ticaret hukuku tüm üniteler ünite 9

1. Aşağıdakilerden hangisi adi ortaklıkların özelliklerinden biridir?
A)
Sözleşmenin yazılı yapılması
B) En az beş ortaklı olması
C) Ticaret
kanununda düzenlenmiş olması
D) Ticaret ortaklığı olarak kabul edilmiş
olması
E) Tüzel kişiliğinin bulunmaması

2. Kollektif ortaklık
sözleşmesinde eksiklikler bulunması halinde, bu ortaklık nasıl bir ortaklık
sayılır?
A) Kollektif
B) Limited
C) Adi
D) Anonim
E)
Komandit

3. Aşağıdakilerden hangisi ortaklık sözleşmesinin unsurlarından
biri değildir?
A) Bağımsızlık
B) Sermaye unsuru
C) Ortak amaç
D)
Kişi unsuru
E) Sözleşme unsuru

4. Aşağıdaki ortaklıklardan hangisinin
tüzel kişiliği yoktur?
A) Anonim
B) Limited
C) Kollektif
D)
Komandit
E) Donatma İştiraki

5. Kollektif ortaklığın kuruluşu
aşağıdakilerden hangisine dayanır?
A) Ortaklık sözleşmesine
B) Ortaklık
tipine
C) Ortaklara
D) Mahkemenin onayına
E) Ticaret Bakanlığının
onayına

6. Aşağıdakilerden hangisinin kollektif ortaklık sözleşmesinde
bulunması zorunlu değildir?
A) Ortaklığa uygulanacak hükümler
B)
Ortaklığın kollektif olduğu
C) Ortaklığın ticaret unvanı ve merkezi
D)
Ortakların uyrukları
E) Ortakların adları ve soyadları

7. Borçlar
Kanununda yer alan, “Şirket bir sözleşmedir ki onunla iki veya daha ziyade
gerçek şahıslar emeklerini ve mallarını kazanç paylaşmak amacıyla birleştirmeyi
taahhüt ederler” şeklindeki ortaklık tanımında aşağıdaki unsurlardan hangisi
yanlıştır?
A) Kazanç paylaşmak amacı
B) Emek ve mallan birleştirme
taahhüdü
C) Şirketin bir sözleşme olduğu
D) Şirketin en az iki kişi
arasında kurulduğu
E) Şirketin sadece gerçek kişiler arasında
kurulduğu

8. Türk Ticaret Kanununun, kollektif ortaklıkta paradan başka
sermayenin değerinin biçilmesinde büyük bir serbestlik getirmiş olmasının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sermayenin en az 5 milyar olması
B)
Devletin garantisinin bulunması
C) Denetleme kurulunun görevlerinin çok iyi
bir şekilde belirlenmesi
D) Sınırlı sorumluluk esasının söz konusu
olması
E) Ortakların sınırsız sorumlu olması

9. Ortak sayısının üst
sınırı kanunla sınırlandırılan ortaklık tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kollektif ortaklık
B) Limited ortaklık
C) Komandit ortaklık
D) Adi
ortaklık
E) Anonim ortaklık

10. Ortaklık kurma sözleşmesine atılacak
imzaların noter tarafından onaylanmasının şart olmadığı ortaklık türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adi ortaklık
B) Kollektif ortaklık
C)
Komandit ortaklık
D) Kooperatifler
E) Limited
ortaklık

11. Kollektif ortaklıklara öncelikle aşağıdaki
hükümlerden hangisi uygulanır?
A) Emredici hükümler
B) Sözleşme
hükümleri
C) Borçlar Kanunu hükümleri
D) Ticaret Kanunundaki kollektif
şirketlere ilişkin hükümler
E) Ticari örf ve adet.

12. Aşağıdakilerden
hangisi Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş ortaklıklardan birisi değildir?
A)
Kollektif Ortaklık
B) Adi Komandit Ortaklık
C) Limited Ortaklık
D)
Anonim Ortaklık
E) Kooperatifler

13. Aşağıdakilerden hangisi kollektif
ortaklıklara uygulanacak hükümlerden biri değildir?
A) Sınırlayıcı
hükümler
B) Emredici hükümler
C) Ortaklık sözleşmesi hükümleri
D)
Ticaret Kanununun ticaret ortaklıklarına ilişkin genel hükümleri
E) Ticaret
Kanununun kollektif ortaklıklara özgü ikinci fasıl hükümleri

14. Üçüncü
kişilere karşı üstlendiği borç ve yükümlülüklerden, neden olduğu haksız
fiillerden, belirli koşullar gerçekleştiğinde, ortakların tüm mal varlıklarıyla
sınırsız ve zincirleme sorumlu olan ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Anonim ortaklık
B) Limited ortaklık
C) Kollektif ortaklık
D) Adi
Komandit ortaklık
E) Sermayesi paylara bölünmüş Komandit ortaklık

15.
Aşağıdaki ortaklıklardan hangisinde ortak sayısı en az 2, en çok 50’dir?
A)
Kollektif ortaklık
B) Adi Komandit ortaklık
C) Limited ortaklık
D)
Anonim ortaklık
E) Adi ortaklık

1.E 2.C 3.A 4.E 5.A 6.A 7.E 8.E 9.B
10.A 11.A 12.E 13.A

14.C 15.C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir