ticaret hukuku tüm üniteler ünite 11

1. Kollektif ortaklıkta ortaklığa yeni bir ortak alınmasına ilişkin sözleşmenin
noterce onanması ve tescil edilmesi şartının yanında aşağıdakilerden hangisinin
varlığı da gerekmektedir?
A) Sözleşmeyi ortakların yarısının imzalaması
B)
Sözleşmenin bütün ortaklarca imza edilmesi
C) Sözleşmenin yargıç tarafından
onanması
D) Şirket süresinin dolmuş olması
E) Katılan ortak için aval
verilmesi

3. Kolektif ortaklık sözleşmesinde, ölen ortağın yerine
mirasçılarının gireceğine dair hüküm varsa, mirasçılar ortak olarak girme
kararlarını ölüm tarihinden itibaren ne kadar süre içinde ortaklığa bildirmek
zorundadırlar ?
A) 15 gün
B) 1 ay
C) 2 ay
D) 3 ay
E) 1
yıl

2. Kollektif ortaklık, medeni haklarını aşağıdakilerden hangisi
aracılığı ile kullanır?
A) Temsilcileri ile
B) Denetçileri ile
C)
İşçileri ile
D) SPK’nın onayı ile
E) Ticaret hakimin onayı ile

4.
Aşağıdakilerden hangisi kolektif ortaklığın rızai temsilcilerinden biri
değildir?
A) Ticari mümessiller
B) Ortaklık organları
C) Ticari işler
tellalı
D) Komisyoncular
E) Ticarî vekiller

5. Kollektif
ortaklıklarda, haklı nedenlerin varlığı halinde, ortak olan tasfiye memurunun
azledilmesini isteyen bir ortak azli nereden istenebilir?
A) Ortaklık yönetim
kurulundan
B) Bölge Çalışma Müdürlüğünden
C) Validen
D)
Mahkemeden
E) Noterden

6. Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketin
mahkeme kararı ile fesih nedenlerinden biridir?
A) Kollektif şirketin bir
başka kollektif şirket ile birleşmesi
B) Kollektif şirketin iflası
C)
Ortaklardan birinin iflası
D) Kollektif şirketin süresinin dolması
E)
Kollektif şirketin tescil ve ilan merasimindeki eksiklikler

7. Aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ortağın kişisel alacaklısı altı ay önce
ihbar etmek şartıyla şirketin feshini isteyebilir. Bu fesih için mahkeme kararı
gerekir.
B) Kollektif şirketin infisahı ortaklar tarafından tescil ve ilan
edilmelidir.
C) Kollektif şirket ortağı olmayan bir kişi tasfiye memuru
olamaz.
D) Kollektif şirketlerde rızai temsilden farklı olarak temsil yetkisi
bir şube işleri ile sınırlandırılmaz.
E) Kollektif şirketlerde şirket
borçlarından dolayı ortaklara başvurmak için şirkete karşı yapılan icra takibi
semeresiz kalmış olmalı ve şirket herhangi bir nedenle sona ermelidir.

8.
Kollektif şirketlerde ortaklardan birinin ölümü halinde mirasçıların şirkete
katılacağı yönünde sözleşmede bir hüküm bulunmuyorsa, mirasçıların şirkete
katılabilmeleri için aşağıdakilerden hangisi gerekir?
A) Sağ kalan ortakların
oybirliği
B) Sağ kalan ortakların oy çokluğu
C) Sağ kalan ortakların
mutlak çoğunluğu
D) Ticaret sicil memurunun izni
E) Ticaret mahkemesinin
onayı

9. Kollektif şirketlerde tasfiye memurunun azli için
aşağıdakilerden hangisinin karan gerekir?
A) Ortakların oy çokluğuyla
alacakları karar
B) Ortakların mutlak çoğunlukla alacakları karar
C)
Ortakların oybirliğiyle alacakları karar
D) Ticaret sicil memurunun
kararı
E) Ticaret mahkemesinin kararı

10. Aciz vesikası’nı
aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A) Kollektif ortaklığın çıkardığı
tahvil
B) İcra takibinin semeresiz kaldığını gösteren belge
C) Poliçenin
diğer adı
D) Kollektif şirketin tedrici kuruluşunun gerçekleşmediğini
gösteren bilge
E) Kollektif ortaklığın ani kuruluşunda bankanın verdiği
teminat

11. Kollektif ortaklıkta bir ortağın iflas etmesi halinde
aşağıdakilerden söz konusu olur?
A) Kollektif şirket adi şirkete
dönüşür
B) Ortaklığın borç ve taahhütleri muaccel hale gelir
C) Ortaklığın
borçları için diğer ortaklara başvurma hakkı doğar
D) Yargıçtan şirketin
devamı hakkında karar almak gerekir
E) Diğer ortaklar ortaklık sözleşmesinde
bir hüküm yoksa oybirliği ile alacakları bir kararla, iflas eden ortağı
ortaklıktan çıkararak ortaklığın infisahını önleyebilirler

12. Kollektif
ortaklıkta, ortaklardan birinin ölümü halinde mirasçıların ortaklığa devam
etmeleri esas sözleşme ile öngörülmüşse mirasçıların ortaklığa devam edip etmeme
konusunda bir seçim hakları vardır. Bu seçim hakkını kullanana kadar mirasçılar
için aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Komandite ortak
sayılırlar
B) Komanditer ortak sayılırlar
C) Adi ortak sayılırlar
D)
Varis sayılırlar
E) Gaip sayılırlar

13. Kollektif ortaklıkta temsil
yetkisinin sona ermesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Bu
durum üçüncü kişilere bildirilmelidir.
B) Bu durum için mahkemeden onay
alın-malıdır.
C) Temsilcinin yetki belgesi alınmalıdır
D) Bu durum tescil
ve ilan edilmelidir.
E) Bu durum Ticaret Bakanlığına
bildirilmelidir.

14. Haciz veya iflas yolu ile takip olunan bir borçludan
alacağını kısmen veya tamamen elde edemeyen alacaklıya verilen ve alacak
tutarını açıklayan belgeye ne ad verilir?
A) Poliçe
B) Aciz belgesi
C)
Zayi belgesi
D) Temlik belgesi
E) Alacak senedi

15. Kollektif
ortaklarda bir ortağın haklı sebeplerle ortaklıktan çıkarılabilmesi için diğer
ortakların çoğunluk ile karar alması gerekir. Bu durumda kanun, çıkarılan
ortağın kararın kendisine tebliğinden itibaren ne kadar süre içinde ortaklara
karşı dava hakkı tanımıştır?
A) 8 gün
B) 15 gün
C) 1 ay
D) 3 ay

E) 6 ay

1.B 2.A 3.D 4.B 5.D 6.E 7.C 8.A 9.C 10.B 11.E 12.B
13.D

14.B 15.D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir