ticaret hukuku tüm üniteler ünite 6

1. Yıl içinde dolan yevmiye defterinin kapanış tasdikinin, dolduğu tarihten en geç kaç gün içinde yapılması gerekir?
A) 5 B)8 C)10 D) 15 E) 15
2.Envanter ve Bilançolar aşağıdaki esaslardan hangisine göre düzenlenir?
A) Açıklık ve doğruluk
B) Müteselsil usul
C) Yaratıcı usul
D) Mücerret usul
E) Beyan usul

3. Tacir sıfatı sona erse dahi, tutulan defterler
ne kadar süre saklanmalı?
A) 3 ay
B) 15 gün
C) 1 yıl
D) 5 yıl
E)
10 yıl

4. Karar defterini aşağıdakilerden hangisi tutar?
A) Gerçek
kişi tacirler
B) Ticaret sicili memurları
C) Dernekler
D) Tüzel kişi
tacirler
E) Noterler

5. Aşağıdaki hallerin hangi-sinde defterin tamamı
mahkemeye teslim edilir ve her tarafı incelenir?
A) Tacirin boşanması
durumunda
B) Tacirin medeni hakları kullanma ehliyetini yitirmesi
durumunda
C) Tacirin iflası halinde
D) Tacirin trafik cezası borcunu
ödememesi durumunda
E) Tacirin kısıtlanması durumunda

6. Aşağıdaki
defterlerden hangisinin kapanış tasdiki söz konusu değildir?
A) Envanter
deften
B) Yevmiye deften
C) Günlük defter
D) Bilanço defteri
E)
Defter-i kebir

7. Aşağıdakilerden hangisi tutulacak ticari defterlerin
saptanmasında kullanılan usullerden biridir?
A) Açıklayıcı usul
B)
Yaratıcı usul
C) Müteselsil usul
D) Mücerret usul
E) Beyan
usulü

8. Beyana tabi defterler ticaret siciline, beyanname ile ne suretle
ve ne kadar sürede beyan edilmelidir?
A) İki nüsha halinde, her
yılbaşında
B) İki nüsha halinde, altı ayda bir
C) Bir nüsha halinde, her
yılbaşında
D) Bir nüsha halinde, altı ayda bir
E) İki nüsha halinde, iki
yılda bir

9. Yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak
usulüne göre en az bilgi ile tasnifli olarak hesaplara dağıtan deftere ne ad
verilir?
A) Envanter defteri
B) Bilanço defteri
C) Büyük defter
D)
Küçük defter
E) Kasa defteri

10. Ticari defterlerin tamamının
incelenmesi amacıyla mahkemeye verilmesine ne ad verilir?
A) İbraz B) Sunma
C) Arz D) Teslim E) Teminat

11 Aşağıdakilerden hangisi “beyana tabi
defterlerin” diğer adıdır?
A) Saklanması gereken evrak
B) Onamaya tabi
defter
C) Kanunda ismen sayılmış zorunlu defterler
D) Kanunda ismen
sayılmayan zorunu defterler
E) Özel hükümlere göre tutulması zorunlu
defterler

12. Ticari defterlerin kanıt kuvvetine sahip olduğu diğer
anlaşmazlıklarda defterin tamamı teslim edilmez, sadece anlaşmazlık konusu
kayıtların sureti çıkarılarak veya sadece ilgili sayfalar üzerinde incelemeler
yapılmasına ne ad verilir?
A) İbraz
B) Teslim
C) Arz
D) Onama
E)
Beyan
13. Defterini kaybeden tacir Ticaret Mahkemesinden hangi belgeyi
almalıdır?
A) Zayi Belgesi
B) Aciz Belgesi
C) Ticaret Sicil Kayıt
Belgesi
D) Geçici Kayıt Belgesi
E) Temerrüd Belgesi

14.
Aşağıdakilerden hangisi defter tutmada saptanan usullerden biridir?
A) Onama
usulü
B) Tarama usulü
C) Karşılaştırma usulü
D) Gizlilik usulü
E)
Aleniyet usulü

15. Yevmiye Defterinin kapanış tasdiki ne zaman
yapılır?
A) Aralık ayı sonuna kadar
B) Ocak ayının sonuna kadar
C) Mart
ayında
D) Defter bittiği zaman
E) Yevmiye defterinin kapanış tasdiki
bulunmamaktadır.

1.C 2.A 3.E 4.D 5.C 6.E 7.E 8.A 9.C 10.D 11.D 12.A
13.A

14.A 15.B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir