ticaret hukuku tüm üniteler ünite 5

1. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet davalarından biri değildir?
A) Tespit davası
B) Önleme davası
C) Muvazaa davası
D) Tazminat
davası
E) Eski hale iade davası

2. Bir tacirin aşağıdaki
davranışlarından hangisi haksız rekabet oluşturur?
A) Kendi ürünleri hakkında
yanıltıcı bilgi vermesi
B) Değersiz olan malına çok yüksek fiyat
saptaması
C) İşçilerine daha fazla ücret vermesi
D) Başka bir işletme ile
birleşmesi
E) İşletmesine ticari mümessil ataması

3. Rakipleri
hakkında uygulanan kanun, tüzük, sözleşme veya mesleki ve mahalli adetlere göre
tayin edilmiş bulunan iş hayatı şartlarına uymamak, ne teşkil eder?
A) Görevi
kötüye kullanma
B) Rekabet yasağı
C) Menfi tespit
D) Haksız
rekabet
E) Haksız ve sebepsiz zenginleşme

4. Özel haksız rekabet
halleri hangi kanunda düzenlenmiştir?
A) Ticaret kanunu
B) Borçlar
kanunu
C) Medeni kanun
D) Ceza kanunu
E) İş kanunu

5. Haksız
rekabet davalarından hangisinde kusur aranır?
A) Tespit
B) Men
C) Eski
hale iade
D) Maddi tazminat
E) Manevi tazminat

6. Serbest rekabet
hakkının sınırlan hangi kurallarla belirlenmiştir?
A) Borçlar kanunu
hükümleriyle
B) Ticaret kanunu hükümleriyle
C) İyi niyet
kurallarıyla
D) Ekonomik kurallarla
E) Mali kurallarla

7. Haksız
rekabet için bir yıllık zamanaşımı süresi dışında öngörülen ikinci zamanaşımı
süresi kaç yıldır?
A) 2 B)3 C)4 D) 5 E) 10

8. Aşağıdakilerden hangisi
haksız rekabet davası açabilme ehliyetine (aktif dava ehliyeti) sahip
değildir?
A) Haksız rekabete maruz kalan rakip
B) Haksız rekabete maruz
kalanın müşterileri
C) Haksız rekabete uğrayanın bağlı olduğu ticaret
odası
D) Haksız rekabete uğrayanın bağlı olduğu sanayi odası
E) Haksız
rekabete uğrayanın bağlı olduğu yardım -sevenler derneği

9.
Aşağıdakilerden hangisi, haksız rekabetin unsurlarından biri değildir?
A)
Rekabetin tacirler ve esnaflar arasında söz konusu olması
B) Aldatıcı
davranışın varlığı
C) Rekabet hakkının kötüye kullanılması
D) İktisadi
rekabetin varlığı
E) Aldatıcı davranıştan başka surette iyi niyet kurallarına
aykırılık

10. Haksız rekabet davaları açabilecek olanlar şunlardır:
Haksız rekabete maruz kalan rakip, haksız rekabete maruz kalanın müşterileri ve
haksız rekabete uğrayanın dahil olduğu mesleki birliklerdir. Mesleki birlikler
aşağıdaki haksız rekabet davalarından hangisini açamazlar?
A) Tespit
davası
B) Önleme davası
C) Sorumluluk davası
D) Eski hale iade
davası
E) Maddi ve manevi tazminat davası

11. Haksız rekabetin basın
yoluyla işlenmesi halinde davalı kimdir?
A) Gazete sahibi
B) Mesleki
birlikler
C) Fotoğrafçı
D) Yazı sahibi veya ilan veren
E)
Editör

12. Aşağıdakilerden hangisi, özel haksız rekabet hallerinden
biri değildir?
A) Kendi kişisel durumu, malları, iş ürünleri hakkında
yanıltıcı bilgi vermek
B) Başkalarının mali ve ahlaki durumu hakkında yorum
yapmak
C) Başkalarının ticari işlerini gereksiz yere incitici beyanlarla
kötülemek
D) Rakipleri hakkında uygulanan mesleki veya mahalli adetlere göre
belirlenmiş iş hayatı şartlarına uymamak
E) İyiniyet sahiplerini
kandı-rabilmek suretle gerçeğe aykırı iyi hal ve yeterlilik belgeleri
vermek

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, haksız rekabet davalarında
davalı için söylenmez?
A) Haksız rekabet eylemine doğrudan katılan 3. kişiler
davalı olabilir.
B) Haksız rekabet eylemine dolaylı katılan 3. kişiler davacı
olamazlar.
C) İşçilerin gerçekleştirdiği haksız rekabet davalarında davalı
işverendir.
D) Davalı ilk önce haksız rekabette bulunan davalıdır.
E)
Haksız rekabet basın yoluyla işlenmişse davalılar yazı sahibi veya ilan
verendir.

14. Haksız Rekabete sebebiyle açılan davalarda elde edilen
hükme ilişkin aşağıdakiler-den hangisi doğrudur?
A) Hüküm sadece taraflar
arasında değil,üçüncü kişilere karşı da etkilidir.
B) Hüküm sadece taraflar
arasında etkilidir.
C) Hüküm sadece üçünce kişilere karşı etkilidir.
D)
Hüküm sadece Mesleki Birliklere karşı geçerli olur.
E) Hüküm sadece gerçek
kişilere karşı etkilidir.

15. Başkasının haklı olarak kullandığı
unvan,marka gibi tanıtma araçlarıyla karışıklığa neden olacak şekilde tanıtma
araçları kullanmaya ve karışıklığa neden olan mallan satışa sunmaya ne
denir?
A) İltibas
B) Taksirli Müflis
C) Konkordato
D) Depo
Kararı
E) Külli Halefiyet

1.C 2.A 3.D 4.A 5.D 6.C 7.B 8.E 9.A 10.E
11.D 12.B 13.B

14.A 15.A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir