ULUSLAR ARASI İKTİSAT E-ÖĞRENME ARA SINAV SORULARI ve CEVAPLARI

ULUSLAR ARASI İKTİSAT E-ÖĞRENME ARA SINAV SORULARI ve CEVAPLARI 1. Uluslararası Ticaret Teorisi’nin başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir? Ülkeler arasındaki işbirliğini artırmak
Ülkeler arasındaki alacak-borç ilişkisini düzenlemek Ülkeler arasındaki bilgi alış verişini sağlamak Ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyi farklılıklarının nedenlerini açıklamak Ülkeler arasındaki mal ve hizmet alım satımlarının nedenlerini açıklamak

2. Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Milton Friedman Karl Marx David Ricardo Adam Smith Robert Barro
3. Azalan fırsat maliyetleri durumunda dönüşüm eğrişinin şekli nasıl olur? Orijine göre iç bükey bir eğri Orijine göre dış bükey bir eğri Dikey eksene paralel bir doğru Orijinden geçen bir doğru Yatay eksene paralel bir doğru
4. Bir ülkenin veri teknoloji ve tam çalışma koşulları altında sınırlı kaynaklarıyla üretebileceği mal bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir? Farksızlık eğrisi Arz eğrisi Anlaşma eğrisi Dönüşüm eğrisi Bütçe kısıtı eğrisi
5. 16. ve 18. Yüzyıllar arasında geçerli olan ve dünya servetlerini altın ve gümüş miktarı ile ölçen ekonomik ve siyasal doktrin aşağıdakilerden hangisidir? Sosyalizm Liberalizm Komünizm
Kapitalizm Merkantilizm
6. Belirli bir tüketicinin iki malın değişik biçimlerinden elde edeceği aynı fayda düzeylerini temsil eden eğrilere ne ad verilir? Tüketici kayıtsızlık eğrileri Arz eğrisi Talep eğrisi
Üretim imkânları eğrisi Anlaşma eğrileri
7. Bir maldan tüketilen miktarlar artıkça, her yeni tüketilen mal miktarının tüketiciye daha az fayda sağlamasına ne ad verilir? Artan marjinal fayda kanunu Azalan marjinal fayda kanunu Sabit marjinal fayda kanunu Greasham kanunu Say kanunu
8. Toplam uluslararası ihracat arzı ile toplam uluslararası ithalat talebini birbirine eşitleyen fiyatlara ne ad verilir? Denge fiyatı
Üretici fiyatı Tüketici fiyatı Muhasebe fiyatı Gölge fiyatı
9. David Ricardo’ya göre, uluslararası ticarette denge ticaret hadlerinin sınırlarını aşağıdakilerden hangisi belirler? Yurtiçindeki işsizlik oranı Yurtiçindeki enflasyon oranı Diğer ülkelerin enflasyon oranı Yurtiçi üretim maliyetleri oranı Yurtdışına ithal edilen malların fiyatı
10. Klasik iktisatçılar içerisinde, dış ticarette talep koşullarına ilk kez yer veren iktisatçı kimdir? J. S. Duesenberry A. Smith J. S. Mill A. Marshall D. Ricardo
11. Bir malın üretiminde kullanılan girdilerle elde edilen ürün arasındaki teknik ilişkiye ne ad verilir? Tüketim fonksiyonu Gelir fonksiyonu Üretim fonksiyonu
Arz fonksiyonu Talep fonksiyonu
12. Aşağıdakilerden hangisi emek-yoğun mallara bir örnektir? İletişim araçları Beyaz eşyalar
Otomobil Elektronik eşyalar Tekstil ürünleri
13. Endüstri-içi ticareti ölçmede kullanılan Grubel-Lloyd İndeksi’nin 1’e eşit olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Endüstri içi ticaretin verimsiz olduğunu Endüstri içi ticaretin maksimum olduğunu Endüstri içi ticaretin sıfır olduğunu Endüstri içi ticaretin minimum olduğunu Endüstri içi ticaretin optimum olduğunu
14. Malların üretiminde kullanılan sermaye/emek oranlarının karşılaştırılması ile aşağıdakilerden hangisi belirlenir? Faktör yoğunluğu Ticaret hadleri Kâr oranı İstihdam oranı Verimlilik oranı
15. Üretiminde birim başına sermaye/emek oranı göreceli olarak yüksek olan mallara ne ad verilir? Düşük mal Emek-yoğun mal Sermaye-yoğun mal Zorunlu mal Lüks mal 1
16. I. Dünya Savaşı’ndan önceki dönemde en gelişmiş sanayi ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Fransa İngiltere Almanya Japonya Amerika Birleşik Devletleri
17. Bir ülkenin ekonomik yönden kendi kendine yetmesini öngören politikalara ne ad verilir? Teokrasi Otarşi Monarşi
Oligarşi Demokrasi
18. Dünya ticaretini serbestleştirmek için 1947 yılında kuruluşuna karar verilen, ancak anlaşma onaylanmadığı için faaliyete geçemeyen örgüt aşağıdakilerden hangisidir? UNICEF ILO ITO
UNESCO GATT
19. Gümrük tarifeleri ve diğer kısıtlama araçları ile ulusal sanayilerin dış piyasa rekabeti karşısında desteklenmesine ne ad verilir? Sömürgecilik Korumacılık Karşılaştırmalı üstünlük
Ambargo İthal ikamesi
20, Aşağıdakilerden hangisi bağlı ticaret yöntemlerinden biri değildir? Kliring Karşı satın alım Takas
Karşılaştırmalı üstünlük Dengeleme
21. Siyasal egemenliğin bir sonucu olarak, tek taraflı biçimde hükümetin koymuş olduğu tarifelere ne ad verilir? Advalorem tarife Otonom tarife Yasaklayıcı tarife Artan oranlı tarife Spesifik tarife
22. Otomobil ithalatından, CIF değerinin yüzde 70’i oranında vergi alınması hangi tür gümrük vergisine bir örnektir? Spesifik vergi Advalorem vergi Artan oranlı vergi
Otonom vergi Azalan oranlı vergi
23. İthal mallarının fiziki birimi başına sabit miktarda alınan gümrük vergisine ne ad verilir? Spesifik vergi Gelir vergisi Otonom vergi Katma değer vergisi Advalorem vergi
24. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmiş ülkelerde hassas sektör olarak adlandırılan sektörlerden biri değildir? Oyuncak Ayakkabı
Otomotiv Elektrikli makineler Tekstil
25. Aşağıdakilerden hangisi gümrük tarifelerinin makro ekonomik etkilerinden biridir? Gelir etkisi Dış ticaret etkisi Bölüşüm etkisi İstihdamı yükseltici etki
Üretim etkisi
26. Yabancı paraların iç piyasada dileyen herkese, dilediği miktarda ve istenen amaç için satılmasının yasal olarak serbest olmasına ne ad verilir? Senyoraj Konvertibilite Arbitraj Kambiyo
Likitide
27. Bir ihracatçı firmanın yabancı ülkeye üretim maliyetinin altındaki fiyatlardan mal satmasına ne ad verilir? Damping Ambargo
Re_eksport Kambiyo Kota
28. Türkiye’de ithalata kota uygulamasına hangi yıl son verilmiştir? 1961 1983 1981 1994
1974
29. Aşağıdakilerden hangisi ihracat vergilerinin amaçlarından biri değildir? İhracatı sınırlama Dış ticaret hadlerini iyileştirme
İthalatı teşvik etme İhracatı caydırma Hazineye gelir sağlama
30. 1973 Dünya Enerji Buhranı’ndan sonra yaygınlaşan ve daha çok dış ticarette görünmez engellere ve gönüllü ihracat kısıtlamalarına dayalı uygulamalara ne ad verilir? Yeni korumacılık İthal ikamesi
Karşılaştırmalı üstünlük Anti-damping Mutlak üstünlük 2 1-E 2-C 3-B 4-D 5-E 6-A 7-B 8-A 9-D 10-C 11-C 12-E 13-B 14-A 15-C 16-B 17-B 18-C 19-B 20-D 21-B 22-B 23-A 24-D 25-D 26-B 27-A 28-C 29-B 30-A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

1 Response

  1. kumru aygün dedi ki:

    çok teşekkürler inş yarın ki sınavda bu sorular işime yarar:)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir