ticaret hukuku tüm üniteler ünite 17

1. Tahvil çıkarma kararını aşağıdakilerden hangisi verir?
A) Genel
Kurul
B) Denetçiler
C) Mahkeme
D) Yönetim Kurulu
E) Ticaret
sicili

2. Tahvil, tahvil sahibine aşağıdaki haklardan hangisini
sağlar?
A) Anonim ortaklığı temsil etme
B) Ortaklığı yönetme
C)
Denetçilik yapma
D) Ticari mümessil olma
E) Tahvil sahipleri genel
kuruluna katılma

3. Tahvil sahipleri genel kurulu ne zaman
toplanır?
A) Yılda bir defa
B) Üç yılda bir defa
C) Ayda bir defa
D)
Gerektiği zaman
E) Onbeş günde bir defa

4. Nama yazılı tahviller nasıl
devredilir?
A) Alacağın temliki ve teslim
B) Ciro ve teslim
C)
Teslim
D) Ciro
E) Alacağım temliki

5. Aşağıdakilerden hangisi
anonim ortaklığın irade dışı fesih nedenlerinden biri değildir?
A) Ortaklığın
iflası
B) Ortaklık sermayesinin 2/3’ün ün kaybı
C) Ortaklığın amacına
ulaşması
D) Ortaklığın süresinin sona ermesi
E) Şirketin tescilinden sonra
ortak sayısının beşin altına düşmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi anonim
şirketin mahkeme kararı ile fesih nedenlerinden biri değildir ?
A) Ortaklığın
tescilinden sonra hakiki pay sahibi sayısının beşten aşağı düşmesi
B)
Ortaklığın kanunen zorunlu organlarından birinin olmaması
C) Ortaklık
sermayesinin 2/3’ünün kaysı halinde alacaklıların talebi üzerine
D) Ortaklı
sözleşmesindeki bir hükme dayanarak
E) Anonim ortaklığın süresinin
dolması

7. Anonim ortaklık tahvillerinden hangilerinin bedellerinin
tamamen ödenmesi gerekir ?
A) Emre yazılı tahvillerin
B) Primli
tahvillerin
C) Nama yazılı tahvillerin
D) Mücessel tahvillerin
E)
Hamile yazılı tahvillerin

8. Anonim şirketlerin çıkardıkları tahvilleri,
itibari değerden daha aşağı bedelle çıkarmak mümkündür. Örneğin; 100 milyonluk
bir tahvil 90 milyona çıkarılabilir. Bu aradaki farka ne ad verilir?
A) İhraç
primi
B) İtfa primi
C) İkramiye
D) Söndürme primi
E)
Komisyon

9. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin çıkardığı
tahvillerden biri değildir?
A) Primli tahvil
B) İkramiyeli tahvil
C)
Anonim ortaklığın kazancına katılma hakkı veren tahvil
D) Anonim ortaklığın
yönetim kuruluna katılma hakkı veren tahvil
E) Pay senetleri ile
değiştirilebilen tahvil

10. Anonim şirketlerin çıkarmış olduğu
tahvillerin vadesi en az kaç yıl olmalıdır?
A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 5
yıl E) 10 yıl

11. Aşağıdakilerden hangisi, Anonim Ortaklığın infisah
nedenlerinden biri değildir?
A) Ortaklığın iflası
B) Ortağın iflası
C)
Şirket sermayesinin 2/3′ ü nün kaybı
D) Şirketin amacına ulaşmasının
imkansızlaşması
E) Şirket süresinin dolması

12.
Aşağıdakilerden hangisi, tahvillerin yararlı yönlerinden biri değildir?
A)
Küçük tasarruflar kredi toplama yoluyla üretime aktarılmış olur.
B)
Borçlanmanın tamamı küçük meblağlara ayrıldığına dan büyük ölçüde ödünçler
kolayca sağlanabilir.
C) Anonim ortaklıkların uzun vadeli kredi ihtiyaçları
sağlanmış olur.
D) Pay senetlerine göre daha güvenli bir yatırım
araçtır
E) Tahvil sahiplerinin Anonimi Şirketin Genel Kurul toplantılarına
katılma ve oy kullanma hakkı verir.

13. Aşağıdakilerden hangisi,
tahvillere ilişkin yanlış biri ifadedir?
A) Tahviller birer kıymetli
evraktır.
B) Tahviller kıymetli evrak türlerinden para senetleri kısmına
girer.
C) Tahviller nema ve hamiline yazılı olarak çıkarılabilir.
D)
İkinci tertip tahvil çıkarabilmesi için birinci tertip tahvillerin tamamının
satılmış olması gerekir.
E) Tahviller tahvil sahipleri genel kurul tarafından
çıkarılır.

14. Ortaklık sermayesinin ne kadarının yitirilmesi halinde
genel kuruluş kalan sermaye ile yetinme ve devam kararına karşı ortaklık
alacaklıları ortaklığın feshi için dava açabilirler?
A) 1/2 B)1/4 C)2/3 D)
3/4 E) 4/5

15. Anonim ortaklıklarda ortaklığın tescilinden önce çıkarılan
pay senetlerinin geçerliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Mahkemenin izniyle geçerlilik kazanırlar
B)
Hükümsüzdürler
C) Ticaret Bakanlığının izniyle geçerli olurlar
D) Ticaret
siciline tescille değer kazanırlar
E) Noterin tasdiki ile geçerlilik
kazanırlar.

16. Anonim şirketlerde tahvil sahipleri ile anonim şirket
arasında kurulan sözleşmenin hukuki niteliği nedir?
A) Şube Sözleşmesi
B)
İştira Sözleşmesi
C) Vefa Sözleşmesi
D) Ödünç Sözleşmesi
E) Vedia
Sözleşmesi

17. Anonim şirketlerde pay senetlerinden önce çıkarılan
belgelere ne ad verilir?
A) Muvakkat Kuvertür
B) Emre Muharrer Senet
C)
Dispeş
D) İlmühaber
E) Zeyilname

1.A 2.E 3.D 4.A 5.E 6.E 7.E 8.A
9.D 10.B 11.B 12.E 13.E

14.C 15.B 16.D 17.D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir