ticaret hukuku Sınav Soruları 5

1-) Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir ?

A)
Ticari işletme işletme işleten dernekler

B) Komandit şirketler

C) Kamu tüzel kişileri

D) Anonim şirketler

E) Kollektif
şirketler

2-) Tacirin, tacir sıfatı sona erse dahi ticari defterlere
ilişkin hangi yükümlülüğü devam eder ?

A) Ticari defterleri 8 yıl
devretmeme

B) Ticari defterleri 1 yıl saklama

C) Ticari
defterleri 1 yıl takas etmeme

D) Ticari defterleri 10 yıl saklama

E) Ticari defterleri 10 yıl rehin bırakmama

3-) Ticaret
siciline geçici kayıt hangi halde yapılır ?

A) Valinin geçici tescile
karar verdiği halde

B) Çözümü mahkeme kararına bağlı olan halde

C) Çözümü noter kararına bağlı olan halde

D) Çözümü takas
odasının kararına bağlı olan halde

E) Ticaret odası başkanının geçici
tescili emrettiği halde

4-) Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet
halinde açılabilecek hukuk davalarından biridir ?

A) Hapis hakkı davası

B) Takas davası

C) Hesabın cari davası

D) Aval davası

E) Tespit davası

5-) Kollektif ortaklıkta ortağın itiraz hakkına
sahip olmasının şartı nedir ?

A) Yönetim hakkına haiz olması

B)
Denetleme hakkını yitirmiş olması

C) Ortaklığa karşı takas hakkını
yitirmemiş olması

D) Rekabet yasağına itiraz etmemiş olması

E)
Rekabet yasağını ihlal etmiş olması

6-) Cari hesapta, haksız olarak
hesaba geçirilen kalemlere ilişkin davalar kaç yılda zaman aşımına uğrar ?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

7-)
Anomin ortaklık genel kurulunda görüşmelere başlamak için aranan şart
aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Karar yetersayısının yarısının varlığı

B) Karar yeter sayısının varlığı

C) Yönetim kurulunun yarıdan
bir fazlasının varlığı

D) Denetçilerin yarıdan bir fazlasının varlığı

E) Toplantı yeter sayısının varlığı

8-“Affectio Societatis”
nedir ?

A) Poliçede ciro edenin ismidir

B) Ortakların ortaklık
aracığıyla kazanç sağlama niyet ve aktif davranışlar

C) Ticaret ünvanına
devretme niyetidir

D) işletme adını tescil ettirme niyetidir

E)
Ticaret sicili memuruna kanunun verdiği isimdir

9-) Ticaret ünvanında
ortaklık sermayesinin de belirtilmesinin şart olduğu ortaklık aşağıdakilerden
hangisidir ?

A) Anonim ortaklık

B) Limited ortaklık

C)
Kollektif ortaklık

D) Komandit ortaklık

E) xxx ortaklık

10-) Anonim ortaklığın hangi tür kuruluşlarda yönetim kurulu üyelerinin
sözleşmeye atanması şarttır ?

A) Müteselsil

B) Ayni

C)
Tedrici

D) Nakdi

E) Ani

11-) Bonoya tarih konulmamasının
yaptırımı nedir ?

A) Bono çek sayılır

B) Bono poliçe sayılır

C) Bono batıldır

D) Bona akıya alınır

E) bono ciro
edilmez

12-) Müşterek sigorta genellikle hangi hallerde yapılır ?

A) Yalnızca yangın tehlikesi için

B) Yalnızca kasko sigortası
için

C) Büyük rizikoları karşılamak için

D) Yalnızca hayat
sigortası için

E) Sosyal rizikoları karşılamak için

13-) “Devir
beyanı ve senedin teslimi” ile devredilebilen kıymetli evrak aşağıdakilerden
hangisidir ?

A) Emre yazılı

B) Muhataba yazılı

C) Nama
yazılı

D) Hamiline yazlı

E) Lehdara yazılı

14-) Poliçede
kimler aval verebilir ?

A) Herkes

B) Muhatab hariç herkes

C) Keşideci hariç herkes

D) Sadece cirantalar

E) Lehtar
hariç herkes

15-) Sigortacının hukuki yapısı anonim ortaklık dışında
aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Limited şirket

B) Kollektif
şirket

C) Dernek

D) Vakıf

E) Kooperatif

16-)
Makbuz senedi nasıl bir senettir ?

A) Kanunen hamiline yazılı

B)
Kanunen emre yazılı

C) Kanuni pay senedi

D) Kanunen nama yazılı

E) Kanuni aval senedi

17-) Gemide çıkan yangını söndürmek için
gemi veya yüke su sıkmak suretiyle oluşan zarara ne ad verilir?

A) Küçük
avarya

B) Büyük avarya

C) Dispeç

D) Müşterek avarya

E) Sürrogat

18- Sigorta acentalarına verilecek yetkilerin kapsam
ve sınırının tescil ve ilan edilmesinin hükmü nedir ?

A) Acentalık
faaliyetinde bulunmamak

B) Denetçi atayamamak

C) Tacir sıfatını
yitirmek

D) Kira sözleşmesi yapmamak

E) Tüzel kişiliği yitirmek

19-) Aşağıdakilerden hangisi çatma sayılır ?

A) Bir geminin
rıhtıma çarpması

B) Bir geminin dubaya çarpması

C) Bir geminin
yüzer havuza çarpması

D) Bir geminin havuzda bulunan bir gemiye çarpması

E) Bir geminin deniz uçağına çarpması

1-)C 2-)D 3-)B 4-)E
5-)A 6-)E 7-)B B 9-)B 10-)E 11-)C 12-)C 13-)C 14-)B 15-)E
16-)B 17-)D 1A
19-)D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir