ticaret hukuku deneme sınavları

ticaret hukuku final ve bütünleme deneme sınavı 1

1-) Ticari
işletmenin devri ve rehni ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Ticari işletmenin devrinde, maddi ve maddi olmayan unsurlar
ile birlikte devredilmelidir.
B) İşletmenin asgari bir çalışma yeteneğini
sağlamak kaydıyla işletmenin maddi unsurlarından bazıları devir sözleşmesinin
dışında tutulabilir.
C) Ticari işletmenin rehni tapu siciline şerh düşülerek
yapılır.
D) Ticari işletmenin devrinde, devralan, işletmenin devirden önceki
borç ve yükümlerden de sorumludur.
E) Ticari işletmenin rehininde işletme
malvarlığı içinde taşınmazlar bulunmuyorsa, bunların rehini tapu sicilinde
usulüne uygun ipotek işlemi yapılarak gerçekleşir.

——————————————————————————–
2-)
Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatını kazanabilir?
A) Ticari mümessil

B) Anonim şirket ortakları
C) Limited şirket ortakları
D) Ticari
işletme işleten memurlar
E) Kanuni temsilciler

——————————————————————————–
3-)
Marka ve ticaret unvanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Marka malın, unvan tacirin ismidir
B) Marka tacirin, unvan malın
ismidir
C) Marka işletmenin, unvan malın ismidir
D) Marka tacirin, unvan
işletmenin ismidir.
E) Marka malın, unvan ticari mümessilin ismidir.

——————————————————————————–
4-)
Tescil talebi karşısında sicil memurunun ret kararı vermesi halinde ilgililer
nereye başvurabilirler?
A) Sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla
görevli Mahkemeye
B) Sicilin bulunduğu yerdeki ticaret ve sanayi odasına

C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
D) Temyiz ve Yargıtay’a
E) Ticaret
Sicili Müdürlüğüne

——————————————————————————–
5-)
Haksız rekabette uygulanacak olan hapis cezası en fazla ne kadar olabilir?

A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 4 yıl
E) 5 yıl

——————————————————————————–
6-)
Ticari defterlerin kanıt olması bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Defterler, tacirler arasında ve iki taraf içinde ticari iş
olan uyuşmazlıklarda kanıt niteliği kazanabilir.
B) Defterlerin kanıt
niteliği kazanabilmesi için usulüne uygun tutulmuş olması gerekir.
C)
Anlaşmazlık bir taraf için ticari iş değilse, yine de defter kanıt niteliği
kazanır
D) Tacir iddia ve savunmasını mutlaka defterleri ile kanıtlamak
zorunda değildir
E) Defter usulüne uygun tutulmuş ise tacirin lehine ve
aleyhine kanıtlarla birlikte değerlendirilir.

——————————————————————————–
7-)
Ticari mümessilin yetkisinin sınırlandırılması ile ilgili olarak hangisi
yanlıştır?
A) Ticari mümessil, işletmenin öz benliği ile ilgili temel
işlemler dahil tam yetkilidir
B) Ticari mümessil, niteliği gereği işletme
konusuna girmeyen iş ve eylemlerde işletme sahibini temsil edemez
C) Tacir,
ticari mümessilin yetkilerin, temsil yetkisini bir şube veya merkezle
sınırlayabilir
D) Tacir birden çok kimseyi ticari mümessil atayarak bunların
birlikte imza ile kendisini temsilini öngörebilir
E) Tacirin ticari mümessil
yetkisini sınırlamasının üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilmesi için tescil
ve ilanı gerekir

——————————————————————————–
😎
Genel hukuk teorisinde “yenileme” nedir?
A) Hesap devresi sonu
B) Hesap
kesilmesi
C) Borcu sona erdiren neden
D) Cari hesabın bölünmesi
E)
Borcun üçüncü kişiye devri

——————————————————————————–
9-)
Kollektif ortaklık aşağıdaki aşamalardan hangisinde tüzel kişiliğini kazanır?

A) Ortakların kendi aralarında anlaşmasıyla
B) Ortaklık sözleşmesinin
yazılı bir hale getirilmesiyle
C) Ortaklığın ticaret siciline tescil
edilmesiyle
D) Ortaklığın üçüncü kişilerle ilişkiye geçmesiyle
E) Yazılı
ortaklık sözleşmesinin noterlikçe onanmasıyla

——————————————————————————–
10-)
Kollektif ortaklıkta ortakların toplantı yeter sayısı ne kadardır?
A) Salt
çoğunluk
B) Ortakların 1/4’ü hazır bulunmalıdır
C) Ortakların 1/2’si
hazır bulunmalıdır
D) Tüm ortaklar hazır bulunmalıdır
E) Kanunda
herhangi bir hüküm yoktur

——————————————————————————–
11-)
Bir ortağın iflası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
Ortaklığın infisah nedenidir
B) Diğer ortaklar iflas eden ortağı ortaklıktan
çıkarabilirler
C) Diğer ortaklar oybirliği ile iflas eden ortağı ortaklıktan
çıkarabilirler
D) Ortaklıktan çıkarılırsa payı iflas masasına ödenir
E)
Çıkarma kararının tescil ve ilanına gerek yoktur

——————————————————————————–
12-)
Kollektif ortaklığın borç ve yükümlülüklerinden dolayı ortaklar aleyhine takipte
bulunmak isteyen bir alacaklı, dilerse, iflas yoluyla takip dışında
aşağıdakilerden hangisini seçebilir?
A) Mücerret takip
B) Adi takip

C) Huzur hakkı yoluyla takip
D) Müteselsil takip
E) Aval yoluyla
takip

——————————————————————————–
13-)
Komanditer ve komandite ortağın sermayeye karşılık faiz alabilmesi için
sözleşmede hüküm bulunması gerekir. Sözleşmede hüküm yoksa aşağıdakilerden
hangisi gerekir?
A) Sonradan oyçokluğu ile karar alınması
B) Sonradan
oybirliği ile karar alınması
C) Sonradan çoğunlukla karar alınması
D)
Sonradan 2/3 çoğunlukla karar alınması
E) Sözleşmede hüküm yoksa faiz
istenemez.

——————————————————————————–
14-)
Aşağıdakilerden hangisi komandite ortağın yönetim hakkı konusunda yanlıştır?

A) Kollektif ortaklıktaki gibidir
B) Kural olarak tüm komandite ortaklar
yönetim hakkına sahiptir
C) Komandite ortaklar isterlerse aralarından birine
yönetim hakkını devredebilirler
D) Komandite ortaklar isterlerse aralarından
bir kaçına yönetim hakkını devredebilirler
E) Komandite ortakların yönetim
hakkı yoktur

——————————————————————————–
15-)
Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta kurucuların hukuki sorumluluk
hallerinden biri değildir?
A) Gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi
B) Esas
sermaye hakkında yanlış beyan
C) Değer biçmede hile
D) Yalan belge
tamimi
E) Kurucuların gerekli niteliği taşıması

——————————————————————————–
16-)
Anonim ortaklıkta kurucuların hukuki sorumunu gerektiren hallerde davaya hakkı
olanlardan biri ortaklık alacaklılarıdır. Diğeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avalistler
B) Ticaret Bakanlığı komiseri
C) Zarar gören pay
sahipleri
D) Sicil memuru
E) Savcı

——————————————————————————–
17-)
Aşağıdakilerden hangisi ağırlaştırılmış karar yeter sayısının arandığı bir
haldir?
A) Yönetim kurulu üyelerin azlı
B) Yönetim kurulu üyelerin
atanması
C) Denetçilerin atanması
D) Ortaklığın uyrukluğunun
değiştirilmesi
E) Ortaklığın merkezinin değiştirilmesi

——————————————————————————–
18-)
Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın genel kurulu için doğru bir ifade
değildir?
A) Sürekli bir organ değildir
B) Kanun ve sözleşme
hükümlerince olağan ve olağanüstü olarak toplanır
C) Genel kurul pay
sahiplerinden oluşur
D) Genel kurul diğer organları seçme ve azletme
yetkisine sahiptir
E) Anonim ortaklığın zorunlu organı olmamakla birlikte
gerekli bir organdır

——————————————————————————–
19-)
Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulu üyelerinin ortaklığa
karşı olan yükümlülüklerinden değildir?
A) Özen gösterme
B) Ortaklıktan
ayrılmama
C) Ortaklık ile kendi adına işlem yapmama
D) Ortaklık ile
başkası adına işlem yapmama
E) Rekabet yasağı

——————————————————————————–
20-)
Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunun kurul halindeki görevlerinden biri
değildir?
A) Genel kurulu toplantıya çağrı
B) Ortaklığı yönetme
C)
Defterleri tutma
D) Bilanço düzenlemesi
E) Ortaklığın kuruluşunda
yolsuzluk olup olmadığını inceleme

——————————————————————————–
21-)
Anonim ortaklıkta pay sahipliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Paylar ortaklığın kuruluş sırasındaysa aslen kazanılır
B) Paylar
sonradan alınarak devren kazanılabilir
C) Ortaklığın tescilinden önceki
payların devri ortaklığa karşı herhangi bir hüküm ifade etmez.
D) Sadece
gerçek kişiler pay sahibi olabilir
E) Gerçek ve tüzel kişiler pay sahibi
olabilir.

——————————————————————————–
22-)
Aşağıdakilerden hangisi azınlık haklarından değildir?
A) Bilânço hakkındaki
görüşmelerin geciktirilmesi talebi
B) Kurucular ve yönetim kurulu aleyhine
dava açılmasını talep etmek
C) İptal davası açabilme
D) Özel denetçi
seçimi
E) Genel kurulu toplantıya çağrı ve gündeme madde eklenmesini talep

——————————————————————————–
23-)
Halka arz edilecek tahvillerin satış süresi ne kadardır?
A) Altı iş gününden
az 6 aydan çok olamaz
B) Altı iş gününden az 3 aydan çok olamaz
C) Bir
haftadan az 1 yıldan çok olamaz
D) Bir haftadan az 6 aydan çok olamaz
E)
3 aydan az 6 aydan çok olamaz

——————————————————————————–
24-)
Anonim şirketlerde pay senetlerini devri ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Hamile yazılı pay senetleri senedin teslimi ile
devredilir
B) Nama yazılı pay senetleri alacağın temliki beyanı ve teslim
ile devredilir
C) Ayın karşılığı olan pay senetlerinin ortaklığın
tescilinden itibaren devri mümkündür
D) Nama yazılı pay senetlerinin
devrinin pay defterine kayıt edilmesi gerekir
E) Pay senetlerinin usulüne
uygun devri ile devredenin pay sahibi sıfatı sona erer.

——————————————————————————–
25-)
Aşağıdakilerden hangisi anonim ortak sıfatının sona ermesine neden olur?
A)
Esas sermaye taahhüdünün 1/4’ünün ödenmesi
B) Ortağa pay senedi verilmesi

C) Esas sözleşmenin tescili
D) Sermayenin taahhüt edilmesi
E) Pay
senedinin devredilmesi

——————————————————————————–
26-)
Aşağıdakilerden hangisi Limited ortaklıkta en yüksek irade ve karar organıdır?

A) Ortaklar kurulu
B) Müdürler
C) Denetleme kurulu
D) Yönetim
kurulu
E) Disiplin kurulu

——————————————————————————–
27-)
Limited ortaklıkta kurucuların sorumluluğu için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Anonim ortaklık kurucularının sorumluluğu gibidir
B)
Kurucuların sorumluluğu yoktur
C) Sadece müdürler sorumludur
D) Sadece
denetçiler sorumludur
E) Tüm ortaklar sorumlu değildir

——————————————————————————–
28-)
Bir limited ortaklığın ortak sayısın yirmiden fazla olması halinde
aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Limited ortaklık sermaye
artıramaz
B) Genel kurul toplantılarında anonim ortaklığa ait kurallar
uygulanır
C) Müdür atamaya gerek kalmaz
D) En az üç denetçi bulunur

E) Yönetim kurulu seçilmesi gerekir

——————————————————————————–
29-)
Sözleşmeyle veya ortaklar kurulu kararı ile aksi kararlaştırılmamışsa müdür
sıfatına kanunen kimler sahiptir?
A) Payı çok olan ortak
B) Emek getiren
ortak
C) cari itibar getiren ortak
D) Kayyım
E) Ortakların tümü

——————————————————————————–
30-)
Limited ortaklıkta payın devri için şart nedir?
A) Sermayenin 1/3’üne sahip
ortakların onayı
B) Sermayenin 2/3’üne sahip ortakların onayı
C)
Sermayenin 3/4’üne sahip ortakların onayı
D) Sermayenin 3/5’üne sahip
ortakların onayı
E) Onaya gerek yoktur

——————————————————————————–
31-)
Yitirilen bir kıymetli evrakın iptali nereden sağlanır?
A) Noterden
B)
Başbakanlıktan
C) Ticaret mahkemesinden
D) Sicilden
E) Borçlusundan

——————————————————————————–
32-)
Belirli bir günde veya keşide günüden ya da görüldüğünden belirli bir süre sonra
ödenmesi şartı olan poliçeden dolayı çekilecek ödememe protestosunun, ödeme
gününü takip eden ne kadar süre içinde çekilmesi gerekir?
A) Ertesi günü

B) Üç iş günü içinde
C) İki iş günü içinde
D) Bir iş günü içinde

E) Yedi iş günü içinde

——————————————————————————–
33-)
Aşağıdaki kıymetli evraklardan hangisinde soyutluk ilkesi, kıymetli evrak
tarafları arasında yürürlükte değildir?
A) Nama yazılı kıymetli evrak
B)
Emre yazılı kıymetli evrak
C) Hamiline yazılı kıymetli evrak
D)
Açıklayıcı senetler
E) Yaratıcı senetler

——————————————————————————–
34-)
Aşağıdakilerden hangisi bonoda bulunması zorunlu şekil şartlarından biri
değildir?
A) Vade
B) Hamiline yazlı senet ibaresi
C) Ödeme yeri

D) Keşidecinin imzası
E) Keşide tarihi

——————————————————————————–
35-)
Bir şehirdeki bankaların birbirlerine ödeyecekleri çekleri, aralarında takas
yolu ile ödemek üzere banka temsilcilerinin bir araya gelmesine ne ad verilir?

A) Konşimento
B) İflas dairesi
C) İflas masası
D) Takas odası

E) Takas masası

——————————————————————————–
36-)
Çek keşide edildiği yerde ödenecekse ibraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10 gün
B) 15 gün
C) 30 gün
D) 3 ay
E) 1 ay

1-)
C
2-) D
3-) A
4-) A
5-) A
6-) C
7-) A
😎 C
9-)
C
10-) E
11-) E
12-) B
13-) B
14-) E
15-) E
16-) C
17-)
D
18-) E
19-) B
20-) E
21-) D
22-) C
23-) B
24-) C
25-)
E
26-) A
27-) A
28-) B
29-) E
30-) C
31-) C
32-) C
33-)
A
34-) B
35-) D
36-) A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir