ticaret hukuku tüm üniteler ünite 1

ünite 1

1. Aşağıdakilerden hangisi, ticari işletmenin maddi
unsurlarından biridir?
A) Müşteri çevresi
B) Ticari itibar
C) Ticari
sırlar
D) Hammadde
E) Ticari örgüt

2. Ticari hükümlerin uygulama
sırasına göre, aşağıdakilerden hangisinin üçüncü sırada uygulanması
gerekir?
A) Ticari Örf ve Adet
B) Sözleşme Hükümleri
C) Emredici
Nitelikte Olmayan Ticari Hükümler
D) Emredici Hükümler
E) Genel
Hükümler

3. Aşağıdakilerden hangisi, ticaret hukuku’nun esasını saptayan
sistemlerden biri değildir?
A) Sübjektif Sistem
B) Objektif Sistem
C)
Karma Sistem
D) Ticari İşletme Esası Sistemi
E) Basit Sistem

4.
Sadece bîr taraf için ticari sayılan ve sözleşmeden doğmayan (örneğin haksız
fiil söz konusuysa) işi nasıl niteleyebiliriz?
A) İş, her iki taraf için de
adidir.
B) İş, her iki taraf için de ticaridir.
C) İş, zarar gören için
ticaridir.
D) İş, zarar yapan için ticaridir.
E) İş, ne ticari ne adidir;
kendine özgü (sui generis) niteliktedir.

5. Aşağıdakilerden hangisi
ticari işletme kavramının unsurlarından biri değildir?
A) Gelir sağlamayı
hedef tutma
B) Esnaf işletmesi olmama
C) Belli çapı aşma
D) Faiz
ödeme
E) Devamlılık

6. Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü
şahıslara ve alacaklılara karşı ne zamandan itibaren hüküm ifade eder?
A)
Ticaret mahkemesinin onayından
B) Tescil ve ilandan
C) Noterin
onayından
D) Takas beyanından
E) Zamanaşımının kesinleş meşinden

7.
Taraflardan birisi için adi nitelikte, diğer taraf için ticari nitelikte olan
işler konusunda çıkan uyuşmazlıklar hangi mahkemede görülür?
A) Hukuk
Mahkemesinde
B) Ticaret Mahkemesinde
C) İdari Mahkemede
D)
Danıştay’da
E) Sayıştay’da

8. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinde
faize faiz yürütülür?
A) Alım-satım sözleşmelerine
B) Vedia
sözleşmelerine
C) Cari hesap sözleşmelerine
D) Kira sözleşmelerine
E)
Ariyet sözleşmelerine

9. Ticaret Hukukunun ülkeden ülkeye farklı
olmasının sebebi nedir?
A) Kanun koyucunun iradesi
B) Ülkenin coğrafi
koşulları
C) Ülkenin ekonomik koşulları
D) Ülkelerin nüfus dağılımı
E)
Ülkelerin yönetim biçimleri

10. Ticaret hukukunun uygulama alanı belirli
niteliklere sahip olan kişilere göre değil, belirli nitelikleri olan işlemlere
göre saptandığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sübjektif Sistem
B)
Objektif Sistemi
C) Karma Sistem
D) Ticari işletme Esası Sistemleri
E)
Birlik Sistemi

11. Aşağıdakilerden hangisi, ticari
işletme rehni sözleşmesinde bulunmaz?
A) İşletme adı
B) Ticaret
unvanı
C) Taşınır işletme tesisatı
D) Taşınmaz işletme tesisatı
E)
Menkul işletme tesisatı

12. Ticaret Mahkemesinin olmadığı yerlerde hangi
mahkemeler görevlidir?
A) Asliye Hukuk Mahkemesi
B) Sulh Hukuk
Mahkemesi
C) Sulh Ticaret Mahkemesi
D) Vergi Mahkemesi
E) İdare
Mahkemesi

13. Ticari girişimi esas alan sistem hangisidir?
A)
Sübjektif Sistem
B) Objektif Sistem
C) Karma Sistem
D) İkili
Sistem
E) Ticari İşletme Esası Sistemi

14. Ticari İşletmenin devrinde
devreden tescil ve İlandan sonraki borçlardan sorumlu olmamakla birlikte, önceki
borç ve yükümlülükten devralanla birlikte iki yıl süre ile müteselsilen
sorumludur. Bu sürenin başlangıcı nasıl belirlenir?
A) İşletmenin muaccel
borçları için devrin tescil ve ilanı veya alacaklıya ihbarıdır. Müeccel
borçlarda, devir tescil ve ilan veya alacaklıya ihbar edilmiş olmak kaydıyla
borcun muaccel hale geldiği andır.
B) İşletmeni müeccel borçları için devrin
tescil ve ilanı veya alacaklıya ihbarıdır. Muaccel borçlarda, devir tescil ve
ilan veya alacaklıya ihbar edilmiş olmak kaydıyla borcun müeccel hale geldiği
andır.
C) İşletmenin devrinin tescil ve ilan edildiği andır.
D) Tarafların
noterde yaptıkları devir sözleşmesi anıdır.
E) Alacaklıların belirlediği
andır.

15. Aşağıdakilerden hangisi bir hakkın belirli bir süre geçmesi
ile ortadan kalkması durumunda verilen isimdir?
A) Zaman aşımı
B)
Hüküm
C) Giderim
D) Tazminat
E) Yaptırım

1.D 2.C 3.E 4.A 5.D 6.B
7.A 8.C 9.A 10.B 11.D 12.A 13.E

14.A 15.A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir