ticaret hukuku tüm üniteler ünite 19

1. Aşağıdakilerin hangisi kıymetli evrakın özelliği değildir?
A) Kıymetli
evrak tipleri kanununda sınırlayıcı olarak sayılmıştır.
B) Kıymetli evrakta
hakla senet arasında kuvvetli bir bağ vardır.
C) Kıymetli evrakın içerdiği
hak başkasına devredilebilir
D) Kıymetli evrakın içerdiği hak sübjektif bir
haktır.
E) Kıymetli evrakta soyutluk ilkesi yürürlüktedir.

2. Hamiline
yazılı kıymetli evraklar nasıl devredilir?
A) Alacağın temliki ve
teslim
B) Ciro ve teslim
C) Ciro
D) Teslim
E) Devir beyanı ve
teslim

3. Kıymetli evrakta senet metninden doğan def’iler kimlere karşı
ileri sürülebilir?
A) Sadece lehdara
B) Sadece kefile
C) Sadece
avaliste
D) Sadece araya girene
E) Herkese

4. Aşağıdakilerden
hangisi poliçede bulunması zorunlu şekil şartlarından biri değildir?
A)
Poliçe kelimesi
B) Lehdar
C) Ödeme yeri
D) Keşide yeri
E) Araya
giren

5. Poliçede poliçe kelimesi bulunmazsa poliçenin hukuki niteliği ne
olur?
A) Emre yazılı ödeme vaadi
B) Emre yazılı havale
C) Hamiline
yazılı olur
D) Hiçbir şey olmaz
E) Noter senedi olur

6. Poliçede,
poliçeye imza koyarak sorumluluk altına girenlerin ayrı ayrı sorumluluğuna ne
denir?
A) Kefalet
B) İmzaların istiklali ilkesi
C) İmzaların istikbali
ilkesi
D) İmzaların sorumluluğun ilkesi
E) Sorumluluk ilkesi

7.
Poliçede ödeme yeri gösterilmemişse ödeme yeri neresi sayılır?
A) Muhatabın
ad ve soyadının yanındaki yer sayılır.
B) Keşide yeri ödeme yeri
sayılır.
C) Hamilin bulunduğu yer
D) Keşidecinin bulunduğu yer
E)
Poliçe ödenmez

8. Görüldüğünden belli bir süre sonra ödenecek poliçelerde
ibraz süresi ne kadardır?
A) 10 gün
B) 30 gün
C) 3 ay
D) 1 yıl
E)
3 yıl

9. Kabul etmeme protestosunun çekilmesi hamili aşağıdakilerden
hangisinden kurtarır?
A) İcraya başvurmaktan
B) Borcu nakletmekten
C)
Zamanaşımı süresinden
D) Ödeme için ibraz zorunluluğundan
E) Hiçbir şeyden
kurtarmaz

10. Aşağıdakilerden hangisi kabul için ibrazın zorunluluğu
olduğu hallerden biri değildir?
A) Görüldüğünden belli bir süre sonra
ödenecek poliçe
B) İkametgahlı poliçeler
C) Keşidecinin kabule arzı
zorunlu kılması
D) Cirantanın kabule arzı zorunlu kılması
E) Görüldüğünde
ödenecek poliçeler

11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Poliçe
vadeye kadar kabul için ibraz edilir.
B) Kabul için ibraz yeri muhatabın
ikametgahıdır.
C) Muhatap kabule zorunludur.
D) Kabul kural olarak
kayıtsız şartsız olmalıdır.
E) Görüldüğünde ödenecek poliçelerde kabul
zorunlu değildir.

12. Ciro ne zamana kadar yapılabilir?
A) Poliçe
kabul edilene kadar
B) Vadeye kadar
C) Keşide tarihinden yıl sonuna
kadar
D) Vadeyi izleyen iki iş günü; sona erene kadar
E) Üç yıllık
zamanaşımının] sonuna kadar

13. Poliçede kabul etmeme protestosu en son
ne zamana kadar yapılabilir?
A) Vadeden sonraki iki iş gününe kadar
B)
Vadeye kadar
C) Ödeme gününe kadar
D) Keşide tarihinden itibaren bir yıla
kadar
E) Vadeden itibaren üç yıla kadar

14. Ciroda, kime ciro edildiği
yazılmazsa ne tür bir ciro söz konusu olur?
A) Tam ciro
B) Beyaz
ciro
C) Temlik cirosu
D) Tahsil cirosu
E) Tevkil cirosu

15.
Kabul etmiş muhataba karşı açılacak davalarda zamanaşımı vadeden itibaren kaç
yıldır?
A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 4 yıl E) 10 yıl

16. Hamilin
keşideci ile cirantalara karşı açacağı davalar protestodan itibaren kaç yıl
içinde dava açabilir?
A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 4 yıl E) 5 yıl

17.
Poliçede cirantanın bir cirantaya veya keşideciye karşı açacağı davalarda
zamanaşımı süresi ne kadardır?
A) 10 gün B) 1 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 3
yıl

18. Protesto keşide edildikten veya iki iş günü geçtikten sonra
yapılan ciro ne hükmündedir?
A) Kira
B) Vekalet
C) Satış
D) Alacağın
temliki
E) Borcun nakli

1.D 2.D 3.E 4.E 5.B 6.B 7.A 8.D 9.D 10.E 11.C
12.D 13.B

14.B 15.C 16.A 17.C 18.D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir