ticaret hukuku tüm üniteler ünite 3

1. Bir hususun tescilden önce doğmuş ve hüküm ifade etmiş olması tescilin hangi
niteliğini belirtir?
A) Kurucu
B) Yaratıcı
C) Olumlu
D)
Olumsuz
E) Açıklayıcı

2. Tescili gereken bir hususun tescil
ettirilmemesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Tescil
yaptırması gereken kişi ticaretle uğraşamaz
B) Tescil otomatikman düşer
C)
Tescil yaptırması gereken kişi yurtdışına çıkamaz
D) Tescil yaptırması
gereken kişi avalist olmak zorunda kalır
E) Tescil re’sen yapılır

3.
İlan edilen bir husus için aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Bu
hususu tüm Türkiye’de herkesin bildiği farz olunur
B) Bu hususu tüm
Türkiye’de sadece ilgililerin bildiği farz olunur
C) Bu hususu tescil yapılan
sicilin bağlı olduğu mahkemenin kaza çevresinde herkesin bildiği farz
olunur
D) Bu husus tescil yapılan sicilin bağlı olduğu mahkemenin kaza
çevresinde sadece ilgililerin bildiği farz olunur
E) Bu hususun tüm
Türkiye’de sadece tacirlerin bildiği varsayılır

4. Tecili gerekli olan
bir husus tescil edildikten sonra aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A)
Bu hususu tüm Türkiye’de herkesin bildiği farz olunur
B) Bu hususu tüm
Türkiye’de sadece ilgililerin bildiği farz olunur
C) Bu hususu tescil yapan
memurun bağlı olduğu mahkemenin kaza çevresinde sadece ilgililerin bildiği farz
olunur
D) Bu hususu tescil yapan memurun bağlı olduğu mahkemenin kaza
çevresinde herkesin bildiği farz olunur
E) Bu hususu tescil yapan memurun
bağlı olduğu mahkemenin çevresinde sadece yargıçların bildiği farz
olunur.

5. Sicil memurunun tescil talebini reddetmesi durumunda ilgililer
kaç gün içinde itiraz edebilirler?
A) 3 gün B) 5 gün C) 8 gün D) 10 gün E) 15
gün

6. Sicil memurunun geçici kayıt yapması durumunda geçici kaydın kesin
kayda dönüşmesi için ilgililerin aşağıdakilerden hangisini yapması
gerekir?
A) Geçici tescilden itibaren 3 ay içinde mahkemeye başvurduklarını
veya aralarında anlaştıklarını kanıtlamaları
B) Geçici tescilden itibaren 8
gün içinde bu şekilde yapılan tescile itiraz etmeleri
C) Geçici tescilden
itibaren 10 gün içinde sicil memuruna ticari defterlerini ibraz etmeleri
D)
Geçici tescilin kesin tescile dönüşmesi hususun-da Ticaret Bakanlığından onay
almaları
E) Geçici tescilin kesin tescile kendiliğinden dönüşmesini 6 ay
beklemeleri

7. Tescil ve ilanın üçüncü kişilerin sübjektif iyi niyetini
ortadan kaldırması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Tescilin kurucu
etkisinin
B) Tescilin yaratıcı etkisinin
C) Tescilin izharı
etkisinin
D) Tescilin olumlu etkisinin
E) Tescilin olumsuz
etkisinin

8. Sicil memurluğu nerde kurulur?
A) Tüm İlçe ve
Belediyelerde
B) Asliye Hukuk Mahkemesi Bulunan Yerlerde
C) Asliye Ticaret
Mahkemesi
D) Ticaret Ve Sanayi Odası Bulunan Yerlerde
E) Vergi Mahkemesi
Bulunan Yerlerde

9. Aşağıdakilerden hangisi sicil memurunun incelemekle
yükümlü olduğu konulardan biri değildir?
A) Tescil talebinde bulunan kişinin
kimliği
B) Tescil talebinde bulunan kişinin yetkisi
C) Tescil talebinde
bulunan kişinin ehliyeti
D) Tescil talebinde bulunan kişinin işyerinin
işkolu
E) Talebin kanuni koşullara uyup uymadığı

10. Sicil memurunun
bir konu üzerinde duraksaması halinde, sicil memuru aşağıdakilerden hangisini
yapabilir?
A) Tescil
B) Geçici kayıt
C) Kesin kayıt
D) İtiraz
E)
Temyiz

11. Ticaret Sicilinin yönetimi,Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
uygun görüşü alınarak ilgili oda meclisi tarafından atanan bir sicil memuruna
aittir.Sicil Memurunun göreviyle ilgili suçlardan dolaya cezalandırılması
aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?
A) Normal vatandaşın
cezalandırılmasına tabi usule göre cezalandırılır.
B) Devlet Memurunun
cezalandırılmasına tabi usule göre cezalandırılır.
C) Hiçbir şekilde
cezalandırılmaz. Çünkü bu suçlardan Hazine sorumludur.
D) Anayasa
mahkemesinde yargılanmak suretiyle cezalandırılır.
E) Ticaret Bakanlığı
bünyesinde bulunan Hükümet Komseri tarafından cezalandırılır

12.
Tescili gerekli hususun tescil ettirilmemesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz
konusu olur?
A) Hiçbir şey olmaz.
B) Tescil yapılmadan ilan
yapılabilir.
C) Tescili gerekli hususun doğumundan itibaren 3 ay içinde
geçici tescil yapılır.
D) Bölge Ticaret Müdürü ilgiliyi tescile davet
eder.
E) İlgilinin talebi olmaksızın re’sen veya sicilin bulunduğu yerde
ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesinin emri ile tescil
yapılır.

13. Ticaret Sicilinin içeriğini ve evraklarını inceleme
konusunda aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) Tacirler
B)
Esnaflar
C) İlgililer
D) Alacaklılar
E) Herkes

14. Ticaret
sicilinin niteliği kural olarak nedir?
A) Kurucudur
B)
Açıklayıcıdır.
C) İhdasidir
D) Objektiftir
E) Sübjektiftir

15.
Aşağıdakilerden hangisi tescilin bir sonucudur?
A) Tüm Türkiye’deki herkesin
bu durumu bildiği varsayılır
B) Tüm Türkiye’de sadece ilgililerin bu durumu
bildiği varsayılır
C) Sicilin yargı çevresi içindeki sadece ilgililerin
iyinîyeti ortadan kalkar
D) Sicilin bağlı olduğu mahkemenin yargı
çevresindeki herkesin iyi niyeti ortadan kalkar
E) Sicilin bağlı bulunduğu
yerdeki tacirlerin bu durumu bildiği varsayılır.

1.E 2.E 3.A 4.D 5.C 6.A
7.D 8.D 9.D 10.B 11.B 12.E 13.E

14.B 15.D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir