ticaret hukuku tüm üniteler ünite 13

1. Anonim ortaklıkların kuruluşunda söz konusu olan iki tür uygulama,
aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Ani kuruluş, ihtiyari
kuruluş
B) İhtiyari kuruluş, zorunlu kuruluş
C) Tedrici kuruluş, ani
kuruluş
D) Zorunlu kuruluş, safi kuruluş
E) Hızlı kuruluş, zorunlu
kuruluş

2. Anonim ortaklığa ilişkin aşağıdaki ticari unvanlardan hangisi
doğrudur?
A) Telsaş Elektrik Malzemeleri Üretim ve Satışı AŞ
B) Ali Telsaş
elektrik Malzemeleri Üretim ve Satılışı AŞ
C) Telsaş Anonim Şirketi
D)
Telsaş AŞ
E) Sınırlı Sorumlu Ali Telsaş ve Çocukları Anonim Şirketi

3.
Anonim ortaklıkta, payların tamamının kurucular tarafından taahhüt edilmesi ile
gerçekleştirilen kuruluşa ne ad verilir?
A) Ani kuruluş
B) Zorunlu
kuruluş
C) Tedrici kuruluş
D) Mücessel kuruluş
E) Mürekkep
kuruluş

4. Aşağıdakilerden hangisinde kurucuların cezai sorumluluklarını
gerektiren iki hal doğru olarak verilmiştir?
A) Gerçeğe aykırı vesika
düzenlemek-Değer biçmede hile
B) Esas sermaye hakkında yanlış beyanlar-Değer
biçmede hile
C) Yalan yere tanıklık etmek-Resmi evrakta sahtekarlık
D)
Dolanlı iflas-Yağma
E) Müessir fiil-Yağma

5. Anonim şirketin
tescilinden itibaren kaç yıl geçmedikçe esas sermayenin 1/10’unu aşan bir
bedelle bir işletme veya mal şirkete devralınamaz?
A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl
D) 4 yıl E) 5 yıl

6. Anonim şirketlerde şirketin tescilinden itibaren 2
yıl geçmedikçe ve esas sermayenin 1/10’unu aşan bir bedelle bir işletme veya
malın şirkete devri için aşağıdakilerden hangisinin kararı gerekir?
A)
Sermayenin 1/10’unu temsil eden azınlık
B) Genel kurul
C) Müdür
D)
Yönetim kurulu
E) Ticaret Bakanlığı

7. Kuruluşundan itibaren 2 yıl
içinde bir anonim ortaklığın, bir başka işletme, bir mal ya da hakkı genel
kurulun onamasına ve ticaret siciline tescile gerek kalmadan devralabilmesi için
devralınacak işletme, mal ya da hakkın, anonim ortaklığın esas sermayesinin ne
kadarını aşmaması gerekir?
A) Yarısını
B) 2/3’nü
C) Dörtte birini
D)
Beşte birini
E) Onda birini

8. Anonim ortaklıklarda kurucuların hukuki
sorumluluğunu gerektiren hallerde, zarar gören pay sahipleri ile birlikte
aşağıdakilerden hangisi dava hakkına sahiptir?
A) Ortaklık Alacaklıları
B)
Borçlular
C) Cirantalar
D) Denetçiler
E) Ticaret Sicil Memuru

9.
Anonim Şirketlerde kurucu olan bir şahıs, kuruluş işlemlerini üçüncü bir kişi
hesabına “paravan adam” olarak yapmış ise bu kişinin kuruluştan doğan
sorumluluğu nasıldır?
A) Kurucu gibi sorumlu olur.
B) Yönetici gibi
sorumlu olur.
C) Denetçiler gibi sorumlu olur.
D) Tasfiye memurları gibi
sorumlu olur.
E) Hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

10. Anonim Ortaklıklarda
kurucuların hukuki sorumlulukları nedeniyle pay sahipleri ve şirket tüzel
kişiliği ile aşağıdakilerden hangisi kuruculara karşı sorumluluk davası
açabilir?
A) Ticaret Sicili
B) Ticaret Bakanlığı
C) Ortaklık
alacaklıları
D) Sermayenin 1/20’sine sahip ortaklar
E) Payların yarısından
fazlasına sahip ortaklar

11. Anonim Şirketlerde kurucular
hakkında açılan sorumluluk davasında hükmedilen tazminat aşağıdakilerden
hangisine verilir?
A) Alacaklılara
B) Ortaklığa
C) Pay
sahiplerine
D) Ticaret Bakanlığına
E) Ticaret Sicil memurluğuna

12.
Anonim Şirketlerde paradan başka bir şey sermaye olarak getirilmiş ise bunun
değerini aşağıdakilerden hangisi tespit eder?
A) Ortaklar
B)
Ortaklık
C) Alacaklılar
D) Ticaret bakanlığı komseri
E) Mahkemece tayin
edilecek bilirkişiler.

13. Anonim Ortaklığın asgari sermayesinin on (10)
katına kadar arttırılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir ?
A) Ticaret
Bakanlığı
B) Bakanlar Kurulu
C) Mahkeme
D) Noter
E) Ticaret
sicili

14. Aşağıdakilerden hangisi, anonim ortaklık ticaret unvanında
kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulunun iznine tabi kelimedir?
A)
Limited
B) Anonim
C) Yurt
D) Türkiye
E) Ekonomi

15. Anonim
ortaklık esas sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu
değildir?
A) Merkezin bulunduğu yer
B) Ortaklığın amacı
C) Ortaklığın
Ticaret unvanı
D) Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacağı
E)
Ortaklığı bir süre ile sınırlama

1.C 2.A 3.A 4.A 5.B 6.B 7.E 8.A 9.A 10.C
11.B 12.E 13.B

14.D 15.E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir