ticaret hukuku tüm üniteler ünite 16

1. Aşağıdakilerden hangisi kullanış biçimi bakımından pay sahibinin haklarından
biri değildir?
A) Çoğunluk hakkı
B) Kişisel haklar
C) Olumsuz azınlık
hakları
D) Olumlu azınlık hakları
E) Bireysel haklar

2. Bir anonim
ortaklık aşağıdaki hisse senetlerinden hangisini edinemez?
A) Kendi hisse
senetlerini
B) Ortağı olduğu anonim ortaklığın hisse senetlerini
C) Sanayi
odasının hisse senetlerini
D) Borsanın hisse senetlerini
E) Ticaret
odalarının hisse senetlerini

3. Aşağıdakilerden hangisi olumlu azınlık
haklarından biri değildir?
A) Özel denetçi seçimi
B) Denetçilere şikayet
hakkı
C) Genel kurulu toplantıya çağırma hakkı
D) Dağıtılacak karın
belirlenmesini isteme hakkı
E) Gündeme madde eklenmesini talep
hakkı.

4. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde müktesep
(kazanılmış) haklardan biri değildir?
A) Üyelik hakkı
B) Oy kullanma
hakkı
C) İptal davası açma hakkı
D) Kâr payı almak hakkı
E) Denetçi
seçilme hakkı

5. Anonim ortaklıkta ortaklar, ortaklık yönetimi üzerinde
nasıl etkili olabilirler?
A) Müteselsil ilişkiyle
B) Mücerrettik ilkesine
dayanarak
C) Genel kurulda oy vermek suretiyle
D) Ani kuruluşa katılmak
suretiyle
E) Faiz ödemek suretiyle

6. Aşağıdakilerden hangisi,
kullanış biçimi bakımından anonim şirketlerde pay sahibinin haklarından biri
değildir?
A) Bireysel Haklar
B) Çoğunluk Hakları
C) Azınlık
Hakları
D) Müktesep Haklar
E) Kişisel Haklar

7. Aşağıdakilerden
hangisi, olumlu azınlık haklarından biri değildir?
A) Bilançonun
görüşülmesinin 1 ay sonraya ertelenmesi talebi
B) Yönetim kurulu aleyhine
dava açma talebi
C) Özel Denetçi tayini isteme hakkı
D) Denetçilere
şikayet hakkı
E) Genel kurul kararlarına karşı iptal davası açma
hakkı

8. Anonim ortaklarda sözleşme değişiklikleri için ilk ve ikinci
yeter sayıları nelerdir?
A) İlk toplantı için sermayenin yarısı, ikinci
toplantı için sermayenin 1/3’ü
B) İlk toplantı için sermayenin yarısı, ikinci
toplantı için sermayenin tamamı
C) İlk toplantı için sermayenin 1/3’ü, ikinci
toplantı için sermayenin 1/2’si
D) İlk toplantı için sermayenin mutlak
çoğunluğu, ikinci toplantı için sermayenin 1/4’ü
E) İlk toplantı için
sermayenin 2/3’ü, ikinci toplantı için sermayenin 1/3’ü

9. Anonim
şirketlerde sermaye artırımında onalım hakkı için verilen süre en az ne
kadardır?
A) 15 gün
B) 1 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
E) 1 yıl

10.
Anonim ortaklıkta en az kaç ortak bulunması gerekir?
A) 50 B) 2 C) 5 D) 15
E)30

11. Anonim şirketlerde sermaye koyma borcunu yerine getiren ortağa
verilecek faiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katılım faizi
B) Temerrüt
faizi
C) Mevduata uygulanan yüksek faiz
D) Hazırlık devresi faizi
E)
Tasfiye faizi

12. Anonim şirketlerde kanuna göre bir
payın en az değeri f kaç TL’dîr?
A) 500 B) 1.000 C) 3.000 D) 3.500 E)
4.000

13. Aşağıdakilerden hangisi, anonim ortaklığın sermayesinin
birbirine eşit paylarından birini temsil eden kıymetli evraktır?
A) Hazine
bonosu
B) Tahvil
C) Pay senedi
D) Borç senedi
E) Alacak
hakkı

14. Anonim şirketlerde pay sahibinin asli borcu, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Genel kurul toplantılarına katılmak
B) Sözleşmeyi
imzalamak
C) Sermaye borcunu ifa etmek
D) Rüçhan hakkından vazgeçmek
E)
Denetim kuruluna katılmak

15. Aşağıdakilerden hangisi, pay sahibinin
sermaye artırımından önce sahip olduğu mali nitelikteki haklarından yararlanma
ve yönetimde etkinlik durumunun, sermaye artırımından sonra da aynı kalmasını
sağlamaktır?
A) Azınlık Hakkı
B) Kar Hakkı
C) Tasfiyeden Pay alma
Hakkı
D) Onalım Hakkı
E) Huzur Hakkı

1.B 2.A 3.D 4.E 5.C 6.E 7.E
8.A 9.A 10.C 11.D 12.A 13.C

14.C 15.D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir