ticaret hukuku Sınav Soruları 4

1-) kefalette kefile başvurabilmek için alınan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasdikname
B) Huzur belgesi
C) Aciz vesikası
D) Zeyilname

E) Trasnkrip

2-)işlere hangi faiz uygulanmaz?
A) Temerrüt faizi

B) Bileşik faiz
C) Reeskont faizi
D) Merkez Bankası faizi
E)
Ticari faiz

3-) Taraflardan biri için taicari iş niteliğinde olan işler
hangi halde karşı taraf için de ticari sayılır?
A) Karşı taraf tacir
sıfatını taşıyorsa
B) İş bir ticari işletmeyi ilgilendiriyorsa
C) Bu
konuda bir kanun hükmü varsa
D) Ticari iş bir akitden doğmuşsa
E) İş
resmi resmi memur aracılığı ile yapılmışsa

4-) Aşağıdakilerden hangisi
fahiş olduğu idası ile ücret ve cezai şartın indirilmesini isteyemez?
A)
Tacir sıfatına haiz alacaklı
B) Avalistler
C) Tacir sıfatına haiz borçlu

D) Esnaf sıfatına haiz borçlu
E) Anonim ortaklık denetçileri

5-)
Aşağıdakilerden hangisi tacir olmadıkları halde iflasa tabidir?
A) Memurlar

B) Ticari mübessiller
C) Belirli hallerde kollektif ortaklığın ortakları

D) Esnaflar
E) Anonim ortaklık ortakları

6-) Ticaret sicilini
yöneten memur kimin uygun görüşü alınarak atanır?
A) Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın
B) İçişleri Bakanlığı’nın
C) Adalet Bakanlığı’nın
D)
Başbakanlığın
E) Hazine Müsteşarlığının

7-) Ticari defterlerin,
sahipleri lehine hükme esas olabilmeleri için aşağıda belirtilenlerden hangisi
ile kuvvetlendirilmeleri gerekir?
A) İhtiyati tedbir
B) Takdiri delil

C) Kesin delil
D) Alehte kanıt
E) Tamamlayıcı yemin

Haksız
olarak cari hesaba geçirilmiş kalemlere ve mükerrer kayıtlara ilişkin davalar
kaç yıl geçmekle zaman aşımına uğrar?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 7
E)
10

9-) Ticari defterleri onayan noter durumu nereye bildirir?
A)
Tacirin bağlı olduğu ticaret mahkemesine
B) Tacirin bağlı olduğu ticaret
siciline
C) Tacirin bağlı olduğu ticaret odasına
D) Tacirin bağlı olduğu
sanayi odasına
E) Tacirin bağlı olduğu başkatibe

10-)
Aşağıdakilerden hangisini tacirin seçme zorunluluğu yoktur?
A) Uzun oteli

B) Ali Uzun Kollektif Şti.
C) Ali Uzun ve Ortağı Kom.Şti.
D) Ali
Uzun ve Veli Kısa Turizm Anonim Ortaklığı
E) Ali Uzun Turizm Limited
Ortaklığı (Sermayesi 100 milyar)

11-) Basın yoluyla haksız rekabet
işlendiyse, ilan veren bulunmazsa davalı kimdir?
A) yazı sahibi
B) İlan
servis şefi
C) Yayıncı
D) Matbaacı
E) Gazete sahibi

12-)
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ticaret ünvanında ismi bulunan ortak,
ortaklıktan ayrılırsa, ayrılan ortağın yazılı muvafakatı ile ismi ünvanda
kalabilir
B) Tiaret ünvanında ismi bulunan ortak ölürse, mirasçılardan izin
alınarak ortağın ismi kullanılabilir
C) Ticaret ünvanında ismi bulunan
ortağın ismi değişirse, ünvan aynen kalabilir
D) Tüzel kişilerde ticaret
ünvanında tekel hakkı sicil dairesi çevresidir
E) Derneklerin ticaret
ünvanı, derneğin ismi ile aynıdır

13-) Tescil gerekli olan bir işlemin
talebini aşağıdakilerden hangisi yapabilir?
A) Ticaret sicil memuru
B)
Noter
C) Avalistler
D) Halefler
E) Ticaret hakimi

14-)
Aşağıdakilerden hangisi tacirin tanımıdır?
A) Bir ticari işletmeyi tamamen
kendi adına işleten kimse
B) Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi
adına işleten kimse
C) Bir iktisadi devlet teşekkülünü kısmen dahi olsa
kendi adına işleten kimse
D) Bir ticari işletmeyi ticari mübessil sıfatıyla
kısmen dahi olsa yöneten kimse
E) Bir ticari işletmesi olmayan kimse

15-) Tacirler arasında yapılan cari hesap sözleşmesi bir tarafın isteği
üzerine aşağıdakilerden hangisi ile fesh edilebilir?
A) Taahütlü mektupla

B) Mahkemeye dava açarak
C) Ticaret sicil memuru aracılığı ile
D)
Telgrafla
E) Yargıcın izni ile

16-) Aşağıdakilerden hangisi cari
heaba geçirelemeyen alacakladan biridir?
A) Muaccel alacaklar
B) Anlaşma
varsa müeccel alacaklar
C) Anlaşmadan önce doğan alacak
D) Tahsil
edilebiliyorsa çekler
E) Vadesi gelmiş alacaklar

17-) Aşağıda
belirtilen hallerden hangisinde komisyoncu müvekkilinin talimatına uymak zorunda
değildir?
A) Talimata rağmen protestosu çelikmişse
B) Kabul etmeme
protestosu çekilmemişse
C) Akid geçersiz ise
D) Talimata aykırı hareket
müvekilinin yararına ise
E) Talimata uygun hareket komisyoncuya zarar
verecekse

1 Komisyoncunun alacağı bedeli alamazsa emtiayı açık arttırma
sattırabilmesi için kimin kararı gerekir?
A) Noterin
B) Müvekkilinin

C) Komisyoncunun
D) Sicil memurunun
E) Mahkemenin

19-)
Taraflar arasında akit inikad eder etmez ticaret işleri tellalının her iki
tarafa vermiş olduğu imzalı belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatura

B) Makbuz
C) Bordro
D) Garanti Belgesi
E) Dekont

20-)
Aşağıdakilerden hangisi acentanın unsurlarından değildir?
A) Sözleşmenin
varlığı
B) Belirli bir bölgede çalışmak
C) Faaliyeterin sürekli olması

D) Tacire bağlı olmak
E) Meslek edinmek

21-) Kollektif şirkette
denetleme hakkı kime aittir?
A) Yönetim hakkına haiz ortaklara
B)
Yönetim hakkına haiz olmayan ortaklara
C) Denetleme Kuruluna
D)
Murakıplara
E) Bütün ortaklara

22-) Kollektif ortaklık sözleşmesinde
bulunması zorunlu olan kayıtlardan birisi veya bazıları eksik veya hükümsüz ise
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ortaklar, ortaklık borçlarından
dolayı üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olurlar
B) Ortaklar,
ortaklık borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı doğrudan doğruya sorumlu olur

C) Ortaklar, eksiz veya hükümsüz kayıtlara rağmen ortaklığın devamına karar
verebilir
D) Ortaklık, xxx ortaklık sayılır
E) Ortaklık, kollektif
niteliğini kazanamaz

23-) Kollektif ortaklık sözleşmesinde, haklı
nedenlerle çıkama yönünde hüküm varsa diğer ortakların çoğunluğu bir ortağın
ortaklıktan çıkarılması ile ortaklığın devamına karar verebilir. Bu kararın
noter aracılığı ile tebliğinden itibaren, çıkarılan ortak kaç ay içinde iptal
davası açmazsa karar kesinleşir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

24-) Anonim ortaklık genel kurullarında, karaları tespit eden tutanağın
Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından imzalanmamış olması durumunda alınan
kararlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yoklukla
malüldürler
B) Ticaret sicil memurunun onayı gerekir
C) Hakimin onayı
gerekir
D) Nispi butlanla sakattırlar
E) Denetleme kurulunun onayı
gerekir

25-) Türk Ticaret Kanununa göre komandit ortaklıklarda sözleşme
kanuni şekilde yapılmamış ise durum ne olur?
A) Şirket vakıf niteliğine
bürünür
B) Şirket kollektif sayılır
C) Şirket xxx ortaklık niteliğinde
olur
D) Şirket dernek niteliğine bürünür
E) Tescil ve ilan yapılması
için mahkeme kararı gerekir

26-) Kollektif ortaklık sözleşmesinin
değiştirilmesine ilişkin kararlar hangi çoğunlukla alınır?
A) Bütün
ortakların oy çoğunluğu ile
B) Bütün ortakların 2/5 ‘i ile
C) bütün
ortakların 1/2’si ile
D) Bütün ortakların 2/3’ü ile
E) Bütün ortakların
oy birliği ile

27-) Komandit ortaklıkta bir komanditer ortak mevcut olup
bu ortak ortaklıktan ayrılırsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Komandit
ortaklık tasfiye olur
B) Komandit ortaklık infisah eder
C) Komandit
ortaklık oy birliği ile fesh olur
D) Komandit ortaklık kollektif ortaklık
hakkındaki hükümlere tabi olur
E) Komandit ortaklıkta hiçbir değişiklik
olmaz

2 Ananim ortaklık xxx genel kurullarının gündemini nasıl belirler?

A) Esas sözleşme ile
B) Kanunla
C) Yönetim Kurulu kararı ile
D)
Azınlığın talebi ile
E) Çoğunluğun talebi ile

29-) Komandit
ortaklıkta tasfiye memuru seçilmemişse ve sözleşme ile de tayin edilmezse kimler
tasfiye memru sayılır?
A) Sadece komandite ortak
B) Sadece komanditer
ortak
C) Bütün komandite ve komanditer ortaklar
D) Yönetim kurulu
başkanı
E) Ticari mübessiller

30-) Kollektif ortaklıkta tasfiye
memurunun azli oybirliği sağlanmazsa haklı nedenlerin varlığı halinde nereden
istenebilir?
A) Ticaret Bakanlığından
B) Azledilemez
C) Mahkemeden

D) Yönetim kurulundan
E) Genel kuruldan

31-) Komandit
ortaklıkta, komanditer ortağın ölümü halinde mirasçılar aşağıdaki haklardan
hangisini kullanabilir?
A) Komandite ortak olmayı teklif ederler
B)
Şirket infisah eder
C) Mirası reddedebilirler
D) Komandit şirketin
feshini talep ederler
E) Mirası devlete geçer

32-) Ananim şirkette
kurucuların hukuki sorumluluğunu gerektiren hallerde, zarar gören pay sahipleri
le birlikte aşağıdakilerden hangisi dava hakkına sahiptir?
A) Alacaklılar

B) Ticaret sicil memuru
C) Ticaret Bakanlığı
D) Borçlular
E)
Ticaret ve Sanayi Odası

33-) Kuruluşundan itibaren 2 yıl içinde bir
anonim ortaklığın, bir başka işletme, bir mal ya da hakkı genel kurulun
onamasına ve ticaret siciline tescile gerek kalmadan devralabilmesi için
devralınacak işletme, mal ya da hakkın, anonim ortaklığın esas sermayesinin ne
kadarını aşmaması gerekir?
A) Yarısı
B) Üçte birini
C) Beşte birini

D) Dörtte birini
E) Onda birini

34-) Aşağıda belirtilenlerden
hangisi gündemde yer almasa dahi anonim ortaklık genel kurulu bu konuda karar
alabilir?
A) Denetçilerin ücretlerinin tespiti
B) Yönetim kurulu üyeleri
aleyhine dava açılması
C) Kazancın dağıtımı hakkındaki önerilen görüşülmesi

D) Süresi biten yönetim kurulu üyelerinin seçimi
E) Bilançonun
görüşülmesi

35-) Anonim ortaklıklarda kurucuların hukuki sorumlulukları
halinde ibra kararı alınabilmesi için tescilden itibaren kaç yıl geçmiş
olmalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

36-) Anonim
ortaklık genel kurulunun toplnatı günü ve yeri hiç ilan edilmeden bütün
ortakların katılımıyla yapılmış olması halinde geçerli sayılabilmesi için
aşağıdaki şartlardan hangisinin gerçekleşmiş olması gerekir?
A)
Denetçilerden hiçbirinin toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz etmemesi

B) Yönetim kurulu üyelerinin toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz
etmemesi
C) Ticaret sicili memurunun toplantının bu şekilde yapılmasını
onaması
D) Mahkemelerin toplantının bu şekilde yapılmasının yerindeliği
hakkında
E) Ortaklardan hiçbirinin toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz
etmemesi

1 C
2 B
3 D
4 C
5 C
6 A
7 E
8 C

9 B
10 A
11 B
12 D
13 D
14 B
15 D
16 C
17 D

18 E
19 C
20 D
21 E
22 C
23 C
24 A
25 B
26 E

27 D
28 B
29 C
30 C
31 C
32 A
33 E
34 B
35 D

36 E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir