Türk Dili Sınavı -2

Türk Dili Sınav-2
1)
Aşağıdakilerin hangisinde dilin tanımı doğru
olarak verilmiştir?

A) İnsanların iç güdüsel olarak geliştirdikleri
anlaşma aracıdır
B) İnsanlar arasında iletişimi sağlayan, kendine özgü
yasalar çerçevesinde gelişen, ulusal bir kurumdur
C) Anlamlı ses birliklerine
dil denir
D) İnsanların, başka insanlar ve doğa ile ilgili bilgi, duygu ve
düşünceleridir
E) Toplumsal çevreye, yaşa ve kültür düzeyine göre değişen
anlaşma biçimidir

________________________________________
2)
Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Türk Dili X.y.y dan
itibaren Eski Türkçe ve Yeni Türkçe olmak üzere iki gruba ayrılarak
incelenmiştir
B) Türk dili hakkında bilgi edindiğimiz ilk yazılı kaynak,
V.y.y a aittir
C) Türk Dili; VIII.y.y dan itibaren; Eski Türkçe, Orta Türkçe
ve Yeni Türkçe olarak üç grupta incelenmiştir
D) Türk Dili, VII.y.y dan
itibaren Eski Türkçe ve Yeni Türkçe olarak iki grupta incelenmiştir
E) Türk
Dili nin, X.y.y dan günümüze kadar gelen aşaması Yeni Türkçe olarak adlandırılır

________________________________________
3) Türk lehçeleri arasında, Ana
Türkçe ye kadar uzanan arkaik özellikleri en iyi şekilde koruyan Türk dili
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Uygur Türkçesi
B) Tatar (Kazan)
Türkçesi
C) Hakas Türkçesi
D) Azerbaycan Türkçesi
E) Halaç Türkçesi

________________________________________
4) Aşağıdaki atasözlerinden
hangisi herkesin bildiği gerçek yalan yanlış sözlerle değiştirilemez, örtbas
edilemez anlamı taşımaktadır?

A) Güne göre kürk giymek gerek.
B)
Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
C) Balık baştan kokar.
D) Dünya tükenir,
yalan tükenmez.
E) Güneş balçıkla sıvanmaz.

________________________________________
5) Aşağıdakilerden hangisi
öznesi ortak olmayan sıralı cümledir?

A) Onu gördüm ve hemen tanıdım.

B) Dersi dinledi ama anlayamadı.
C) Güneş battı, hava soğudu.
D)
Bakkala gitti ve gazete aldı.
E) Televizyonda onu gördüm ve çok şaşırdım.

________________________________________
6) Aşağıdakilerden hangisinde
yazım yanlışı vardır?

A) Akşam dokuzda yatarım dedi.
B) Ona 10 milyar
lira borcum olduğunu iddia ediyor.
C) Sivas Kongresine 34 delege
katılmıştır.
D) Otuzuma basınca ben de makyaj yapacağım derdim.
E) Sana
kırk kez söyledim şunu yapma diye!

________________________________________
7) Aşağıdakilerin hangisinde
büyük harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmamıştır?

A) Bu akşam
Hilton oteline yemeğe gidiyorlarmış.
B) Aylin, Ege üniversitesinde okuyor.

C) Harf Devrimi, 1 kasım 1928 de gerçekleşti.
D) Kedim boncuka çok iyi
bakıyorum.
E) Okullar eylül ayında açılacak.

________________________________________
8) Aşağıdakilerden hangisinde
yanlış anlamda kullanılmış bir sözcük yer almaktadır?

A) Sokakta oynarken
üstü başı toza bulanmıştı.
B) Çalışmalarımdan dolayı çok olumlu tepkiler
alıyorum.
C) Göğsüme bir ağrı saplanmış.
D) Tarlalara buğday
ekilmişti.
E) Saçları oldukça uzamıştı.

________________________________________
9) Aşağıdaki cümlelerden
hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) En çok dil değişiyor.
B)
Şehir, her akşam biraz daha kalabalıklaşıyordu.
C) En sevdiğim mevsim,
ilkbahar ve yazdır.
D) Şehir, her gün yeni bir kat ekliyordu soylu
apartmanlarına.
E) Kendini parkta buldu.

________________________________________
10) Aşağıdaki cümlelerden
hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Büyüklere saygı
göstermelisiniz.
B) Hayvanları beslersen, onların sürekli yanına gelmesini
engelleyemezsin.
C) Bir şişe suyu birkaç dakikada döker.
D) Sonbaharda
ağaçlar yapraklarını döker.
E) Çocuklara yüz verir, şımartırsanız, sonunda
bencil ve saygısız birer insan olmalarını önleyemezsiniz.

________________________________________
11) Amacımız okuma yöntemini
belirler. Genel olarak herkesin kullandığı üç çeşit okuma yöntemi vardır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu üç yöntem birarada verilmiştir?

A) Sesli
okuma, hızlı okuma, gözle okuma
B) Eleştirel okuma, biçimsel okuma, sesli
okuma
C) Hızla göz atarak okuma, eleştirel okuma, öğrenmeye dayalı
okuma
D) Zevk için okuma, bilgi edinmek için okuma, sessiz okuma
E) Hızlı
göz atarak okuma, eleştirel okuma, zevk için okuma

________________________________________
12) Bu tür metinlerde dil, bilgi
iletme ya da öğretme amacıyla kullanılamaz. Sözcükler, gündelik dilde olduğu
gibi herkesin bildiği, paylaştığı alışılmış anlamlarıyla kullanılmaz.

Yukarıda sözü edilen metin türü hangisidir?

A) Şiir metinleri
B)
Edebi metinler
C) Bilimsel metinler
D) Öğretici metinler
E) Sıradan
metinler
________________________________________
13) İnsanın içini
dökmesi, rahatlaması olayına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Diyalog
B) Empati
C) Betimleme
D) Katarsis
E) Teşbih

________________________________________
14) Meçhul yazara göre son
yıllarda iktisatçılar, nükleer fizikçiler her hareketten kendilerini sorumlu
tutarak boşuna üzülüp duruyorlar. Oysa kabahat onların değil. Ekonominin kötü
yönetiminde asıl sorumluluk politikacılarda. Tabii iktisatçıların da hataları
var; ama onlara gelmeden önce politikacılardan başlamak gerek
Bu paragrafta
ağır basan anlatım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sayılara
bağlama
B) Sorulara bağlama
C) Örnekleme
D) Karşılaştırma
E) Alıntı
yapma
________________________________________
15) Eski yazılarımın
dillerinde bir değişiklik yapmadan yayımlanmasını yeğledim. Bunun iki nedeni
var: Birincisi, onları günümüz diline çevirmek. Bu yeniden yazmak gibi olacak ve
kitabın basılmasını geciktirecekti. İkinci nedeni, buna kendimde hak
bulamayışımdır. Her yazı içeriğiyle, diliyle, üslubuyla bir bütün olarak
yazıldığı çağın damgasını taşır, her yazı ilk yazıldığı gibi kalmalıdır.
Bu
sözleri söyleyen bir sanatçı aşağıdakilerden hangisiyle
nitelendirilebilir?

A) Yapıtın yazıldığı dönemi temel alan
B)
Eleştiriye kapalı olan
C) Yeniliğe açık olmayan
D) Zamanı iyi kullanmayı
düşünen
E) Biçimden çok içeriğe önem veren

________________________________________
16) Aşağıdakilerden hangisi,
yaratıcı yazmaya örnektir?

A) Oyun
B) Mektup
C) İnceleme Yazısı

D) Rapor
E) Dilekçe
________________________________________
17)
Gözlenmiş ya da tasarlanmış bir durumu, bir olayı, yaşamdan bir kesiti okuyucuda
ilgi uyandıracak bir biçimde dile getiren kısa oylumlu anlatı ve yazı türüne ne
ad verilir?

A) Kısa Öykü
B) Uzun Öykü
C) Tarihi Öykü
D)
Psikolojik Öykü
E) Halk Öyküsü

________________________________________
18) Öykü türünün ilk örneği
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Decameron Öyküleri
B) Sefiller
C)
Telemak
D) Monte Kristo
E) Köktürk Yazıtlar

________________________________________
19) Dünya edebiyatında modern
öykücülüğün ilk temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boceacio

B) Hamingway
C) Çehov
D) Maupassant
E) O Henry

________________________________________
20) Aşağıdakilerden hangisi,
Tanzimat döneminde eleştiri yazısının ilk örneğini vermiştir?

A) Ömer
Seyfettin
B) Şinasi
C) Namık Kemal
D) Ziya Paşa
E) Ali Canip
Yöntem
________________________________________
21) Yazın, sanat ya da
düşünce ağırlıklı yapıtların incelenip, çeşitli yönlerden değerli-değersiz
yanlarının ortaya konduğu düz yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Röportaj
B) Eleştiri
C) Fıkra
D) Deneme
E) Günlük

________________________________________
22) Türkçe yazılan ilk gezi
kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi
nin Fransa Seferatnamesi
B) Katip Çelebi nin Cihannüma sı
C) Evliya
Çelebi nin Tarih-i Seyyah ı
D) Seydi Ali Reis in Miratü l-Memalik i
E)
Falih Rıfkı Karay ın Taymis Kıyıları

________________________________________
23) Aşağıdakilerden hangisi,
bütün raporlarda bulunması gereken düzen öğelerinden biri değildir?

A)
Sorun tanımı yapılmalı
B) Rapor hazırlanması için gelen istek belirtilmeli

C) Yapılan araştırmalar sonucu edinilen bilgiler yazılmalı
D)
İsteniyorsa çözüm önerileri yazılmalı
E) Raporu yazanın imzası konulmalı

________________________________________
24) Aşağıdakilerden hangisi,
rapor yazımında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A)
Raporun sonuna kaynakça eklenmelidir
B) Anlatılacaklarda belli bir sıra
izlenmelidir
C) Raporu hazırlayan kişi gerekli makamlara raporu
ulaştırmalıdır
D) Raporu hazırlayan kişi anlattıklarını mantık çerçevesine
oturtabilmelidir
E) Raporda anlatılanlarla varılan sonuç birbirleriyle
çelişmemelidir
________________________________________
25) Araştırmanın
konusu, konu ile ilgili kaynakların aranması sonucunda ulaşılan bilgiler,
araştırmanın amacı, alt amaçları ve araştırmanın öneminin yer aldığı bölüm
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Giriş
B) Bulgular
C) Yöntemi
D)
Kaynakça
E) Ekler
________________________________________
26)
Örneklemde yer alan katılımcıların özelliklerinden hangisi, evren ve örneklem
bölümünde yer almaz?

A) Yaş
B) Meslek
C) Cinsiyet
D)
Sosyo-ekonomik düzey
E) Sınırlılıklar

________________________________________
27) Aşağıdakilerden hangisi,
tartışma bölümü içerisinde yer almaz?

A) Elde edilen bulguların yorumu

B) Kişisel görüşler
C) Araştırmanın sınırlılıkları
D) Giriş
bölümünde yer alan kurumsal bilgilerle karşılaştırma
E) Veri toplama
araçlarının örneği
________________________________________
28)
Aşağıdakilerden hangisi, hazırlıksız konuşma türlerinden biri değildir?

A) Forum
B) Tanışma
C) Görüşme
D) Tanıştırma
E) Söyleşi

________________________________________
29) Aşağıdakilerden hangisi,
yazımı aynı ancak ^ işaretinin etkisiyle anlamı farklılaşan sözcüklerden biri
değildir?

A) Hala
B) Bela
C) Adem
D) Ala
E) Aşık

________________________________________
30) Anlama ile ilgili
etkinlikler ….. ve …..; anlatma ile ilgili etkinliklerse …… ve
…..dır/dir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri
gelmelidir?

A) Yazma, okuma, dinleme, konuşma
B) Konuşma, yazma,
okuma, dinleme
C) Soru sorma, yazma, okuma, anlama
D) Okuma, görme,
konuşma, soru sorma
E) Okuma, dinleme, konuşma, yazma

————————————–
1 B
2 C
3 E
4 E
5
C
6 C
7 E
8 B
9 C
10 E
11 E
12 B
13 D
14 D

15 A
16 A
17 A
18 A
19 C
20 B
21 B
22 D
23
E
24 C
25 A
26 E
27 E
28 A
29 B
30 E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir