ticaret hukuku Sınav Soruları 2

Ticaret Hukuku
Sınav-2
1) Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü
şahıslara ve alacaklılara karşı ne zamandan itibaren hüküm ifade eder?

A)
Ticaret mahkemesinin onayından
B) Tescil ve ilandan
C) Noterin
onayından
D) Takas beyanından
E) Zamanaşımının kesinleşmesinden
2)
Aşağıdakilerden hangisi, tacirler arasındaki hapis hakkının bir özelliği
değildir?

A) Ayni bir haktır
B) Taşınır mallar üzerinde
kullanılabilir
C) Taşınmaz mallar üzerinde kullanılabilir
D) Kıymetli
evrak üzerinde kullanılabilir
E) Hapis hakkının doğumu için taşınır mal ile
muaccel alacak arasında bir bağ bulunması gerekir
3) Aşağıdakilerden hangisi
bir anonim şirket unvanı olabilir?

A) Seçkin Sigorta A.Ş.
B) Ömür
Seçkin ve Ortakları A.Ş.
C) Ömür Seçkin A.Ş.
D) Ömür Seçkin Sigorta
A.Ş.
E) Seçkin A.Ş.
4) Ticaret Sicilinin yönetimi, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığının uygun görüşü alınarak ilgili oda meclisi tarafından atanan bir
sicil memuruna aittir. Sicil Memurunun göreviyle ilgili suçlardan dolayı
cezalandırılması aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?

A) Normal
vatandaşın cezalandırılmasına tabi usule göre cezalandırılır.
B) Devlet
Memurunun cezalandırılmasına tabi usule göre cezalandırılır.
C) Hiçbir
şekilde cezalandırılmaz çünkü bu suçlardan Hazine sorumludur.
D) Anayasa
mahkemesinde yargılanmak suretiyle cezalandırılır.
E) Ticaret Bakanlığı
bünyesinde bulunan Hükümet Komseri tarafından cezalandırılır.
5)
Aşağıdakilerden hangisi, özel haksız rekabet hallerinden biri
değildir?

A) Rakipleri hakkında uygulanan kanun, tüzük, sözleşme veya
mesleki ve yerel adetlere uymamak
B) Derece, belge almadığı halde bunlara
sahipmişçesine hareket ederek üstün yeteneğe sahip olduğu kanısı
uyandırmak
C) Başkasının ahlaki ve mali gücü iyi olduğu halde, kasten kötüdür
demek
D) Öğrendiği ticari sırlardan dürüstlük kurallarına uygun olarak
yararlanmak
E) Başkasının malları, iş ürünleri ile karışıklık oluşturmaya
çalışmak
6) Tacir, tutmak zorunda olduğu beyana tabi defterlerini nereye
beyan etmelidir?

A) Ticaret Mahkemesine
B) Notere
C) Ticaret
Siciline
D) Ticaret Odasına
E) Sosyal Sigortalar Kurumuna
7) Hangi
sebeplerin varlığı halinde süre dolmadan ve üç ay beklemeden acentelik sona
erer?

A) Haklı sebepler
B) İflas
C) Azil
D) Ölüm
E) Medeni
hakları kullanma ehliyetinin yitirilmesi
8) Aşağıdakilerden hangisi cari
hesabın sona erme nedenlerinden biri değildir?

A) Öngörülen sürenin
dolması
B) Hesap devresinin sona ermesi
C) Taraflardan birinin iflas
etmesi
D) Taraflardan birinin ölmesi
E) Taraflardan birinin fesih
bildiriminde bulunması
9) Aşağıdakilerden hangisi, ortaklık sözleşmesinde
kolektif ortaklığın ortaklık konusunun belirtilmemesinin sonuçlarından biri
değildir?

A) Ortaklık kollektif ortaklık niteliği kazanmaz.
B)
Ortaklık adi ortaklık sayılır.
C) Ortaklar ortaklık borçlarından dolayı
doğrudan doğruya ve zincirleme sorumlu olurlar.
D) Ortaklık tüzel kişilik
kazanmaz.
E) Ortaklık komandit ortaklık sayılır.
10) Aşağıdakilerden
hangisi, kollektif ortaklıklarda itiraz hakkına ilişkin yanlış bir
ifadedir?

A) Ortağın yönetim hakkı yoksa itiraz hakkı da yoktur.
B)
İtiraz hakkına olumsuz yönetim hakkı da denir.
C) İtiraz hakkı, işlem üçüncü
kişi ile yapıldığı ana kadar kullanılmalıdır.
D) İtiraz hakkı yönetim hakkına
sahip olsun olmasın bütün ortaklara aittir.
E) Yönetim hakkı sözleşme ile bir
ortağa verilmişse, diğer ortakların yönetim hakkı olmadığından itiraz hakkı da
yoktur.
11) Kollektif ortaklıkta temsil yetkisinin sona ermesi halinde
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Bu durum üçüncü kişilere
bildirilmelidir.
B) Bu durum için mahkemeden onay alınmalıdır.
C)
Temsilcinin yetki belgesi alınmalıdır
D) Bu durum tescil ve ilan
edilmelidir.
E) Bu durum Ticaret Bakanlığına bildirilmelidir.
12)
Aşağıdakilerden hangisi komandit ortaklıkta komanditer ortağın olağanüstü
denetleme hakkını kullanabilmesinin şartlarından biri değildir?

A)
Denetlemenin iş yılı sonunda ve iş saatlerinde yapılması
B) Mahkemece izin
verilmesi
C) Önemli sebeplerin bulunması
D) Şirketin işlerinin
denetlenmesi
E) Şirketin mevcudunun denetlenmesi
13) Anonim Ortaklıklarda
kurucuların hukuki sorumlulukları nedeniyle pay sahipleri ve şirket tüzel
kişiliği ile aşağıdakilerden hangisi kuruculara karşı sorumluluk davası
açabilir?

A) Ticaret Sicili
B) Ticaret Bakanlığı
C) Ortaklık
alacaklıları
D) Sermayenin 1/20 sine sahip ortaklar
E) Payların yarısından
fazlasına sahip ortaklar
14) Genel Kurul toplantılarına çağrı kısmen noksan
olmakla birlikte esas itibariyle mevcut ise bu durumun müeyyidesi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplantının iptali için dava açma
B)
Karar hükümsüzdür
C) Mutlak butlan
D) Kısmi geçersizlik
E) Tam
geçersizlik
15) Anonim Ortaklıklarda temsilcilerin şirketin konusu dışında
üçüncü kişiler ile yapmış oldukları sözleşmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) Bu sözleşme hem üçüncü kişileri hem de ortaklığı
bağlar.
B) Bu sözleşme sadece ortaklığı bağlar.
C) Bu sözleşme sadece
üçüncü kişileri bağlar.
D) Bu sözleşme sadece temsilcileri bağlar.
E) Bu
sözleşme hükümsüzdür iki tarafı da bağlamaz.
16) Anonim şirketlerde sermaye
artırımında önalım hakkı için verilen süre en az ne kadardır?

A) 15
gün
B) 1 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
E) 1 yıl
17) Tahvillerle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hamile yazılı
olabilirler.
B) Kıymetli evrak niteliğindedirler.
C) İtibari değerleri
istendiği gibi saptanabilir.
D) Nama yazılı olabilirler.
E) Emre yazılı
çıkartılabilirler.
18) Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerin İnfisah
hallerinden biri değildir?

A) Ortaklardan birinin talebi ile haklı
nedenler yüzünden mahkeme kararıyla
B) Müdürlerin ve denetçilerin kararı
ile
C) Esas sermayenin 3/4 ‘üne sahip olanların 3/4’ünü oluşturan bir
çoğunluk tarafından verilecek bir kararla
D) Şirketin iflasına karar
verilmesiyle
E) Şirket sermayesinin 2/3’ü yitirilmiş olduğu halde genel kurul
kalan ile yetinmeye karar vermezse
19) Poliçede kabul etmeme protestosu en
son ne zamana kadar yapılabilir?

A) Vadeden sonraki iki iş gününe
kadar
B) Vadeye kadar
C) Ödeme gününe kadar
D) Keşide tarihinden
itibaren bir yıla kadar
E) Vadeden itibaren üç yıla kadar
20) Türk
hukukunda çek ancak kimin üzerine çekilebilir?

A) Avalist üzerine
B)
Lehtar üzerine
C) Keşideci üzerine
D) Araya giren üzerine
E) Banka
üzerine
21) Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklığın rızai
temsilcilerinden biri değildir?

A) Ticari mümessiller
B) Ortaklık
organları
C) Ticari işler tellalı
D) Komisyoncular
E) Ticari
vekiller
22) Komandit Ortaklıklarda bir tane komanditer mevcut olup, bu ortak
ortaklıktan ayrılırsa aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olur?

A)
Kollektif ortaklık hakkındaki hükümlere tabi olur.
B) Adi Ortaklık hakkındaki
hükümlere tabi olur.
C) Ortaklık kendiliğinden sona erer.
D) Bütün
ortaklar tasfiye memuru sayılır.
E) Komanditerin kar payı ödenmez.
23)
Anonim Şirketlerde kurucu olan bir şahıs, kuruluş işlemlerini üçüncü bir kişi
hesabına paravan adam olarak yapmış ise bu kişinin kuruluştan doğan sorumluluğu
nasıldır?

A) Kurucu gibi sorumlu olur.
B) Yönetici gibi sorumlu
olur.
C) Denetçiler gibi sorumlu olur.
D) Tasfiye memurları gibi sorumlu
olur.
E) Hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
24) Genel Kurul toplantılarında
çağrı merasimine hiç uyulmamasının müeyyidesi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Karar hükümsüzdür
B) Karar iptal edilebilir
C) Karar
düzeltilebilir
D) Yönetim kurulu toplantıya katılamaz
E) Hiç bir
müeyyidesi yoktur
25) Aşağıdakilerden hangisi denetçiler bakımından yanlış
bir ifadedir?

A) Anonim şirketlerde denetçi sayısı beşten çok
olamaz.
B) Denetçiler azınlık tarafından seçilebilir
C) Denetçi
seçilebilmek ve göreve başlayabilmek için pay sahibi olma zorunluluğu
yoktur.
D) Denetçiler gerektiğinde Genel Kurul kararlarına karşı iptal davası
açabilir.
E) Denetçilerin genel kurulu toplantıya çağırma yetkileri
vardır.
26) Aşağıdakilerden hangisi, pay sahibinin sermaye artırımından önce
sahip olduğu mali nitelikteki haklarından yararlanma ve yönetimde etkinlik
durumunun, sermaye artırımından sonra da aynı kalmasını sağlamaktır?

A)
Azınlık Hakkı
B) Kar Hakkı
C) Tasfiyeden Pay alma Hakkı
D) Önalım
Hakkı
E) Huzur Hakkı
27) Aşağıdakilerden hangisi, anonim ortaklığın
infisah nedenlerinden biri değildir?

A) Ortaklığın iflası
B) Ortağın
iflası
C) Şirket sermayesinin 2/3 ü nün kaybı
D) Şirketin amacına
ulaşmasının imkansızlaşması
E) Şirket süresinin dolması
28) Limited
ortaklıktaki müdürlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Gerek kuruluştaki gerek kuruluştan sonra ortaklığa giren
ortaklar, bu konuda herhangi bir karara gerek olmaksızın, TTK nın 540. maddesi
uyarınca ortaklığı temsile yetkilidirler.
B) Sözleşme ile aksi
kararlaştırılmadıkça ortakların tümü, müdür sıfatına kanunen sahip olurlar ve
ortaklığın yönetim ve temsilini birlikte gerçekleştirirler.
C) Müdürler,
sözleşmede aksine hüküm olmadıkça ortaklık adına ticari mümessil ve bütün
işletmeyi yönetme yetkisine sahip ticari vekil atayamazlar.
D) Ortaklık
defterlerini ve kar-zarar hesabını tutmak görevi müdürlere aittir.
E) Müdür
olan bir ortak, diğer ortakların rızası olmadan şirketin uğraştığı ticaret
dalında ne kendisi ne başkası hesabına iş göremez.
29) Kabul etmeme
protestosunun çekilmesi hamili aşağıdakilerden hangisinden kurtarır?

A)
İcraya başvurmaktan
B) Borcu nakletmekten
C) Zamanaşımı süresinden
D)
Ödeme için ibraz zorunluluğundan
E) Hiçbir şeyden kurtarmaz
30)
Aşağıdakilerden hangisi, bir bankanın teminat mektubu, kabul, kefalet biçiminde
müşterisi lehine bir üçüncü kişiye karşı sorumluluk altına girmesidir?

A)
Nakdi kredi
B) Temsil
C) Gayri nakdi kredi
D) Kusursuz sorumluluk
E)
Aval
——————

1 B
2 C
3 A
4 B
5 D
6 C

7 A
8 B
9 E
10 D
11 D
12 A
13 C
14 A
15 E

16 A
17 E
18 B
19 B
20 E
21 B
22 A
23 A
24 A

25 B
26 D
27 B
28 A
29 D
30 C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir