ULUSLARARASI İKTİSAT ARA DENEME 3

ULUSLARARASI İKTİSAT ARA DENEME 3 1-) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası olaylar arasındaki “neden-sonuç” ilişkilerini ortaya koymaya yarayan ve genellik taşıyan soyut kurgulardır? A) Uluslararası iktisat B) Uluslararası Ticaret Politikası C) Uluslararası Ticaret Teorisi D) Uluslararası Finans E) Uluslararası Parasal İktisat
——————————————————————————– 2-) Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlük Modelinde zamanın ve degişime yol açan diğer faktörlerin olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Modelin bir arz teorisi olması B) Modelin sabit maliyetlere dayanması C) Modelin statik olması D) Modelin emek-değer teorisine dayanması E) Modelde işgücünün ülkeler arasında tamamen hareketli olması
——————————————————————————– 3-) A malı B malı İngiltere 100 40 Portekiz 20 60 Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İngiltere A malı üretiminde mutlak üstündür B) İngiltere A malını Portekiz’e göre 5 kat daha ucuza üretir
C) Portekiz B malı üretiminde mutlak üstündür D) Portekiz’de iç maliyetler 1A = 6B’dir E) İngiltere’de iç maliyetler 2,5A = 1B’dir
——————————————————————————– 4-) Aşağıdakilerden hangisi Klasik Liberalizmin varsayımlarından biri değildir?
A) İki ülke ve iki mal sözkonusudur B) Dış ticarette para kullanılmaz
C) Tam rekabet şartları geçerlidir D) Devlet müdehalesine dayanır E) Taşıma giderleri sıfır kabul edilir
——————————————————————————– 5-) Karşılaştırmalı üstünlük teoremini hangi iktisatçı geliştirmiştir? A) A. Smith B) J.S. Mill C) J.M. Keynes D) D. Ricardo E) A. Marshall
——————————————————————————– 6-) Üretimde Azalan maliyetler söz konusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üretim imkanları eğrisi orjine dış bükeydir B) Tam uzmanlaşma söz konusudur C) Artan verimler söz konusudur D) Kaynaklar bir kesimden diğerine aktarıldıkça her kaynak bir öncekinden daha fazla verimli olur E) Eksik uzmanlaşma söz konusudur
——————————————————————————– 7-) Aşağıdakilerden hangisi teklif eğrileri için yanlış bir ifadedir? A) İç maliyet doğrusunun altına inmez B) İhraç malları ve ithal malları miktarı ile uluslararası fiyat oranını gösterir C) Alfred Marshall tarafından ortaya atılmıştır D) Teklif eğrisi üzerinde orjinden uzaklaştıkça karlılık artar
E) Teklif eğrisi ihraç malı ekseninden uzaklaştıkça dış ticaret kârı azalır
——————————————————————————– 😎 Kapalı ekonomide genel denge hangi noktada meydana gelir? A) İç fiyat doğrusu ile kayıtsızlık eğrisinin teğet olduğu noktada B) İç fiyat doğrusu, kayıtsızlık eğrisi ve dönüşüm eğrisinin teğet olduğu noktada C) İç fiyat doğrusu ile dönüşüm eğrisinin teğet olduğu noktada D) İç fiyat doğrusunun dönüşüm eğrisini kestiği noktada E) İç fiyat doğrusunun ticaret hadleri doğrusunu kestiği noktada
——————————————————————————– 9-) Karşılaştırmalı üstünlük teorisine göre kârlı dış ticaret için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir? A) İki ülkenin farklı mallar üretmesi B) Ülkelerden biri gelişmiş, diğeri azgelişmiş olmalı C) Sabit maliyet şartları geçerli olmalı D) İki ülkenin iç maliyet oranları farklı olmalıdır E) Ülkelerarası işgücünün tam hareketsiz olması
——————————————————————————– 10-) “Bir ülke hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse, üretimi o faktörü yoğun biçimde gerektiren mallarda uzmanlaşır” diyen teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutlak Üstünlük Teorisi B) Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi C) Faktör Donatımı Teorisi D) Karşılıklı Talep Teorisi E) Nitelikli İşgücü Teorisi
——————————————————————————– 11-) Karşılıklı talep teorisinin incelenmesinde kullanılan teklif eğrilerini hangi iktisatçı bulmuştur? A) A. Smith B) A. Marshall C) J.M. Keynes
D) D. Ricardo E) J.S. Mill
——————————————————————————– 12-) Teklif eğrisindeki bir kayma aşağıdaki etkilerden hangisini doğurur? A) Statik etki B) Dinamik etki C) Fiyat etkisi D) Ticaret haddi ve ticaret hacmi etkisi E) Koruma etkisi
——————————————————————————– 13-) Aşağıdakilerden hangisi faktör donatımı teorisinin dayandığı varsayımlardan birisi değildir? A) Artan verim koşulları geçerlidir B) Talep koşulları benzerdir C) Üretim fonksiyonu tüm ülkelerde aynıdır D) Faktör donatımları birbirinden farklıdır E) Malların faktör yoğunlukları farklıdır
——————————————————————————– 14-) Ucuzlayan faktörün pahalılaşan faktör yerine ikame edilmesine ne ad verilir?
A) Fırsat Maliyeti B) Faktör Donatımı C) Faktör yoğunluğunun tersine dönmesi D) Faktör ikamesi E) Esneklik
——————————————————————————– 15-) Leontief Testi hangi teknikle analiz edilmiştir? A) Faktör fiyatları analiziyle B) Fırsat maliyetiyle C) Emek-Değer teorisiyle D) Girdi-Çıktı tablosuyla E) Grubel-Lylod indeksi ile
——————————————————————————– 16-) Nitelikli işgücü teoremi hangi iktisatçıya aittir? A) Keessing ve Kenen
B) Posner C) Vernon D) Linder E) Ohlin
——————————————————————————– 17-) Grubel-Lloyd indeksi hangi amaçla kullanılır? A) Faktör Donatımının belirlenmesinde B) Enflasyonun hesaplanmasında C) Endüstri-dışı ticaretin ölçülmesinde D) Dış ticaret bileşiminin hesaplanmasında E) Endüstri-içi ticaretin ölçülmesinde
——————————————————————————– 18-) Gelişmiş sanayi ülkesinin icat ettiği bir malın zamanla azgelişmiş ülke tarafından ihraç edilip, icatçı ülke tarafından ithal edileceğini öngören teori hangisidir? A) Nitelikli işgücü B) Teknoloji açığı C) Ürün dönemleri
D) Tercihlerde benzerlik E) Ölçek ekonomileri
——————————————————————————– 19-) Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçları arasında yeralmaz?
A) Piyasa aksaklıklarının giderilmesi B) Ekonominin liberalleştirilmesi
C) Hazineye gelir sağlama D) Otarşi E) İç piyasada monopol oluşturmak
——————————————————————————– 20-) Aşağıdakilerden hangisi genç endüstriler tezinin Almanya’daki savunucularındandır? A) Hamilton B) List C) Mill D) Bastable
E) Carey
——————————————————————————– 21-) İthalatçı ülkenin piyasasını bozduğu gerekçesiyle üretici ülkelerin mal ihracını sınırlandırmasına ne ad verilir? A) Gümrük tarifesi B) Miktar kısıtlaması C) İhracatı teşvik D) Bağlı ticaret E) Gönüllü ihracat kısıtlaması
——————————————————————————– 22-) 1973 sonrası görünmez engellerin ve gönüllü ihracat kısıtlamalarının hakim olduğu akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Serbest ticaret B) Uluslararası mal akımları C) Yeni korumacılık D) Kalkınma stratejisi
E) Ticaret kısıtlaması
——————————————————————————– 23-) Sanayileşmiş bir ülkenin korumacı önlemlerle, gelecekteki hızlı büyüme için kilit kabul edilen yarı geçişkenler, bilgiyasar iletişim araçları ve benzeri endüstrilerde karşılaştırmalı üstünlük elde edebileceğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) Karşılaştırmalı üstünlük teoremi B) Ulusal güvenlik C) Genç endüstri tezi D) Stratejik ticaret politikası
E) Korumacılık teoremi
——————————————————————————– 24-) Ulusal pazarların, ülkenin yerli üreticilerinin hakkı olduğunu ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeni korumacılık B) Ulusal güvenlik
C) Düşük yabancı ücret D) Ulusal pazar görüşü E) Genç endüstri tezi
——————————————————————————– 25-) Hem nihai mal hem de onun üretiminde kullanılan girdilerin tarife oranlarını dikkate alarak hesaplanan koruma oranına ne ad verilir? A) Optimum koruma oranı B) Ticari koruma oranı C) Etken konuma oranı D) Tarife koruma oranı E) Karşılıklı koruma oranı
——————————————————————————– 26-) Gümrük tarifeleri, ulusal geliri hangi grubun lehine değiştirir? A) Tüketiciler B) İhracatçılar C) İthalatçılar D) Tarife uygulanan malın yurtiçi üreticileri E) Yurtiçi tüketicileri
——————————————————————————– 27-) I. Gelir sağlamak II. Üretim maliyeti etkisi III. Ticaret etkisi IV. Dış rekabetten korunma V. Tüketimi artırma Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tarifelerin en yoğun ve en eski müdahale aracı olmasıyla ilgilidir?
A) I ve IV B) I, II, IV, V C) II ve V D) I E) IV
——————————————————————————– 28-) Birim, ağırlık gibi malların fiziki birimleri üzerinden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? A) Advalorem B) CIF C) FOB D) Spesifik E) Dolaylı vergi
——————————————————————————– 29-) Tarifelerle ticaret hadlerini yükseltebilen bir ülke aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirerek ekonomik refahını en yüksek düzeye çıkartabilir? A) Optimum tarife koyarak B) Tarifeleri sürekli yükselterek C) Advalorem tarifeler koyarak D) Spesifik tarifeler koyarak E) Tarifeleri sürekli düşürerek
——————————————————————————– 30-) Aşağıdakilerden hangisi kotaların tarifelere göre üstün olduğu noktalardan biri değildir? A) Tarifelere göre daha fazla esnekliğe sahiptir B) Geçici nitelikte olduğundan kolaylıkla kaldırılabilir C) İthalatı sınırlama etkisi kesindir D) Serbest piyasa düzeninin işleyişini aksatmaz E) Ticaret bilançosunu düzeltmede tarifelerden daha çok etkilidir
——————————————————————————– 31-) Hükümetlerin, ithal edilecek mal miktarının fiziki miktar veya parasal değer olarak sınırlandırılmasını öngören kısıtlamalara ne ad verilir? A) Damping
B) İhracat kotası C) İthalat kotası D) Görünmez engeller E) İthalat yasağı
——————————————————————————– 32-) Gönüllü ihracat kotası ilk kez hangi tarihte uygulanmıştır? A) 1947 B) 1948 C) 1955 D) 1930 E) 1973
——————————————————————————– 33-) İthalatçı ülkenin, yabancı ihracatçılara ödenen sübvansiyonların ulusal ekonomilerinde doğuracağı zararlı etkilerden korunmak üzere bu tür malların ithalatından aldığı vergilere ne ad verilir? A) İthalat vergisi B) Telafi edici vergi C) Gümrük vergisi D) İhracat vergisi E) anti-damping vergisi
——————————————————————————– 34-) Mevsim sonu indirimli satışlar hangi tür dampinge benzetilebilir? A) Yıkıcı damping B) Arada bir yapılan damping C) Sürekli damping D) Uluslararası damping E) İhracat dampingi
——————————————————————————– 35-) Hükümetlerin, ithalat lisanslarını satması sonucunda kıtlık rantını aşağıdakilerden hangisi elde eder? A) Tüketici B) İhracatçı C) Üretici D) İthalatçı E) Devlet
——————————————————————————– 36-) Aşağıdaki talep esneklik değerlerinin hangisinde ithalatı kısmak için kota uygulaması tarifelerden daha etkili olur? A) e = 1 B) e = 1,2 C) e = 1,7 D) e = 1,9 E) e = 3
——————————————————————————–
1-) C
2-) C
3-) D
4-) D
5-) D
6-) E
7-) E
😎 B
9-) D
10-) C
11-) B
12-) D
13-) A
14-) C
15-) D
16-) A
17-) E
18-) C
19-) E
20-) B
21-) E
22-) C
23-) D
24-) D
25-) C
26-) D
27-) A
28-) D
29-) A
30-) D
31-) C
32-) C
33-) B
34-) B
35-) E
36-) A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir