ticaret hukuku tüm üniteler ünite 8

1. Cari hesapta yazılı şeklin hukuki mahiyeti aşağıdaki-lerden
hangisidir??
A) İspat şartı
B) Sıhhat şartı
C) İzharı niteliği
D)
İhdası niteli
E) Açıkiayıcılığs

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Cari hesap sözleşmesinde şekil serbestlik vardır.
B) Cari
hesap bir anlaşmadır.
C) Cari hesap sözleşmesinde süre gösterilmemişse
belirsiz süreli sayılır.
D) Cari hesap özel bir takas rejimidir.
E) Cari
hesaba geçirilen bir alacak bu geçirilme ile yenilenmiş sayılmaz.

3. Cari
hesapta tarafların hukuki durumu ne zaman belli olur?
A) Üçüncü kişilerle ilk
işlem yapıldığında
B) Sözleşmenin yapıldığının ilanı ile
C) Zimmet ve
matlup kalemlerinin ayrılmasıyla
D) Sözleşmenin imzalanması anında
E)
Sözleşmenin sonunda hesabın kesilmesiyle

4. Cari hesabın içeriğini
aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
A) Ticari anlaşmazlıklar
B)
Markalar
C) Tek taraflı akitler
D) Karşılıklı alacaklar
E) İsimsiz
sözleşmeler

5. Anlaşmadan önce doğmuş alacakların cari hesaba
geçirilmesinin şartı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözleşmede
öngörülme
B) Ticaret sicil memurunun onayı
C) Noterin onayı
D)
Cirantalarca öngörülme
E) Mahkeme kararının bulunması

6. Cari hesapta
iki süreyi birbirinden ayırt etmek gerekir. Bunlardan biri hesap devresidir.
Diğeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takas süresi
B) Kazanç süresi
C)
Anlaşma süresi
D) İhbar süresi
E) Zamanaşımı süresi

7. Cari
hesaptaki uyuşmazlıklara ilişkin davalar kaç yılda zamanaşımına uğrar?
A) 1
yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl E) 10 yıl

8. Cari hesap sözleşmesinin
hukuki niteliği nedir?
A) Novatio Çalacağın yenilenmesi
B) Affectio
societatis
C) Özel bir takas rejimi
D) Özel bir aval rejimi
E) Bir tür
kefalet

9. Cari hesaba geçirilmesi için tahsil edilmesi koşulu aranan
senetler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pay senetleri
B) Emtia
senetleri
C) Tapu senetleri
D) Kambiyo senetleri
E) Adi
senetler

10. Aşağıdakilerden hangisi, cari hesap için yanlıştır?
A)
Cari hesapta bir süre öngörülmüşse, sürenin dolması ile cari hesap sözleşmesi
sona erer.
B) Cari hesapta borç ve alacak kalemleri için uygulanan faiz
oranları eşit olmalıdır.
C) Cari hesaba kaydedilen bir alacak 3. bir kişiye
devredilemez.
D) Cari hesaba geçirilen bir alacak sadece bu geçilme ile
yenilenmiş olmaz.
E) Cari Hesap sözleşmesi yazılı yapılmalıdır.

11.
Cari Hesapta bakiye ne zaman istenebilir?
A) Hesap devresinde
B)
Anlaşmanın imzalanması anında
C) Ticaret sicil memurluğunun onayından
sonra
D) Hesabın kesilmesinde
E) Hesabın kesilip notere bildirilmesinden
sonra

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi cari hesap anlaşma
süresi için söylenemez?
A) Cari hesap belirli ya da belirsiz bir süre için
düzenlenebilir.
B) Anlaşma süresince taraflar arasında alacaklılık ve
borçluluk sıfatları, henüz belli değildir
C) Alacaklılık ve borçluluk
sıfatları anlaşma süresinin sonunda belli olur.
D) Anlaşmanın sona ermesi
halinde bakiye muaccel olur.
E) Anlaşma süresi içinde alacak ve borç 3.bir
kişiye devredilebilir.

13. Aşağıdakilerden hangisi, cari hesabın sona
erme nedeni değildir?
A) Öngörülen sürenin dolması
B) Taraflardan birinin
ölmesi
C) Taraflardan birinin haciz altına alınması
D) Taraflardan birinin
iflası
E) Hesap devresinin sona ermesi

14. Aşağıdakilerden hangisi
cari hesap için söylenemez?
A) Cari hesap sözleşmesi yazılı olmalıdır.
B)
Taraflar arasında muaccel olan alacaklar cari hesaba geçirilir
C) Cari hesaba
sadece para ilişkisinden doğan alacaklar geçirilir
D) Bir kambiyo senedinin
cari hesaba geçirilebilmesi tahsil edilmesi koşuluna bağlıdır.
E) Cari hesaba
para, hizmet, mal ve başkaca ilişkilerden doğan alacaklar geçirilir

15.
Aşağıdakilerden hangisi cari hesabın sona erme nedenlerinden biri
değildir?
A) Öngörülen sürenin dolması
B) Hesap devresinin sona
ermesi
C) Taraflardan birinin iflas etmesi
D) Taraflardan birinin
ölmesi
E) Taraflardan birinin fesih bildiriminde bulunması

1.B 2.A 3.E
4.D 5.A 6.C 7.D 8.C 9.D 10.B 11.D 12.E 13.E

14.C 15.B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir