ticaret hukuku tüm üniteler ünite 12

1. Komandit ortaklıkta komanditer ortağın ortaklık yönetimine katılmasının
sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Komandite ortak gibi sorumlu olur
B)
Ticari mümessil olarak atanamaz
C) Kar payı alamaz
D) Faiz isteyemez
E)
Ortaklıktan ihraç edilir

2. Sermaye, zararlar nedeniyle eksilmiş olduğu
halde sermaye payının tamamlanmasını beklemeden kâr ve faiz alan komanditer
ortak için aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Komandite ortak
olur.
B) Bir daha şirket ortağı olamaz.
C) Aldığı faiz ve kâr oranında
sınırsız sorumlu olur.
D) Denetleme hakkını kullanamaz.
E) Ticari mümessil
olamaz.

3. Bir komandit ortaklığın tasfiye edilmeksizin, ticaret siciline tescil ve ilan ettirilerek kollektif ortaklığa çevrilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin kararı gerekir?
A) Ticaret sicil memurunun
B)
Ticaret Bakanlığının
C) Noterin
D) Bütün ortakların oybirliği
E)
Yönetim kurulu üyelerinin

4. Komanditer ortak aşağıdakilerden hangisini
şirkete sermaye olarak koyamaz?
A) Menkul
B) Gayrimenkul
C) Alacak
hakkı
D) Nakit para
E) Emek

5. Komanditer ortağın ortaklık
borçlarından dolayı sorumluluğu nasıldır?
A) Sınırsız
B) Sadece
gayrimenkulleri ile sınırlı
C) Sadece emeği ile sınırlı
D) Koymayı taahhüt
ettiği sermaye payı ile sınırlı
E) Borç miktarı kadar sınırsız

6.
Aşağıdakilerden hangisi komandit şirketlerin iradi fesih nedenlerinden
biridir?
A) Süresi belli olmayan şirketlerde ortaklardan birinin feshi
ihbarı
B) Ortaklardan birinin iflası
C) Sürenin dolması
D) Ortaklık
sermayesinin 2/3’ünün kaybı ile geri kalan sermaye ile yetinme konusunda diğer
ortakların karar almamış olmaları
E) Şirketin amacına ulaşması

7.
Aşağıdakilerden hangisi komandit ortaklıkta komanditer ortağın olağanüstü
denetleme hakkını kullanabilmesinin şartlarından biri değildir?
A)
Denetlemenin iş yılı sonunda ve iş saatlerinde yapılması
B) Mahkemece izin
verilmesi
C) Önemli sebeplerin bulunması
D) Şirketin işlerinin
denetlenmesi
E) Şirketin mevcudunun denetlenmesi

8. Bir komanditer
ortak, ortaklık konusunu teşkil eden işlerle uğraşacak bir işletme açar ya da
böyle bir işletme açan kişiyle ortak olur veya bu tür bir işletmeye katılırsa
aşağıdaki haklarından hangisi kısıtlanır?
A) İdare
B) İtiraz
C)
Denetim
D) Faiz istemi
E) Kâr payı isteme

9. Aşağıdakilerden
hangisinde, komanditer ortağın, kişisel nitelikte hak ve borçları bakımından
komandite ortaklıktan farkı gösterilmiştir?
A) Ortaklık niteliğin
kişiselliği
B) Ortakların eşitliği
C) Sadakat borcu
D) Özen gösterme
borcu
E) Rekabet yasağı

10. Komandit Ortaklığı kuranlar, buna ait
ortaklık sözleşmesinin noterlikçe onanmasından itibaren ortaklık sözleşmesini 15
gün içinde Ticaret Siciline tescil ettirmeleri gerekir. Bu zorunluluğa uymamanın
sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortaklardan birinin ortaklığın feshini
istemesi.
B) Hemen bir tasfiye memurunun atanması.
C) Ticaret Bakanlığının
uyarı yazısı göndermesi.
D) Ticaret Mahkemesinin uyarı yazısı
göndermesi.
E) Kurucu ortakların çek düzenleme hakkının 1 yıl süre ile
yasaklanması.

11. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde Komanditerin oy
hakkı bulunmamaktadır?
A) Sözleşme değişikliği
B) Ortaklığın feshi
C)
Ortağın ortaklıktan çıkarılması
D) Ortaklığa yeni bir ortak alınması.
E)
Ortaklığın satım sözleşmesi yapması.

12. Aşağıdakilerden hangisi
komanditerin olağanüstü denetleme hakkına ilişkin yanlış bir ifadedir?
A)
Sürekli nitelikte olamaz.
B) Önemli sebeplerin varlığı halinde
kullanılır.
C) Kullanılabilmesi için mahkemeye dava açmak gerekir.
D) Dava
yönetim hakkına sahip ortaklara karşı açılır.
E) Bilanço içeriğini ve
bunların doğruluğunu incelemeye komanditer ortak sorumludur.

13. Bir
Komandit Ortaklık tasfiye edilmeksizin bütün ortakların ittifakla (oybirliği)
verecekleri bir karar üzerine Ticaret Siciline de tescil yaptırılması kaydıyla
Kollektif Şirkete çevrilebilir. Bu durumda sıfatını kaybeden komanditerin
sorumluluğu nasıl olacaktır?
A) Kollektif Şirkete dönüştüğü andan itibaren
doğacak borçlardan sınırsız sorumludur.
B) Komandit Şirket halinde iken
doğmuş borçlardan sınırsız sorumlu olup yeni doğacak borçlardan sınırlı sorumlu
olacaktır.
C) Her durumda da sınırlı sorumluluğu devam edecektir.
D) Hem
eski borçlardan hem de yeni doğacak borçlardan sınırsız sorumlu
sayılacaktır.
E) Hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

14. Komandit
Ortaklıklarda bir tane komanditer mevcut olup, bu ortak ortaklıktan ayrılırsa
aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusu olur?
A) Kollektif ortaklık
hakkındaki hükümlere tabi olur.
B) Adi Ortaklık hakkındaki hükümlere tabi
olur.
C) Ortaklık kendiliğinden sona erer.
D) Bütün ortaklar tasfiye
memuru sayılır.
E) Komanditerin kar payı ödenmez.

15. Komanditer
ortaklığın adı komandit şirket unvanında yer alamaz. Eğer komanditer ortağın adı
unvana yazılırsa aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Komandite gibi
sorumlu olur
B) Komanditer gibi sorumlu olur
C) Denetim hakkı ortadan
kalkar
D) Rekabet yasağı ortadan kalkar
E) Unvan geçersiz olur

1.A
2.C 3.D 4.E 5.D 6.A 7.A 8.C 9.E 10.A 11.E 12.E 13.D

14.A 15.A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir