ticaret hukuku tüm üniteler ünite 15

1. Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta yönetim kurulunun belirlenme
yollarından biri değildir?
A) Genel kurulca atama
B) Kamu tüzel kişisince
atama
C) Sözleşme ile atama
D) Müdür tarafından atama
E) Yönetim
kurulunca atama

2. Anonim ortaklıkta ortaklığı aşağıdakilerden hangisi
temsil eder?
A) Kurucular
B) Pay sahipleri
C) Genel kurul
D) Tahvil
sahipleri
E) Yönetim kurulu

3. Yönetim kurulu toplantı yetersayısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üyelerin yarıdan bir fazlası
B) Üyelerin
3/4’ü
C) Üyelerin çoğunluğu
D) Üyelerin tamamı
E) Üyelerin
1/2’si

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetim kurulu
üyesi sıfatını kazanan kişilerin ticaret siciline tescil ve ilanı gerekir.
B)
Anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri yönetim kurulu toplantısında temsilci
vasıtasıyla oy kullanamazlar.
G) Yönetim Kurulunu seçme yetkisi Genel Kurulda
dır.
D) Genel kurulu toplantılarına katılan her ortağa bir ücret verilir.
Buna huzur hakkı denir
E) Yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için anonim
ortaklıkta pay sahibi olmak zorunlu değildir.

5. Aşağıdakilerden hangisi
anonim şirketlerde denetçileri seçme yollarından biri değildir?
A) Yönetim
kurulunca denetçi seçimi
B) Esas sözleşme ile denetçi seçimi
C) Genel
kurulca denetçi seçimi
D) Mahkemece denetçi seçimi
E) Denetleme kurulunca
denetçi seçimi

16. Aşağıdakilerden hangisi denetçiler bakımından yanlış
bir ifadedir?
A) Anonim şirketlerde denetçi sayısı beşten çok olamaz.
B)
Denetçiler azınlık tarafından seçilebilir
C) Denetçi seçilebilmek ve göreve
başlayabilmek için pay sahibi olma zorunluluğu yoktur.
D) Denetçiler
gerektiğinde Genel Kurul kararlarına karşı iptal davası açabilir.
E)
Denetçilerin genel kurulu toplantıya çağırma yetkileri vardır.

7. Anonim
ortaklıkta, denetçiler aşağıdaki durumların hangisinde genel kurulu olağanüstü
toplantıya çağırabilir?
A) Ticaret bakanlığı talep ettiğinde
B) Ortaklığın
ciddi tehlikelerle karşılaştığını gösteren belirtiler olduğunda
C) Esas
sermayenin 1/4 ‘üne sahip pay sahiplerinin talebi olduğunda
D) Ticaret Odası
talep ettiğinde
E) Denetçiler istedikleri her durumda Genel Kurulu olağanüstü
toplantıya çağırabilirler.

8. Aşağıdakilerden hangisi Anonim
Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeleri bakımından yanlıştır?
A) Yönetim Kurulu
Üyesi seçilebilmek için pay sahibi olmak şart değildir.
B) Memurlar Yönetim
Kurulu Üyesi olamazlar.
C) Denetçiler Yönetim Kurulu Üyesi olamazlar.
D)
Tüzel Kişiler Yönetim Kurulu Üyesi olamazlar.
E) Yönetim kurulu Üyelerinin
görevleri sona erince tekrar seçilemezler.

9. Aşağıdakilerden hangisi
Anonim Ortaklılarda Yönetim Kuruluna kurul olarak yüklenen görevlerden biri
değildir?
A) Ortaklığın kuruluşunda i yolsuzluk olup olmadığını I
inceleme.
B) Genel Kurulu toplantıya Çağrı.
C) Defterleri tutma.
D) Kar
ve zarar hesabının düzenlenmesi.
E) Esas sermayenin kısmen veya tamamen kaybı
halinde belli işlemleri yapma.

10. Anonim Ortaklılarda temsil yetkisinin
murahhas üyelere ve pay sahibi olmayan müdürlere terhis edilebilmesi için
aşağıdakilerden hangisi gerekir?
A) Ticaret Bakanlığının izni.
B) Ticaret
Sicil Memurunun izni.
C) Ticaret mahkemesinin kararı.
D) Esas Sözleşmede
bu yönde bir hüküm.
E) Yönetim Kurulu Üyelerinin
izni.

11. Anonim Ortaklıklarda temsilcilerin şirketin
konusu dışında üçüncü kişiler ile yapmış oldukları sözleşmeye ilişkin
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bu sözleşme hem üçüncü kişileri hem de
ortaklığı bağlar.
B) Bu sözleşme sadece ortaklığı bağlar.
C) Bu sözleşme
sadece üçüncü kişileri bağlar.
D) Bu sözleşme sadece temsilcileri
bağlar.
E) Bu sözleşme hükümsüzdür. İki tarafı da bağlamaz.

12. Anonim
Ortaklılarda yönetim kurulu üyelerinin ortaklığa karşı gösterecekleri özen borcu
hangi ölçüye göre belirlenir?
A) Objektif Ölçüye göre.
B) Sübjektif ölçüye
göre
C) Karma ölçüye göre.
D) Genel Kurulun belirleyeceği ölçüye
göre.
E) Mahkemenin belirleyeceği ölçüye göre.

13. Anonim
Ortaklıklarda yönetim kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için verilen
ücrete ne denir?
A) Maktu Ücret
B) Nisbi Ücret
C) Brüt Ücret
D)
Yüzde Usulü Ücret
E) Huzur Hakkı

14. Anonim ortaklık yönetim kurulu en
az kaç kişiden oluşur?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

15. Aşağıdakilerden
hangisi, gjg yönetim kurulu üyelerinin ortaklığa karşı yükümlülüklerinden biri
değildir?
A) Özen borcu
B) Sadakat borcu
C) Ortaklık ile sözleşme yapma
yasağı
D) Ortaklıkla rekabet yasağı
E) Kazanç payı

1.D 2.E 3.A 4.D
5.A 6.B 7.B 8.E 9.A 10.D 11.E 12.A 13.E

14.C 15.E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir