uygarlık tarihi ara deneme 1

1-) Sümerlerin, bilinen tarihi ne zaman başlar?
A) İÖ 7000’lerde
B) İÖ
5000’lerde
C) İÖ 3000’lerde
D) İÖ 2500’lerde
E) İÖ 1000’lerde

——————————————————————————–
2-) İlkçağda Yukarı Mezopotamyada yaşayan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sümerler
B) Akadlar
C) Babilliler
D) Amurralar
E)
Asurlular

——————————————————————————–
3-)
Aşağıdakilerden hangisi, “Osiris Destanı”nın özelliklerinden biridir?
A) Bir
Sümer yapıtı olması
B) İnsanın ölümünden sonra dirilişini simgelemesi
C)
Bir aşk hikâyesini anlatması
D) Savaşı ve barışı simgelemesi
E) İlk
yazılı kanunları içermesi

——————————————————————————–
4-)
Zerdüşt dinine dayanarak devlet yönetiminde hoşgörü ve çoğulculuğun ilke
edinilmesi aşağıdaki devletlerden hangisinin özelliklerinden biridir?
A)
Asur
B) Pers
C) Sümer
D) Babil
E) Akad

——————————————————————————–
5-)
Aşağıdakilerden hangisi, eski Yunan uygarlığı merkezlerinden biri olan “Atina”da
devlet yönetimi birimlerinden biri değildir?
A) Beşyüzler Konseyi
B)
Halk Meclisi
C) Heliaea
D) Strategoi
E) Cella

——————————————————————————–
6-)
Aşağıdakilerden hangisi, Homer destanlarının biçimsel özelliklerinden biri
değildir?
A) Yazarın bol yorum yapması
B) Tanrı müdahalesi tekniğinin
kullanılması
C) Bir kriz olayla başlaması
D) Müzlerden birine dua ile
başlaması
E) Yazarın nesnel tarafsızlığının kural olması

——————————————————————————–
7-)
Aşağıdakilerden hangisi, Olimpos tanrılarından biridir?
A) İsis
B)
Oziris
C) Enlil
D) Marduk
E) Ares

——————————————————————————–
😎
Bir Yunan trajedisinde aşağıdaki bölümlerden hangisi yoktur?
A) Prolog

B) Agon
C) Parados
D) Episodlar
E) Eksodos

——————————————————————————–
9-)
Aşağıdakilerden hangisi, eski Yunan komedi yazarıdır?
A) Sophokles
B)
Aristoteles
C) Euipides
D) Aristophanes
E) Aiskhylos

——————————————————————————–
10-)
Parthenon tapınağı aşağıdakilerden hangisi için yaptırılmıştır?
A) Athena

B) Zeus
C) Hera
D) Apollo
E) Ares

——————————————————————————–
11-)
Tarihin bilinen ilk “edebi eleştirmeni” olarak bilinen kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Aiskhylos
B) Sophokles
C) Euripides
D)
Aristophanes
E) Heredotus

——————————————————————————–
12-)
“Lyceum” nedir?
A) Pazar yeri
B) Üniversite
C) Tapınak
D)
Tiyatro
E) Meclis

——————————————————————————–
13-)
Aşağıdakilerden hangisi, Epikürcü Felsefe’nin özlliklerinden biridir?
A)
İnsanı herşeyin ölçüsü olarak kabul etmesi
B) Sokratik ironiyi savunması

C) Doğurtma (mauetik) yöntemi benimsemesi
D) Materyalist kuramı
savunması
E) Ölümden sonra dirilişi kabul etmesi

——————————————————————————–
14-)
Geometri biliminin kurucusu kimdir?
A) Pisagor
B) Archimedes
C)
Euclid
D) Tales
E) Cabir

——————————————————————————–
15-)
Lucretius’un yazdığı De Rerum Natura (Eşyanın doğası üzerine) adlı eseri
aşağıdakilerden hangisini benimsetmek amacını taşır?
A) Epikür Felsefesi

B) Platon Felsefesi
C) Aristo felsefesi
D) Stoik felsefe
E)
Sokratik felsefe

——————————————————————————–
16-)
Aşağıdakilerden hangisi, Roma edebiyatında İÖ 240-70 tarihleri arasındaki
gelişmelerden biri değildir?
A) Homer destanının Latinceye çevrilmesi
B)
“Satir” türünde eserler verilmesi
C) Roma temaları üzerine destanlar
yazılması
D) Yunan trajedisinin taklit edilmesi
E) Tacitus’un ilk Roma
tarihini yazması

——————————————————————————–
17-)
Roma Cumhuriyeti’nin kültürel yapısında sanat, edebiyat ve felsefe etkinlikleri
kaçıncı yüzyıldan itibaren başlamıştır?
A) İÖ I. yüzyıl
B) İÖ III.
yüzyıl
C) İÖ IV. yüzyıl
D) İÖ V. yüzyıl
E) İÖ IV. yüzyıl

——————————————————————————–
18-)
Ortaçağ’da Avrupa’da feodalizmi oluşturan ögeler arasında aşağıdakilerden
hangisi bulunmaz?
A) Lordluk
B) Vasallık
C) Fief ya da Tımar
D)
Mevzuat
E) Meclis

——————————————————————————–
19-)
İlkçağda konusu konuşma sanatı olan “De İnventione” adlı eser kime aittir?

A) Platon
B) Çesar
C) Cicero
D) Horace
E) Ptolemy

——————————————————————————–
20-)
Aşağıdakilerden hangisi, Feodalizm’in özelliklerinden biri değildir?
A)
Ortaçağ Avrupası’nın yönetim biçimi olması
B) Siyasal gücün krallıkta
toplanması
C) Toprak yönetiminin timar sistemine dayanması
D) Halkın
sınıflara ayrılması
E) Yöneticilerin şatolarda yaşaması

——————————————————————————–
21-)
Ortaçağda küçük zümrelerin aşırı zenginleşmesi ve tekelleşmesinin önlenmesi,
aşağıdakilerden hangisinin amaçları arasındadır?
A) Lonca
B) Fief
C)
Burg
D) Satraplık
E) Vasallık

——————————————————————————–
22-)
Avrupa’da kentleşmenin sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Feodalizmin güçlenmesi
B) Barutun bulunması
C) Skolastik düşüncenin önem
kazanması
D) Kilise’nin halk üzerinde etkili olması
E) Burjuva sınıfının
güçlenmesi

——————————————————————————–
23-)
Aşağıdakilerden hangisi, Skolastik Felsefe’nin özelliklerinden biri değildir?

A) Otoriteye dayalı bir yapıda olması
B) Aklın herşeyi bilmek için
yeterli olmadığının düşünülmesi
C) Deney ve gözleme yer verilmemesi
D)
İnanç özgürlüğünün benimsenmesi
E) Kutsal metinlerin otorite olarak kabul
edilmesi

——————————————————————————–
24-)
Aşağıdakilerden hangisi, Ortaçağ’da, bilginin kaynağına akıl yanında iman
aracılığıyla ulaşılabileceğinin kabul edilmesi gerektiğine inanan filozoflardan
biri değildir?
A) Albertus Magnus
B) Peter Abelard
C) Virgil
D)
Thomas Aquinas
E) İbni Sina

——————————————————————————–
25-)
Avrupa’da XIII. yüzyılda anayasal monarşiyi aşağıdaki devletlerden hangisi
benimsemiştir?
A) Fransa
B) Almanya
C) İngiltere
D) İspanya

E) Avusturya

——————————————————————————–
26-)
Ortaçağ’da İngiltere’de kralların yetkileri aşağıdakilerin hangisiyle
sınırlandırılmıştır?
A) Birinci Edward’ın tahta geçmesi
B) Magna Carta
belgesinin imzalanması
C) Fransa ile yapılan savaşların kazanılması
D)
Common Law’ın temel alınması
E) Köylü sınıfının ortadan kalkması

——————————————————————————–
27-)
Yüzyıl Savaşlarının İngiltere’deki sonuçlarından biri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Oligarşik sistemin temelinin atılması
B) Üçüncü Edward’ın
tahta geçmesi
C) Magna Carta’nın uygulanmaya başlanması
D) İlk kez
parlamentonun açılması
E) Parlamentoya orta sınıf halk temsilcilerinin kabul
edilmesi

——————————————————————————–
28-)
Aristoteles’in eserleri üzerine yazdığı yorumlarla Batı Uygarlık tarihinde
önemli bir yeri olan İslam filozofu kimdir?
A) İbn Rüşd
B) İbn Haldun

C) Gazzali
D) Vakidî
E) Taberî

——————————————————————————–
29-)
Ortaçağ İslam düşünürlerinin Batı uygarlığına aşağıdakilerden hangisi yönünde
katkısı olmuştur?
A) İspanya’da ilk üniversitenin kurulması
B) Matbaanın
bulunması
C) Barutun ateşli silahlarda kullanılması
D) Skolastik
düşüncenin yıkılması
E) Latince’nin tanıtılması

——————————————————————————–
30-)
Aşağıdakilerden hangisi, Rönesans sonu Avrupa’sında kapitalizmin ortaya
çıkmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Zengin tüccar sınıfının ortaya
çıkması
B) Statü ekonomisinin önem kazanması
C) Asiller sınıfının
önemini kaybetmesi
D) Toplumlararası ekonomik ilişkilerin artması
E)
İşçi sınıfının ortaya çıkması

1-) C
2-) E
3-) B
4-) B
5-)
E
6-) A
7-) E
😎 B
9-) D
10-) A
11-) D
12-) B
13-)
D
14-) C
15-) A
16-) E
17-) B
18-) E
19-) C
20-) B
21-)
A
22-) E
23-) D
24-) C
25-) C
26-) B
27-) E
28-) A
29-)
D
30-) B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir