ticaret hukuku Sınav Soruları 1

1) Aşağıdakilerden hangisi, kollektif ortaklarda ortaklıktan çıkarma hallerinden
biridir?

A) Payın devri
B) Ortağın iflası
C) Ortağın ölümü
D)
Ortağın kişisel olarak 3. kişilere borçlanması
E) Ortağın sahibi olduğu
işletmesinin işlerinin kötüye gitmesi
2) Tacirin ücret isteme hakkına sahip
olmasının koşulu nedir?

A) Ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet
görmesi
B) Yaptığı iş karşılığında fatura vermesi
C) Ücretin daha önce
açıkça kararlaştırılmış olması
D) Mahkemenin kararı
E) Taraflar arasında
muvazaa olmaması
3) Limited ortaklığın ticaret unvanına anonim ortaklığın
ticaret unvanındaki unsurların yanında aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?

A) Ortaklığın kuruluş tarihi
B) İkametgâhı
C) Esas
sermaye miktarı
D) Merkezin adı
E) Ortaklardan en az birinin ad ve
soyadı
4) İlan edilen bir husus için aşağıdakilerden hangisi söz konusu
olur?

A) Bu hususu tüm Türkiye de herkesin bildiği farz olunur
B) Bu
hususu tüm Türkiye de sadece ilgililerin bildiği farz olunur
C) Bu hususu
tescil yapılan sicilin bağlı olduğu mahkemenin kaza çevresinde herkesin bildiği
farz olunur
D) Bu hususu tescil yapılan sicilin bağlı olduğu mahkemenin kaza
çevresinde sadece ilgililerin bildiği farz olunur
E) Bu hususun tüm Türkiye
de sadece tacirlerin bildiği varsayılır
5) Aşağıdakilerden hangisi, haksız
rekabetin unsurlarından biri değildir?

A) Rekabetin tacirler ve esnaflar
arasında söz konusu olması
B) Aldatıcı davranışın varlığı
C) Rekabet
hakkının kötüye kullanılması
D) İktisadi rekabetin varlığı
E) Aldatıcı
davranıştan başka surette iyi niyet kurallarına aykırılık
6) Ticari
defterlerin tamamının incelenmesi amacıyla mahkemeye verilmesine ne ad
verilir?

A) İbraz
B) Sunma
C) Arz
D) Teslim
E) Teminat
7)
Tacir ticari mümessilin yetkilerini, ya sadece şubeye veya merkeze hasretmek ya
da birlikte imza şartı koymak suretiyle sınırlandırabilir. Tacirin bu iki
sınırlandırma dışında yapacağı sınırlandırmanın üçüncü kişilere karşı ileri
sürülmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınırlamanın ticaret
siciline tescil edilmesi
B) Sınırlamanın ticari mümessile bildirilmesi
C)
Sınırlamanın üçüncü kişiye bildirilmesi.
D) Sınırlamanın ticaret mahkemesine
bildirilmesi
E) Sınırlamanın ticaret ve sanayi odalarına bildirilmesi
8)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Cari hesap sözleşmesinde
şekil serbestisi vardır.
B) Cari hesap bir anlaşmadır.
C) Cari hesap
sözleşmesinde süre gösterilmemişse belirsiz süreli sayılır.
D) Cari hesap
özel bir takas rejimidir.
E) Cari hesaba geçirilen bir alacak bu geçirilme
ile yenilenmiş sayılmaz.
9) Aşağıdakilerden hangisinin, kollektif şirket
sözleşmesinde bulunması zorunlu değildir?

A) Kollektif şirketin ticaret
ünvanı
B) Kollektif şirketin konusu
C) Kollektif şirketin merkezi
D)
Kollektif şirketin tasfiyesinde ortakların kar payı oranı
E) Ortakların
adları ve soyadları
10) Kollektif ortaklıkla bir ortağın aşağıda sayılan
işlerden hangisini yapması rekabet yasağı sınırı içine girer?

A) Ortağın
kollektif ortaklığın yaptığı ticari işle uğraşan bir ticari işletmeyi işleten
bir derneğe üye olması
B) Ortağın kollektif ortaklığın yaptığı ticari işten
başka bir işle uğraşan bir ticari işletmeyi işleten bir derneğe üye olması
C)
Ortağın kollektif ortaklığın yaptığı bir ticari işi yapan başka bir kollektif
ortaklığa ortak olması
D) Ortağın kollektif ortaklığı yaptığı ticari iş
nevinden bir işi yapan bir anonim ortaklığa ortak olması
E) Ortağın kollektif
ortaklığın yaptığı ticari iş nevinden bir işi yapan bir limited ortaklığa ortak
olması
11) Kollektif ortaklıkta ortaklığa yeni bir ortak alınmasına ilişkin
sözleşmenin noterce onanması ve tescil edilmesi şartının yanında aşağıdakilerden
hangisinin varlığı da gerekmektedir?

A) Sözleşmeyi ortakların yarısının
imzalaması
B) Sözleşmenin bütün ortaklarca imza edilmesi
C) Sözleşmenin
yargıç tarafından onanması
D) Şirket süresinin dolmuş olması
E) Katılan
ortak için aval verilmesi
12) Sermaye, zararlar nedeniyle eksilmiş olduğu
halde sermaye payının tamamlanmasını beklemeden kâr ve faiz alan komanditer
ortak için aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A) Komandite ortak
olur.
B) Bir daha şirket ortağı olamaz.
C) Aldığı faiz ve kâr oranında
sınırsız sorumlu olur.
D) Denetleme hakkını kullanamaz.
E) Ticari mümessil
olamaz.
13) Kuruluşundan itibaren 2 yıl içinde bir anonim ortaklığın, bir
başka işletme, bir mal ya da hakkı genel kurulun onamasına ve ticaret siciline
tescile gerek kalmadan devralabilmesi için devralınacak işletme, mal ya da
hakkın, anonim ortaklığın esas sermayesinin ne kadarını aşmaması
gerekir?

A) Yarısını
B) 2/3 nü
C) Dörtte birini
D) Beşte
birini
E) Onda birini
14) Anonim ortaklıkta, genel kurul gündeminde
gösterilmeyen hususların karara bağlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A) Bu hususlarda genel kurul karar alamaz.
B) Bu
hususlar hakkında hakim izniyle karar alınabilir.
C) Bu hususlar hakkında
Divan Başkanı izin verirse karar alınabilir.
D) Bu hususlar hakkında ticaret
sicili memurunun izniyle karar alınabilir.
E) Bu hususlar ancak valinin izni
ile genel kurulda karara bağlanabilir.
15) Aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Yönetim kurulu üyesi sıfatını kazanan kişilerin ticaret
siciline tescil ve ilanı gerekir.
B) Anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri
yönetim kurulu toplantısında temsilci vasıtasıyla oy kullanamazlar.
C)
Yönetim Kurulunu seçme yetkisi Genel Kurulda dır.
D) Genel kurul
toplantılarına katılan her ortağa bir ücret verilir. Buna huzur hakkı
denir
E) Yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için anonim ortaklıkta pay
sahibi olmak zorunlu değildir.
16) Aşağıdakilerden hangisi, anonim ortaklıkta
azınlık haklarından biri değildir?

A) Genel kurulu toplantıya
çağırma
B) Denetçiler aleyhine dava açma
C) Özel denetçi atanmasını talep
etme
D) Bilanço görüşmelerinin ertelenmesini talep etme
E) Genel kurulda
karar alma
17) Nama yazılı tahviller nasıl devredilir?

A) Alacağın
temliki ve teslim
B) Ciro ve teslim
C) Teslim
D) Ciro
E) Alacağım
temliki
18) Aşağıdakilerden hangisi limited şirketler bakımından
doğrudur?

A) Ortaklar koymuş oldukları sermaye için faiz alamazlar
B)
Şirketin en önemli karar organı disiplin kuruludur
C) Ortaklar müdür olamaz,
müdürler dışardan atanır
D) Müdürlerin rekabet yasağı bulunmamaktadır
E)
Limited şirketler en az beş ortakla kurulurlar
19) Aşağıdakilerin hangisi
kıymetli evrakın özelliği değildir?

A) Kıymetli evrak tipleri kanununda
sınırlayıcı olarak sayılmıştır.
B) Kıymetli evrakta hakla senet arasında
kuvvetli bir bağ vardır.
C) Kıymetli evrakın içerdiği hak başkasına
devredilebilir.
D) Kıymetli evrakın içerdiği hak subjektif bir haktır.
E)
Kıymetli evrakta soyutluk ilkesi yürürlüktedir.
20) Bonoda, bono kelimesi
bulunmazsa bono ne hükmünde olur?

A) Ödeme emri
B) Emre yazılı
havale
C) Emre yazılı ödeme vaadi
D) Poliçe
E) Noter senedi
21)
Kollektif ortaklık, medeni haklarını aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile
kullanır?

A) Temsilcileri ile
B) Denetçileri ile
C) İşçileri
ile
D) SPK nın onayı ile
E) Ticaret hakimin onayı ile
22) Komandit
ortaklıkta ortaklar arasında değişiklikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Komandit ortaklıktan çıkma, sözleşme niteliğinde bir
işlemdir.
B) Komandite ortağın yapının devri, kollektif ortağın yapının
devriyle aynıdır.
C) Komanditer ortak, ortaklıktan payını devretmek suretiyle
çıkabilir.
D) Komanditer ortağın ölümü kesin olarak ortaklığın infisahını
gerektirir.
E) Komandit ortaklıkta ortaklıktan çıkarılma kollektif ortaklığa
ilişkin hükümlere tabidir.
23) Anonim ortaklıklarda ani kuruluşta tescil
nerede yapılır?

A) Herhangi bir yerdeki ticaret sicilinde
B) Ortaklık
merkezinin bulunduğu yer ticaret sicilinde
C) Ortaklık mahkemesinin bulunduğu
yer ticaret sicilinde
D) Ortaklığın bulunduğu yerdeki noterde
E) Herhangi
bir yerdeki ticaret mahkemesinde
24) Anonim Ortaklıklarda Genel kurul
kararları mutlak çoğunluk ile alınır. Ancak iki durumda oybirliği ile karar
alınır. Bunlardan birisi şirketin tabiyetini değiştirmektir. Diğeri
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi
B)
Yönetim Kurulunun seçilmesi
C) Tahvil çıkarılmasına karar verilmesi
D)
Bilançonun onaylanması
E) Pay sahiplerinin taahhütlerini arttırmak
25)
Aşağıdakilerden hangisi Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kuruluna kurul olarak
yüklenen görevlerden biri değildir?

A) Ortaklığın kuruluşunda yolsuzluk
olup olmadığını inceleme.
B) Genel Kurulu toplantıya çağrı.
C) Defterleri
tutma.
D) Kar ve zarar hesabının düzenlenmesi.
E) Esas sermayenin kısmen
veya tamamen kaybı halinde belli işlemleri yapma.
26) Aşağıdakilerden
hangisi, olumlu azınlık haklarından biri değildir?

A) Bilançonun
görüşülmesinin 1 ay sonraya ertelenmesi talebi
B) Yönetim kurulu aleyhine
dava açma talebi
C) Özel Denetçi tayini isteme hakkı
D) Denetçilere
şikayet hakkı
E) Genel kurul kararlarına karşı iptal davası açma hakkı
27)
Anonim ortaklık tahvillerinden hangilerinin bedellerinin tamamen ödenmesi
gerekir?

A) Emre yazılı tahvillerin
B) Primli tahvillerin
C) Nama
yazılı tahvillerin
D) Mücessel tahvillerin
E) Hamile yazılı
tahvillerin
28) Aşağıdaki limited ortaklık unvanlarından hangisi
yanlıştır?

A) Işıltı Metalcilik Limited Şirketi (Sermayesi X)
B)
Işıltı Metalcilik Ltd. Şti. (Sermayesi X)
C) Işıltı Metalcilik Ltd. O.
(Sermayesi X)
D) Ali Ak Metalcilik Ltd. Şti. (sermayesi X)
E) Ali Ak
Metalcilik Limited Şirketi. (Sermayesi X)
29) Poliçede poliçe kelimesi
bulunmazsa poliçenin hukuki niteliği ne olur?

A) Emre yazılı ödeme
vaadi
B) Emre yazılı havale
C) Hamiline yazılı olur
D) Hiçbir şey
olmaz
E) Noter senedi olur
30) Aşağıdakilerden hangisi, çekte ödememe
halinin saptanmasının yollarından biridir?

A) Lehtarın, çek üzerine
yazılı ve imzalı beyanı
B) Keşidecinin çek üzerine yazılı ve imzalı
beyanı
C) Muhatabın, çek üzerine yazılı ve imzalı beyanı
D) Ticaret sicil
memurunun, çek üzerine yazılı ve imzalı beyanı
E) Cirantanın, çek üzerine
yazılı ve imzalı beyanı

—————
1 B
2 A
3 C
4 A

5 A
6 D
7 C
8 A
9 D
10 C
11 B
12 C
13 E

14 A
15 D
16 E
17 A
18 A
19 D
20 C
21 A
22 D

23 B
24 E
25 A
26 E
27 E
28 D
29 B
30 C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir