Uluslar Arası çalışma Normları ünite 4

-* ILO nun yasama faaliyetlerinin temelinde uluslar arası çalışma normlarının oluşturulması amacıyla konferansça kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararları yatar.
*-* Sözleşmeler onaylayan ülke için bağlayıcıdır ve örgüte o ülkeyi denetleme yetkisi verir. Tavsiye kararları ise uygulama için yol gösteren teknik ayrıntılara yer verir.
Tavsiye kararları: Üye devletlerinin onayını gerektirmeyen çoğu kez sözleşmeleri tamamlama amacı güden belgelerdir.
SÖZLEŞME VE TAVSİYE KARARLARI ŞU ŞEKİLDE HAZIRLANIR
1. Aşama: Konunun konferans gündemine alınması
2. Aşama: Uluslar arası çalışma bürosunun ön rapor ve soru kağıdı hazırlaması
3. Aşama: Hükümetlere gönderilmesi ve yanıtların uluslar arası çalışma bürosuna iletilmesi
4. Aşama: Uluslar arası çalışma bürosunun yeni bir rapor hazırlaması
5. Aşama: Hükümetlere gönderilmesi
6. Aşama: Uluslar arası çalışma konferansında ilk tartışmanın yapılması
7. Aşama: Uluslar arası çalışma bürosunun sözleşme ve tavsiye taslakları hazırlaması
8. Aşama: Hükümetlere gönderilmesi ve yanıtların uluslar arası çalışma bürosuna iletilmesi
9. Aşama: Uluslar arası çalışma bürosunun son rapor hazırlaması ve hükümetlere gönderilmesi
10. Aşama: Uluslar arası çalışma konferansında ikinci tartışmanın yapılması ve sözleşme ya da tavsiye kararlarının kabul edilmesi
11. Aşama: Konferans başkanı ve genel müdürce imzalanması
12. Aşama: Üye devletlere gönderilmesi
AŞAMALARIN AÇIKLAMALARI
1. Aşama: Konunun konferans gündemine alınması
ILO anayasasına göre konferans gündemi ,genel müdürün önerisi üzerine yönetim kurulunca belirlenir. Ancak konferans 2/3 çoğunlukla bir konuyu sonraki ilk toplantı gündemine almaya karar verebilir.
3. Aşama: Hükümetlere gönderilmesi ve yanıtların uluslar arası çalışma bürosuna iletilmesi :
Ön rapor ve soru kağıdı üye ülke hükümetlerine sorunun tartışılacağı konferans toplantı döneminin açılmasından en az 18ay önce gönderilir. Ve üye ülkelerden cevaplarını konferans toplantı döneminin açılmasından 12ay önce büroya göndermesi istenilir.
7. Aşama: Uluslar arası çalışma bürosunun sözleşme ve tavsiye taslakları hazırlaması
Büro , hükümetlerin ilk soru kağıdına verdiği cevaplara göre sözleşme veya tavsiye taslağı (kahverengi rapor) hazırlar.
9. Aşama: Uluslar arası çalışma bürosunun son rapor hazırlaması ve hükümetlere gönderilmesi
Büro üye ülkelerden gelen öneri ve yorumları da dikkate alarak son bir rapor (mavi rapor) hazırlayarak konferans toplantı döneminin açılmasından en az 3 ay önce üye ülkelere gönderilir.

İkili tartışma yöntemi: bir sözleşme yada tavsiye kararı alırken ilke olarak konuyu birbirini takip eden iki konferans toplantısında görüşüp tartışır.
Tek tartışma yöntemi : konu özel bir önem ve aciliyet arz ediyorsa yönetim kurulu 3/5 çoğunlukla konunun konferansın tek bir durumunda ele alınmasını kararlaştırılmasıdır.

10. Aşama: Uluslar arası çalışma konferansında ikinci tartışmanın yapılması ve sözleşme ya da tavsiye kararlarının kabul edilmesi
Konferans ta yapılan oylama sonucu üye tam sayısının 2/3 ü kabul oyu kullanmışsa metin artık bir sözleşme veya tavsiye kararı olarak uluslar arası çalışma normu haline gelir.

13. Aşama: Üye devletlere gönderilmesi
Konferans tarafından kabul edilen sözleşme veya tavsiye kararları otomatik olarak üye ülkeleri bağlayıcı hukuk kuralları haline getirmez. Bağlayıcılık ancak, üye ülkelerin bu belgeleri kendi iç hukuk düzenlemelerini etkileyecek şekilde onaylaması ile gerçekleşir.
*-* üye devletler aldığı önlemler konusunda genel müdürlüğü bilgilendirir.
Denetim faaliyetleri
1- düzenli denetim
2- yakınmalara dayalı denetim
3- özel denetim
1- düzenli denetim : hükümet raporlarının değerlendirilmesine dayanmaktadır.ve 3aşamadan oluşur :
a) 1.aşama : hükümet raporlarının verilmesi
b) 2.aşama : uzmanlar komisyonun incelenmesi
c) 3.aşama : uygulama komisyonun incelenmesi
Uzmanlar komisyonu : özellikle uluslar arası hukuk ve çalışma hukuk alanında çalışan , bağımsız tanınmış 20uzmandan oluşur. Komisyon, genel müdürün önerisi ile yönetim kurulu tarafından belirlenir.
2- yakınmalara dayalı denetim : sendikal örgütlerin yakınmalarından kaynaklanabileceği gibi bir üye devletin yakınmalarından da kaynaklanabilir.
3- Özel denetim : sendikal hak ve özgürlükleri korumak ve konuyla ilgili sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan özel denetim sistemi , yönetim kurulu üyeleri arasından üçlü temsil esasına göre seçilen ve 9kişiden oluşan sendikal özgürlükler komitesi tarafından yürütülür. Komite yılda 3 defa toplanır.
Teknik işbirliği faaliyetleri : projelerin finansmanı , genellikle BM kalkınma programı gibi BM bağlı kuruluşlarla sağlanılan işbirliği çerçevesinde temin edilmektedir. Diğer kaynaklarını ise hükümetler, çok uluslu yardım kuruluşlarından sağlanılan fonlar ve ılo bütçesinden ayrılan kaynaklar oluşturmaktadır.
Eğitim , araştırma ve yayın faaliyetleri : eğitim faaliyetlerinin amacı , üye ülkeler ve sosyal taraflarının (işçi,işveren ve hükümet) ekonomik ve sosyal gelişmelerini desteklemektedir.
*-* uluslar arası sosyal araştırmalar enstitüsü ve uluslar arası mesleki ve teknik eğitim merkezi önem taşımaktadır.
Uluslar arası sosyal araştırmalar enstitüsü :1960 yılında Cenevre de , çalışma yaşamı ile ilgili temel sorunların ve çözüm yollarının bütün ülkeler tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla kurulmuştur.
Enstitünün diğer amaçları :
a) çalışma yaşamına ilişkin sorunlara yönelik kurs ve konferans düzenlemekte
b) gelecek vaad eden kişiler için eğitim programları düzenmekte
c) çalışma hayatına yönelik ,programlar düzenlemekte ,bilgi toplamakta, bilgileri çözümlemekte, bilgileri yaymakta ve yeni araştırmaları destekleyip yayınlamaktır.
Uluslar arası mesleki ve teknik eğitim merkezi : 1965 yılında , üye devletlerin ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek amacıyla torino da kurulmuştur.
ILO’nun temel belgeleri : örgüt bugüne kadar 187 sözleşme ve 198 tavsiye kararı kabul edilmiştir. Bu sözleşmelerden 8’i önemlidir: ( çekirdek çalışma normlarını oluşturur.)
1- no.29 zorla çalıştırma sözleşmesi (1930)
2- no.87 örgütlenme özgürlüğü ve örgütlenme hakkının korunması sözleşmesi (1948)
3- no.98 örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı sözleşmesi(1949)
4- no.100 eşit ücret sözleşmesi(1951)
5- no.105 zorla çalıştırmanın yasaklanması sözleşmesi(1957)
6- no.111 ayrımcılık (istihdam ve meslek) sözleşmesi(1958)
7- no.138 asgari yaş sözleşmesi (1973)
8- no.182 çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri sözleşmesi (1999)
bitti …

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir