ticaret hukuku tüm üniteler ünite 20

1. Aşağıdakilerden hangisi bono ile çekin ortak özelliklerinden biridir?
A)
Her ikisinde de avalin zorunlu olması
B) Her ikisinin de rehin cirosu ile
devredilebilmesi
C) Her ikisinde de zamanaşımının daima altı ay olması
D)
Her ikisinde de keşide gününün esaslı bir şekil şartı olması
E) Her skisinde
de kabulün söz konusu olması

2. Bonoyu düzenleyen ve imza edenin
sorumluluğu aşağıdakilerden hangisi gibidir?
A) Araya giren
B)
Avalist
C) Kabul eden muhatap
D) Kurucu ortak
E) Hiçbiri

3.
Bonoda kaç türlü vade vardır?
A) İki türlü
B) Üç türlü
C) Dört
türlü
D) Beş türlü
E) Vade yoktur

4. Bonoda, bono kelimesi
bulunmazsa bono ne hükmünde olur?
A) Ödeme emri
B) Emre yazılı
havale
C) Emre yazılı ödeme vaadi
D) Poliçe
E) Noter senedi

5.
Aşağıdakilerden hangisi bononun şekil şartlarından biri değildir?
A)
Muhatabın adı ve soyadı
B) Ödeme yeri
C) Keşide yeri ve tarihi
D)
Kayıtsız şartsız belli bir ödenmesi vaadi
E) Lehdarın adı ve soyadı

6.
Aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu şekil şartlarından biri değildir?
A)
Keşide tarihi
B) Keşidecinin imzası
C) Ödeme yeri
D) Çek kelimesi
E)
Lehdar

7. Çek emre düzenlenmişse nasıl devredilir?
A) Ciro ve
teslim
B) Alacağın temliki
C) Teslim
D) Ciro
E) Hiçbiri

8.
Türk hukukunda çek ancak kimin üzerine çekilebilir?
A) Avalist üzerine
B)
Lehtar üzerine
C) Keşideci
D) Araya giren
E) Banka üzerine

9.
Aşağıdakilerden hangisi bonoya uygulanacak poliçe hükümlerinden biri
değildir?
A) Vadeye ilişkin hükümler
B) Avale ilişkin hükümler
C)
İbraza ilişkin hükümler
D) Araya girmeye ilişkin hükümler
E) Zamanaşımına
ilişkin hükümler

10. Çekte hamilin açacağı davalar için ibraz süresinin
bitiminden itibaren ne kadar süre sonra zamanaşımına uğrar?
A) 1 ay B) 3 ay
C) 6 ay D) 1 yıl E) 3 yi!

11. Çekte aşağıdaki vadelerden hangisi söz
konusudur?
A) Belli bir tarih
B) Keşide gününden belli bir süre
sonra
C) Görüldüğünde
D) Keşide gününden 6 ay sonra
E) Görüldüğünden
belli bir süre sonra

12. Çek keşide edileceği yerde
ödenecekse ibraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15 gün
B) 10
gün
C) 1 ay
D) 3 ay
E) 6 ay

13. Aşağıdakilerden hangisi, çekte
ödememe halinin saptanmasının yollarından bindir?
A) Lehtarın, çek üzerine
yazılı ve imzalı beyanı
B) Keşidecinin çek üzerine yazılı ve imzalı
beyanı
C) Muhatabın, çek üzerine yazılı ve imzalı beyanı
D) Ticaret sicil
memurunun, çek üzerine yazılı ve imzalı beyanı
E) Cirantanın, çek üzerine
yazılı ve imzalı beyanı

14. Aşağıdakilerden hangisinin çekte bulunması
zorunlu bir unsur değildir?
A) Keşidecinin imzası
B) Keşide günü ve
yeri
C) Ödeyecek kimsenin ad ve soyadı
D) Lehdar
E) Kayıtsız şartsız
belli bir bedelin ödenmesi

15. Çek keşide edildiği yerden başka bir yerde
ödenecekse ibraz süresi keşide gününden itibaren ne kadardır?
A) 10 gün B) 1
ay C) 3 ay D) 6 ay E) 1 yıl

1.D 2.C 3.C 4.C 5.A 6.E 7.A 8.E 9.C 10.C 11.C
12.B 13.C

14.D 15.B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir