uluslararası iktisat ara deneme 2

uluslararası iktisat ara deneme 2
1 ) 19. yy sonlarına kadar dünya ekonomisinin merkezini aşağıdaki ülkelerden hangisi oluşturuyordu? A) Hollanda B) İspanya C) Belçika D) İngiltere E) ABD
2 ) Birim sürede bir isçi Türkiye’de 5,İngiltere’de 2 birim buğday üretmekte ise Türkiye’deki buğday fiyatının İngiltere’ deki buğday fiyatına oranı nedir? A) 5 B) 1/5
C) 2/5 D) 5/2 E) 2
3 ) Üretimde eksik uzmanlaşma aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? A) Sabit maliyet B) Azalan maliyet C) Artan verimler D) Çoğalan maliyet E) Sabit verimler
4 ) Aşağıdakilerden hangisi Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisine yeni bir yorum getirmektedir? A) Nitelikli işgücü teorisi B) Faktör Donatım teorisi C) Tercihlerde benzerlik teorisi D) Ölçek ekonomileri teorisi
E) Mutlak Üstünlük teorisi
5 ) Bharadwaj’in 1953-54 verilerini kullanarak Faktör Donatım Teorisini test ettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere B) Japonya C) Türkiye D) ABD E) Hindistan
6 ) Gümrük Birliği halinde gümrüğü kalkan mala yönelik talebin artması ve tüketim etkilerinin ortaya çıkabilmesi için bu malın talep esnekliği (e) hangi değeri almalıdır? A) e>0 B) e=0 C) -1 D) -2 E) -¥
7 ) Bir nihai mal üzerindeki tarife oranı %50 iken aynı malın üretimde kullanılan herhangi bir ithal girdi yoksa etken koruma oranı ne olur? A) %30
B) %40 C) %50 D) %70 E) %100
8 ) Türkiye eğer 2002 yılında Almanya’dan1000 otobüs motoru ithal etmeyi planlıyor ise hangi tip kota uygulamış olur? A) İthalat kotası B) Global kota C) Secici kota
D) Tarife kota E) Geçici kota
9 ) GATT tarihinde antidamping vergisi ilk defa hangi ülke tarafından uygulanmıştır? A) İsveç B) İtalya
C) ABD D) Şili E) Kanada
10 ) Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütünün organlardan biri değildir? A) Bakanlar konferansı B) Temsilciler konseyi C) Genel Konsey D) Genel direktör E) Komiteler
11 ) Aşağıdakilerden hangisi 1947’de GATT’a üye olan ancak daha sonra çekilen ülkelerden biri değildir? A) Tayvan B) Lübnan C) Suriye
D) Japonya E) Liberya
12 ) Aşağıdakilerden hangisi AB’nin başlıca organlarından biri değildir? A) Avrupa Komisyonu B) Avrupa Parlamentosu C) Avrupa Siyasi Birliği D) Adalet Divanı E) Bakanlar Konseyi
13 ) Aşağıdaki bölgesel işbirliği hareketlerinden hangisi Amerika kıtasında kurulmuştur? A) And Paktı ülkeleri B) Maşrek C) Nordik topluluğu D) Körfez işbirliği konseyi E) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
14 ) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ekonomik birleşmelerin dinamik etkilerinden birisi değildir? A) Ölçek ekonomileri
B) İçsel ekonomiler C) Potansiyel refah etkisi D) Pazarın genişlemesi E) Dışsal ekonomiler
15 ) Paketleme ve etiketlemeye ilişkin düzenlemeler hangi dış ticaret politikasına örnektir? A) Anti-damping vergiler B) Kotalar C) İhracat teşvikler D) Gönüllü ihracat kısıtlamaları E) Görünmeyen engeller
I- 5 milyon dolar II- 10 milyon dolar III- 25 milyon dolar IV- 50 milyon dolar V- 0 ( hiç ithalat yapılmamıştır) 16 ) İthalatlarına gümrük vergisi konulan malların ithalat miktarları yukarıda görülmektedir. Buna göre gümrük vergisinin yerli sanayici koruyucu etkisi hangi malda daha fazla olmuştur?
A) I B) II C) III D) IV E) V
17 ) AB tek pazar uygulamasına hangi tarihte geçmiştir? A) 1987 B) 1990 C) 1993 D) 1996 E) 1999
18 ) İthalat sübvansiyonlarını telafi edici vergiler ve gönüllü ihracat kısıtlamalarının belirli bir takvime bağlı olarak kaldırılmasının öngörüldüğü GATT görüşmesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Cenevre B) Kennedy C) Tokyo D) Uruguay E) Dillon
19 ) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik birleşmelerin birleşmeye giren ülke ekonomilerine olumsuz etkilerden birisi değildir? A) Bölge dışı ürünlere talep sapması B) Vergi gelirlerinin düşmesi C) Üreticiler arasında rekabetin artması D) Tüketiciler aleyhine kaynak dağılımı E) Refah artısının istenen boyutta olmaması
20 ) Üretimin yüksek maliyetli birlik içi ülkeden düşük maliyetli birlik içi ülkeye kayması uluslararası ekonomik birleşmelerin hangi etkisini açıklar? A) Ticaret yaratıcı etki B) Pazar genişletici etki C) Statik etki D) Ticaret saptırıcı etki E) Olumsuz üretim etkisi
21 ) Roma Anlaşması ile yapılan ve Lome sözleşmesi çerçevesinde AT ile özel ilişkisi bulunan Afrika,Karayip ve Pasifik ülkelerine yardım amacı ile kurulan fon aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu B) Avrupa Kalkınma Fonu C) Avrupa Sosyal Fonu D) Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu E) Avrupa Parasal İşbirliği Fonu
22 ) AT üyeleri hangi anlaşma çerçevesinde dokuma ürünleri ihracatçısı ülkelerin tekstil ihracatını kotalarla sınırlandırmaktadır? A) Maastricht Anlaşması B) Lome Anlaşması C) Akdeniz Anlaşması D) Çok Elyaflılar Anlaşması E) Stabex Anlaşması
23 ) Nitelikli işgücü teorisi hangi iktisatçıya aittir? A) A.Smith B) J.Viner C) A.Marshall D) J.S.Mill E) Keesing
24 ) Bir ülkede ulusal paranın döviz piyasasında serbestçe diğer ülke paralarına dönüştürülmesine ne ad verilir? A) Arbitraj
B) Konvertibilite C) Kotasyon D) Döviz kuru E) Spread
25 ) OPEC’in petrol piyasasındaki etkisinin azalması aşağıdaki ülkelerden hangisinin petrol üretiminde meydana gelen artış nedeni ile yaşanmıştır? A) Endonezya B) Nijerya C) İngiltere D) Iran E) Venezualla
26 ) Aşağıdaki İslam Konferansı Teşkilatı Ülkelerinden hangisi ile Türkiye’nin ticareti en yüksektir? A) S.Arabistan B) İngiltere C) İsviçre D) Türkmenistan E) Azerbaycan
27 ) Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki ekonomik bloklar içinde ticaret hacmi en yüksek olan ekonomik işbirliği örgütüdür? A) ASEAN B) AND PAKTI C) NAFTA D) APEC
E) EFTA
28 ) Türkiye’de Merkez Bankası hangi tarihte vadeli işlemlere başlamıştır? A) 1988 B) 1995 C) 1992 D) 1990 E) 1998
29 ) Anında teslim ve vadeli teslim işlemlerini birbirine bağlayarak iki ayrı işlemin aynı anda tek bir işlem haline getirilmesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Futures işlem B) Döviz opsiyonu C) Spekülasyon D) Spot işlem E) Döviz swapı
30 ) Spekülatörlerin vadeli döviz alış işlemlerine ne ad verilir? A) Eksik pozisyon B) Kısa pozisyon C) Fazla pozisyon D) Mali pozisyon E) Kur riski
31 ) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin AT’ye tam üyelik başvurusunda bulunduğu tarihtir? A) 1963 B) 1977 C) 1980 D) 1987 E) 1996
32 ) Türkiye ile AB arasındaki geçiş dönemi hangi tarihte başlamıştır? A) 1960
B) 1959 C) 1964 D) 1973 E) 1996
33 ) WTO’nun organı olan Bakanlar Konferansı en az ne kadar süre ile toplanır? A) Yılda iki B) Her ay C) Yılda bir D) Altı ayda bir E) İki yılda bir
34 ) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin AET’ye tam üyelik konusunda uygun ortamı hazırlayan gelişmelerden biri değildir? A) Sanayi mallarında gümrük tarifelerinin kaldırılması B) İthalat rejiminin liberasyonu C) İhracatın gelişmesi D) Demokratik rejime geçiş E) Fiyat mekanizmasına işlerlik kazandırılması
35 ) Döviz işlemleri yapanların döviz riskinden korunmak amacı ile başvurdukları borsa tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Forward
B) Arbitraj C) Hedging D) Spekülasyon E) Swap
36 ) Döviz opsiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Borsa dışı piyasalarda gerçekleşir B) İyi bir risk kontrolü aracıdır C) Döviz miktarı süresi ve fiyatlar standarttır D) Alma hakkı tanıyan sözleşmelere ‘call’denir E) Geleceğe yönelik piyasalardır
1. soru Boş – D 2. soru Boş – C 3. soru Boş – D 4. soru Boş – B 5. soru Boş – E 6. soru Boş – A 7. soru Boş – C 8. soru Boş – C 9. soru Boş – A 10. soru Boş – B
11. soru Boş – D 12. soru Boş – C 13. soru Boş – A 14. soru Boş – C 15. soru Boş – E 16. soru Boş – E 17. soru Boş – C 18. soru Boş – D 19. soru Boş – C 20. soru Boş – A 21. soru Boş – B 22. soru Boş – D 23. soru Boş – E 24. soru Boş – B 25. soru Boş – C
26. soru Boş – A 27. soru Boş – D 28. soru Boş – B 29. soru Boş – E 30. soru Boş – C 31. soru Boş – D 32. soru Boş – D 33. soru Boş – E 34. soru Boş – A 35. soru Boş – C 36. soru Boş – A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir