ticaret hukuku Sınav Soruları 3

1-) Sadece bir taraf için ticari sayılan ve sözleşmeden doğmayan iş nasıl nitelendirilir ?
A) iş, zarar yapan için ticaridir
B) İş, ne ticari ne adidir, kendine özgüdür
C) İş, her iki taraf için de ticaridir
D) İş, zarar gören için ticaridir
E) İş, her iki taraf için de adidir

2-) Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir ?
A) Ticari işletme işletme işleten dernekler
B) Komandit şirketler
C) Kamu tüzel kişileri
D) Anonim şirketler
E) Kollektif şirketler

3-) Tacirin, tacir sıfatı sona erse dahi ticari defterlere ilişkin hangi yükümlülüğü devam eder ?
A) Ticari defterleri 8 yıl devretmeme
B) Ticari defterleri 1 yıl saklama
C) Ticari defterleri 1 yıl takas etmeme
D) Ticari defterleri 10 yıl saklama
E) Ticari defterleri 10 yıl rehin bırakmama

4-) Ticaret siciline geçici kayıt hangi halde yapılır ?
A) Valinin geçici tescile karar verdiği halde
B) Çözümü mahkeme kararına bağlı olan halde
C) Çözümü noter kararına bağlı olan halde
D) Çözümü takas odasının kararına bağlı olan halde
E) Ticaret odası başkanının geçici tescili emrettiği halde

5-) Tacirin acentasının bulunduğu mahalde başka bir acenta daha atayabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir ?
A) Mevcut acentanın yazılı izni
B) Valinin yazılı izni
C) Mevcut acentanın olumlu görüşü
D) Noterin tastiki
E) Mahkemenin izni

6-) Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet halinde açılabilecek hukuk davalarından biridir ?
A) Hapis hakkı davası
B) Takas davası
C) Hesabın cari davası
D) Aval davası
E) Tespit davası

7-) Kollektif ortaklıkta ortağın itiraz hakkına sahip olmasının şartı nedir ?
A) Yönetim hakkına haiz olması
B) Denetleme hakkını yitirmiş olması
C) Ortaklığa karşı takas hakkını yitirmemiş olması
D) Rekabet yasağına itiraz etmemiş olması
E) Rekabet yasağını ihlal etmiş olması

8-Aşağıdaki ticari isimlerden hangisi kanuna uygun bir ticaret ünvanıdır ?
A) Yağmur kollektif şirketi
B) Yağmur ticaret evi
C) Yağmur dericilik anonim ortaklığı
D) Yağmur deri ceketleri
E) Yağmur oteli

9-) Cari hesapta, haksız olarak hesaba geçirilen kalemlere ilişkin davalar kaç yılda zaman aşımına uğrar ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

10-) Anonim ortaklıkta her bir ortağın sorumluluğu ne ile sınırlandırılmıştır ?
A) Taahhüt etmiş oldukları sermaye paylarıyla
B) Ortaklık sermayesinin 1/4’ü ile
C) İhraç edilen tahvillerle
D) Ortaklığın üzerine aldığı borçlarla
E) Ortaklık sermayesi ile

11-) Anonim ortaklıkta ortaklara tali yükümlülükler yüklenebilmesinin şartı nedir ?
A) Tahvillerin devrinin şirketin iznine bağlı olması
B) Tahvillerin tamamının satılaması
C) Hisse senetlerinin emre yazılı olması
D) Hisse senetlerinin devrinin şirketin iznine bağlı olması
E) Hisse senetlerinin devrinin hamiline yazılı olması

12-) Anomin ortaklık genel kurulunda görüşmelere başlamak için aranan şart aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Karar yetersayısının yarısının varlığı
B) Karar yeter sayısının varlığı
C) Yönetim kurulunun yarıdan bir fazlasının varlığı
D) Denetçilerin yarıdan bir fazlasının varlığı
E) Toplantı yeter sayısının varlığı

13-) “Affectio Societatis” nedir ?
A) Poliçede ciro edenin ismidir
B) Ortakların ortaklık aracığıyla kazanç sağlama niyet ve aktif davranışlar
C) Ticaret ünvanına devretme niyetidir
D) işletme adını tescil ettirme niyetidir
E) Ticaret sicili memuruna kanunun verdiği isimdir

14-) Kollektif ortaklıkta temsil yetkisinin sona ermesi halinde ne yapmalıdır ?
A) Bu husus tescil edilmelidir
B) Bu husus tescil ve ilen edilmelidir
C) Derhal notere haber verilmelidir
D) Mahkemeden belge alınmalıdır
E) Bu husus ilan edilmelidir

15-) Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın tahvil çıkarmasında aranan şartlardan değildir ?
A) İzahnemenin yayınlanması
B) Çıkarılacak tahvil toplamının esas sermayenin ödenen kısmını aşmaması
C) Tescil ve ilan
D) Tahvil sahipleri genel kurulun karar alması
E) Genel kurulun karar alması

16-) Komandit ortaklıkta olağanüstü denetleme hakkı kime aittir ?
A) Komanditer ortağa
B) Denetleme kuruluna
C) Komandite ortağa
D) Müdüre
E) Sermayesi fazla olan komandite ortağa

17-) Ticaret ünvanında ortaklık sermayesinin de belirtilmesinin şart olduğu ortaklık aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Anonim ortaklık
B) Limited ortaklık
C) Kollektif ortaklık
D) Komandit ortaklık
E) xxx ortaklık

18-Anonim ortaklığın hangi tür kuruluşlarda yönetim kurulu üyelerinin sözleşmeye atanması şarttır ?
A) Müteselsil
B) Ayni
C) Tedrici
D) Nakdi
E) Ani

19-) Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın sona erme sebeplerinden biri değildir ?
A) Anonim ortaklığın aval vermesi
B) Ortaklığın kanunen gerekli organlarından birinin var olması
C) Pay sahiplerinin sayısının beşin altına düşmesi
D) Sürenin sona ermesi
E) Ortaklığın iflası

20-) Çeke faiz kaydı konmasının müeyyidesi nedir ?
A) Senet, bono, faiz geçersiz sayılır
B) Çek tahvile dönüşür
C) Çek geçerli, faiz yazılmamış sayılır
D) Senet tahsil, faiz yazılmamış sayılır
E) Çek geçersizdir

21-) Bonoya tarih konulmamasının yaptırımı nedir ?
A) Bono çek sayılır
B) Bono poliçe sayılır
C) Bono batıldır
D) Bona akıya alınır
E) bono ciro edilmez

22-) Poliçelerde muhatabın kabulden kaçınması ne gibi sonuç doğurur ?
A) Vade 1 yıla uzar
B) Hamil vadeyi beklemeksizin başvurma hakkını kullanabilir
C) Poliçe xxx senede dönüşür
D) Poliçe borçluları için aval verme imkanı ortadan kalkar
E) Diğer poliçe borçluları sorumluluktan kurtarır

23-) Bir hakkın kıymetli evraka konu olabilmesinin temel şartı nedir ?
A) Takas edilmeme
B) Sadece alacak hakkı olma
C) Devredilememe
D) Dispeçe uygun olma
E) Devredilebilme

24-) Müşterek sigorta genellikle hangi hallerde yapılır ?
A) Yalnızca yangın tehlikesi için
B) Yalnızca kasko sigortası için
C) Büyük rizikoları karşılamak için
D) Yalnızca hayat sigortası için
E) Sosyal rizikoları karşılamak için

25-) “Devir beyanı ve senedin teslimi” ile devredilebilen kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Emre yazılı
B) Muhataba yazılı
C) Nama yazılı
D) Hamiline yazlı
E) Lehdara yazılı

26-) Poliçede kimler aval verebilir ?
A) Herkes
B) Muhatab hariç herkes
C) Keşideci hariç herkes
D) Sadece cirantalar
E) Lehtar hariç herkes

27-) Sigortacının hukuki yapısı anonim ortaklık dışında aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Limited şirket
B) Kollektif şirket
C) Dernek
D) Vakıf
E) Kooperatif

28-Makbuz senedi nasıl bir senettir ?
A) Kanunen hamiline yazılı
B) Kanunen emre yazılı
C) Kanuni pay senedi
D) Kanunen nama yazılı
E) Kanuni aval senedi

29-) Mülkiyetini devralmış olmadığı halde ismi gemi siciline bir gemi maliki olarak tescil edilmiş olan kişinin gemi mülkiyetini kazanabilmesi için tescilden itibaren en az kaç yıl geçmiş olması gerekir ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 10

30-) Sadece müdür olan ortağı rekabet yasağına tabi olan ortaklık aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Limited ortaklık
B) Kollektif ortaklık
C) xxx ortaklık
D) Anonim ortaklık
E) Komandit ortaklık

31-) Gemide çıkan yangını söndürmek için gemi veya yüke su sıkmak suretiyle oluşan zarara ne ad verilir?
A) Küçük avarya
B) Büyük avarya
C) Dispeç
D) Müşterek avarya
E) Sürrogat

32-) Aşağıdakilerden hangisi gemi ipoteği tesisinin şartlarından biri değildir?
A) Malik ile alacaklı arasında bu hususta anlaşma yapılması
B) İmzaların noterden onaylı olması
C) Anlaşmadan itibaren 1 yıl geçmiş olması
D) Anlaşmanın yazılı olması
E) İpoteğin gemi siciline tescili

33-) Hayat sigortalarında sigorta akdinin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra prim taksidi zamanında ödenmezse sigortacı sigorta ettiren talebi üzerine aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek gerekir ?
A) Sigortayı kiralamak
B) Sigortayı hesabı cariye dönüştürmek
C) Sigortayı trampa etmek
D) Sigortayı satın almak
E) Sigortayı ariyet olarak vermek

34-) Ticaret kanundaki sigortaya ilişkin bir kısım emredici hükümler sigorta ettirenin zararına değiştirilmez. Buna rağmen değişiklik yapılırsa bunun yaptırımı ne olur ?
A) Sigorta poliçesi devredilmiş sayılır
B) Sigorta poliçesi geçersiz olur
C) Yapılan değişiklik geçersiz sayılır
D) Sigorta poliçesi sigorta bonosuna dönüştürülür
E) Sigortacının ödeyeceği tazminat artar

35-) Sigorta acentalarına verilecek yetkilerin kapsam ve sınırının tescil ve ilan edilmesinin hjükmü nedir ?
A) Acentalık faaliyetinde bulunmamak
B) Denetçi atayamamak
C) Tacir sıfatını yitirmek
D) Kira sözleşmesi yapmamak
E) Tüzel kişiliği yitirmek

36-) Aşağıdakilerden hangisi çatma sayılır ?
A) Bir geminin rıhtıma çarpması
B) Bir geminin dubaya çarpması
C) Bir geminin yüzer havuza çarpması
D) Bir geminin havuzda bulunan bir gemiye çarpması
E) Bir geminin deniz uçağına çarpması

1 C
2 C
3 D
4 B
5 A
6 E
7 A
8 C
9 E
10 A
11 D
12 E
13 B
14 B
15 D
16 A
17 B
18 E
19 A
20 C
21 C
22 B
23 E
24 C
25 C
26 B
27 E
28 B
29 D
30 A
31 D
32 C
33 D
34 C
35 A
36 D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir