ticaret hukuku tüm üniteler ünite 2

1. Aşağıdakilerden hangisi tacir sayılmaz?
A) Bir ticari işletmeyi kendi
adına işleten
B) Ticari işletmenin sahibi olan küçük veya kısıtlı
C) Ticaretten men edilmesine rağmen ticari işletme işleten
D) İşletmesini
ticaret siciline kaydettirmesine rağmen fiilen işletmeye başlamamış
olanlar
E) İşletmeyi küçük adına işleten veli

2. Tacirler arasındaki
ihbar ve ihtarların yazılı yapılmamasının sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İşlem geçerlidir.
B) 8 gün içinde itiraz edilmezse geçerli
olur.
C) İşlem yapılmamış sayılır.
D) Ticaret sicilinin onayı
gerekir.
E) Tek tarafı bağlar.

3. Teyit mektubuna kaç gün içinde
itiraz edilmelidir?
A) 2 gün
B) 5 gün
C) 8 gün
D) 10 gün
E) 15
gün

4. Tacirin ücret isteme hakkına sahip olmasının koşulu nedir?
A)
Ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmesi
B) Yaptığı iş
karşılığında fatura vermesi
C) Ücretin daha önce açıkça kararlaştırılmış
olması
D) Mahkemenin kararı
E) Taraflar arasında muvazaa
olmaması

5. Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından
biridir?
A) İşletme adı seçmek ve kullanmak
B) Marka seçmek ve
kullanmak
C) Ticaret şirketi kurmak
D) Esnaf odasına kaydolmak
E)
Basiretli bir iş adamı gibi davranmak

6. Aşağıdakilerden hangisi tacir
gibi sorumludur?
A) Denetçiler
B) Avalistler
C) Anonim şirket
ortakları
D) Kollektif şirket ortaklar?
E) Hukuken varsayılmayan bir
şirket adına işlem yapanlar

7. Bir faturaya 8 gün içinde itiraz edilmemiş
olması halinde aşağıdakilerden hangisi kanıt niteliğini kazanabilir?
A)
Faturaya mahiyeti itibariyle yazılması gerekli hususlar
B) Yazgıcın tasdik
ettiği hususlar
C) Faturaya mahiyeti itibariyle yazılması gerekli olmayan
hususlar
D) Ticaret sicil memurunun ilan ettiği hususlar
E) Noterin tescil
ettiği hususlar

8. Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından
biri değildir?
A) Marka ve işletme adı kullanmak
B) Ticaret unvanı seçmek
ve kullanmak
C) Ticari defter tutmak
D) Ticaret siciline kaydolmak
E)
İflasa tabi olmak

9. Tacirler arasındaki hapis hakkı hangi hallerde
kullanılır?
A) Taraflardan ikisi için de adi nitelikte olan işlerde
B)
Taraflardan ikisi için de ticari olan işlerde
C) Taraflardan birisi için adi,
diğeri için ticari nitelikte olan işlerde
D) Alacak bono ve çeke
dayanıyorsa
E) Her iki taraf da ticari defterlerini gereği gibi
tutmuşsa

10. Aşağıdakilerden hangisi her iki tarafın da tacir olması
durumunda uygulanacak özel hükümlerden biri değildir?
A) İhtar ve ihbarların
yazılı yapılması
B) Tacirler arasındaki hapis hakkı
C) Tacirlerin kanıt
aracı olarak ticari defterlerini kullanmaları
D) Tacirler arasındaki ticari
satım ve trampalara farklı hükümler uygulaması
E) Aralarındaki bütün
uyuşmazlıkların ticaret mahkemesinde çözümlenmesi

11. Aşağıdakilerden
hangisi, gerçek kişi tacir için söylenemez?
A) Bir ticari işletmeyi kendi
adına işleten, gerçek kişi tacir sayılır
B) Küçük veya kısıtlıya ait bir
ticari işletme bunların veli ya da vasileri tarafından işletilebilir.
C)
Küçüğün velisi, kısıtlının vasisi tacir gibi sorumlu olmaz.
D) Ticaretten men
edilmesine rağmen ticaretle uğraşanlar tacir sayılır.
E) Bir ticari işletmeyi
kurup işletmesini ticaret siciline kayıt ettiren kimse Halen işletmeye
başlamamış olsa bile tacir sayılır.

12. Aşağıdakilerden hangisi, teyit
mektubu için söylenemez?
A) Teyit mektubu sözlü olarak, telgraf veya
telefonla yapılan beyanlar da söz konusudur.
B) Teyit mektubunun konusunu
oluşturan sözleşme veya beyan yazılı şekle bağlanmamıştır.
C) Teyit mektubuna
itiraz sözlü yapılabilir.
D) İtiraz üzerine itiraz edilen hususlar yazılı
kanıt niteliği kazanmaz.
E) İtiraz edilmeyen hususlar yazılı kanıt niteliği
kazanır.

13. Aşağıdakilerden hangisi kural olarak tacir sayılmaz?
A)
Anonim Şirketler
B) Limited Şirketler
C) Kollektif Şirketler
D)
Dernekler
E) Adi ve Sermayesi paylara bölünmüş şirketler

14.
Aşağıdakilerden hangisi, tacirler arasındaki hapis hakkının bir özelliği
değildir?
A) Ayni bir haktır
B) Taşınır mallar üzerinde
kullanılabilir
C) Taşınmaz mallar üzerinde kullanılabilir.
D) Kıymetli
evrak üzerinde kullanılabilir.
E) Hapis hakkının doğumu için taşınır mal ile
muaccel alacak arasında bir bağ bulunması gerekir.

15. Tacir olmanın
sonuçlarından basiretli bir işadamı gibi hareket etmede aşağıdaki ölçütlerden
hangisi dikkate alınır?
A) Ticaret Kanunun sistemi.
B) Borçlar Kanunun
sistemi.
C) Medeni Kanunun sistemi.
D) Objektif ölçü.
E) Sübjektif
ölçü.

16. Aşağıdakilerden hangisi, tacirlerle ilgili yanlış bir
ifadedir?
A) Tacirler iflasa tabidir.
B) Tacirler ticaret odasına
kaydolmak zorundadır.
C) Tacirler ticaret siciline kaydolmak
zorundadır.
D) Ticari işletme işleten bütün tüzel kişiler tacirler.
E)
Gerçek kişi tacirlerin işleri karine olarak, tüzel kişilerin işleri mutlak
olarak ticaridir.

17. Ticari ortaklıklarda (şirketlerde) ortakların tacir
sayılmamalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticaret siciline
kaydedilmemiş olmaları
B) Ticaret odasının tacir sayılmaların yasaklamış
olması
C) BCM’nin tacir sayılmaların yasaklamış olması
D) Ticari bir
işletmeyi kendi adlarına işletmiyor olmaları
E) Ticaret Bakanlığı’nın tacir
sayılmalarını yasaklamış olması

1.E 2.C 3.C 4.A 5.E 6.E 7.A 8.A 9.B 10.E
11.C 12.C 13.D

14.C 15.D 16.D 17.D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir