ticaret hukuku tüm üniteler ünite 10

1. Kollektif ortaklıkla bir ortağın aşağıda sayılan işlerden hangisini yapması
rekabet yasağı sınırı içine girer?
A) Ortağın kollektif ortaklığın yaptığı
ticari işle uğraşan I bir ticari işletmeyi işleten bir derneğe üye olması
B)
Ortağın kollektif ortaklığın yaptığı ticari işten başka bir işle uğraşan bir
ticari işletmeyi işletin bir derneğe üye olması
C) Ortağın kollektif
ortaklığın . yaptığı bir ticari işi yapan başka bir kollektif ortaklığı ortak
olması
D) Ortağın kollektif ortaklığı yaptığı ticari iş nevinden bir işi
yapan bir anonim ortaklığa ortak olması
E) Ortağın kollektif ortaklığın
yaptığı ticari iş nevinden bir işi yapan bîr lîmited ortaklığa ortak
olması

2. Aşağıdakilerden hangisi, kollektif ortaklıkta ortaklardan
birinin rekabet yasağına uymaması halinde ortaklığa tanınan haklardan biri
değildir?
A) Ortağın payına el koyma
B) Ortağın kendi adına yaptığı işleri
ortaklık adına yapılmış sayma
C) Üçüncü kişiler hesabına yaptığı işlerden
çıkar sağlayan ortağın sağladığı çıkarların ortaklığa bırakılmasını isteme
D)
Ortağı ortaklıktan çıkarma
E) Ortaktan tazminat isteme

3. Kollektif
ortaklıklarda itiraz hakkı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Ticaret
Bakanlığı komiseri’ne
B) Ticaret mahkemesi başkanına
C) Bütün
ortaklara
D) Kurucu ortaklara
E) Yönetim hakkına sahip ortaklara

4.
Bir kollektif şirket ortağının şirketin yaptığı ticari işler nevinden bir işle
uğraşan başka bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak girdiğini öğrenen diğer
ortağın, kanunun kendisine tanıdığı hakları kullanabileceği süre ne
kadardır?
A)1 ay B) 3 ay C) 8 ay D) 1 yıl E) 3 yıl

5. Kollektif
ortaklıkta denetleme hakkı ne zaman doğar?
A) Kollektif şirket kurulduğu
zaman
B) Kollektif şirket üçüncü kişilerle işleme giriştiği zaman
C)
Ortaklık sıfatı doğduğu zaman
D) Yönetim kurulu oluşturulduğu zaman
E)
Denetçiler seçildiği zaman

6. Kollektif şirketlerde olağanüstü işlerde
yönetim hakkı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Yönetim hakkına sahip
ortaklara
B) Denetim hakkına sahip ortaklara
C) Temsil yetkisine sahip
ortaklara
D) Bütün ortaklara
E) Ticaret Bakanlığı komiserine

7.
Kollektif ortaklıkta, ortaklık mukavelesine bir hüküm konmamış olması halinde
ortaklık idaresinin bir ortağa bırakılması için aşağıdakilerden hangisi
aranır?
A) Yargıç karan
B) Ticaret sicili memurunun onayı
C) Ortakların
ekseriyetle aldıkları bir karar
D) Ticaret Bakanlığının izni
E) Ticaret ve
Sanayi Odasının kararı

8. Kollektif ortaklıklarda yönetim hakkı ile
ilgili hangisi yanlıştır?
A) Ortaklığı yönetmek ortak için hem bir hak, hem
de bir borçtur.
B) Ortaklık sözleşmesinde yönetim hakkı ortaklardan birine
verilmelidir.
C) Ortaklar karar alırken yönetim hakkına konan sınırlamalara
uymak zorundadır.
D) Ortak olmayan bir kişiye I de yönetim hakkı
tanınabilir.
E) Olağanüstü durumlarda ortaklar n tek başlarına yönetim
hakları yoktur.

9. Aşağıdakilerden hangisi “İnfisah” kavramını
tanımlamaktadır?
A) Borçlunun borcunu ödeyemeyecek duruma düşmesidir
B)
Ticari bir işten dolayı borç altına girenlerin birlikte sorumlu olmasıdır.
C)
Borcu sona erdiren bir neden yani yenilemedir.
D) Borçlunun borcunu özel bir
nedene dayanarak yerine getirmekten kaçınmasıdır.
E) Kendiliğinden ortadan
kalkma ve sona ermedir.

10. Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, sermaye
olarak konan malların mülkiyetinin ortaklığa ait olduğunu ve hakların ortaklığa
devredilmiş olacağını ifade eden kavram hangisidir?
A) Mülkiyet
karinesi
B) Aciz Belgesi
C) Zayi Belgesi
D) İlmühaber
E) Muvakkat
Kuvertür

11. Kollektif ortaklıklarda yönel tim hakkı bir kararla verilmiş
ise yönetim hakkının geri alınabilmesi için aşağıdakilerden hangisi
gerekir?
A) Ortakların çoğunluk ile alacakları bir karar
B) Ortakların
oybirliği ile alacakları bir karar
C) Ortakların ittifakla alacakları bir
karar
D) Sözleşmenin değiştirilmesi
E) Mahkeme kararı
12. Kollektif
ortaklarda yönetim hakkı bir karar ile verilmiş ise ortakların çoğunluk kararı
ile yönetici ortak azledilebilir. Çoğunluk sağlanamazsa ortaklardan her biri
yönetici ortağın azli için ne yapmalıdır?
A) Mahkemeye başvurmalıdır
B)
Ticaret siciline başvurmalıdır
C) Ticaret ve Sanayi Bakanlığına
başvurmalıdır
D) Ticaret ve Sanayi odalarına başvurmalıdır.
E) Bakanlar
Kuruluna başvurmalıdır.

13. Aşağıdakilerden hangisi, kollektif
ortaklıklarda itiraz hakkına ilişkin yanlış bir ifadedir?
A) Ortağın yönetim
hakkı yoksa itiraz hakkı da yoktur
B) İtiraz hakkına olumsuz yönetim hakkı da
denir.
C) İtiraz hakkı, işlem üçüncü kişi ile yapıldığı ana kadar
kullanılmalıdır.
D) İtiraz hakkı yönetim hakkına sahip olsun olmasın bütün
ortaklara aittir.
E) Yönetim hakkı sözleşme ile bir ortağa verilmişse, diğer
ortakların yönetim hakkı olmadığından itiraz hakkı da yoktur.

14.
Kollektif ortaklarda rekabet yasağı aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenmiştir?

A) Anayasa ile
B) Kanun ile
C) Tüzük ile
D) Yönetmelik ile
E)
Kararname ile

15. Kollektif ortaklarda ortak sermaye koyma borcu hiç
yerine getirmemiş ise her bir ortak bu sebeple ortaklığın feshini isteyebilir.
Bu fesih nereden talep edilebilir?
A) Ticaret Sicilinden
B) Ticaret
Bakanlığından
C) Mahkemeden
D) Yönetici Ortaklardan
E)
Hiçbiri

16. Kollektif ortaklıklarda alacak hakları sermaye payı olarak
getirilebilir. Alacağın devrinde alacak, ortaklıkça tahsil edilmedikçe ortak
sermaye koyma borcundan kurtulmuş olmaz. Alacak müeccel ise vade gününden
itibaren ortaklıkça tahsil edilmesi gerekir. Ancak muaccel ise ortaklık
sözleşmesi tarihinden itibaren ne kadar süre içinde ortaklıkça tahsil edilmesi
gerekir?
A) 15 gün
B) 1 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
E) 1 yıl

17.
Kollektif otaklıklarda rekabet yasağının sınırı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İşletme konusu
B) Ortakların fiilen yaptığı işler
C)
Kanunda belirtilen işler
D) Ortaklık sözleşmesinde belirtilen işler
E)
Ticaret sicilinde belirtilen işler

1.C 2.A 3.E 4.B 5.C 6.D 7.C 8.B 9.E
10.A 11.A 12.A 13.D

14.B 15.C 16.B 17.B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir