Türk Dili Sınavı – 1

Türk Dili Sınav-1
1)
Kuzey-batı (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerinden biri
olan, bu gruptaki lehçelerden farklı olarak söz başı /y/ ünsüzünün /j/ ye
dönüştüğü Türk Lehçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tatar (Kazan)
Türkçesi
B) Özbek Türkçesi
C) Hakas Türkçesi
D) Kazak Türkçesi
E)
Türkmen Türkçesi

________________________________________
2) XI.y.y da
Orta Türkçe döneminin temel eseri olan ve dönemin Türk Lehçeleri arasındaki
farklılıkları da ele alan eser hangisidir?

A) Atabet-ül Hakayık
B)
Divanü Lügat-it Türk
C) Yenisey Yazıtları
D) Dede Korkut Kitabı
E)
Orhun Yazıtları

________________________________________
3)
Aşağıdakilerden hangisi, ilişkili (kalıp) sözlerden biri değildir?

A)
Teşekkür ederim.
B) Allah sahibine bağışlasın.
C) Umarım günün iyi
geçer!
D) Ellerine sağlık.
E) Allah analı babalı
büyütsün.

________________________________________
4) Sana dün bir
tepeden baktım Aziz İstanbul.
Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Kurallı cümledir
B) Basit cümledir
C) Eylem
cümlesidir
D) Gizli öznesi vardır
E) Dolaylı tümleç
kullanılmıştır

________________________________________
5)
Aşağıdakilerden hangisinde bileşik sözcüğün yazımıyla ilgili bir yanlış
yapılmıştır?

A) Sait Faik in öykülerinden biri de; Birtakım insanlar
dır.
B) Ben ateşböceği, sense hanımeli…
C) Kadınbudu köfteyi çok
severim.
D) Burada birçok basım evi vardır.
E) Başbakan yeni bir açıklama
yaptı.

________________________________________
6) Kesme işareti
aşağıdakilerden hangisinde farklı görevde kullanılmıştır?

A) Lise 2 nci
yani 11 inci sınıftayım.
B) Görüşmeler Mart 2007 de başlayacak.
C) Maç,
saat 20.00 de başlayacak.
D) Mısır a gidip, Kızıldeniz e dalacağım.
E)
1974 te doğdu.

________________________________________
7) Birkaç
duman tütüyor ( ) Baca falan gözükmüyor ( ) Bu dumanlar nereden çıkıyor ( ) Yer
altından mı ( )
Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (.) (,)
(?)
B) (.) (.) (,) (?)
C) (.) (.) (?) (?)
D) (.) (…) (,) (?)
E)
(.) (.) (…) (?)

________________________________________
8)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Seni yolcu
edeceğim.
B) İnanıyorum ki, her şey düzelecek.
C) Benim için yaptıkların
beni duygulandırdı.
D) Yeni kuralları tüm çalışanlara duyurduk.
E)
Sınavının iyi geçeceğini umut
ediyorum.

________________________________________
9) Aşağıdaki
cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Hiçbirimiz onu
görmedik.
B) Yeni çıkan çocuk dergisini çok beğenmiş.
C) Benim
özlediklerim hiç de onların özledikleri değildi.
D) Bir ağaca yaslandı ve
etrafı seyretmeye başladı.
E) Yemekten önce içecek bir şey alır mısınız?

________________________________________
10) Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Birden, bir çocuk sesi
duyuldu.
B) Sürekli değişen havalar yüzünden sınıfta bulunan çocuklar
hastalandı.
C) Iraz, büyük, sarkan bir kayanın altına oturmuş, için için
ağlıyordu.
D) Bitmeyen işleri yüzünden ailesini ihmal ediyordu.
E) O an
yüzünde zehir gibi acı bir gülümseme dolaştı.

________________________________________
11) …….. bir yazıyı,
sözcükleri, cümleleri, noktalama işaretleri ve öteki öğeleriyle, algılama ve
kavrama sürecidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

A) Okuma
B) Yazma
C) Algılama
D)
Sorma
E) Dinleme
________________________________________
12)
Servetini kaybeden bir şeyini, sağlığını kaybeden önemli bir şeyini, umudunu
kaybedense her şeyini kaybetmiştir.
Bu cümlede asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Servet, sağlık ve umut insan için önemli
şeylerdir.
B) İnsan için en önemli olan umuttur.
C) Maddi kavramlar
insan için daha geri plandadır.
D) Sağlık olmadan mutluluk olmaz.
E)
Umutsuz kalan yaşama sevincini ve isteğini kaybetmiştir.

________________________________________
13) Bazı edebi türlerde
karşılıklı konuşmaya ne ad verilir?

A) Empati
B) Diyalog
C)
Katarsis
D) Monolog
E) Betimleme (tasvir)

________________________________________
14) Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde karşılaştırma söz konusudur?

A) İyi bir şair ve yazar olmasına
karşın çok tanınmış biri değildi.
B) Öykülerinde betimlemeyle birlikte mizahi
bir anlatıma da yer verirdi.
C) Sözcükleri, değişik anlamlarda kullanmaktan
kaynaklanan çarpıcı bir anlatımı vardı.
D) Betimlemelerde abartmaya kaçan
romantik tutum görülürdü.
E) Öykülerini de okudu ama bunları şiirleri ve
oyunları kadar beğenmedi.
________________________________________
15)
Eylül de Kaçkarlar ın çevresinde kestane karası fırtınası gelip çatar.
Kestanelerin dökülme zamanıdır artık. Yöre insanı için kestanenin hem meyvesi,
hem de kerestesi çok değerlidir. Çünkü evlerin özellikle dış cephesi bu ağaçtan
yapılır. Rüzgarlar vadilerde uğuldamaya, yapraklar dökülmeye başlamıştır bu
günlerde. Karın habercisi olan karakuş birazdan pencerenin pervazına tüner.
Derinden kurt sesleri gelir. Orman tüm yaşamıyla hazırdır uzun ve beyaz kışa.

Bu parçanın anlatımında, aşağıdakilerden hangisinde verilenlerden
yararlanılmıştır?

A) Karşılaştırma, Tanımlama, Öyküleme
B) Açıklama,
Öyküleme, Betimleme
C) Tartışma, Karşılaştırma, Öyküleme
D) Tanımlama,
Örnek Gösterme, Betimleme
E) Açıklama, Tartışma, Örnek Gösterme

________________________________________
16) Aşağıdakilerden hangisi, iki
varlık, iki kavram ya da iki şey arasındaki benzerlik ve karşılıklardan
yararlanma yoludur?

A) Örnekleme
B) Betimleme
C) Karşılaştırma

D) Tanık Gösterme
E) Tanımlama

________________________________________
17) Edebiyatımızın ilk
psikolojik romanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çalıkuşu
B)
Matmazel Noraliya nın Koltuğu
C) İntibah
D) Eylül
E) Aşk-ı Memnu

________________________________________
18) Mili Edebiyat döneminin
ünlü öykü yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömer Seyfettin
B)
Ahmet Mithat Efendi
C) Mahmut Şevket Esendal
D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Ahmed Hamdi Tanpınar

________________________________________
19) Edebiyatımıza roman
hangi dönemde girmiştir?

A) Divan Edebiyatı
B) Tanzimat Edebiyatı

C) Servet-i Fûnun Edebiyatı
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet Devri

________________________________________
20) Aşağıdakilerden hangisi,
Cumhuriyet döneminin eleştirmenleri arasında yer alır?

A) Ahmet Hamdi
Tanpınar
B) Ali Canip Yöntem
C) Mehmet Rauf
D) Hüseyin Cahit Yalçın

E) Tevfik Fikret
________________________________________
21)
Aşağıdakilerden hangisi, eleştiri yazarlarının ayrıldıkları gruplar arasında yer
almaz?

A) Tarihsel Eleştiriler
B) İzlenimci Eleştiriler
C)
Ruhbilimsel Eleştiriler
D) Yapısal Eleştiriler
E) Siyasal Eleştiriler

________________________________________
22) Aşağıdakilerden hangisi,
Türk yazınındaki ilk açık mektup örneğidir?

A) Bir Kadın Düşmanı
B)
Mektup Aşkları
C) Mili Edebiyat Meselesi
D) Handan
E) Bir Avuç Saçma

________________________________________
23) Aşağıdakilerden hangisi,
karar yazımında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A)
Karar yazısının başına karar tarihi yazılmalıdır.
B) Karar yazısının başında
kararı yazan kişinin adı soyadı, adresi, ve imzası yer alır.
C) Toplantı
başlığında yapılan yoklamaya göre katılmayan üyelerin adları belirtilmelidir.

D) Toplantıda görüşülecek konulardan oluşan bir gündem oluşturulmalıdır.

E) Görüşmelerden sonra ulaşılan sonuçlar maddeler biçiminde sıralanmalıdır.

________________________________________
24) Bir olayın ya da durumun
ortaya çıkışını, sonucunu anlatmak amacıyla olay anında ya da hemen sonrasında
hazırlanan yazışma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutanak
B) Dilekçe

C) Rapor
D) Karar
E) Not

________________________________________
25) I.Ön sayfalar
II.Tablo
ve şekil oluşturulması
III.Ana bölüm
IV.Kaynak gösterme

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, araştırma raporlarının
bölümleridir?

A) I, II, IV
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I,
III
E) II, IV
________________________________________
26) Binyazar,
S. (2001) Sosyal Pazarlama G. Selen (Ed.), Pazarlamaya Giriş (s,45-59)
biçimindeki kitap bölümüyle ilgili kaynak göstermede aşağıdakilerden hangisi
eksik bırakılmıştır?

A) Yayın tarihi
B) Yayın yeri
C) Editörün
soyadı
D) Yazarın soyadı
E) Yazarın adının baş harfi

________________________________________
27) Aşağıdakilerden hangisi,
başlık sayfası bölümünde yer almaz?

A) Çalışmanın başlığı
B) Yazarın
adı
C) Çalışmanın yürütüldüğü tarih
D) Kaynak tasarımı
E) Çalışmanın
yürütüldüğü kurum
________________________________________
28)
Aşağıdakilerden hangisi, tek kişilik konuşmadır?

A) Açık oturum
B)
Konferans
C) Sempozyum
D) Forum
E) Münazara

________________________________________
29) İnsanın çıkarttığı seslerin
sözcük seslerine dönüşmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Konuşma Dinamiği
B) Söz Dağarcığı
C) Boğumlama

D) Akıcılık
E) Esneklik

________________________________________
30) Aşağıdakilerden hangisinde
iç cümle yer almaktadır?

A) Çocuk, elma şekeri de elma şekeri, diye
tutturdu.
B) Yalnızca çocuklar, on altı yaşından küçük olanlar,
girebilir.
C) Bugünün işini yarına bırakma.
D) Bütün mağazaları dolaşmış,
o kırmızı elbisede karar kılmıştı.
E) Bütün gün kırlarda dolaşıp çiçek
topladı.
—————————-
1 D
2 B
3 C
4 A
5 D

6 D
7 C
8 E
9 E
10 B
11 A
12 E
13 B
14 E
15 B

16 C
17 D
18 A
19 B
20 A
21 E
22 C
23 B
24 A
25
D
26 B
27 D
28 B
29 C
30 A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir