ULUSLAR ARASI İKTİSAT ARA DENEME 5

ULUSLAR ARASI İKTİSAT ARA DENEME 5
1-) Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmasına yol açan faktörlerden biridir?
A-) Döviz rezervlerinin yetersiz olması B-) Özel hizmet bedellerinin çok yüksek olması C-) Gelir dağılımının dengesiz olması D-) Taşıma giderlerinin sıfır olması E-) Tüketicilerin zevk ve tercihlerinin farklı olması
2-) Aşağıdakilerden hangisi A.Smith’in savunduğu görüşlerden biri değildir?
A-) Uluslararası ticarette ticaret yapan her iki taraf da kazançlı çıkar B-) Dış ticaret dünya kaynaklarının verimliliğini arttırır C-) Toplam dünya serveti sabittir D-)
Uluslararası ticaret uzmanlaşma ve iş bölümü yaratır E-) Bütün bireyler ekonomik çıkarlarına göre hareket eder
3-) Merkantilist düşünceye ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-)
Hazinenin altın stoğu artırılmalıdır B-) Değerli madenler zenğinliğinin kaynağıdır C-) Ülkelerin çıkarları arasında daima çelişki bulunur D-) Devlet müdahalesi yoktur E-) İhracat teşvik edilir

4-) Üretimde eksik uzmanlaşma, aşağıdakilerin hangisinin bir sonucudur?
A-) Sabit maliyet B-) Sabit verim C-)
Artan verim D-) Çoğalan maliyet E-) Azalan maliyet

5-) Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin eksikliklerini gidermek için ortaya atılmıştır?
A-) Faktör donatımı teorisi B-) Tercihlerde benzerlik teorisi C-) Ölçek ekonomileri teorisi D-) Nitelikli işgücü teorisi E-) Teknoloji açığı teorisi

6-) Keesing ve kenen’in dış ticareti açıklamak üzere ileri sürdükleri tez aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Tercihlerde benzerlik teorisi B-) Nitelikli işgücü teorisi C-) Ölçek ekonomileri teorisi D-) Monopolcü rekabet teorisi E-) Teknoloji açığı teorisi
7-) Aşağıdakilerden hangisi 1960′ lardan sonra uluslararası ticareti açıklamak amacıyla ileri sürülen teorilerden biri değildir?
A-)
Ölçek ekonomileri teorisi B-) Nitelikli işgücü teorisi C-)
Teknoloji açığı teorisi D-) Monopolcü rekabet teorisi E-)
Stolper- Samuelson teorisi
😎 Ürün dönemleri hipotezine göre gelişmiş sanayi ülkeleri aşağıdaki mallardan hangisini ihraç ederler?
A-) Kitlesel üretim mallarını B-) Standart üretim mallarını
C-) Ara malları D-) Tüketim mallarını E-) Standart olmayan malları
9-) Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda üretici rantı olarak da adlandırılan gümrük vergilerinin ekonomik etkilerinden biridir?
A-) Gelir etkisi B-) Tüketim etkisi C-) Yeniden dağıtım etkisi D-) Üretim etkisi E-) Koruma etkisi

10-) Bir malın üretiminde kullanılan tek ithal girdinin üretim değeri içindeki payı %30 bu girdinin ithalatından alınan gümrük vergisi oranı %10 ve aynı malın benzerinin ithalatından alınan gümrük vergisi oranı ise %70 olduğuna göre. bu malın etken koruma oranı yüzde kaçtır?
A-) 10
B-) 40 C-) 95 D-) 120 E-) 135
11-) Türkiye Armonize Sistem Nomenklatörünü hangi yıldan itibaren uygulamaya başlamıştır?
A-) 1923 B-) 1964 C-) 1980 D-)
1989 E-) 1996
12-) GATT Ticaret Görüşmeleri’ne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A-) İlk toplantıda yanlızca tarife indirimleri üzerinde durulmuştur B-) Kennedy Görüşmelerin’de anti-damping tarife dışı engel halini almıştır C-) En kapsamlı görüşmeler Dillon Görüşmelerin’de yapılmıştır D-) Uruguay Görüşmelerin’de hizmet ticaretine de yer verilmiştir E-) Tokyo görüşmeleri’nde tarife dışı engeller ele alınmıştır
13-) GATT’ın Genel Kuruluna denk olan Dünya Ticaret Örğütü organı aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Temsilciler Konseyi B-) Bakanlar Konferansı C-)
Sekreterya D-) Genel Direktör E-) Genel Konsey

14-) Aşağıdakilerden hangisi advalorem vergilerin özelliklerinden biridir?
A-) Objektif kıstaslara dayanır B-) Standart mallara uygulanır C-) Enflasyonda etken dış koruma saglar D-)
Aynı kalitedeki mallara uygulanır E-) Fiziki birim başına sabit miktarda alınır
15-) Kotaların konulması sonucu ithal malının yurt içi fiatının artması ile ortaya çıkan etkiye ne ad verilir?
A-)
Kıtlık rantı B-) Monopol kârı C-) Diferansiyel rant D-)
Kaynak rantı E-) Üretici rantı
16-) Tarife dışı ticareti engelleyici önlemlerle ilgili kodların imzalandıgı GATT görüşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Birinci Cenevre turu B-)
İkinci Fransa turu C-) Altıncı Kennedy turu D-) Yedinci Tokyo turu E-) Sekizinci Uruguay turu
17-) Gümrük birliginin kurulmasıyla üretimin düşük maliyetli birlik dışı ülkeden yüksek maliyetli birlik içi ülkeye kaymasına ne ad verilir?
A-) Ticaret saptırıcı etki B-) Olumlu üretim etkisi C-) Ticaret yaratıcı etki D-)
Dışsal ekonomiler E-) İçsel ekonomiler
18-) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası karşılaştırmalarda sübvansiyon kapsamına giren mali araçlardan biri değildir?
A-) Yumuşak borçlar B-)
Vergi imtiyazları C-) Doğrudan yardımlar D-) Devletin bazı ticari şirketlere ortaklığı E-) AR-GE yardımları
19-) Yüksek gümrük koruyuculuğunda üretilen malların büyük bölümü aynı veya benzer ise bu ekonomilere ne ad verilir?
A-) Dışsal ekonomiler B-) İçsel ekonomiler C-) Rakip ekonomiler D-) Tamamlayıcı ekonomiler
E-) Ölçek ekonomileri
20-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de devlet yardımlarının uygulanması ve izlenmesi görevini yürütmektedir?
A-) Hazine müşteşarlığı B-) Dış ticaret müşteşarlığı C-)
Para kredi kurulu D-) Devlet planlama teşkilatı E-)
Para-kredi ve koordinasyon kurulu
21-) 1948-1995 Döneminde uluslararası ticareti düzenleyen ve üzerinde anlaşılan uluslararası çok taraflı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
A-) İLO B-) DTÖ C-)
WTO D-) GATT E-) IMF
22-) GATT’ın Uruguay görüşmelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A-)
GATT’ın yerine Dünya Ticaret Örgütünün kurulması kabul edilmiştir B-)
Hizmet ticareti konusu görüşülmüştür C-) Sanayi malları üzerindeki gümrük tarifelerinin ortalama % 33 oranında indirilmesi kararlaştırılmıştır
D-) Tarımsal sübvansiyonların azaltılması kararlaştırılmıştır E-)
Armonize sistem nomenklatörü imzalanmıştır
23-) Aşağıdaki bölgesel iktisadi birleşme hareketlerinden hangisi hem parasal hem de ekonomik birliğin kurulmasını öngörlmektedir?
A-) Gümrük birliği B-)
Ekonomik birlik C-) Ortak pazar D-) Serbest ticaret bölgesi
E-) Tercihli ticaret anlaşması
24-) Avrupa Parlementosu’nun özelliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A-)
Üyeler 5 yılda bir seçimle belirlenir B-) Üyeler yalnız kendi ülkelerinin ulusal çıkarlarını savunmak için atanmıştır C-) Üyeler siyasi gruplara bağlı olarak görev yaparlar D-) Avrupa Parlementosuna, bakanlar konseyini denetleme görevi yapar E-) Avrupa birliğinin tek demokratik denetim organıdır
25-) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Topluluğuna üye ülkelerin izlemeleri öngörülen ortak politikalardan biri değildir?
A-) Tarım politikası B-) Rekabet politikası
C-) Eğitim politikası D-) Ulaştırma politikası E-)
Ticaret politikası
26-) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’ne bütçe dışındaki fonlarından biri değildir?
A-) Avrupa Sosyal Fonu B-) Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu C-) Avrupa Bölgesel İşbirliği Fonu D-) Avrupa Parasal İşbirliği Fonu E-)
Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu
27-) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’daki iktisadi birleşmelerden biri değildir?
A-) EFTA B-)
Nordik Topluluğu C-) Karadeniz Ekonomik İşbirliği D-) Baltık Gümrük Birliği E-) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
28-) Aşağıdakilerden hangisi Petrol ihraç eden ülkeler Teşkilatına üye ülkeler arasında yer almaz
A-) İran B-) Endonezya C-)
Nijerya D-) İspanya E-) Venezuella
29-) Serbest Ticaret ve İşbirliği anlaşması kaç tarihinde ve hangi iki grup arasında imzalanmıştır?
A-) 1990-AB ve EFTA B-) 1991- Türkiye ve EFTA
C-) 1992- AB ve Türkiye D-) 1993- LAFTA ve AB E-)
1994-Türkiye ve NAFTA
30-) Aşağıdakilerden hangisi iki ayrı döviz piyasasında oluşan farklı kurların zamanla ortadan kalkmasına neden olur?
A-) Opsiyon B-) Kur marjı C-) Spot işlem D-)
Spekülasyon E-) Arbitraj
31-) Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasasında döviz alım satımı yapılmasını nedenlerinden biri değildir?
A-) Uluslararası mal ve hizmet ticareti yapmak B-)
Uluslararası sermaye işlemi yapmak C-) Ulusal para cinsinden tasarrufları enflasyona karşı korumak D-) Ülkeden beşeri sermaye çıkışını engellemek E-) Spekülasyon
32-) Tarımsal destekleme proğramlarının finansmanı ve tarımın modernizasyonu için kaynak sağlayan fon aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Avrupa sosyal fonu B-)
Avrupa parasal işbirliği fonu C-) Avrupa kalkınma fonu D-)
Avrupa bölgesel kalkınma fonu E-) Avrupa garanti ve yönlendirme fonu

33-) İki ülkenin teklif eğrilerinin kesim noktasını orjine birleştiren doğruya ne ad verilir?
A-) Toplumsal kayıtsızlık eğrisi
B-) Denge ticaret haddi C-) Eş fayda eğrisi D-) İç fiyat doğrusu E-) Bütçe doğrusu
34-) İki ülkenin talep şartları farklı, arz şartları aynı ise hangisi yanlıştır?
A-) Bu ülkelerde üretim maliyetleri aynıdır B-) Bu ülkelerde faktör donanımı aynıdır
C-) Bu ülkelerde zevk ve tercihler farklıdır D-) Bu ülklerde toplumsal kayıtsızlık eğrileri aynıdır E-) Bu ülkelerde üretim imkanları eğrileri aynıdır
35-) Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçlarından biridir?
A-) Tam istihdam B-)
Ekonomik koruma C-) Fiyat iskikrarı D-) Ulusallaştırma
E-) Sosyal ve Siyasal nedenler
36-) İthalat vergileri ve fonlar. dolaylı vergiler. ithalat teminatları gibi yöntemleri kapsayan dış ticaret politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Tarife benzeri önlemler B-) Görünmez engeller C-) Fiyet denetimleri
D-) Gönüllü ihracat kısıtlamaları E-) Damping

1E 2C 3D 4D 5A 6B 7E 8E 9C 10C 11D 12C 13C 14C 15A 16D 17A 18E 19C 20E 21D 22E 23B 24B 25C 26C 27E 28D 29B 30E 31D 32E 33B 34D 35B 36A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir