ticaret hukuku tüm üniteler ünite 7

1. Tacir ticari mümessilin yetkilerini, ya sadece şubeye veya merkeze hasretmek
ya da birlikte imza şartı koymak suretiyle sınırlandırabilir. Tacirin bu iki
sınırlandırma dışında yapacağı sınırlandırmanın üçüncü kişilere karşı ileri
sürülmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sınırlamanın ticaret
siciline tescil edilmesi
B) Sınırlamanın ticari mümessile bildirilmesi
C)
Sınırlamanın üçüncü kişiye bildirilmesi.
D) Sınırlamanın ticaret mahkemesine
bildirilmesi
E) Sınırlamanın ticaret ve sanayi odalarına
bildirilmesi

2. Aracı acentalıkta, acenta ile işletme sahibi arasında ne
tür bir ilişki söz konusudur?
A) Sözleşmesel ilişki
B) Haksız fiil
ilişkisi
C) Haksız rekabet ilişkisi
D) Yasal ilişki
E) Sebepsiz
zenginleşme ilişkisi

3. Aşağıdakilerden hangisi acentanın borç ve
yükümlülüklerinden biri değildir?
A) Müvekkilin çıkarlarını koruma
B)
Rekabet yasağı
C) Gerekli önlemleri alma
D) Uyarma
E) Reklam
yapma

4. Aşağıdakilerden hangisi acentanın haklarından biri
değildir?
A) Tekel hakkı
B) Ücret isteme hakkı
C) Hapis hakkı
D)
Olağan giderlerini isteme hakkı
E) Olağanüstü giderlerini isteme

5.
Kendi namına ve müvekkili hesabına kıymetli evrak ve menkul eşya alım satımını
yapan kimseye ne denir?
A) Acenta
B) Komisyoncu
C) Ticari işler
teilaiı
D) Ticari vekil
E) Seyyar tüccar memuru

6. Aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Ticari mümessil işletme sahibine karşı rekabet yasağı
içindedir.
B) Ticari mümessilin yetkisi bir şube ile
sınırlandırılabilir.
C) Ticari mümessil işletmeyi devredemez.
D) Ticari
mümessil işletmeye ortak alabilir.
E) Ancak gerçek kişiler ticari mümessil
olabilir.

7. Komisyoncunun sattığı malın bedeli ve aldığı mal üzerinde,
alacakları için sahip olduğu hakka ne denir?
A) İştira hakkı
B) İpotek
hakkı
C) İrtifak hakkı
D) Kullanma hakkı
E) Hapis hakkı

8.
Aşağıdakilerden hangisi, işletme sahibinin iradesinden doğan sınırlamalardan
biridir?
A) Sözleşme türleri bakımından sınırlama
B) Sözleşmenin şekli
bakımından sınırlama
C) Merkezin işleriyle sınırlama
D) Kişiler itibariyle
sınırlama
E) İşletmenin öz benliği ile ilgili sınırlama

9.
Aşağıdakilerden hangisi ticari işler tellalının borçlarından biri
değildir?
A) Aracılık etmek
B) Bordro düzenlemek
C) Örnekleri
saklamak
D) Tellal yevmiye defteri tutmak
E) Üçüncü kişilerin beyanlarını
kabul etmek

10. Hangi sebeplerin varlığı halinde süre dolmadan ve üç ay
beklemeden acentalık sona erer?
A) Haklı sebepler
B) İflas
C)
Azil
D) Ölüm
E) Medeni hakları kullanma

11.
Aşağıdakilerden hangisi komisyoncunun borç ve yükümlerinden biri değildir?
A)
Özen gösterme ve talimata uyma
B) Hesap verme
C) Müvekkilin çıkarlarını
koruma
D) Akdin yapılması
E) Üçüncü kişilerin beyanlarını kabul
etme

12. Aşağıdakilerden hangisi acentanın unsurlarından biri
değildir?
A) Tacire bağlı olmamak
B) Bu işi meslek edinmek
C) Belirli
bir bölgede çalışmak
D) Faaliyetlerin sürekli olması
E) SPK’dan izin
almak

13. Aşağıdakilerden hangisi komisyoncunun haklarından biri
değildir?
A) Tekel hakkı
B) Hapis hakkı
C) Olağan giderlerini isteme
hakkı
D) Olağanüstü giderleri isteme hakkı
E) Malı açık arttırma ile
sattırma hakkı

14. Aşağıdakilerden hangisi tacirin “alter egosu” olarak
adlandırılan tacir yardımcısıdır?
A) Ticari Vekil
B) Ticari Mümessil
C)
Komisyoncu
D) Acente
E) Ticari İşler Tellalı

15. Temsil yetkisi
bulunmadan başkası adına yapılan işlemi, adına işlem yapan kişinin onaylamasına
ne ad verilir?
A) Müvekkillik
B) İcazet
C) Zilyedilik
D)
Teamül
E) Ayni hak

1.C 2.A 3.E 4.D 5.B 6.D 7.E 8.C 9.E 10.A 11.E 12.E
13.A

14.B 15.B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir