin en önemli karar organı
genel kuruldur. Disiplin kurulu zorunlu bir organ değildir. Şirket ortakları da
müdür olabilir. Dışardan bir kişi de müdür olarak atanabilir. Müdürlerin rekabet
yasağı bulunmaktadır. Limited şirketler en az iki en çok 50 ortakla
kurulabilir.

——————————————————————————–
19-
Aşağıdakilerin hangisi kıymetli evrakın özelliği değildir?
A) Kıymetli evrak
tipleri kanununda sınırlayıcı olarak sayılmıştır.
B) Kıymetli evrakta hakla
senet arasında kuvvetli bir bağ vardır.
C) Kıymetli evrakın içerdiği hak
başkasına devredilebilir.
D) Kıymetli evrakın içerdiği hak subjektif bir
haktır.
E) Kıymetli evrakta soyutluk ilkesi yürürlüktedir.

Açıklama : Kıymetli evrakın, yukarıda sayılanlar dışında şu
özellikleri de bulunmaktadır. Kıymetli evrakın içerdiği hak nakden
değerlendirilebilen bir haktır. Kıymetli evrak ağırlaştırılmış şekil şartlarına
tabidir. Ama kıymetli evrakın içerdiği hakkın subjektifliği ya da
objektifliğinden
bahsedilemez.

——————————————————————————–
20-
Bonoda, bono kelimesi bulunmazsa bono ne hükmünde olur?
A) Ödeme emri
B)
Emre yazılı havale
C) Emre yazılı ödeme vaadi
D) Poliçe
E) Noter
senedi

Açıklama : Bonoda ikili bir ilişki bulunmaktadır: Bonoyu
düzenleyen ile bonodan yararlanacak olan. Bonoda bono kelimesi bulunmazsa senet
emre yazılı ödeme vaadi sayılır. Çünkü bonoyu düzenleyen lehdara karşı bir
vaadde bulunmaktadır ve senedin sonunda “ödeyeceğim” ibaresi
bulunur.

——————————————————————————–
21-
Kollektif ortaklık, medeni haklarını aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile
kullanır?
A) Temsilcileri ile
B) Denetçileri ile
C) İşçileri ile

D) SPK nın onayı ile
E) Ticaret hakimin onayı ile

Açıklama :
Kollektif şirket medeni haklarını temsilcileri aracılığıyla kullanır. Gerçek
kişiler medeni haklarını kendileri kullanırlar. Tüzel kişiler ise organları
aracılığıyla
kullanırlar.

——————————————————————————–
22-
Komandit ortaklıkta ortaklar arasında değişiklikle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Komandit ortaklıktan çıkma, sözleşme niteliğinde bir
işlemdir.
B) Komandite ortağın yapının devri, kollektif ortağın yapının
devriyle aynıdır.
C) Komanditer ortak, ortaklıktan payını devretmek
suretiyle çıkabilir.
D) Komanditer ortağın ölümü kesin olarak ortaklığın
infisahını gerektirir.
E) Komandit ortaklıkta ortaklıktan çıkarılma
kollektif ortaklığa ilişkin hükümlere tabidir.

Açıklama : Adi
komandit şirketlerde iki tür ortak bulunmaktadır. bunlar sınırsız sorumlu
(komandite), sınırlı sorumlu (komanditer) ortaklardır. Komanditer (sınırlı
sorumlu) ortağın ölümü durumunda, geriye kalan mirasçısı ya mirası reddetmeli ya
da şirkete komanditer olarak girmelidir. mirası reddederse şirkette hiç
komanditer kalmayacağından tüm ortaklar sınırsız sorumlu olacağından şirket
kolektif şirkete
dönüşür.

——————————————————————————–
23-
Anonim ortaklıklarda ani kuruluşta tescil nerede yapılır?
A) Herhangi bir
yerdeki ticaret sicilinde
B) Ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret
sicilinde
C) Ortaklık mahkemesinin bulunduğu yer ticaret sicilinde
D)
Ortaklığın bulunduğu yerdeki noterde
E) Herhangi bir yerdeki ticaret
mahkemesinde

Açıklama : Anonim ortaklıkların tescili merkezinin
bulunduğu yer ticaret sicilinde
yapılır.

——————————————————————————–
24-
Anonim Ortaklıklarda Genel kurul kararları mutlak çoğunluk ile alınır. Ancak iki
durumda oybirliği ile karar alınır. Bunlardan birisi şirketin tabiyetini
değiştirmektir. Diğeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şirket sözleşmesinin
değiştirilmesi
B) Yönetim Kurulunun seçilmesi
C) Tahvil çıkarılmasına
karar verilmesi
D) Bilançonun onaylanması
E) Pay sahiplerinin
taahhütlerini arttırmak

Açıklama : Şirketin uyruğunu (tabiyetini)
değiştirmek ve pay sahiplerinin taahhütlerini arttırmak için mutlak çoğunluk
gerekir.

——————————————————————————–
25-
Aşağıdakilerden hangisi Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kuruluna kurul olarak
yüklenen görevlerden biri değildir?
A) Ortaklığın kuruluşunda yolsuzluk olup
olmadığını inceleme.
B) Genel Kurulu toplantıya çağrı.
C) Defterleri
tutma.
D) Kar ve zarar hesabının düzenlenmesi.
E) Esas sermayenin kısmen
veya tamamen kaybı halinde belli işlemleri yapma.

Açıklama :
Ortaklığın kuruluşunda yolsuzluğun olup olmadığını inceleme yönetim kurulunun
kurul olarak yaptığı değil, üyelerin bireysel olarak yapmak zorunda oldukları
bir
yükümlülüktür.

——————————————————————————–
26-
Aşağıdakilerden hangisi, olumlu azınlık haklarından biri değildir?
A)
Bilançonun görüşülmesinin 1 ay sonraya ertelenmesi talebi
B) Yönetim kurulu
aleyhine dava açma talebi
C) Özel Denetçi tayini isteme hakkı
D)
Denetçilere şikayet hakkı
E) Genel kurul kararlarına karşı iptal davası açma
hakkı

Açıklama : Genel Kurul Kararlarına karşı iptal davası açmak
tüm pay sahiplerine tanınmış bir haktır. Sadece azınlık hakkı
değildir.

——————————————————————————–
27-
Anonim ortaklık tahvillerinden hangilerinin bedellerinin tamamen ödenmesi
gerekir?
A) Emre yazılı tahvillerin
B) Primli tahvillerin
C) Nama
yazılı tahvillerin
D) Mücessel tahvillerin
E) Hamile yazılı tahvillerin

Açıklama : Anonim şirket devirleri açısından iki tür tahvil
çıkarabilir. Nama yazılı tahvil ve hamiline yazılı tahvil. Nama yazılı tahvilde
tahvil sahibinin ismi belirtilir. Oysa hamiline yazılı tahvilde tahvil sahibinin
ismi belli olmadığı için devredilirken bedelinin tamamen ödenmiş olması
gerekir.

——————————————————————————–
28-
Aşağıdaki limited ortaklık unvanlarından hangisi yanlıştır?
A) Işıltı
Metalcilik Limited Şirketi (Sermayesi X)
B) Işıltı Metalcilik Ltd. Şti.
(Sermayesi X)
C) Işıltı Metalcilik Ltd. O. (Sermayesi X)
D) Ali Ak
Metalcilik Ltd. Şti. (sermayesi X)
E) Ali Ak Metalcilik Limited Şirketi.
(Sermayesi X)

Açıklama : Bir limited şirket ticaret unvanında
şirketin konusu, limited şirket ibaresi ile şirket sermayesinin bulunması
zorunlu-dur. Bunlara ticaret unvanında çekirdek denir. Ama ortaklar dilerse
ortaklardan birinin adını unvana yazabilirler. Buna da ek denir. Ancak unvana
ortaklardan birinin ad ve soyadı yazılırsa limited şirket unvanı kısaltılarak
yazılamaz.

——————————————————————————–
29-
Poliçede poliçe kelimesi bulunmazsa poliçenin hukuki niteliği ne olur?
A)
Emre yazılı ödeme vaadi
B) Emre yazılı havale
C) Hamiline yazılı olur

D) Hiçbir şey olmaz
E) Noter senedi olur

Açıklama : Poliçede
poliçe kelimesi bulunmazsa senet emre yazılı havale sayılır. Çünkü poliçede üçlü
bir ilişki vardır. Poliçeyi düzenleyen kişi (keşideci). Poliçeden yararlanacak
kişi (lehdar) ve poliçeyi kabul ederse ödeyecek kişi (muhatap). Keşideci lehdarı
muhataba havale
etmektedir.

——————————————————————————–
30-
Aşağıdakilerden hangisi, çekte ödememe halinin saptanmasının yollarından
biridir?
A) Lehtarın, çek üzerine yazılı ve imzalı beyanı
B) Keşidecinin
çek üzerine yazılı ve imzalı beyanı
C) Muhatabın, çek üzerine yazılı ve
imzalı beyanı
D) Ticaret sicil memurunun, çek üzerine yazılı ve imzalı
beyanı
E) Cirantanın, çek üzerine yazılı ve imzalı beyanı

Açıklama : Çek karşılıksız çıkınca, muhatap banka çekin arkasına
karşılıksız kaşesi vurarak çekin ödenmediğini saptar.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir