ticaret hukuku tüm üniteler ünite 14

1. Aşağıda belirtilenlerden hangisi, gündemde yer almasa dahi anonim ortaklık
genel kurulu bu konuda karar alabilir?
A) Süresi biten yönetim kurulu
üyelerinin seçimi
B) Yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılması
C)
Kazancın dağıtımı hakkındaki önerilerinin görüşülmesi
D) Denetçilerin
ücretlerinin tespiti
E) Bilançonun görüşülmesi

2. Anonim ortaklık
genel kurulunda oy hakkından yoksunluğa İlişkin hükümlere uyulmamasının
müeyyidesi nedir?
A) Kararlar hakkında iptal davası açılabilme
B)
Kararların mutlak surette batıl olması
C) Kararların yargıcın onayına
sunulması
D) Kararların avalistlerce onanma halinde geçerlilik
kazanması
E) Ticari iş karinesi gereği olarak anonim şirketin adi şirkete
dönüşmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık genel kuruluna özgü
yetkilerden biri değildir? ■
A) Yönetim kurullarının seçimi
B) Ortaklık
işlerini idare etme
C) Tahvil ihracına karar verme
D) Denetim kurullarının
seçimi
E) Yönetim kurulu üyelerinin atanma, azil ve ibraları

4. Anonim
ortaklıklarda genel kurul toplantı günü, hangi tür kıymetli evrak sahiplerine
taahhütlü mektup göndermek suretiyle bildirilir?
A) Hamile yazılı çek
sahiplerine
B) Nama yazılı hisse senedi sahiplerine
C) Poliçe
sahiplerine
D) Emre yazılı hisse senedi sahiplerine
E) Tahvil
sahiplerine

5. Anonim ortaklık genel kurulunda tutulan tutanakta Ticaret
Bakanlığı komiserinin imzasının bulunmamasının müeyyidesi (yaptırımı)
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kararın yok sayılması
B) Kararın yargıcın
onamasıyla geçerli hale gelmesi
C) Kararın iptal ettirilebilir bir karar
niteliği taşıması
D) Kararın Ticaret Bakanlığının onamasından sonra geçerli
hale gelmesi
E) Kararın Divan Başkanının imzalamasıyla geçerli hale
gelmesi

6. Anonim ortaklıkta, genel kurul gündeminde gösterilmeyen
hususların karara bağlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Bu hususlarda genel kurul karar alamaz.
B) Bu hususlar
hakkında hakim izniyle karar alınabilir.
C) Bu hususlar hakkında Divan
Başkanı izin verirse karar alınabilir.
D) Bu hususlar hakkında ticaret sicili
memurunun izniyle karar alınabilir.
E) Bu hususlar ancak valinin izni ile
genel kurul da karara bağlanabilir.

7. Olağan toplantıların gündemini
aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) Toplantıya çağıran taraf
B) Yönetim
kurulu
C) Denetleme kurulu
D) Kanun
E) Azınlık

8. Genel Kurul
toplantılarında gündeme bağlılık ilkesi söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi
gündeme bağlılık ilkesinin istisnalarından biridir?
A) Azınlığın yönetim
kurulu üyeleri aleyhine dava açılması talebi
B) Bilançonun görüşülmesi
C)
Tasfiyede aktiflerin toptan satımı
D) Kâr ve zarar dağıtımı
E) Önceki
Genel Kurul toplantısının iptali

9. Genel Kurul toplantılarında çağrı
merasimine hiç uyulmamasının müeyyidesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karar
hükümsüzdür
B) Karar iptal edilebilir
C) Karar düzeltilebilir
D)
Yönetim kurulu toplantıya katılamaz
E) Hiç bir müeyyidesi yoktur

10.
Genel Kurul toplantılarına çağrı kısmen noksan olmakla birlikte esas itibariyle
mevcut ise bu durumun müeyyidesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplantının
iptali için dava açma
B) Karar hükümsüzdür
C) Mutlak butlan
D) Kısmi
geçersizlik
E) Tam geçersizlik

11. Anonim ortaklık genel
kurulunun, toplantı günü ve yeri hiç ilan edilmeden bütün ortakların katılımı
ile yapılmış olması halinde geçerli sayılabilmesi için aşağıdaki şartlardan
hangisinin gerçekleşmiş olması gerekir?
A) Denetçilerden hiçbirinin
toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz etmemesi
B) Yönetim kurulu
üyelerinin toplantının bu şekilde yapılmamasına itiraz etmemesi
C)
Ortaklardan hiçbirinin toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz etmemesi
D)
Mahkemenin toplantının bu şekilde yapılmasının yerinmeliği hakkında karar
vermesi
E) Ticaret sicili memurunun toplantının bu şekilde yapılmasını
onaylaması

12. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Ortaklığın Genel Kurulunun
yetkilerini sınırlayan hallerden biri değildir?
A) Ortaklığın Konusu
B)
Üçüncü kişilerin haklan
C) Diğer organlara özgü yetkiler
D) Azınlık haklan
ve bireysel haklar
E) Ortaklık sözleşmesinin değiştirilmesi

13. Genel
Kurul toplantıları toplantı vaktinden ne kadar süre önce ilan edilmelidir?
A)
10 gün
B) 2 hafta
C) 1 ay
D) 3 ay
E) 6 ay

14. Anonim Ortaklık
Genel Kurul toplantılarında görüşmelere başlamak için aşağıdakilerden hangisi
gerekir?
A) Toplantı yetersayısı
B) Karar yetersayısı
C) Yöneticilerin
beyanı
D) Denetçilerin beyanı
E) Ortakların tamamının toplantıda hazır
bulunması

15. Anonim Ortaklıklarda Genel kurul kararlarını mutlak
çoğunluk ile alır. Ancak iki durumda oybirliği ile karar alınır. Bunlardan
birisi şirketin tabiyetini değiştirmektir. Diğeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi
B) Yönetim Kurulunun
seçilmesi
C) Tahvil çıkarılmasına karar verilmesi
D) Bilançonun
onaylanması
E) Pay sahiplerinin taahhütlerini arttırmak

1.B 2.A 3.B
4.B 5.A 6.A 7.D 8.A 9.A 10.A 11.C 12.E 13.B

14.A 15.E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir