ticaret hukuku final ve bütünleme deneme sınavı 2

1-) Sadece bir taraf için ticari sayılan iş, karşılıklı irade uygunluğundan
(sözleşmeden) doğmuyorsa, örneğin haksız fiil söz konusu ise iş nasıl
nitelendirilir?
A) Her iki taraf için ticaridir
B) Her iki taraf için
adidir
C) Ticaret mahkemesinde görülür
D) Ceza mahkemesinde görülür

E) Sözleşme yapılmalıdır

——————————————————————————–
2-)
Aşağıdakilerden hangisi tâcir olmamasına rağmen, tâcir gibi sorumlu
tutulmaktadır?
A) İşletmesini ticaret siciline kaydettirmiş, fakat fiilen
faaliyete başlamamış kimseler
B) Mesleği gereği izin alması gerekirken izin
almadan ticarî işletme işleten kimseler
C) Ruhsat alması gerekmesine rağmen,
almadan ticarî işletme işleten kimseler
D) İşletme kurduğunu halka duyurmuş
fakat fiilen faaliyete başlamamış kimseler
E) Bir küçüğe ait ticarî
işletmeyi işleten veli veya vasi

——————————————————————————–
3-)
Anonim ortaklığa ilişkin aşağıdaki ticari unvanlardan hangisi doğrudur?
A)
Güven Elektrik Malzemeleri Üretim ve Satış A.Ş.
B) Ahmet Güven Elektrik
Malzemeleri Üretim ve Satışı A.Ş.
C) Güven Anonim Şirketi
D) Sınırlı
Sorumlu Ahmet Telsaş ve Oğulları Anonim Şirketi
E) Güven A.Ş.

——————————————————————————–
4-)
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilir?
A)
Ticaret siciline tescil edilen hususlar
B) Kanunlarımızda ilanı öngörülen
hususlar
C) Gerçek veya tüzel kişi tacirlerin belirlediği hususlar
D)
Sicil memurunun belirlediği hususlar
E) Ticaret mahkemesinin belirlediği
hususlar

——————————————————————————–
5-)
Anonim ortaklıkta kurcuların hukuki sorumluluğu halinde alacaklılar dışında
aşağıdakilerden hangisi dava hakkına sahiptir?
A) Zarar gören pay sahipleri

B) Alacaklılar
C) Ticaret Sicil Memuru
D) Ticaret Bakanlığı
E)
Ticaret Odası

——————————————————————————–
6-)
Günlük deftere geçirilmiş olan işlemlerin usulüne göre hesaplara dağıtıldığı
defter hangisidir?
A) Karar defteri
B) İşletme defteri
C) Büyük
defter
D) Envanter defteri
E) Yevmiye defteri

——————————————————————————–
7-)
Ücret karşılığında kendi adına ve müvekkili hesabına kıymetli evrak ve taşınır
eşya alım satımını gerçekleştiren kimseler aşağıdaki tüccar yardımcılarından
hangisidir?
A) Aracı acente
B) Akit yapma yetkisine haiz acente
C)
Komisyoncu
D) Ticari işler tellalı
E) Ticari mümessil

——————————————————————————–
😎
Hesap devresi hakkında sözleşmede hüküm yok ve ticari teamül bulunmuyorsa
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Her takvim yılının son günü hesap
devresinin kapatılma günü olarak kabul edilir.
B) Her ayın ilk günü hesap
devresinin kapatılma günü kabul edilir.
C) Yetkili makamın belirleyeceği
gün, hesap devresinin kapatılma günü kabul edilir.
D) Her iki yılda bir
takvim yılının ilk günü hesap devresinin kapatılma günü kabul edilir.
E)
Altı aylık dönemler halinde aralık ve haziran aylarının ilk günü hesap
devresinin kapatılma günü kabul edilir.

——————————————————————————–
9-)
I. Ali Uzun
II. Veli Kısa
III. Alev Madencilik Anonim Ortaklığı
IV.
Ali Kârsever ve Ortağı Kollektif Şirketi
V. Veli Haksever ve Ortağı Komandit
Şirketi
Yukarıda sayılan tacirlerden hangileri bir araya gelerek yeni bir
kollektif ortaklık kurabilirler?
A) I., II.
B) I., III.
C) I., V

D) I., II., V.
E) III., IV., V.

——————————————————————————–
10-)
Aşağıdakilerden hangisi, kollektif ortaklıkta sermaye borcunun hiç yerine
getirilmemesinin müeyyidelerinden biridir?
A) Kâr payı vermeme
B)
Ticaret mahkemesine şikayet etme
C) Gecikme giderimi isteme
D) Gecikme
faizi isteme
E) Ortaklıktan çıkarma

——————————————————————————–
11-)
Rekabet yasağına aykırı davranmaktan doğan talep hakkı, bu davranışın
öğrenilmesinden itibaren ne kadar sürede zamanaşımına uğrar?
A) 1 yıl
B)
2 yıl
C) 3 ay
D) 5 ay
E) 8 gün

——————————————————————————–
12-)
Kollektif ortaklıkta ortaklığın borç ve yükümlerinden dolayı birinci derecede
aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
A) Ortaklar
B) Kollektif Ortaklık

C) Yönetim hakkına sahip olanlar
D) Denetim hakkına sahip olanlar
E)
Bir ortak

——————————————————————————–
13-)
Kollektif ortaklıklarda, ortaklığı temsil etme yetkisinin sınırlandırılmasının
iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı geçerli olması için ne yapılmalıdır?

A) Aval verilmelidir
B) Sınırlandırma notere bildirilmelidir
C)
Poliçe çekilmelidir
D) Sınırlandırma ticaret siciline tescil ve ilan
edilmelidir
E) Sınırlandırma mahkemeye tescil ve ilan edilmelidir

——————————————————————————–
14-)
Ticari mümessil sıfatına da sahip olan bir komanditer ortak, giriştiği
işlemlerden dolayı iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı sınırsız sorumlu
olmamak için ne yapmalıdır?
A) Durumu denetçilere bildirmelidir
B)
Durumu valiliğe bildirmelidir
C) Ticaret odası ile Ticaret Bakanlığından
izin almalıdır
D) Ticaret sicil memurundan izin almalıdır
E) İşlemlerde
bulunurken bu sıfatını açıkça söylemelidir.

——————————————————————————–
15-)
Ortaklar karar alırlarken, yönetim hakkına konan sınırlamalara uymakla
yükümlüdürler. Buna uymazlarsa, işlem ortaklığı temsil yetkisine sahip kişi
tarafından yapılmış ise bu işlem hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ortaklık, üçüncü kişilere karşı bu işlemle bağlıdır.
B) İşlem,
ortaklığı bağlamaz.
C) Ticaret sicil memurunun izni ile işlem geçerlidir.

D) Valinin izni ile işlem geçerlidir.
E) Hiçbir işleme gerek kalmaksızın
işlem kendiliğinden yok olur

——————————————————————————–
16-)
Anonim ortaklık kurucuları nasıl aklanır?
A) Yönetim kurulunun oy birliği
ile vereceği kararla
B) Genel kurul kararı ile
C) Mahkeme kararı ile

D) Yönetim kurulunun çoğunlukla vereceği karar ile
E) Disiplin kurulunun
uygun görüşünden sonra mahkeme karı ile

——————————————————————————–
17-)
Anonim ortaklığın kuruluşunda ortaklık sermayesinin tamamının kurucular
tarafından üstlenildiği kuruluş türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tedrici
kuruluş
B) Ani kuruluş
C) Kademeli kuruluş
D) İzinsiz kuruluş
E)
Gerçek kuruluş

——————————————————————————–
18-)
Anonim ortaklık genel kurulunun, toplantı günü ve yeri hiç ilan edilmeden bütün
ortakların katılımıyla yapılmış olması halinde geçerli sayılabilmesi için
aşağıdaki şartlardan hangisinin gerçekleşmiş olması gerekir?
A)
Denetçilerden hiçbirinin toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz etmemesi

B) Yönetim kurulu üyelerinin toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz
etmemesi
C) Ticaret sicili memurunun toplantının bu şekilde yapılmasını
onaması
D) Mahkemenin toplantının bu şekilde yapılmasının yerindeliği
hakkında karar vermesi
E) Ortaklardan hiçbirinin toplantının bu şekilde
yapılmasına itiraz etmemesi

——————————————————————————–
19-)
Genel kurulda toplantı yeter sayısı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Ortaklık sermayesinin en az 1/4’ünü temsil eden pay sahibinin
katılımı gereklidir.
B) İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa ikinci
toplantıda tek bir pay sahibinin varlığı yeterlidir.
C) Esas sözleşme ile
toplantı yetersayısı belirlenebilir
D) Yönetim kurulu kararı ile toplantı
yetersayısı belirlenebilir.
E) Kanun ağırlaştırılmış yetersayı
belirleyebilir.

——————————————————————————–
20-)
Aşağıdakilerden hangisi gündeme bağlılık ilkesinin istisnalarından birisidir?

A) Yönetim kurulu tarafından verilen raporların okunması
B) Yönetim
kurulu üyelerinin seçimi
C) Denetçilerin seçimi
D) Azınlık tarafından
bilanço görüşmelerini bir ay sonraya ertelenmesi
E) Kâr ve zarar hesabının
kabulü

——————————————————————————–
21-)
Yönetim yetkisini yönetim kurulu üyeleri arasında bölünmesi hangi koşula
bağlıdır?
A) Yönetim kurulunun karar almasına
B) Genel kurulun karar
almasına
C) Azınlığın talep etmesine
D) Kanunda hüküm bulunmasına
E)
Esas sözleşmede hüküm bulunmasına

——————————————————————————–
22-)
Bir devlet veya bir kurul adına bir işi sonuca ulaştırma konusunda izin verilen
kişiye ne ad verilir?
A) Müdür
B) Mümessil
C) Murahhas
D) Kayyım

E) Müşavir

——————————————————————————–
23-)
Anonim ortaklıklarda payın, pay sahibi tarafından bir başkasına devredilmesi
işleminin ortaklığa karşı da geçerli olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi
gerekir?
A) Tarafların arasında devir için anlaşması
B) Devrin, pay
sahipleri defterine kayıt edilmesi
C) Mahkemenin bu konuda karar vermesi

D) Devrin, genel kurul tarafından onaylanması
E) Devrin, yönetim
kurulunca onaylanması

——————————————————————————–
24-)
Aşağıdakilerden hangisi olumlu azınlık haklarından biri değildir?
A)
Ortaklığın uyruğunun değiştirilmesine karar verilecek olan toplantıya katılmamak

B) Azınlığın yönetim kurulu aleyhine dava açılmasını isteme hakkı
C)
Özel denetçi atanmasını isteme hakkı
D) Denetçilere şikayet hakkı
E)
Genel kurul gündemine madde eklenmesini isteme hakkı

——————————————————————————–
25-)
Anonim Ortaklıkta tasfiye sonucunda ortaklık defterleriyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Notere teslim edilir
B) 10 yıl
saklanmaları gerekir
C) Noterin ücreti ortaklık mevcudundan ödenir
D)
Tasfiyede defterleri tasfiye memurları tutar
E) Yönetim kurulu üyeleri
tarafından saklanır

——————————————————————————–
26-)
Anonim ortaklık tarafından çıkarılan tahvillerin vadesi en az ne kadar olabilir?

A) 3 ay
B) 6 ay
C) 12 ay
D) 2 yıl
E) 3 yıl

——————————————————————————–
27-)
Tahville ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Tahviller kıymetli evrak sayıldıkları için ağırlaştırılmış şekil şartlarına
tabidirler
B) Tahvil çıkarılabilmesi için tahvil sahipleri genel kurulunun
kararı gerekir
C) Tahvil çıkarılabilmesi için anonim ortaklığın tüzel
kişilik kazanmış olması gerekir
D) Aynı tertiple çıkan her tahvilin bir
itibari değeri vardır ve bu değerler birbirine eşittir
E) Tahviller nama ve
hâmile yazılı olarak çıkarılabilirler

——————————————————————————–
28-)
Limited ortaklıklarda denetleme kurulunun kurulabilmesi için en az kaç ortak
olması gerekir?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25

——————————————————————————–
29-)
Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklığın genel kurulunun yetkilerin
sınırlamaz?
A) Ortaklık konusu
B) Diğer organlara özgü yetkiler
C)
Bireysel haklar
D) Üçüncü kişilerin hakları
E) Müdürlerin seçimi ve
ibrası

——————————————————————————–
30-)
Limitet Ortaklık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Limited ortaklığın sermayesinin belirli ve paylara bölünmüş olması gerekir

B) Sermaye nakit olarak ifade edilmelidir
C) Sermaye konusunda herhangi
bir üst sınır konulmamıştır
D) Emek ve ticari itibar da sermaye olarak
konulabilir
E) Nakitten başkaca bir hak ve ayın sermaye olarak konulmuşsa,
bunun niteliği ve biçilen değeri sözleşmeye yazılmalıdır.

——————————————————————————–
31-)
Hamile yazılı senetlerde borçlu, lehtara karşı haiz olduğu kişisel def ‘ileri
hangi şartın gerçekleşmesi halinde senedi devralan kişiye karşı da ileri
sürebilir?
A) Senedi devralanın bilerek Devletin zararına hareket etmesi

B) Ticaret sicili memurunun tescil etmesi
C) Senedi devralanın bilerek
borçlunun zararına hareket etmesi
D) Yargıcın onaması
E) Avalistin
bilerek borçlunun zararına hareket etmesi

——————————————————————————–
32-)
Aşağıdaki senetlerden hangisi emre düzenlenebilir?
A) Taşıma senedi
B)
Tahvil
C) İpotekli borç senedi
D) Poliçe
E) Pay senedi

——————————————————————————–
33-)
Muhatap poliçe bedelini öderken bazı önlemler almalıdır. Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan biri değildir?
A) Hamilinin senedi elinde düzgün bir ciro zinciri
ile elinde bulundurup bulundurmadığına bakmalıdır
B) İmzaların gerçekliğini
araştırmalıdır
C) Ödeme yapıldığına dair bir ibra şerhi almalıdır
D)
ödeme yapıldığına dair poliçenin kendisine verilmesini istemelidir
E)
Hamilin kimliğini araştırmalıdır

——————————————————————————–
34-)
Poliçe bedelini ödemek zorunda kalan bir ciranta diğer sorumlulardan
aşağıdakilerden hangisini isteyemez?
A) Ödediği meblağı
B) Poliçe
vadesinden itibaren kanuni faizi
C) Ödeme tarihinden itibaren kanuni faizi

D) Yaptığı giderleri
E) Poliçe bedelinin binde 2’si oranında komisyon
ücreti

——————————————————————————–
35-)
Hangisi çek çekme koşulu ile ilgili yanlıştır?
A) Muhatap banka ile çek
çekecek kişi arasında, çek çekilmesi hususunda bir anlaşma olmalıdır
B)
Muhatap banka süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde, her
çek yaprağı için 350 YTL’ye kadar ödeme yapmakla yükümlüdür.
C) Bu ödeme
yükümü hesap sahibi ile muhatap banka arasında yapılmış gayri nakdi kredi
sözleşmesi hükmündedir.
D) Çek çeken kişinin muhatap banka nezdinde,
üzerinde tasarruf edebileceği bir karşılık olmalıdır
E) Çek, mutlaka
alacaklı hesap üzerine çekilmelidir yani muhataba yatırılmış bir meblağ
olmalıdır.

——————————————————————————–
36-)
Bonoda ödeme yeri gösterilmemişse bunun sonucu nedir?
A) Senedin
düzenlendiği yer ödeme yeri sayılır
B) Bir önemi yoktur
C) Senet
düzenlenmemiş sayılır
D) Lehtarın adresinde ödenir
E) Muhatabın
bulunduğu yerde ödenir

1-) B
2-) E
3-) A
4-) B
5-)
A
6-) C
7-) C
😎 A
9-) A
10-) E
11-) C
12-) B
13-)
D
14-) E
15-) A
16-) B
17-) B
18-) E
19-) D
20-) D
21-)
E
22-) C
23-) B
24-) A
25-) E
26-) D
27-) B
28-) D
29-)
E
30-) D
31-) C
32-) D
33-) B
34-) B
35-) E
36-) A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir