ticaret hukuku Sınav Soruları 6

1-Türk ticaret kanunun ayrılmaz cüzü hangisidir?

a) icra iflâs
Kanunu

b) Medenî Kanunu

c) Ceza Kanunu

d) Kadastro Kanunu


e) Bütçe Kanunu

2-Adi işlerde hangi tür faiz yasaktır?

a)
Faize faiz yürütülmesi

b) Arta parayı aşan faiz

c) Temerrüt
faizi

d) Anapara faizi

e) Yüzde ondan fazla faiz

3-Bir
ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

a) Tacir

b) Seyyar tüccar memuru

c) Ticari
mümessil

d) Komisyoncu

e) Tellak

4-Aşağıdakilerden
hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

a) Kolektif ortaklık

b) Anonim
ortaklık

c) Donatma iştiraki

d) Komandit ortaklık

e)
Limitet ortaklık

5-Aşağıdakilerden hangisinin kulla*nılması zorunlu
değildir?

a) Akın Petrol A.Ş

b) Sel İnşaatçılık A.Ş

c)
Yaşar Kaya

d) Ali Bol Kolektif Ortaklığı

e) Ali Uzun
Oteli

6-Bir konunun ticaret siciline tesci*line ilgililerin bizzat
kendilerinden başka kimler talep edebilir?

a) Cirantalar

b)
Analistler

c) Denetçiler

d) Noterler

e)
Halefler

7-Tescil. Ye ilânı zorunlu olmayan bir hususun tescil edilmesi
hâlinde sicilin ne tür bir etkisi söz konusu olur?

a) Olumlu
etki

b) Doğrudan etki

c) Olumsuz etki

d) Dolaylı
etki

e) Hiçbir etkisi söz konusu değildir

8-Bir hokkobazın
profesör unvanını kullanılması hâlinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu
olur?

a) Haksız fiil

b) Hukuku tağyi

c) Men’i
müdahale

d) Rekabet

e) Haksız rekabet

9- Ticaret
sicilindeki kaydın silinmesi tacirin ticari defterlerini saklama yükümlülüğünü
nasıl etkiler?

a) Tacirlerin kanuni saklama süresi içinde yeni bir ticari
işletme tescili talebinde bulunması.

b) Saklama mükellefiyeti otomatikman
ortadan kalkar.

c) Hakim uygun görürse bu mükelle*fiyeti
kaldırır.

d) Tacirin defterlerini saklama mükel*lefiyeti devam
eder.

e) Bu mükellefiyet kaydın silinmesin*den itibaren 6 ay devam
eder.

10-Defterlerin yanmış olması ve tacirin vesika almamış olması
hâlinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

a) Tacir ibrazdan
kaçınmış olur.

b) Tamamlayıcı yemin yapılması gerekir.

c) Kat’ı
yemin yapılması gerekir.

d) Tutulması zorunlu olmayan def*terler
incelemeye alınır.

e) Aleyhte kanıt teşkil eder.

11-Tacirin en
geniş yetki ve yönetim hakkı verdiği hangisidir?

a) Ticari işler
tellalı

b) Komisyoncu

c) Ticari mümessil

d) Seyyar tüccar
memuru

e) Ticari vekil

12-Cari hesaba geçirilmesi tahsil şartına
bağlı olan alacak aşağıda*kilerden hangisidir?

a) Makbuz senedi

b)
Hisse senedi

c) Kambiyo senedi

d) Varant

e)
Tahvil

13-Cari hesapta şeklin hukuki nite*liği nedir?

a) Yazılı
şekil

b) Matbu şekil

c) İhtiyari şekil

d) İspat
şekil

e) Geçerlik şekli

14-Kollektif şirkette itiraz hakkı ne
zamana kadar kutlanılır?

a) İşlem üçüncü kişiyle yapılana kadar

b)
İşlem yapıldıktan sonra

c) İşlemle ilgili dava açılana kadar

d)
Şirket feshedilinceye kadar

e) İhtar gönderilinceye
kadar

15-Kollektif ortaklıkta tasfiye memuru aşağıdakilerden hangisini
gerçek*leştirmekte yetkisizdir?

a) Mevcut malları paraya
çevirme

b) Ortaklık konusuna giren işlere sürekli olarak devam
etme

c) Ortaklığın borçlarını ödeme

d) Başlamış olup ta
bitirilememiş olan işleri tamamlamak

e) Ortaklığın alacaklarını tahsil
etme

16-Komandit ortaklıklarda koman*diter ortakların taahhüt ettikleri
sermaye ile gerçek değer arasında fark olursa ne olur?

a) Komanditer
ortak temsil yetkisini kaybeder

b) Komanditer ortak kollektif ortak gibi
sorumlu olur

c) Komanditer ortağın sorumluluğu alacaklılara karşı
genişler

d) Komanditer ortağın sorumluluğu ortadan
kalkar

e)Komanditer ortak komandite ortalı gibi sorumlu
olur.

17�100 kişi ile toplanan ve 20 tane çekimser oyun kullanıldığı bir
anonim ortaklık genel kurulundan karar çıkması için kaç oy aranır?

a)
41

b)76

c) 51

d) 80

e) 61

18-Ali Sabuncu
oğlu, Veli Tuzcu oğlu ve Ali Uzun Komandit şirketinde hangisi komanditer
ortaktır?

a) Ali Sabuncu oğlu

b) Veli Tuzcu oğlu

c) Ali
Uzun

d) Hepsi

e) Hiçbiri

19-Kolektif ortaklıkta temsil
yetki*sine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İradi
temsilciler 3. kişiler arasından seçilir

b) Kanuni temsilciler
kendilerine ortak*lığı temsil yetkisi verilen ortaklardır,

c) Kanuni
temsilcilerin ortaklık söz*leşmesinde gösterilmesi zorunludur

d)
Temsilciler yasal ve iradi olmak üzere iki gruba ayrılır

e) İradi
temsilciler aynı zamanda kollektif ortaklığın
organıdır

20-Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklığın irade dışı
fesih hâllerin*den biri değildir?

a) Sözleşmede öngörülen sürenin
dolması

b) Ortaklardan birinin iflâsı

c) Birleşme

d)
İflâs

e) Tescil ve ilân merasimindeki
eksik*likler

21-Hangisi akit yapmaya yetkili tacir
yardımcısıdır?

a) Ticari vekil

b) Seyyar tüccar memuru

c)
Ticaret İşler Tellalı

d) Komisyoncu

e) Acente

22-Acente
icra eylediği faaliyetin karşılığında ücreti önceden belir*lenmemişse kim
tarafından takdir edilir?

a) Noter

b) Acenteler birliği

c)
Taraflar

d) Mahkeme

e) Hakemler kurulu

23-Aşağıdakilerden
hangisi özel hükümlere göre tutulması gereken defterlerden birisidir?

a)
Defter-i Kebir

b) Yevmiye Defteri

c) İşletme Defteri

d)
Tellal Günlük Defteri

e) Karar Defteri

24-Komisyoncunun
müvekkiline aldığı malı müvekkil almazsa, bu malın satışı ne şekilde
gerçekleş*tirilir?

a) Cebri icra yoluyla

b) Açık artırma ile
sattırma

c) Noter satışı vaadi suretiyle

d) Geri iadesi
yoluyla

e) İhale usulüyle eksiltme

25-Paradan başka
şeylerin cari hesaba konu olabilmesinin şartı nedir?

a) Takasının kabil
olması

b) Takasının kabil olması

c) Kıymetli evrakla bağlanmış
olması

d) Kambiyo senedine bağlanmış olması

e) sözleşmenin yazılı
yapılması

26-Kollektif şirketin medenî hak*larını kullanma ehliyeti ne
ile sınır*landırılmıştır?

a) İşletme konusuyla

b)
Kanunla

c) Tüzükle

d) Yönetmelikle

e)
Sözleşmeyle

27-Kollektif ortaklığın kuruluş işlem*lerinde eksiklik olması
durumunda ortaklık ne sayılır?

a) Adi ortaklık

b) Komandit
ortaklık

c) Kooperatif

d) Donatma iştiraki

e)
Hiçbiri

28-Kollektif ortaklıkta ortakların rekabet yasağını sınırı
nedir?

a) Sözleşmede gösterilen işletme konusu

b) Ortaklık
zararına yapılan işler

c) c) Fiilen Yapılan ticari işler

d)
Ortaklığın malî işleri

e) Ortaklığın ekonomik işleri

29-Kollektif
şirkette temsil yetkisinin sınırlandırılmış olması durumunda bu sınırlandırmanın
3. kişilere karşı geçerli olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi
gereklidir?

a) Sınırlandırmanın 3. kişilere bildiril*mesi

b)
Sınırlandırmanın tescil ve ilân edilmesi

c) Sınırlandırmanın notere
bildirilmesi

d) Sınırlandırmanın mahkemeye bil*dirilmesi

e)
Sınırlandırmanın Sermaye Piya*sası Kuruluna bildirilmesi

30-
Kollektif ortaklıkta sermaye borcunu zamanında yerine getirmeyen I ortaktan
gecikme faizi talep edilmesi için ne gereklidir?

a) Mahkemeye
başvurmak

b) Önceden noter kanalıyla ihtarname göndermek

c) Karar
almak

d) Telgraf göndermek

e) Hiçbiri

1. B –
2. A –

3. A –
4. C –
5. E –
6. E –
7. C –
8. E –
9. D –

10. A –
11. C –
12. C –
13. E –
14. A –
15. B –
16.
C –
17. C –
18. E –
19. E –
20. C –
21. E –
22. C –

23. E –
24. B –
25. A –
26. A –
27. A –
28. C –
29.
A –
30. B –

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

1 Response

  1. soru bankası dedi ki:

    Deniz Ticaret Hukuku sınavından 73 aldığımı söylemiştim. Ancak ben o dersi kullanmıyorum. Çünkü 1. sınıfta üstten alıp vermiştim. wafasfasdf

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir