Ticaret Hukuku Terimleri ve açıklamaları

İşverene açılacak tazminat davasında Ticaret Mahkemesi görevli değildir.

Ticari işletmenin öğeleri: Gelir sağlamayı hedef almak,belli bir çapı aşmak.

Pastamaliye: İşletmenin yeri,deneyimi,itibari ve müşteri çevresi gibi değerleri için ödenene paradır.

Kısıtlıya ait bir işletme vasileri tarafından işletiliyorsa tacir sıfatıda vasiye aittir.

Coğrafi İşaret:Örn: Antep fıstığı,Adana Kebap

Temerrüt: Alacaklının alacağını almakta gecikmesine temerrüt denir.

Ticaret ortaklıkları tacir sıfatını işletme ticaret siciline tescil edilince kazanır.

Ticari işletmeyi işletme maddesi tacir sıfatına bağlanan hüküm ve sonuçlardan değildir.

Ticaretle uğraşması yasak olan memur ticari işletme işletiyorsa tacir sayılır.

Hapis hakkı:Kanunda öngörülen koşulların gerçekleşip alacaklının zilyetliğinde bulunan taşınır malları iade etmeyerek paraya çevirmesiyle oluşan ayni haktır.

Bir ticari işletmenin sadece borçlarının devredilmesi mümkün değildir.

Her tacirin bir işletme adı kullanması gerekmez.

Ticari işletme açmış gibi kendi adına üçüncü kişilerle işlemlerde bulunan kişi tacir gibi sorumlu sayılır.

Kanuna ve usulune uygun olarak tescil ve ilan ettirilmiş olan ünvanı kullanma hakkının yalnız sahibine ait olmasına tekel hakkı denir.

Ticari işletmeyle ilgili olarak kanunda öngörülen bilgilerin yazıldığı kütüğe ticaret sicili denir.
Haksız rekabet sonucu açılabilecek davalar:Önleme,manevi giderim,tesbit ve düzeltme
Tescil ilanı 3.kişilere karşı ilanın çıkmasını izleyen ilk iş günü geçerlidir.

T.T.K’da Adi Ortaklık yoktur.

Cari hesabın geçerlilik şartı:Yazılı şekildir.

Haciz veya iflas yoluyla takip olunan bir borçludan alacağını kısmen veya tamamen elde edemeyen alacaklıya verilen ve alacak tutarını açıklayan belgeye aciz belgesi denir

Kolektif ortaklık için ortak sayısının alt ve üst limiti çizilmemiştir.

Marka türleri:Hizmet-garanti-ticaret

Say=Emek demektir.

Ortaklık sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için sözleşme yazılı olarak yapılmalı ve imzaları noterce onanmalıdır.

Kolektif ortaklıkta ortaklar tasfiye memurunun aczine karar verebilmek için oy birliğine ihtiyaç duyarlar.

Günlük defterlerin Ocak ayının sonuna kadar kapatılması ve onanması gerekir.

Ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanımına haksız rekabet denir

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir